Učitelství pro základní školy

Obor

Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy

  Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2010
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Urbánek Petr, doc. PaedDr. Ph.D.

Média

Cíl studia

Cílem dvouletého NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy (ZŠ) se specializacemi je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro vykonávání učitelského povolání na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Studium je realizováno vždy ve specializaci (tj. kombinaci dvou vědních oborů), přičemž jeho náplň vychází z rámcových požadavků MŠMT na zastoupení příslušných složek odborné přípravy: učitelské propedeutiky, prvního oboru, druhého oboru, oborové didaktiky, praxe a přípravy závěrečné práce.

V rámci učitelské propedeutiky je vedle osvojení všeobecně vzdělávacích vědomostí koncipována odborná učitelská příprava tak, aby vedla k získání odborných pedagogických a psychologických znalostí, hlubšího vhledu do problematiky vzdělávání a vyučování, rozvoji pedagogických dovedností, nácviku vyučovacích strategií, rozvoji koncipování a programování vzdělávacích situací. Studium je založeno na obsahové integraci s praktickými aktivitami a reflektivním pojetím praxí. Student absolvuje průběžnou a souvislou pedagogickou odbornou praxi na fakultních ZŠ. Průběžná praxe v kombinaci s obsahy oborových didaktik akcentuje reflektivní pojetí. Souvislá praxe má syntetizující povahu a funkci primární adaptace na práci ve školském terénu. Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů a oborových didaktik, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje v rámci povinných předmětů i v bloku povinně volitelných předmětů.

V rámci oboru zeměpis jde o prohloubení teoretického poznání skrze odborné předměty zahrnující fyzickou, humání, regionální geografii a také kartografii a geoinformatiku. Klíčové je zařazení geografických předmětů se zaměřením na geografické vzdělávání (oborovou didaktiku). Předměty zaměřené na geografické vzdělávání jsou Vedení geografické výuky, Geografické kurikulum a Geografická cvičení a projekty. Důraz je kladený na geografické znalosti, dovednosti, a na hodnoty a postoje v zeměpisném vzdělávání.

Profil absolventa

Absolvent NMgr. studijního programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ se specializacemi získá učitelské vzdělání ve vybrané specializaci (tj. kombinaci dvou oborů) a vzdělání v oblasti pedagogicko-psychologické přípravy v rozsahu nezbytném pro výkon učitelského povolání. Absolvent NMgr. studia učitelství se orientuje v tématech vzdělávání a výuky, dokáže pracovat s žákem staršího školního věku, chápe a reflektuje jeho věkové, genderové i individuální zvláštnosti a je vybaven dovednostmi pro výběr a transformaci učiva a umí projektovat, realizovat a hodnotit proces výuky. Absolvent je kvalifikován pro výuku na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia. Po nástupu do praxe má vytvořeny kvalitní základy pro profesní přípravu v rámci dalšího vzdělávání učitelů a kariérního systému, příp. pro vstup do doktorského studia.

Profil absolventa oboru zeměpis:
Absolvent získá odborné didaktické vzdělání nezbytné pro profesi učitele zeměpisu (geografie) na 2. stupni ZŠ. Důraz je v rámci NMgr. studia kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů. V zeměpisu (geografii) jde především o oborovou didaktiku zeměpisu (geografické vzdělávání), které se realizuje ve specializovaných předmětech: Vedení geografické výuky, Geografické kurikulum, Geografická cvičení a projekty. Absolvent oboru zeměpis (geografie) je připraven v celé jeho šíři (Geoinformatika, kartografie, fyzická, humánní a regionální geografie, aplikace zeměpisu (geografie) v geografickém vzdělávání). Dovede připravit, realizovat a hodnotit geografické vzdělávání v plné věkové šíři žáků na 2. stupni, s využitím psychologických a pedagogických znalostí a geografických konceptů a postupů. Absolvent oboru zeměpis (geografie) učí žáky ve třech kvalitativních úrovních (minimální, optimální, excelentní). Základem výuky není jenom pamětní, encyklopedická výuka, ale především geografické myšlením, které je založené na kritickém a tvůrčím myšlení, nahlížení na geografické problémy z více úhlů pohledu a respektování názorů druhých. Důležitou součástí znalostí a dovedností absolventa je i chování v krizových situacích.

Uplatnění absolventa

Absolvent programu by měl být primárně učitelem zeměpisu na 2. stupni ZŠ. Mimoto jeho uplatnění může být v dalších zaměstnáních, souvisejících se vzděláváním, případně na řadě odbornch geografických pozic ve veřejném i soukromém sektoru.

Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací zkouška: ano

Studenti budou přijímáni na základě doloženého absolutoria Bc. studijního programu. Přijímací zkouška předpokládá znalosti v obou oborech zvolené specializace, v rozsahu odpovídajícím profilu absolventa příslušných oborů na FP TUL. V přijímacím řízení může být zohledněn prospěch v Bc. studiu. Dále je součástí přijímacího řízení písemná zkouška z pedagogiky a psychologie v rozsahu, který odpovídá povinnému pedagogicko-psychologickému studijnímu modulu v bakalářském studiu na FP TUL. Studentům, kteří tento modul nebo jeho ekvivalent úspěšně absolvovali, bude zkouška prominuta.

 1. Požadavky pro pedagogicko-psychologickou přípravu:
  Základní znalostní přehled a orientace v tématech obecné pedagogiky, vzdělávací politiky ČR, dějin školství a vzdělávání, obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a základů didaktiky. Doložení o absolvování pedagogické praxe v rozsahu 2 hodiny týdně za období 3 semestrů.
  Pedagogické, didaktické a psychologické znalosti budou při vstupu do NMgr. studia ověřovány přijímací zkouškou (písemný test), která může být prominuta studentům, kteří doloží absolvování pedagogicko-psychologického modulu v rámci Bc. studijního programu zaměřeného na vzdělávání či adekvátně zaměřeného modulu v rámci jiného studia.
 2. Požadavky oborové:
  Obor zeměpis (geografie): Součástí přijímacího řízení je písemná zkouška ze zeměpisu (geografie) v rozsahu, který odpovídá teoretickému základu Bc. studijního programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání na FP TUL (odborné geografické předměty, především Fyzická geografie, Humánní geografie, Regionální geografie, Geoinformatika a kartografie).

Přijímací řízení bylo vypsáno dne 17. 12. 2018 a druhé kolo dne 30. 4. 2019.
Termín podání přihlášek je do 31. 8. 2019 .
Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na úřední desce.

Vypsané kombinace pro akademický rok 2019/2020

Prezenční forma studia
anglický jazyk zeměpis
dějepis zeměpis
matematika zeměpis
občanská výchova zeměpis
tělesná výchova zeměpis
Kombinovaná forma studia
není vypsaná kombinace  

Navazující studijní program na FP

Není

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci