Soutěž "o nejlepší tapas" & ochutnávka

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Katedra románských jazyků Vás tímto zve, abyste se zapojili do soutěže o nejlepší "tapas" a/nebo přijďte ochutnat typické (nejen) španělské produkty.

Kdy?   22. 3. 2017 v 18:00 hodin
Kde?   budova P (Komenského 314/2, Liberec), učebna P101

Baskické odpoledne - zahájení "15 DNŮ ŠPANĚLSKÉ KULTURY"

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Katedra románských jazyků pořádá dne 20. 3. 2017 přednášku na téma Baskické odpoledne.
Zahájení "15 DNŮ ŠPANĚLSKÉ KULTURY", přednáška baskických studentek o Baskicku a nultá hodina baskitštiny.
Přednáška se uskuteční v 18:00 hodin v budově P (Komenského 314/2, Liberec), učebna P102.

Pozvánka na 208. zasedání AS FP TUL

Dne . Umístěno v sekci: Aktuality AS

Ve čtvrtek 9. března 2017 se od 8.50 v zasedací místnosti DFP uskuteční 208. zasedání akademického senátu naší fakulty. Na programu jednání je především schválení návrhů jednacího řádu a volebního řádu. Dále se budou upřesňovat volby do AS TUL v našem okrsku.

Pozvánka

Přednáška - Osoby se zrakovým postižením

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky pořádá dne 24. 3. 2017 přednášku na téma Osoby se zrakovým postižením.

Přednáška se uskuteční od 13:00-14:00h v budově P (Komenského 314/2, Liberec), učebna P100.

Přednášející: doc. L. Květoňová

Závěrečné zprávy SVUČ 2016

Dne . Umístěno v sekci: SVUČ

Závěrečné zprávy SVUČ 2016

 • Dana Batelková, Barbora Drástová
  Politická propaganda v československém filmu (1950 – 1960) – obrazobraz obraz „kulaka“
 • Tomáš Bendl
  Ekonomicko-geografické souvislosti soudobého vývoje cen ropy
 • Daria Busurulova
  Grafické vize postapokalyptického Londýna
 • Patrik Čech
  Edinburgh v díle Iana Rankina: Město chaosu a řádu
 • Martin Černý
  Detroit: vzestup a krach a jejich geografické souvislosti
 • Anna Drbohlavová
  Politické procesy 50.let 20 století-kauza Arnoštky Jeriové
 • Klára Dundrová
  Evropské hodnoty
 • Hana Dvořáková, Klára Hartychová, Martina Řádová, Ondřej Vojtíšek
  Inventarizace, katalogizace a analýza starých turistických map Jizerských hor
 • Věra Franková
  Personální obsazení rezidentur československé civilní rozvědky během tzv. studené války ve Švýcarsku – statistické vyhodnocení.
 • Lukáš Frýda
  Analýza ekonomických aktivit v rámci Libereckého kraje v letech 1991 a 2011 na základě dojížďky
 • Adéla Hudáková
  Problematika překladu minulého času ze španělštiny do češtiny
 • Klára Ježková
  Geografie zdraví
 • Daniela Kalajcidisová, Kateřina Daňková
  Hudební výchova jako metodotvorný činitel v průřezovém tématu environmentální výchova na 1. stupni ZŠ základního vzdělávání
 • Kateřina Nápravníková
  Kriminalita v Libereckém kraji
 • Tereza Růžičková
  Specifika dialektu Kanárských ostrovů a klasifikace nejběžnějších slov
 • Kateřina Hejnová, Markéta Středová
  „Místa paměti“ – Procházka po stopách německy mluvících obyvatel v Liberci

17. reprezentativní ples Technické univerzity v Liberci

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

 

Dobrý den,

jménem Studentské unie TUL si Vás dovolujeme pozvat na v pořadí již 17. Reprezentativní ples Technické univerzity v Liberci, který se bude konat v sobotu 25. března 2017 od 20.00 hod. v Domě kultury v Liberci.

I letos je pro návštěvníky připraven bohatý program na dvou hudebních scénách. Na hlavní scéně bude celý večer hrát známý Big’O’Band, na malém sále se pak představí univerzitní TUL Band, který následně vystřídá diskotéka v podání DJ Pavla Baláže. Připravena jsou i taneční a umělecká vystoupení a doprovodný program, včetně bohaté tomboly. Exkluzivním hostem večera bude slovenská zpěvačka Kristina s kapelou, která reprezentovala s písní Horehronie Slovensko v roce 2010 na soutěži Eurovize.

Všichni zaměstnanci univerzity mohou vyžít speciálního předprodeje vstupenek, který bude probíhat od 13. do 15. února  v kanceláři Studentské unie TUL v suterénu budovy F1 (pod univerzitní lékařkou) v následujících časech:

Pondělí 13. 2. – 11.00 – 14.00
Úterý 14. 2.  – 11.00 – 14.00
Středa 15.2. – 14.00 – 16.00

Za pořadatele,
Bc. Daniel Šimek
místopředseda Studentské unie TUL

Pravidla SVUČ FP TUL (2018)

Dne . Umístěno v sekci: SVUČ

Čl. 1

Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ)

 1. SVUČ FP TUL vyhlašuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Je určena pro studenty FP TUL, kteří jsou zapsaní zpravidla v bakalářských prezenčních studijních oborech.
 2. Obsahem SVUČ je vědecko-odborná nebo umělecká činnost plněná nad rámec studijních povinností plynoucích ze studijního plánu studijního oboru. Cílem SVUČ je motivovat studenty k účasti na řešení výzkumných projektů kateder, popř. k formulování projektů vlastních, pokud mají souvislost s jejich odborným růstem v studovaném oboru.
 3. Posouzením odborné úrovně přihlášek projektů SVUČ, jejich výběrem a doporučením k financování je pověřena Komise SVUČ FP TUL (dále komise) jmenovaná děkanem FP TUL.

Čl. 2

Průběh SVUČ

 1. Projekty SVUČ jsou jednoleté s obdobím řešení od začátku letního semestru do konce zimního semestru následujícího akademického roku. Řešení projektů SVUČ se řídí harmonogramem zveřejněným pro daný rok na webové stránce fakulty.
 2. Projekty SVUČ jsou zpravidla individuální, řešené jediným studentem. Ve výjimečných případech projektu řešeného dvojicí studentů musí být tento návrh zdůvodněn a obhájen. V takovém případě se předkládá jediná přihláška za celý řešitelský tým projektu.
 3. Student po dobu své účasti v SVUČ spolupracuje s konzultantem, který je zpravidla členem některé katedry nebo pracoviště FP TUL. Konzultant určuje pracovní náplň studenta, posuzuje průběžnou a závěrečnou zprávu studenta a doporučuje udělení stipendia.
 4. O průběhu řešení projektu SVUČ bude k datu stanoveném harmonogramem předložena průběžná zpráva. Ke konci doby řešení projektu bude předložena závěrečná zpráva.

Čl. 3

Přihlášení do SVUČ

 1. Student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu. Témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény konzultantů vždy k datu vyhlášení nové soutěže. Návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat konzultanta.
 2. Student vstupuje do SVUČ v 2. a/nebo 4. semestru bakalářského studia nebo dlouhého magisterského studia, příp. v 2. semestru navazujícího magisterského studia, a to vždy k začátku semestru.
 3. Konzultant se v daném roce podílí na vedení nejvýše dvou projektů SVUČ.
 4. Přihláška projektu obsahuje název projektu, jméno a příjmení studenta, program a obor studia, ročník studia, jméno, příjmení a pracoviště konzultanta, anotaci, cíle, výstupy, rozpočet a zdůvodnění projektu. V případě navazujícího projektu je doplněno zhodnocení předešlého projektu.
 5. Podané přihlášky projektů zhodnotí Komise SVUČ FP TUL. Komise vybere projekty k financování a své doporučení předá děkanovi FP, který o financování projektů s konečnou platností rozhodne.

Čl. 4

Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti

 1. FP jedenkrát ročně, zpravidla v první polovině měsíce února, organizuje Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL (dále konference), na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí.
 2. Prezentace vychází ze studentem předložené závěrečné zprávy a další dokumentace, kterou schválil konzultant studenta. Konzultant vypracuje posudek na závěrečnou zprávu a nejpozději 3 pracovní dny před konáním konference jej společně se závěrečnou zprávou předá na DFP.
 3. Povinnou součástí přednášky studenta je multimediální prezentace.
 4. Konference může být v závislosti na počtu přihlášených rozdělena do sekcí. Pro každou sekci je jmenována komise z řad pedagogů FP nebo externích odborníků.
 5. Student – řešitel projektu oceněného na závěrečné konferenci prvním až třetím místem, si může požádat o financování jednoletého navazujícího projektu za současného splnění podmínky, že navazující projekt bude ukončen v řádné délce studia. Žádost o financování navazujícího projektu bude posouzena Komisí SVUČ FP TUL, která rozhodne, zda ji vyhoví a financování doporučí.

Čl. 5

Rozpočet projektu SVUČ

 1. Rozpočet projektu SVUČ se skládá z těchto položek: stipendijní prostředky, mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Položka stipendijní prostředky se dále dělí na stipendium odpovídající pevné částce 12 tis. Kč na osobu a rok, a na mimořádné stipendium do max. výše 5 tis. Kč (na osobu a rok) určené na úhradu mimořádných nákladů spojených s aktivní účastí studenta na vybrané tuzemské nebo zahraniční odborné konferenci. Požadavek na mimořádné stipendium musí být v komentáři k rozpočtu zdůvodněn především názvem konference, předpokládaným termínem konání, formou aktivní účasti studenta (příspěvek) a předpokládanými náklady.
 3. Položka mzdy je pevně stanovena ve výši 1600 Kč a je určena na vyplacení jednorázové mimořádné odměny konzultantovi úspěšně zakončeného projektu SVUČ.
 4. Položka odvody na sociální a zdravotní pojištění zahrnuje povinné odvody zaměstnavatele a je stanovena dle platných zákonných norem z výše položky mzdy.
 5. Základní stipendium SVUČ se vyplácí vždy zpětně za uplynulý semestr na základě hodnotící zprávy od konzultanta. Konzultant má právo na základě posouzení výsledků a průběhu řešení projektu navrhnout krácení stipendia.

 

Prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
děkan FP TUL