Vznik katedry sociálních studií a speciální pedagogiky

Předmětem zájmu Katedry sociálních studií a speciální pedagogiky jsou obory sociální práce a speciální pedagogika. Základy této odborné orientace leží na počátku devadesátých let, kdy – krátce po založení Fakulty pedagogické – se na Katedře pedagogiky a psychologie začal etablovat obor sociální péče. Tým pracovníků sdružených v Oddělení sociálních studií (1993) spustil v akademickém roce 1993/1994 bakalářské studium studijního programu Sociální péče, a v průběhu dalších let došlo k jeho profilaci na Sociální práci. Následovala reakce na rostoucí zájem veřejnosti o studium speciální pedagogiky v podobě otevření studijního programu Speciální pedagogika.

S podporou tehdejšího děkana docenta Jiřího Vacka vznikla 1. února 2003 Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky (KSS), jejíhož vedení se ujal docent Bohumil Stejskal. Ke vzniku a rozvoji katedry přispěli mimo jiné Ilona Pešatová, Dana Švingalová, Marie Vágnerová, Jan Sochůrek, Květuše Sluková, Václava Tomická, Zdeňka Michalová, Zuzana Palounková ad.

Nové pracoviště se v obou oborech ujalo poměrně rychle, a to jak po stránce vzdělávací, tak vědeckovýzkumné. Bakalářské studijní programy Sociální práce a Speciální pedagogika absolvují ročně desítky studentek a studentů, z nichž mnozí poté uplatňují nabyté znalosti a dovednosti ve státním či nestátním sektoru a profesionalizují tak svou činností oba obory v praxi. Od roku 2006 je katedra členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, taktéž je řádným členem European Association of Schools of Social Work (EASSW) a International Association of Schools of Social Work (IASSW). Členové katedry se snaží udržovat mezinárodní rozměr své činnosti – spolupracovali, resp. spolupracují, s Linnaeus University ve Švédsku, Samford University v Alabamě či saskou Hochschule Zittau/Görlitz. Na národní úrovni se pracovníkům katedry daří udržovat intenzivní spolupráci s praxí, a to v organizacích státního i nestátního charakteru. Jedním z přínosů je transfer praktických zkušeností a praxí ověřeného know‑how do výuky, rovněž se tím studentům otevírá možnost absolvovat odbornou praxi se skutečným přínosem. (Ukázkou inspirace praxí členy katedry budiž zavedení společné skupinové supervize.)

Katedra od prvopočátku cílila své studijní programy na dospělé osoby v praxi, u nichž změnou legislativních předpisů vzniká potřeba rozšíření či zvýšení kvalifikace z důvodu výkonu jejich povolání. Tento trend se ukázal jako velmi progresivní a ve větší míře přetrvává dodnes. Kromě kombinované formy studia katedra nabízí též formu prezenční. Studijní program Speciální pedagogika vytváří odborníky pro speciálněpedagogickou prevenci, edukaci a intervenci. Studijní program Sociální práce připravuje studenty na výkon regulované profese sociálního pracovníka dle zákona. Kurzy dalšího vzdělávání umožňují frekventantům dosáhnout kvalifikačních předpokladů nezbytných pro výkon příslušných činností či profesí. Všechny vzdělávací modely pak stojí na společných základech, jimiž jsou multidisciplinarita, bio-psycho-socio-spirituální perspektiva, důraz na etiku a kritické myšlení.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť