Studentská grantová soutěž

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Studentská grantová soutěž PDF PDF PDF PDF pravidla PDF PDF PDF PDF

 

Cílem studentské grantové soutěže na FP TUL je zvýšit a podpořit vědeckovýzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky, zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím.

SGS je hrazena z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum, které poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech. 

SGS na TUL blíže vykládají platné upřesňující pokyny (Pravidla SGS FP TUL pro daný kalendářní rok). Ty stanovují, že přihlášku projektu může podat student doktorského studijního programu akreditovaného na TUL nebo akademický pracovník TUL. Členem týmu mohou být studenti magisterských programů akreditovaných na TUL nebo akademičtí pracovníci. Projekt může být jednoletý, dvouletý nebo tříletý. U dvouletých nebo tříletých (tzv. pokračujících) projektů je nutno na konci každého roku předložit závěrečnou zprávu a požádat o tzv. prodloužení projektu (tj. zažádat o podporu projektu i v dalším roce novou řádnou přihláškou).

Veškeré podávání, hodnocení a administrace projektů (včetně hlášení změn) probíhá pro FP v elektronickém prostředí Portál-FP, s dodáním podepsaných zjednodušených listinných podob např. závěrečných zpráv.

Definice výsledků VaV pro vkládání do RIV

V tomto článku naleznete definice těch druhů výsledků vědy a výzkumu (dále zkráceně VaV), které se týkají nejčastěji zastoupených typů výzkumu na FP TUL. Úplný seznam výsledků najdete v původním dokumentu na webu Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Poznámky

Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVal [1] - databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít.

Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo dosaženo řešením výzkumných aktivit s poskytnutou podporou podle zákona platí, že je k danému projektu nebo výzkumnému záměru lze zařadit pouze v případě, že jich bylo prokazatelně a nezpochybnitelně dosaženo řešením daného projektu či výzkumného záměru (ať už se týká časového nebo věcného vymezení řešeného projektu nebo výzkumného záměru). Rovněž nelze k danému projektu či výzkumnému záměru přiřadit výsledek, jehož tvůrce se na řešení nepodílel.

Dále platí zásada, že jeden výsledek daného projektu nebo výzkumného záměru lze do RIV zařadit každým předkladatelem pouze jednou a označený jako ten druh výsledku, který dosažený výsledek nejvíce charakterizuje. Proto nelze např. odbornou knihu vydanou i elektronicky vykázat jako odbornou knihu s druhem výsledku „B" a současně jako audiovizuální tvorbu s druhem výsledku „A".

U kategorie III. - Aplikované výsledky lze do RIV předložit pouze v takovém případě, jestliže takový výsledek byl cílem řešení projektu nebo výzkumného záměru a tento cíl byl tak definován již při podávání návrhu projektu nebo výzkumného záměru, event. byl na základě návrhu příjemce předmět a cíl řešení ve smlouvě nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace na řešení projektu nebo výzkumného záměru o tento druh výsledku rozšířen.

Poznámka: Recenze (recenzování) je posuzovací řízení, jímž vědecká práce (nebo obecně vědecké dílo, event. umělecké dílo) prochází před jeho vydáním, přičemž do konečné zveřejněné verze jsou připomínky recenzentů (posuzovatelů) zapracovány. Požadavek na recenzování se vztahuje k druhům výsledků J, B, C a D. Recenzovaná publikace (kniha, sborník, článek, časopis) znamená, že k předloženému článku (knize, kapitole) byl vypracován po jeho přijetí do redakce (nakladatelství) posudek, na jehož základě autor své dílo případně upraví a následně dojde k jeho vydání.

Definice výsledků

A - Audiovizuální tvorba

Takovým výsledkem je audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty (tj. dokumenty vydané pouze ve formě čitelné prostřednictvím příslušného technického zařízení, např. dokumenty vydané pouze na CD, dokumenty dostupné pouze prostřednictvím Internetu nebo webová prezentace) s výjimkou výsledků vydávaných v elektronické podobě, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie J, B nebo D.

Nezahrnuje výzkumné zprávy vydané pouze v elektronické formě, které splňují požadavky pro výsledek druhu V. Nejedná se rovněž o výroční, periodické nebo závěrečné (event. jinak pojmenované) zprávy o řešení projektu nebo výzkumného záměru, které jsou předkládány poskytovateli, a které jsou vydané pouze v elektronické formě.

B - Odborná kniha

Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím a/nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN a povinný výtisk je registrován v Národní knihovně České republiky. Celou knihu vytváří jednotný autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové autorského kolektivu na obsahu podíl), a to i v případě, kdy mají jednotlivé kapitoly knihy samostatné autorství. Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, kritická edice uměleckých (hudebních, výtvarných apod.) materiálů doprovázená studií, kritický komentovaný překlad náročných filosofických, historických či filologických textů doprovázený studií, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník, kritický katalog výstavy apod., pokud splňují uvedená formální kritéria. Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta), odborné posudky a stanoviska, překlady, ročenky a výroční nebo obdobné periodické zprávy, statistické ročenky, nepublikované diplomové, doktorské a habilitační práce, jazykové slovníky, tiskem nebo elektronicky vydaný souhrn rešerší, účelově vydané souhrny odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště), sborníky (jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou výsledkem druhu D), tiskem nebo elektronicky vydané souhrny abstraktů. U vícesvazkové vědecké monografie je možné do RIV zařadit každý svazek, pokud každý jednotlivě splňuje požadovaná kriteria a byl vydán jako samostatná publikace s vlastním ISBN. Pokud je odborná kniha zařazena jako výsledek druhu B, nemohou být její kapitoly zařazeny jako výsledek druhu C.

Upřesnění pro účely hodnocení:

Hodnoceny budou knihy pouze s přiděleným ISBN nebo ISMN kódem. Knihy vydané vydavateli v ČR budou do hodnocení zahrnuty pouze v případě registrace povinného výtisku v Národní knihovně ČR.

 

C - Kapitola v odborné knize

Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (viz výsledek druhu B) v případě, kdy celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv. Upřesnění pro účely hodnocení:

Kapitoly v knize nebudou samostatně hodnoceným výsledkem a jejich hodnocení bude uváděno v rámci hodnocení výsledků druhu B s definicemi platnými pro knihu.

D - Článek ve sborníku

Článek ve sborníku prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Článek má obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů (nikoliv abstrakt) a je zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je recenzovaná neperiodická publikace, vydaná u příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má přidělen ISBN kód, který obsahuje samostatné stati různých autorů, které mají většinou nějaký společný prvek nebo příbuzné téma, nikoliv ale pouhé abstrakty. Sborníkem není účelové vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště).

Upřesnění pro účely hodnocení:

Hodnoceny budou pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky s příznakem „Proceedings Paper" ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index - Science nebo Social Science & Humanities (dříve ISI Proceedings) společností Thomson Reuters, v minimálním rozsahu 2 stran textu.

E - Uspořádání výstavy

Jedná se o zorganizování (uspořádání) výstavy.

J - článek v odborném periodiku

Článkem v odborném periodiku je článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát vydavatele, který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o celé texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, event. s poznámkovým aparátem, nikoliv pouze články informativního charakteru, ediční materiály, opravy nebo abstrakta či souhrny, byť publikované v odborném periodiku. Článkem v odborném periodiku není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci).

Odborným periodikem je vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód.
Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.
Články v v odborném periodiku (časopise) se člení na:

  • Jimp - článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters s příznakem „Article", „Review", „Proceedings Paper" nebo „Letter", a je publikován v periodiku, jehož impaktní faktor je každoročně zveřejňován v databázi Journal Citation Report (JCR) společností Thomson Reuters
  • Jneimp - článek v odborném periodiku, který je obsažen ve ze světově uznávané databázi ERIH nebo Scopus.
  • Jrec - článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice

N - Specializovaná mapa s odborným obsahem

Výsledek „Specializovaná mapa s odborným obsahem" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, kdy specializovaná mapa s odborným obsahem je syntézou kartograficky nebo prostřednictvím geografického informačního systému (GIS) vyjádřených bodových, plošných, prostorových a případně i časových informací (4D) a jejich souvislostí, získaných na podkladě výzkumu určitého území. Jedná se např. o geovědní mapy, mapy památkových objektů, archeologických lokalit, chráněných přírodních území, technických objektů, mapy/plány velkých měřítek menších území (např. památkových objektů a areálů, technických objektů, archeologických lokalit a parků) včetně komplexní dokumentace stavebně-historických, urbanistických nebo krajinářských průzkumů, ale např. i biologických a přírodních jevů, historických či společenských souvislostí apod. Nezbytnou podmínkou je, že se jedná o mapy, které jsou dokumentované údaji získanými a interpretovanými příslušnými výzkumnými metodami. Tímto druhem výsledku nejsou různé klasické mapy kartografické, silniční, turistické, apod. U výsledku Specializované mapy s odborným obsahem budou do RIV povinně uváděny údaje o využití mapy na straně poskytovatele.

P - Patent

Patentem je vynález, kterému je vydáno osvědčení o vynálezu, které uděluje:

  • u českého patentu Úřad průmyslového vlastnictví za podmínek stanovených zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů;
  • u evropského patentu Evropský patentový úřad za podmínek stanovených evropskou patentovou úmluvou;
  • u ostatních patentů příslušný patentový úřad podle podmínek stanovených daným patentovým úřadem.

Výsledkem je udělený patent, který chrání původní výsledky výzkumu a vývoje, jenž byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Za uplatněný výsledek tohoto druhu lze tedy považovat výsledek až v okamžiku vydání patentové listiny (v případě českého patentu), event. jiné listiny, která má stejný účinek. Za výsledek tohoto druhu nelze považovat patentovou přihlášku, a to v jakékoliv fázi řízení o udělení patentu. Upřesnění pro účely hodnocení:

Hodnotí se pouze udělený patent, nikoliv patentová přihláška. Bodově jsou odlišeny patenty národní (jakýkoliv patent udělený národním patentovým úřadem, s výjimkou USA a Japonska) a mezinárodní (evropský, mezinárodní, USA, Japonsko). U národních patentů bude dále rozlišováno, zda je patent doposud nevyužívaný nebo je využíván vlastníkem patentu, nebo zda je využíván na základě platné licenční smlouvy.

R - Software

Výsledek „Software" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy software vznikl prokazatelně v souvislosti s řešením výzkumné aktivity a jeho autorem (tvůrcem) je / jsou osoby podílející se u příjemce (nebo spolupříjemce/dalšího účastníka) na řešení výzkumné aktivity, a který je volně přístupný a může být volně využíván v souladu s licenčními podmínkami tvůrce a v souladu s § 16 zákona č. 130/2002 Sb. Nejedná se o software, který příjemce vytvořil pouze pro svoji potřebu a který využívá pouze příjemce nebo spolupříjemce / dalšího účastníka, nebo který je určen výhradně a pouze po potřeby poskytovatele (tzn. pokud není jeho vývoj dán požadavkem právních předpisů).

Výsledek „Výzkumná zpráva" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o takový výsledek, který byl uplatněn v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., do 31.12,2009 a od 1.1.2010 o uplatněný výsledek v souladu s § 4 písm. g) Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., obsahujícím utajované informace podle zvláštního právního předpisu (např. zákon č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 244/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 56/1999 Sb.).

Podmínkou hodnocení takového výsledku je, že:

  • tento výsledek byl deklarován v návrhu projektu či byl očekávaným výsledkem definovaným v cílech programu.
  • údaje o takovém výsledku byly do IS VaVal předány prostřednictvím tajné spisovny poskytovatele

 

Věda a výzkum

Databáze vědy a výzkumu

Grantové příležitosti

Nástroje