Pokyny pro zpracování závěrečné práce
pro kurzy celoživotního vzdělávání

SZZ leden/únor 2020
 • Termín odevzdání závěrečné práce
  do 20. 12. 2019 (v pátek 20. 12. 2019 lze odevzdat pouze od 8:00 do 10.00 hodin!). Od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 je studijní oddělení uzavřené.

   

 • Termín přihlášení ke SZZ
  webový portál do 20. 12. 2019
  (studenti, kteří mají přerušené studium, se přihlásí ke SZZ přes sekretářku dané katedry)
 • Odevzdání závěrečné práce
  budova G (4. patro), Petra Kazdová - studijní oddělení

  Bude provedena kontrola originálu závěrečné práce. Originál bude studentovi vrácen a odevzdá ho na danou katedru do termínu 20. 12. 2019. 
  Počet kopií a vazbu si určuje katedra na svých stránkách.

 • Zápis zápočtu do IS STAGu za závěrečnou práci

  Zápis zápočtu do IS STAGu provede studijní referentka po kontrole originálu na studijním oddělení.

 • Úřední hodiny pro odevzdání závěrečné práce
  každý den od 9.00 - 14.00 hodin (pauza na oběd 11:15-12:00 hod). Pouze v pátek 20. 12. 2019 lze odevzdat od 8:00-10:00 hodin.
 • Kontrola plnění studijních povinností před SZZ
  do 17. 1. 2020

Závěrečné práce zadávané a obhajované na FP TUL jsou evidovány v informačním systému STAG. IS STAG, který student již využil pro vyhotovení zadání ZP, dále umožňuje vygenerování titulní strany a prohlášení, vložení úplného znění ZP a následné vygenerování potvrzení o vložení práce.

Pokyny pro zpracování závěrečné práce
 • Na úvodním listu musí být logo Technické univerzity v Liberci.

 • Při jednostranném tisku se počítá zadání, které je na dvě stránky, jako jedna stránka (stránka 2).
 • Oskenované zadání musí být součástí souboru v pdf.
 • Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro katedru, na které je práce obhajována, a která jsou uvedena v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz).
 • Povinné části závěrečné práce (předloha úvodního listu a prohlášení)

V souladu s pravidly Technické univerzity v Liberci je nezbytné používat jednotnou úpravu úvodního, titulního listu a znění prohlášení. Formuláře v platné verzi jsou zveřejněny na webu Technické univerzity. Titulní list a text prohlášení získá student v IS STAG, sám je nevytváří. 

Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí osobně nebo emailem na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní listy Vám budou vygenerovány.

Odevzdání závěrečné práce
Nejdříve odevzdáte originál závěrečné práce ke kontrole na studijní oddělení (Petra Kazdová - 4. patro). Originál bude studentovi vrácen a odevzdá ho na danou katedru.

Na studijním oddělení odevzdáváte:

 1. originál závěrečné práce ke kontrole (originál zadání podepsané panem děkanem)
 2. navíc volně vytištěné prohlášení (s originál podpisem)
 3. formulář - vygenerované potvrzení o vložené ZP do IS STAGu 
  Student vkládá závěrečnou práci do systému IS STAG v elektronické verzi před odevzdáním na studijní oddělení, která musí být shodná s tištěnou verzí. Součástí elektronické verze musí být oskenované zadání.
  (Studentům, kteří mají přerušené studium, bude vloženo do IS STAGu na studijním oddělení.)
 4. potvrzení o převzetí závěrečné práce na studijním oddělení (souhlas vedoucího

Závěrečná práce v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v závěrečné práci (dále jen ZP) schopnost aplikovat teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence, které získává a rozvíjí v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání ZP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením. 
 3. Postup zadání ZP: student v IS STAG vyplňuje formulář Podklad pro zadání ZP. Po schválení Podkladu vedoucím práce a vedoucím katedry stagař katedry generuje v IS STAG Zadání ZP, které podepisuje vedoucí katedry (nikoliv vedoucí práce nebo student) a poté je postoupeno ke schválení podpisu děkanovi FP TUL. Student si formulář podepsaný děkanem a vedoucím katedry vyzvedne na dané katedře. Originál zadání student později vkládá přímo do ZP.
 4. ZP má následující strukturu:
  • Úvodní strana s logem TUL
  • Titulní list s názvem ZP (vygeneruje IS STAG). 
  • Zadání práce generované z IS STAG (formulář s originál podpisy v originálu práce a kopie v kopii práce)
  • Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  • Poděkování (nepovinné)
  • Anotace v českém a anglickém jazyce.  Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova.
  • Obsah
  • Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  • Text vlastní práce členěný do kapitol
  • Seznam literatury, zdrojů dle závazných pravidel katedry, na které je ZP řešena (viz e-kurz)
  • Seznam příloh
  • Přílohy
 5. ZP má rozsah vlastního textu zpravidla 15-20 normostran.
 6. Strany ZP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu FP TUL.
 8. Student odevzdává ZP minimálně v jednom vyhotovení. Počet kopií a vazbu si katedra určuje na svých webových stránkách. Originál ZP se odevzdává ke kontrole na studijním oddělení Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické a poté se i s případnou kopií odevzdá na katedru, kde práci obhajuje. Katedra může požadovat dva výtisky a CD. Práce na CD musí být odevzdána ve formátu pdf.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 3. 10. 2019

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci