Vznik katedry fyziky

Počátky katedry fyziky jsou spojeny se založením Vysoké školy strojní v Liberci v roce 1953, neboť výuka fyziky probíhala již v 1.ročníku. Samostatná Katedra fyziky byla zřízena v roce 1962 pod vedením Jana Tichého. Na podzim roku 1969 byla katedra personálně postižena odchodem jejího vedoucího Jana Tichého a několika odborných asistentů do exilu. Od roku 1972 byl vedením Katedry fyziky pověřen Jiří Wagner, kterého vystřídal v roce 1991 Antonín Kopal. Při vzniku pedagogické fakulty v létě 1990 byla Katedra fyziky jedním ze zakládajících pracovišť fakulty. První větší vlna mladých asistentů přichází na Katedru fyziky po listopadu 1989, po roce 1995 pak přicházejí zkušení kolegové Jan Fousek a Václav Janovec a od roku 1993 je na katedře zaměstnán Karel Vokurka, který katedru vedl v letech 2004-2016. Od roku 2016 je vedoucím katedry Jiří Erhart. V současné době dochází k mezigenerační obměně pracovníků katedry a s tím spojené obměně tématiky výzkumů.

Již od svého vzniku zajišťovala Katedra fyziky výuku fyziky na strojní fakultě, po vzniku dalších fakult pak také na fakultě textilní, fakultě mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, fakultě architektury a fakultě zdravotních studií. Většinou jde o základní kurzy fyziky, pouze na fakultě mechatroniky se vyučují specializované odborné předměty, na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické také předměty učitelské specializace ve výuce fyziky. Je akreditováno také doplňující učitelské vzdělání pro obor fyzika pro získání další aprobace učitele. Od roku 1995 je na Katedře fyziky akreditováno doktorské studium v oboru Fyzikální inženýrství. Úspěšně tato studia dokončilo zatím 15 studentů. Katedra fyziky měla také akreditováno habilitační a profesorské řízení, které úspěšně absolvovalo několik později jmenovaných docentů a profesorů.

S příchodem nových pracovníků se po roce 1990 začala na Katedře fyziky významně rozvíjet i vědecká činnost. Byly úspěšně získávány granty a pracovníci katedry se zapojili do celé řady domácích i zahraničních projektů v oblasti piezoelektřiny, optiky, akustiky a optických metod pro detekci částic v CERNu. Zároveň se začala výrazně rozvíjet publikační činnost. Členové katedry publikovali v uplynulých 30 letech přes 300 odborných prací v mezinárodních časopisech, dvě knihy a několik kapitol v knihách. V letech 2004 a 2007 pořádali pracovníci Katedry fyziky dvě mezinárodní konference v oboru piezoelektřiny a feroelektřiny. Experimentům a výchově doktorandů slouží specializovaná vědecká pracoviště - Piezolaboratoř a Laboratoř laserové interferometrie. Katedra fyziky udržuje intenzivní styky s celou řadou zahraničních pracovišť. V rámci těchto styků dochází k pracovním pobytům jejích členů na zahraničních pracovištích - K. Vokurka spolupracuje s Akustickým ústavem Střediska národního výzkumu (CNR) v Římě v Itálii v oblasti fyzikální akustiky, M. Šulc a Š. Kunc pravidelně jezdí na pracoviště Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) ve Švýcarsku. Katedru fyziky pravidelně navštěvují kolegové ze spolupracujících institucí z Polska, Francie, Itálie atd. V letech 2013-2015 pobýval na katedře indický postdoktorand.

Na Katedře fyziky se pravidelně pořádají společné výlety po ukončení výuky v zimním a letním semestru. Těchto akcí se hojně zúčastňují kromě členů Katedry fyziky i její bývalí zaměstnanci, případně externí spolupracovníci. Katedra se také snaží setkávat s bývalými absolventy a učiteli fyziky z regionu a poskytovat jim odbornou didaktickou podporu.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť