Učitelství pro základní školy

Obor

Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy

  Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  prezenční i kombinovaná
 • Platnost od:
  2016
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Erhart Jiří, prof. Mgr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Cílem magisterského učitelského studia navazujícího na bakalářské studium je připravit učitele dějepisu pro působení na 2. stupni základní školy. Vedle všeobecně vzdělávacích vědomostí je učitelské studium koncipováno tak, aby vedlo k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí, k rozvoji pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji koncipování a programování vzdělávacích situací. Studium je rovněž založeno na praktické části – student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních základních školách. V odborné složce studia Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy se klade důraz na prohloubení teoretického poznání dějin, kultury a myšlení. Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje především v rámci bloku povinně volitelných předmětů.

Profil absolventa

Absolvent je kvalitně vzdělán jak v oblasti světových i českých dějin, dějin myšlení, vzdělanosti a kultury, a to od středověku do současnosti, a také metodologie, tak v pedagogicko-psychologických disciplinách. Získá všeobecný kulturní a občanský rozhled, jehož součástí je schopnost kritického myšlení v historických souvislostech a orientace v problémech společnosti. Pedagogické a psychologické jevy dokáže hlouběji analyzovat. Problémy pedagogické praxe hodnotí na základě studia didaktiky, pedagogické psychologie a školní pedagogiky.

Absolvent se dobře orientuje v právních školních předpisech. Dokáže plánovat a realizovat výuku s ohledem na individuální specifika žáků a na požadavky kurikulární reformy – je seznámen s principy tvorby školních vzdělávacích programů.

Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou, dokáže řešit sociálně patologické jevy chování u žáků dané věkové kategorie, je schopen jim předcházet v rámci prevence. Využívá škály různých forem hodnocení a zpětné vazby v rámci procesu vyučování.

Absolvent je uveden do základů pedagogického výzkumu. Dokáže číst s porozuměním výsledky pedagogického výzkumu a je schopen navrhnout základní pedagogické výzkumné metody a instrumenty k ověření předpokladů, hypotéz.

Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci průběžné i souvislé pedagogické praxe.

Uplatnění absolventa

Absolvent bude připraven k práci ve školských i v mimoškolských zařízeních jako učitel dějepisu. Je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia. Může též pracovat v některé z kulturněhistorických, resp. paměťových institucí, případně ve státní správě a samosprávě (památková péče, cestovní ruch).

Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací zkouška: ano

Přijímací řízení bylo vypsáno dne 17. 12. 2018 a druhé kolo dne 30. 4. 2019.
Termín podání přihlášek je do 31. 8. 2019 .
Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na úřední desce.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2019/2020

Prezenční forma studia
dějepis německý jazyk
dějepis občanská výchova
dějepis zeměpis
anglický jazyk dějepis
český jazyk dějepis
Kombinovaná forma studia
dějepis informatika
dějepis tělesná výchova
občanská výchova dějepis

Navazující studijní program na FP

Není

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci