Důvody

Proč bych se měl stát senátorem?

Pozice senátora s sebou nese jisté výhody. Která je pro tebe ta nejdůležitější?

Zápis v životopisu

Každému řediteli bude určitě imponovat, že jsi se podílel na vedení své Alma mater.

Možnost měnit

Akademický senát má zásadní vliv na dění na fakultě. Schvaluje její rozpočet, podobu přijímacího řízení, nebo volí děkana.

Jiný pohled

Podívej se na fakultu z druhé strany! Komunikuj se studenty, pedagogy, buď tvůrcem!

Nové kontakty

V senátu máš možnost pracovat nejen se svými kolegy z komory, ale potkat např. senátory z ostatních pedagogických fakult. Kontakty se vždy hodí!

ÚSPĚCHY

Co studentská komora už dokázala?

V komoře se vystřídalo už mnoho členů, nabízíme pohled do nejbližší historie.

Zapal svíčku za Opletala!

Akce k výročí smrti studenta Jana Opletala, který byl smrtelně zraněn během protinacistické demonstrace.

Company
Justice

Filmový klub FP TUL

Komora spolupořádala promítání studentského filmového klubu, který si získal oblibu jak u studentů, tak i u pedagogů.

Company
Justice

Studentský klub budovy P

Společně s vedením fakulty komora připravila pro studenty zázemí na budově P s kuchyňkou i projektorem.

Company
Justice

Spoluřešení situace na KAJ

Uspořádali jsme diskuzi studenů Katedry anglického jazyka s děkanem fakulty, a tak dali možnost vyjádřit svůj názor k dění na katedře.

Company
Justice

POPIS

Co je Akademický senát fakulty?

Akademický senát fakulty je samosprávný zastupitelský orgán, který je zřizován zákonem o vysokých školách na každé fakultě veřejné vysoké školy.

Struktura a řízení Akademického senátu fakulty

Jeho členy volí ze svých řad akademická obec dané fakulty (tedy studenti i pedagogové). Fakultní AS má vždy nejméně 9 členů, z toho alespoň třetinu, maximálně však polovinu tvoří studenti. Funkční období zvolených zástupců může být maximálně tříleté.

V čele fakultního senátu stojí zpravidla předseda a místopředsedové. V rámci senátu také obvykle fungují dílčí orgány, například komise zaměřené na určitou oblast činnosti (ekonomická, legislativní, komise pro PR, sociální komise apod.) nebo kurie či komory podle příslušnosti ke studentské či pedagogické části akademické obce. Konkrétní počet členů v senátu a orgány senátu si stanovuje každá fakulta sama vlastním vnitřním předpisem – volebním a jednacím řádem akademického senátu.

Kompetence a činnost Akademického senátu fakulty

Akademický senát fakulty schvaluje mnoho zásadních dokumentů pro chod fakulty jako např. rozdělení finančních prostředků a kontrola jejich využívání, podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě, dlouhodobý záměr vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci, návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise či členů vědecké rady dané fakulty. Dále se vyjadřuje k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkany, usnáší se na návrhu jmenování děkana či případně jeho odvolání z funkce.

JAK NA TO

Jak podat přihlášku?

Pro kandidaturu musí student vyplnit a podat formulář, který najde na stránkách fakulty. Každý návrh by měl obsahovat jméno alespoň jednoho navrhovatele (jiného studenta).

Volby

23.–24. října 2017

Volby se uskuteční na budovách G a P v předem určených časech