Přijímací řízení v akademickém roce  2018/2019

Aktuální podmínky přijímacího řízení

Přijetí ke studiu k danému studijnímu programu jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE FP.

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle • 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Důležité termíny

Termín podání přihlášek
(1. kolo)

Termín podání přihlášek pro nově akreditované studijní programy:
Mgr.: Učitelství pro 1. stupeň základních škol
NMgr.: Aplikovaná matematika
Viz. úřední deska
(nově akreditované Mgr. a NMgr. studijní programy)

Termín přijímacích zkoušek 
(pro 1. kolo a nově akreditované Mgr. a NMgr. studijní programy)

Náhradní termín přijímacích zkoušek 
(pro 1. kolo a nově akreditované Mgr. a NMgr. studijní programy)

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
(pro 1. kolo a nově akreditované Mgr. a NMgr.)

Termín podání přihlášek pro vybrané studijní programy
(2. kolo a nově akreditované Bc. studijní programy)

Termín přijímacích zkoušek
(pro 2. kolo a nově akreditované Bc. studijní programy)

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
(pro 2. kolo a nově akreditované Bc. studijní programy)

Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí
Termín skončení přijímacího řízení
(pro 1. kolo, 2. kolo a nově akreditované Bc, Mgr. a NMgr. studijní programy)

Obecné podmínky

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze  do 31. 8. 2019
  2. včasné zaplacení poplatku
  3. řádné doložení požadovaného vzdělání, u některých oborů i dalších osvědčení, zejména lékaře (viz dále)

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

  1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých oborů),
  2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity oboru),
  3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě oboru (popř. kombinace oborů).

Časté dotazy

Výše poplatku?

Poplatek za přijímací řízení činí 600,- Kč

Jak podat přihlášku?

Přihláška se vyplňuje elektronicky na adrese: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec  Po vyplnění je uchazeč povinen elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi poštou do 30. 4. 2019.

Na jaký účet převést platbu?

bankovním převodem, popřípadě platební kartou
účet: 305806603/0300
konstantní: symbol 0308 
variabilní: symbol 649133 
specifický symbol: vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky

Na jakou adresu poslat vytištěnou elektronickou přihlášku?

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická - Studijní oddělení
Studentská 2, 461 17 Liberec

Do jakého data poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Kdo již má maturitní vysvědčení, zašle jeho ověřenou kopii rovnou s přihláškou. Kdo maturuje nyní na jaře, zašle kopii ihned po úspěšném složení zkoušky, nejpozději do 30. 6. 2019, na studijní oddělení fakulty.

Kde najdu výsledky?

Informační systém studijní agendy (IS STAG)

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci