Osvojování slovní zásoby při čtení v mateřském a cizím jazyce Dr. Denisa Bordag (Universität Leipzig)

Dne .

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL Vás zve v úterý 12. 11. 2013 od 10:40 hod (budova H, učebna H32, 3. patro) na přednášku zabývající osvojováním sémantických a gramatických vlastností nových slov během čtení. Představeny budou výsledky psycholingvistického projektu k danému tématu probíhajícímu na universitě v Lipsku. Přednáška bude zaměřena na osvojování základního významu substantiv a valence a (ne)pravidelnosti sloves rodilými a nerodilými mluvčími němčiny. Dalším těžištěm je integrace nových sémantických reprezentací do mentálního lexikonu.  Z hlediska metodologického bude představeno několik typů experimentů (self-paced reading,  semantic priming, Vocabulary Knowledge Scale atd.), které jsou v dané oblasti výzkumu používány.