CO STUDOVAT NA FP

Bakalářské studijní programy

Absolventi bakalářských studijních programů získají znalosti a dovednosti, které mohou po skončení studia hned uplatnit v praxi nebo na ně mohou navázat při studiu magisterských studijních programů na FP TUL i dalších vysokých školách včetně zahraničních. Standardní doba studia je tři roky.
Bakalářské studijní programy jsou ukončeny úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem. Absolventi se uplatní v praxi nebo mohou pokračovat v dalším studiu (navazujícím magisterském, popř. doktorském) na TUL i jiných VŠ.
Studijní programy se zaměřením na vzdělávání - bakalářský stupeň
Pro dosažení kvalifikace učitele 2. stupně základních škol nebo středních škol je nezbytné absolvovat bakalářské studium. Pro zájemce o toto povolání nabízíme spektrum studijních programů zaměřených na vzdělávání. Navazující magisterské programy naleznete níže.

Specializace v pedagogice, Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika, Matematika, Tělesná výchova a sport

prezenční | kombinované studium

Bakalářské studijní programy, v nichž je akreditováno celkem 12 studijních oborů se zaměřením na vzdělávání. Studium je vždy dvouoborové se standardní délkou 3 roky. Aktuální dvojkombinace otevíraných oborů i forem (prezenční a kombinované) jsou každý rok zveřejňovány v podzimním čísle Učitelských novin věnovaném studiu na vysokých školách v ČR.

Studijní obory pro vytvoření dvojkombinací

Zkratka v závorce za oborem označeuje akreditované formy studia: P - prezenční, K - kombinované.

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (P | K)
 • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání (P)
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání  (P | K)
 • Geografie se zaměřením na vzdělávání  (P)
 • Historie se zaměřením na vzdělávání  (P | K)
 • Humanitní studia se zaměřením na vzdělávání  (P | K)
 • Chemie se zaměřením na vzdělávání  (P | K)
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání  (P | K)
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání  (P | K)
 • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání  (P | K)
 • Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání  (P)
 • Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání  (P)

Poznámka: očekáváme rozhodnutí o udělení (neudělení) akreditace pro studijní obor Přírodopis se zaměřením na vzdělávání.

Přehled kombinací

Přehled kombinací schválený pro přijímací řízení pro rok 2019/2020 

(zkratka P - prezenční, K - kombinovené studium).

 • anglický jazyk – český jazyk a literatura (P)
 • anglický jazyk – geografie (P)
 • anglický jazyk – historie (P | K)
 • anglický jazyk – humanitní studia (P | K)
 • anglický jazyk – informatika (P | K)
 • anglický jazyk – matematika (P)
 • anglický jazyk – německý jazyk (P | K)
 • anglický jazyk – španělský jazyk (P)
 • anglický jazyk – tělesná výchova (P)
 • český jazyk a literatura – historie (P)
 • český jazyk a literatura – humanitní studia (P)
 • český jazyk a literatura – německý jazyk (P)
 • český jazyk a literatura – španělský jazyk (P)
 • český jazyk a literatura – tělesná výchova (P)
 • fyzika – chemie (P | K)
 • fyzika – matematika (P | K)
 • geografie – humanitní studia (P)
 • geografie – historie (P)
 • geografie – matematika (P)
 • geografie – tělesná výchova (P)
 • historie – humanitní studia (P | K)
 • historie – německý jazyk (P | K)
 • humanitní studia – německý jazyk (K)
 • humanitní studia – španělský jazyk (P)
 • chemie – matematika (P | K)
 • informatika – matematika (P | K)
 • informatika – tělesná výchova (P)
 • matematika – tělesná výchova (P)
 • německý jazyk – španělský jazyk (P)

Učitelství pro mateřské školy

prezenční studium

Absolvent získá kvalifikace pro vykonávání profese učitele v mateřské škole. Studium je zaměřeno na předškolní pedagogiku, psychologii předškolního věku, výtvarnou, hudební, literární a dramatickou výchovu a rozvoj schopností a dovedností předškoláků v oblasti přírodních věd.

Ostatní bakalářské studijní programy

Český jazyk a literatura

prezenční studium

Student získá kompetence a návyky profesionálního uživatele spisovné češtiny v její psané i mluvené podobě, bude mít kvalitní znalost vývoje české literatury od nejstarších dob po současnost včetně teorie literatury. Absolvent najde všestranné uplatnění v různých oblastech české kultury, jako redaktor a jazykový korektor, tiskový mluvčí apod., nebo může pokračovat ve studiu v různých navazujících magisterských humanitně zaměřených studijních programech.

Aplikovaná geografie

prezenční studium

Student získá základní znalosti a praktické dovednosti základních geografických disciplín fyzické, humánní a regionální geografie, geografických informačních systémů, kartografie a bude mít i zkušenosti s prací v terénu. Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu s geografickým, příp. jiným zaměřením nebo se uplatní na různých pozicích ve veřejné správě, v komerčním i neziskovém sektoru.

Aplikovaná fyzika

prezenční studium

Student získá solidní orientaci ve fyzice a základní znalosti o fyzikálních principech výrobních postupů a technologií. Bude připraven pro navazující magisterské studium (např. v oboru Aplikovaná fyzika na FP TUL) i pro vstup do praxe – zde se může uplatnit jako technolog v různých institucích, metrologických, zkušebních i výzkumných laboratořích.

Kulturněhistorická a muzeologická studia

prezenční studium

Cílem studia je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oboru kulturní historie, historické regionalistiky a muzeologie. Získané vzdělání je možné uplatnit v institucích zabývajících se ochranou a prezentací kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy, cestovní ruch), ve státní správě, samosprávě i v neziskovém sektoru (kulturní nadace).

Sociální práce a penitenciární péče

kombinované studium

Studium je zaměřeno na výkon sociální práce s vybranými cílovými skupinami klientů. Jde zejména o jedince zdravotně a sociálně znevýhodněné v nepříznivé sociální situaci (specializace Sociální práce) a o jedince z rizikových skupin, především o problémové klienty z delikventní a kriminální populace (specializace Penitenciární péče).

Speciální pedagogika pro vychovatele

prezenční | kombinované studium

Bakalářské studium uskutečňované prezenční a kombinovanou formou se standardní dobou studia 3 roky. Studium je zaměřeno na výchovnou speciálně pedagogickou činnost.

Rekreologie

prezenční studium

Prezenční bakalářské studium se standardní dobou studia 3 roky. Studium vede k získání základních kinantropologických, rekreologických, ekonomických, právních a pedagogicko-psychologických znalostí a dovedností. Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu nebo se uplatní u různých neziskových organizací a podnikatelských subjektů v oblasti pohybové rekreace a sportu.

Pedagogika volného času

prezenční | kombinované studium

Tříletý bakalářský prezenční i kombinovaný studijní obor. Studium je zaměřeno na psychologii a pedagogiku, práci s hrou, prožitkovou pedagogiku, environmentální výchovu, sport, hudební i výtvarnou tvořivost. Absolventi se uplatní ve střediscích volného času dospělých i mládeže, střediscích ekolo¬gické výchovy i na základních školách jako vedoucí školních klubů a družin.

Magisterské studijní programy

Jsou navrženy jako návazné studium pro absolventy bakalářských studijních programů ve standardní délce dva roky. Výjimkou je program Učitelství pro 1. stupeň základní školy v délce 5 let, do kterého se mohou hlásit uchazeči ihned po složení maturitní zkoušky.
Absolvent magisterského studijního programu získá rozšířené znalosti a dovednosti daného oboru, které mu zvýší možnosti úspěšného uplatnění v praxi.
Studijní programy jsou ukončeny úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul magistr (ve zkratce Mgr.) uváděný před jménem.
Magisterské studijní programy - učitelské
Následující studijní programy vedou k dosažení kvalifikace učitele. S výjimkou učitelství pro první stupeň (zde se jedná o tzv. dlouhý magisterský program) uvádíme tzv. navazující magisterské programy. Těm musí předcházet dosažení akademického stupně Bc.

Učitelství pro 1. stupeň základní školy

prezenční | kombinované studium
Standardní doba studia 5 let se zvoleným zaměřením (anglický jazyk, německý jazyk, hudební výchova, výtvarná výchova, specifické poruchy učení a chování, tělesná výchova). Státní závěrečná zkouška zahrnuje český jazyk, matematiku, pedagogiku a psychologii a obhajobu diplomové práce.

Učitelství pro 2. stupeň základní školy

prezenční | kombinované studium
Navazující magisterský studijní obor standardní délky studia 2 roky (kombinované studium s výjimkou Učitelství anglického jazyka, německého jazyka, zeměpisu). Dvouoborové studium v kombinacích 10 studijních oborů (anglický jazyk, dějepis, fyzika, chemie, informatika, německý jazyk, matematika, občanská výchova, tělesná výchova, zeměpis). 

Učitelství pro střední školy

prezenční | kombinované studium
Navazující magisterský studijní obor standardní délky studia 2 roky (kombinované studium kromě Učitelství českého jazyka a literatury). Dvouoborové studium v kombinacích 4 studijních oborů (český jazyk a literatura – opravňuje učit i na ZŠ), fyzika, informatika, matematika).
Magisterské (navazující) studijní programy - neučitelské

Matematické modely a jejich aplikace

prezenční studium
Studium vychází ze znalostí teoretického základu všech oblastí matematiky získaných zejména v bakalářském studiu oboru Matematika. Jeho obsah úzce souvisí s výzkumnou činností kateder matematiky FP TUL, zejména katedry aplikované matematiky. Absolvent se uplatní ve výzkumných a konstrukčních institucích, ve finanční sféře, ekonomii, popř. může pokračovat v doktorském studiu.

Aplikovaná fyzika

prezenční studium
Studium vychází ze znalostí teoretického základu všech oblastí fyziky získaných převážně v bakalářském studiu oboru Aplikovaná fyzika či příbuzných oborů, které jsou rozšířeny o studium fyziky pevných látek, speciálně akustiku, fyziku dielektrik, optiku a aplikaci piezoelektrických prvků s množstvím praktických cvičení. Studium úzce souvisí s výzkumnou činností katedry fyziky i s výzkumem na ostatních fakultách TUL. Absolvent se uplatní v technických odděleních průmyslových a konstrukčních podniků, popř. může pokračovat v doktorském studiu.

Historie

prezenční studium
Absolvent je vzdělán v oblasti světových i českých dějin, dějin myšlení, vzdělanosti a kultury, a to od středověku do současnosti. Získá též dostatečné metodologické znalosti v oblasti výzkumné práce. Absolvent najde uplat¬nění v odborných vědeckých pracovištích, v institucích kulturní a státní správy, samosprávě, ve sdělovacích prostředcích, muzeích, galeriích, archivech apod.

Vychovatelství

prezenční studium
Studium je založené na gradaci základních pedagogických disciplín, na metodologické průpravě uvádějící do základů tvorby pedagogického výzkumu i na řízené pedagogické praxi (plánování, reflexe a evaluace). Absolvent se uplatní jako vychovatel ve volnočasových i školských zařízeních, příp. jako pedagog v neziskových organizacích zaměřených na výchovnou, sociálně pedagogickou a vzdělávací činnost.

Doktorské studijní programy

Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními pracovišti a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, případně absolvovat část svého studia v zahraničí. Absolvent doktorského studia je schopen samostatné tvůrčí, výzkumné a organizační práce v oboru.
Doktorské studijní programy jsou ukončeny úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Absolvent získá akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D.) uváděný za jménem.

Matematické modely a jejich aplikace Fyzikální inženýrství

prezenční | kombinované studium
Doktorské studijní obory se standardní dobou studia 4 roky uskutečňované prezenční i kombinovanou formou. Po složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce získá absolvent titul doktor – Ph.D.

Programy celoživotního vzdělávání

Fakulta nabízí širokou paletu vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání, tzv. kurzů. Některé z nich uskutečňují jednotlivá pracoviště fakulty. Velký důraz je v poslední době kladen na rozšíření nabídky kurzů pro učitele v praxi (projekt ESF Pregraduální a rozšiřující vzdělávání na pedagogických fakultách), kteří si potřebují doplnit kvalifikaci podle vyhlášky MŠMT č. 317/2005 Sb (Další vzdělávání pedagogických pracovníků – DVPP).

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci