Vznik katedry geografie

V akademickém roce 1997/98 bylo na Fakultě pedagogické TUL otevřeno magisterské studium učitelství tělesné výchovy a zeměpisu a současně s ním také zahájilo svou činnost pracoviště geografie. Po roce existence se toto pracoviště transformovalo v katedru. Prvním vedoucím byl Václav Poštolka (1948 – 2009).

V akademickém roce 2007/2008 se Katedra geografie připojila do systému strukturovaného studia otevřením odborného bakalářského studia oboru Aplikovaná geografie a bakalářského studia Geografie se zaměřením na vzdělávání s možností navazujícího magisterského studia. K značnému rozvoji katedry přispělo vybudování laboratoře geografických informačních systémů, využívané především pro výuku studentů.

Velmi důležitý byl pro katedru rok 2014, kdy pracoviště posílili Kamil Zágoršek, Hynek Böhm, Emil Drápela a Artur Boháč. Na pracovišti došlo ke zlepšení publikační činnosti, zapojení do projektů, k navázání odborných kontaktů s veřejnou správou i soukromým sektorem v Libereckém kraji i spolupráce s dalšími katedrami na fakultě. Cenné styky byly navázány v zahraničí, zejména pak v sousedním Německu a Polsku.

Katedra obnovila své členství v profesních organizacích, jako jsou Česká geografická společnost či Česká kartografická společnost a začala být geografickou komunitou vnímána jako plnohodnotné vědecké pracoviště. Pozitivní vývoj na katedře se projevil též na rostoucím zájmu o studium geografie a především na tom, že studenti s katedrou spolupracují na řešení odborných problémů v průběhu studia a v některých případech i po jeho ukončení. Převážná část absolventů zůstává věrná svému učitelskému zaměření, ale někteří nacházejí uplatnění i v jiných oborech. Patří mezi ně např. starosta obce Jesenný (okres Semily) Petr Hlůže, ředitelé základních škol v Libereckém kraji, ale i významní sportovci, např. Ondřej Rybář nebo Nikola Sudová.

Mezi akce, které významnou měrou přispěly k propagaci geografie v Liberci, lze zařadit Výroční mezinárodní konferenci České geografické společnosti – Geodny Liberec 2008, na které se sešli významní čeští i zahraniční odborníci z oblasti geografie. Dále Workshopy ke geografickému vzdělávání (leden 2009, 2010), Transdiciplinární mezinárodní kolokvium: Místo-prostor-krajina (únor 2010) a každoroční zapojení do Dnů GIS (http://gisday.tul.cz/). Katedra se podílela na organizaci 22. kartografické konference v roce 2017. Zabezpečovala zde, se spolupracovníky z regionu, workshop "Mapa a aplikovaná geografie". Mezi další významné akce bezesporu patří organizace celosvětové konference IBA v roce 2019 (http://18iba.tul.cz/), kde se sešlo na 80 odborníků z téměř 50 zemí světa. Na katedře se dále pořádají pravidelná přednášková odpoledne s prezentací různých geografických témat, od cestovatelských zážitků po odborné představení geografických projektů, například hledání pramenů Amazonky.

Projekty jsou nedílnou součástí činnosti katedry, hlavním řešitelem byla například v projektu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu „Profesní vzdělávání pro územně analytické podklady“, který byl realizován v letech 2006 – 2008, v projektech přeshraniční spolupráce, například GECON (https://www.gecon.online/ a https://www.geogecon.com/), či v aplikačních projektech TAČR „Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu“ a mezinárodních projektech, například „Zadržování vody v kritické zóně z biologického a geologického hlediska“ (COST Action WATSON).

Katedra klade důraz na učení praxí, tedy na zapojení studentů do výzkumné a odborné činnosti katedry a výuku geografie (jejich podoborů) v terénu.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť