Co studovat na FP? Vyberte si

FP – fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – je nejen fakulta s dlouhým názvem, ale i s velice bohatou nabídkou studijních příležitostí

 • studovat u nás můžete v programech bakalářských, magisterských i doktorských,
 • vybírat můžete z programů směřujících do vzdělávání (můžete se stát učitelem/učitelkou) a pedagogiky (můžete se stát pedagogem volného času či speciálním pedagogem), ale i do oblastí  neučitelských a nepedagogických,
 • můžete u nás využít své nadání pro jazyky, humanitní, přírodní či technické vědy,
 • studium si můžete přizpůsobit svým časovým možnostem volbou prezenční či kombinované formy,
 • vybrat si můžete kombinaci dvou oborů (v případě, že směřujete k povolání učitelky a učitele), nebo jediný program (pokud se rozhodnete studovat neučitelský program).

Málokterá fakulta dokáže svým studentům nabídnout tak různorodou a kvalitní nabídku oblastí vzdělávání. Pestrost námi pěstovaných oborů chápeme jako výhodu. A nabízíme vám ji, abyste ji mohli využít k naplnění svých vlastních představ o vysokoškolském vzdělání.

Na této stránce naleznete celou studijní nabídku naší fakulty. Chopte se své příležitosti a vyberte si ten pravý program!

Bakalářské studium
Magisterské studium
Doktorské studium
 • Bakalářské studium

  Absolventi bakalářských studijních programů získají znalosti a dovednosti, které mohou po skončení studia hned uplatnit v praxi nebo na ně mohou navázat při studiu magisterských studijních programů na FP TUL i dalších vysokých školách včetně zahraničních. Standardní doba studia je tři roky.

  Bakalářské studijní programy jsou ukončeny úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (ve zkratce Bc.) uváděný před jménem. 

  Studijní programy se zaměřením na vzdělávání

  Pro dosažení kvalifikace učitele 2. stupně základních škol nebo středních škol je nezbytné absolvovat bakalářské studium a navazující magisterské studium. Pro zájemce o učitelské povolání nabízíme spektrum bakalářských studijních programů a kombinací zaměřených na vzdělávání.

  Uchazeč vybírá vždy dvojici výše uvedených programů, jeden z programů ve dvojici je tzv. program maior, druhý jako přidružený je program minor. Kombinace programů, u nichž se předpokládá otevření v akademickém roce 2020/21, najdete ve zkratkách za názvem programu. 

  AJ Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání CJ DJ IF MA NJ SJ TV ZSV ZE - DJ IF MA NJ ZSV ZE
  MA Matematika se zaměřením na vzdělávání AJ FY IF PR TV ZE - AJ FY IF PR ZE
  ZSV Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání AJ CJ DJ SP ZE - AJ DJ ZE
  ZE Zeměpis se zaměřením na vzdělávání AJ DJ MA PR TV ZSV - AJ DJ MA PR ZSV

  Pozn. 1: Uchazeč zároveň s výběrem kombinace programů se zaměřením na vzdělávání musí při podávání přihlášky uvést, který z programů ve dvojici bude pro něj tzv. maior (hlavní) a který tzv. minor (vedlejší). Základní rozdíl mezi programy maior a minor je ten, že v programu maior bude student v závěru studia psát závěrečnou, resp. bakalářskou práci, jinak se studijní plány maior/minor neliší. Uchazeč si volbu musí řádně rozmyslet již při podávání přihlášky, pozdější změny během studia nebudou možné.

  Pozn. 2:  Pro programy fyzika, informatika, matematika jsou možné i nevypsané vzájemné kombinace; rozvrh pro výuku v těchto dalších kombinacích je nutné řešit individuálně, není garantován.

  Pozn. 3: Rozvrh podle standardního studijního plánu je plně garantován pro ty z vypsaných kombinací, na které se zapíše minimálně 8 uchazečů – týká se jak prezenčního, tak kombinovaného studia. Vzhledem ke kreditnímu způsobu studia, kdy má student při sestavování svého osobního studijního plánu, a tím i rozvrhu velkou volnost, to neznamená významné omezení.

  Studijní programy (jednooborové)

  Česká filologie pro praxi
  Matematika
  Sociální práce
  Vychovatelství | obor Pedagogika volného času
 • Magisterské studium

  Magisterské studijní programy jsou převážně navrženy jako navazující studium pro absolventy bakalářských studijních programů, a to ve standardní délce 2 roky (důležitou podmínkou přijetí je úspěšně ukončené Bc studium).

  Jednou výjimkou je studijní program Učitelství pro 1. stupeň základní školy v délce 5 let (podmínkou přijetí je úspěšně složená maturitní zkouška).

  Absolvent magisterského studijního programu získá rozšířené znalosti a dovednosti daného oboru, které mu zvýší možnosti úspěšného uplatnění v praxi. Studijní programy jsou ukončeny úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolvent získá titul magistr (ve zkratce Mgr.) uváděný před jménem.

  Pozn. 1:  Pro obory fyzika, chemie, informatika, matematika jsou možné i nevypsané vzájemné kombinace; rozvrh pro výuku v těchto dalších kombinacích je nutné řešit individuálně, není plně garantován.

  Pozn. 2: V kombinacích s tělesnou výchovou není možné z důvodu plánované rekonstrukce sportovišť TUL a souvisejících prostorových omezení při výuce TV počítat plně s rozvrhem výhradně o víkendu, podle technických možností bude výuka probíhat spolu s prezenčním studiem, popř. individuálně.

  Magisterský studijní program - učitelský, dlouhý (5 let)

  Magisterské studijní programy v akademickém roce 2019/2020 - učitelské

  Následující studijní programy vedou k dosažení kvalifikace učitele, uchazeč si vybírá kombinaci dvou oborů. Součástí podmínek přijetí je úspěšně zakončené bakalářské studium.

  AJ Učitelství pro základní školy | Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol ČJ DJ IF MA NJ SJ TV OV ZE - ČJ DJ IF MA NJ SJ TV OV ZE
  ČJ Učitelství pro střední školy | Učitelství českého jazyka a literatury AJ DJ NJ SJ TV OV - AJ DJ NJ SJ TV OV
  CH Učitelství pro základní školy | Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy IF - IF
  IF Učitelství pro základní školy | Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školy AJ MA TV - AJ MA TV
  MA Učitelství pro základní školy | Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy AJ FY CH IF PR TV ZE - AJ FY CH IF PR TV ZE
  NJ Učitelství pro základní školy | Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol AJ ČJ DJ - AJ ČJ DJ
  OV Učitelství pro základní školy | Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol AJ ČJ DJ ZE - AJ ČJ DJ ZE
  TV Učitelství pro základní školy | Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základních škol AJ ČJ IF MA PR ZE - AJ ČJ IF MA PR ZE
  FYs Učitelství pro střední školy | Učitelství fyziky pro střední školy
  INs Učitelství pro střední školy | Učitelství informatiky pro střední školy
  MAs Učitelství pro střední školy | Učitelství matematiky pro střední školy

  Pozn. 1: Pro obory fyzika, chemie, informatika, matematika jsou možné i nevypsané vzájemné kombinace; rozvrh pro výuku v těchto dalších kombinacích je nutné řešit individuálně, není garantován.
  Pozn. 2:  Rozvrh je plně garantován pro ty z vypsaných kombinací, na které se zapíše minimálně 8 uchazečů – týká se jak prezenčního studia, tak kombinovaného studia.

  Magisterské studijní programy v akademickém roce 2019/2020 - neučitelské

  Aplikovaná matematika
  Fyzika | obor Aplikovaná fyzika
  Historie
 • Doktorské studium

  Doktorské studium je určeno absolventům magisterských programů. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními pracovišti a podpora grantových agentur umožňuje studentům účastnit se odborných konferencí, případně absolvovat část svého studia v zahraničí. Absolvent doktorského studia je schopen samostatné tvůrčí, výzkumné a organizační práce v oboru.

  Doktorské studijní programy jsou ukončeny úspěšným vykonáním státní doktorské zkoušky a obhajobou disertační práce. Absolvent získá akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D.) uváděný za jménem.

  Aplikovaná matematika | Matematické modely a jejich aplikace
  Aplikované vědy v inženýrství | Fyzikální inženýrství
bakalářské studium
bakalářské studium s navazujícím magisterským studiem
navazující magisterské studium
magisterské studium
doktorské studium
prezenční forma studia (dříve denní studium)
kombinovaná forma studia (dříve dálkové studium)
možnost prezenční i kombinované formy studia
A index označení oboru pro druhou kombinaci (tzv. dvouobory)
A druhý obor, který lze v tomto studijním programu studovat v prezenční formě
A druhý obor, který lze v tomto studijním programu studovat v kombinované formě
standardní doba studia jsou 2 roky
standardní doba studia jsou 3 roky
standardní doba studia jsou 4 roky
standardní doba studia je 5 let
studium jednoho vybraného oboru
studium vybrané kombinace dvou oborů
Přijetí s přijímací zkouškou
Přijetí bez přijímací zkoušky
Právě probíhá příjem příhlášek
Příjem přihlášek je ukončen
Studijní program neotevřen

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci