Učitelství pro základní školy

Obor

Učitelství fyziky pro 2. stupeň základní školy

  Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  prezenční i kombinovaná
 • Platnost od:
  2016
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Erhart Jiří, prof. Mgr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Cílem oboru je připravit učitele fyziky pro výuku na 2. stupni základní školy. V oborové složce studia fyziky se klade důraz na prohloubení teoretického poznání v klasické i moderní fyzice s důrazem na praktické i mezioborové aplikace. Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje především v rámci bloku povinně volitelných předmětů.

Profil absolventa

Absolvent je kvalitně vzdělán v oblasti fyziky a dále v pedagogicko-psychologických disciplínách. Získá základní i prohloubené poznatky v hlavních disciplínách experimentální a teoretické fyziky. Má přehled o struktuře oboru, o jeho historickém vývoji a znalosti z didaktiky fyziky, které jsou nezbytné pro předávání odborných znalostí ve školské fyzice na ZŠ. Umí samostatně prakticky provádět fyzikální experimenty. Prokazuje dostatečnou orientaci v příbuzných přírodovědných oborech a umí ve výuce využívat mezioborových souvislostí. Umí využívat technické didaktické prostředky a počítače ve výuce fyziky. Má potřebné praktické dovednosti pro práci v laboratoři, která je neoddělitelnou součástí výuky. Zná základní školní legislativu pro hygienu a bezpečnost práce pro demonstrační i frontální pokusy ve třídě. Dokáže pedagogické a pedagogicko-psychologické problémy nahlížet v pedagogicko-psychologických souvislostech, pedagogické a psychologické jevy dokáže hlouběji analyzovat. Problémy pedagogické praxe hodnotí na základě studia didaktiky, pedagogické psychologie a školní pedagogiky. Dobře se orientuje ve školních právních předpisech. Dokáže plánovat a realizovat výuku s ohledem na individuální specifika žáků, je seznámen s principy tvorby školních vzdělávacích programů. Disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi, dokáže řešit sociálně patologické jevy chování u žáků dané věkové kategorie, dokáže jim předcházet v rámci prevence. Je schopen ve třídě vytvářet příznivé prostředí pro učení, umí vhodným způsobem komunikovat se žáky i jejich zákonnými zástupci při hodnocení výkonu žáků ve třídě. Využívá škály různých forem hodnocení a zpětné vazby v rámci procesu vyučování. Dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci průběžné i souvislé pedagogické praxe.

Uplatnění absolventa

Učitel fyziky na základní škole.

Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací zkouška: ano

Požadavky: Kvalitní znalosti ze základního kurzu fyziky v rozsahu Bc. studia fyziky a jejich aktivní použití. Písemný test z mechaniky, elektřiny, magnetismu a optiky.

Přijímací řízení bylo vypsáno dne 17. 12. 2018 a druhé kolo dne 30. 4. 2019.
Termín podání přihlášek je do 31. 8. 2019 .
Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na úřední desce.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2019/2020

Prezenční forma studia
fyzika matematika

 

Kombinovaná forma studia
fyzika matematika
fyzika informatika

 

Navazující studijní program na FP

Není

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci