Vznik oddělení přírodopisu

Na Fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci se od akademického roku 2019/2020 vyučuje nový akreditovaný obor  - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v bakalářské formě  studia a od akademického roku 2020/2021 studijní program Učitelství pro 2. stupeň základní školy (ZŠ) v magisterské formě studia.

Hlavním cílem zřízení tohoto oboru je dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pedagogů v kombinaci s přírodopisem. Studentům je nyní nabízena kombinace přírodopisu s chemií, zeměpisem, fyzikou, matematikou nebo tělesnou výchovou. Obor tedy vhodně doplnil stávající přírodovědné obory na fakultě.

Během tříletého bakalářského studia studenti absolvují povinné předměty jako je například obecná biologie, botanika a mykologie, fyziologie rostlin, zoologie, biologická technika, mikrobiologie a virologie, biologie člověka nebo ve třetím ročníku didaktika přírodopisu na ZŠ. V nabídce předmětů je dále celá řada povinně volitelných předmětů, jako příklad uvedu základy mineralogie, základy paleontologie, výživa dětí a dospělých, zakládáme herbář a zoologickou sbírku a celá řada dalších. Kromě práce s moderními přístroji v nových a vybavených laboratořích, studenty čekají botanická, zoologická a geologická cvičení v terénu. Velký prostor je věnován praktickým laboratorním cvičením, která doplňují velkou část předmětů. Na výuce se podílejí odborníci z několika institucí, jako je ZOO Liberec, Krajská nemocnice v Liberci,  Krajská hygienická stanice v Liberci, Severočeské muzeum v Liberci nebo Muzeum Českého ráje v Turnově.

Cílem je také zapojení studentů do práce s těmito institucemi buď při zpracování seminárních prací, řešení bakalářských prací nebo v rámci řešení projektů, které s některými výše uvedenými institucemi plánujeme. Díky spolupráci například se ZOO v Liberci se studenti dostanou do prostor a do kontaktu se zvířaty, kam se běžný návštěvník jen tak nepodívá.

V navazujícím dvouletém magisterském studijním programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy je kladen důraz především na prohloubení poznatků oborově didaktických předmětů, například didaktika přírodopisu na ZŠ, didaktika přírodopisu v terénu nebo motivační biologické pokusy. Absolventi získají odborné didaktické vzdělání nezbytné pro profesi učitele přírodopisu na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií.  Fakulta v rámci tohoto programu spolupracuje se školami v libereckém regionu. ZŠ Vrchlického umožní studentům využití pozemků pro pěstitelské práce a experimenty a SŠ hospodářská a lesnická ve Frýdlantu umožní odborné zázemí a techniku pro praktickou výuku.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť