Informace vyplývající z postupného uvolňování mimořádného režimu | Aktualizace ze dne 24.4.2020

| Co se děje na fakultě

Vážené studentky, vážení studenti,

vláda ČR dne 23. 4. 2020 ve večerních hodinách přijala opatření k postupnému uvolňování režimu ve školách a školských zařízeních, rektor TUL dne 15. 4. 2020 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výuky (příkaz rektora TUL č. 2/2019 – viz https://www.tul.cz/studenti/harmonogram-vyuky) a dne 17. 4. 2020 aktualizaci Příkazu rektora TUL č. 5/2020 (https://www.tul.cz/document/8732)

Z těchto dokumentů vyplývá:

 1. Od 27. 4. 2020 je možná osobní přítomnost studentů:
  • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na klinické a praktické výuce a praxi.

Osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole je nadále zakázána, v našich podmínkách bude především možné individuálně nebo v malých skupinkách konzultovat a zkoušet. Klinickou a praktickou výukou se rozumí výuka mimo prostory TUL, přesnou interpretaci a možnosti této výuky zjišťujeme. Až se záležitost zcela vyjasní, budeme vás informovat.

Osobní přítomnost studenta na půdě TUL je možná pouze při splnění následujících podmínek: 

  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou (dezinfekční prostředek zajistí TUL),
  • má ochranu dýchacích cest (nos, ústa) ochrannými prostředky jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, vzorové čestné prohlášení je přílohou příkazu rektora 5/2020 a bude k dispozici vytištěné u vstupu do budov na stolcích s dezinfekcí.

 1. Vzhledem k nutnosti evidence osobní přítomnosti studentů na TUL (viz bod 1) a nutnosti mít budovy TUL stále uzavřené, rektor ve svém opatření zavádí povinnost studenta při vstupu a odchodu z budovy použít ke své identifikaci kartové čtecí zařízení, kartové čtecí zařízení použít také při vstupu a odchodu z místnosti, pokud je takováto místnost kartovým čtecím zařízením opatřena.
 2. Na základě vládního nařízení ze 14. dubna jsou již od 20. 4. 2020 možné individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury. Studovat přímo ve studovnách ale není stále možné. Vzhledem k nutnosti vedení evidence těchto studentů a zajištění desinfekčních opatření se v podmínkách TUL bude jednat pouze o univerzitní knihovnu, nikoliv o katedrové knihovny.
 3. Podle aktualizovaného harmonogramu TUL výuka v letním semestru je stanovena na 14 týdnů v době 24. 2. 2020 – 29. 5. 2020 s tím, že termín výuky v závěrečném roce studia stanoví děkan fakulty. Nedošlo tedy k žádné změně. Při současných opatřeních vlády lze očekávat, že běžná kontaktní výuka již ve zmíněném období nebude probíhat.
 4. Podle aktualizovaného harmonogramu TUL jsou stanoveny termíny pro státní závěrečné zkoušky (SZZ) na období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020 a 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020

Na základě těchto skutečností děkan FP rozhodl:

 1. Výuka v posledních ročnících studia bude probíhat podle dosavadního harmonogramu, do 15. 5. 2020 distančním způsobem jako doposud s možností výjimek uvedených v bodě 1.   
 2. Pro SZZ v období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020 platí tyto termíny:
  • odevzdání závěrečných prací: 20. 5. 2020,
  • přihlášky k SZZ: 20. 5. 2020
  • kontrola studijních povinností před SZZ: 3. 6. 2020

Pro SZZ  v období 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020: 

  • odevzdání závěrečných prací: 17. 7. 2020,
  • přihlášky k SZZ: 17. 7. 2020
  • kontrola studijních povinností před SZZ: 14. 8. 2020

Tento aktualizovaný harmonogram bude zveřejněn na https://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu

 1. Závěrečné práce ve výše uvedených termínech je možné odevzdávat pouze elektronicky prostřednictvím IS STAG. Bližší informace k odevzdání jsou uvedené na https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace
 2. Organizační opatření ke konání SZZ budou včas upřesněna.
 3. Všechny povolené kontaktní aktivity studentů na FP (zkoušky, zápočty, konzultace …) je nutné konat po dohodě s vyučujícím tak, aby byly dodrženy podmínky uvedené v bodě 1.
 4. Vzhledem k tomu, že studenti zpravidla nemají na svých kartách oprávnění ke vstupu do budov, požádají o přidělení přístupu sekretářku příslušné katedry v dostatečném časovém předstihu návštěvy, případně paní Kazdovou (studijní oddělení), nejlépe e-mailem. Jako alternativní cestu evidence povoluje děkan formu upraveného formuláře čestného prohlášení (DOCX,PDF), který obsahuje dobu vstupu a odchodu a navštívenou místnost. Formulář student odevzdá vyučujícímu, který mu po předchozí domluvě zajistí vstup a odchod z budovy.

Fakulta si vyhrazuje právo měnit daný harmonogram a podmínky dle aktuální epidemiologické situace v ČR.

V Liberci 24. 4. 2020
vedení FP TUL

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci