Sdělení děkana FP TUL k současné situaci a závěru akademického roku 2019/2020

| Co se děje na fakultě

Vláda ČR dne 30. 4. 2020  přijala opatření, které od 11. 5. 2020 umožňuje za jistých podmínek výuku a zkoušení za přítomnosti 15 studentů. Jak se toto opatření dotkne FP TUL, je uvedeno dále.

Výuka

 • Do konce semestru (do 15. 5. pro poslední ročníky a do 29. 5. pro ostatní ročníky) bude výuka probíhat nadále v naprosté většině předmětů DISTANČNÍ FORMOU.
 • Jistého rozvolnění podmínek využije fakulta pro kontaktní výuku v těch předmětech, ve kterých není distanční výuka možná a ve kterých je nutné alespoň část výuky konat prezenčně v prostorách TUL (laboratoře, ateliéry, tělocvičny, hřiště). Jedná se o některé prakticky orientované předměty vyučované katedrami primárního vzdělávání, chemie, fyziky, speciální pedagogiky a sociálních studií a katedrou tělesné výchovy a sportu. I v těchto případech bude výuka koncipována tak, aby se jednalo o nezbytné minimum, které je nutné k uzavření předmětu. O konkrétních podmínkách výuky budou vyučující informovat studenty těchto předmětů e-mailem.
 • U katedry tělesné výchovy a sportu se prezenční výuka bude týkat učitelských programů, které mají v kombinaci tělesnou výchovu, dále programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství MŠ, Rekreologie a Pedagogika volného času. V ostatních studijních programech, ve kterých výuka tělesné výchovy není, z hlediska schválených akreditací, podstatnou podmínkou pro absolvování programu, bude studentům uznána jako splněná – jedná se o předměty Sportovní a pohybové aktivity 1 a 2.
 • Kurzy a terénní cvičení, které je nezbytné, vzhledem k akreditačním podmínkám studijních programů, uskutečnit, se budou konat v období 30. 8. – 18. 9. 2020, konkrétní informace sdělí garanti těchto kurzů.
 • Praxe: pro většinu typů učitelských praxí byla již nalezena náhradní řešení a plnění probíhá. Souvislé učitelské praxe a odborné praxe v dalších studijních programech budou, pokud to vnější podmínky dovolí, v následujícím období alespoň částečně konány, přičemž bude zohledněna dosavadní dobrovolnická práce. Konkrétní informace sdělí garanti těchto praxí. Pokud nebude možné praxi splnit, bude přeložena do dalších semestrů s tím, že student nebude při zápisu do dalšího ročníku penalizován za nezískané kredity.
 • Souvislá praxe pro studenty učitelských programů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (týká se současných prvních ročníků navazujícího magisterského studia) bude zahájena 14. 9. 2020, tj. o týden později než bylo plánováno v původním harmonogramu.
 • V platném harmonogramu výuky je 4. 9. 2020 uvedeno jako poslední termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020. FP bude tolerovat splnění podmínek do 18. 9. 2020.

Konzultace

Konzultace jsou možné konat po vzájemné dohodě pedagoga a studentů  přímo na pracovištích   TUL v maximálně patnáctičlenných skupinách za dodržení dalších podmínek uvedených níže.

Zkoušky

 • Způsob vykonání zkoušky (prezenční nebo distanční zkoušení) určuje pedagog.
 • Pokud dochází u některých předmětů ke změně podmínek pro jejich úspěšné absolvování, musejí být o těchto změnách studenti informování hromadným emailem alespoň dva týdny před konáním prvního zápočtového nebo zkouškového termínu. Garant takového předmětu má povinnost podmínky pro absolvování předmětu náležitě upravit také ve IS STAG.
 • U distančního zkoušení navrhuje způsob elektronické komunikace zkoušející.
 • Pořizování záznamu zkoušky je možné pouze se souhlasem všech zúčastněných.
 • Pokud bude průběh distanční zkoušky přerušen z přenosových důvodů, může pedagog zkoušku anulovat, ale studentovi nepropadne termín.

Státní závěrečné zkoušky

 • SZZ se budou konat prezenčně v období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020 a 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020. Konkrétní data stanoví jednotlivé katedry a sdělí studentům s dostatečným předstihem.
 • Pro SZZ v období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020 platí tyto termíny:
  • odevzdání závěrečných prací: 20. 5. 2020,
  • přihlášky k SZZ: 20. 5. 2020
  • kontrola studijních povinností před SZZ: 3. 6. 2020
 • Pro SZZ v období 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020:
  • odevzdání závěrečných prací: 17. 7. 2020,
  • přihlášky k SZZ: 17. 7. 2020
  • kontrola studijních povinností před SZZ: 14. 8. 2020
 • Tento harmonogram je zveřejněn na https://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu
 • Závěrečné práce ve výše uvedených termínech je možné odevzdávat pouze elektronicky prostřednictvím IS STAG. Bližší informace k odevzdání jsou uvedené na https://www.fp.tul.cz/student/zaverecne-prace
 • Další organizační opatření ke konání SZZ budou včas upřesněna v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.

Podmínky osobní přítomnosti studentů na TUL

Osobní přítomnost studentů na hromadných prezenčních formách výuky a zkoušek v objektech TUL a jejích součástí v souvislosti s jejich studiem je ve skupinách přesahujících 15 osob do odvolání zakázána. Student se smí účastnit výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:

 • Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Při vstupu do budovy a u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou.
 • Má ochranu dýchacích cest (nos, ústa) ochrannými prostředky jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Výjimku mají předměty katedry tělesné výchovy a sportu, při kterých probíhají sportovní aktivity studentů. V takových případech se dodržují aktuální opatření ve vztahu ke sportu (viz např. http://www.agenturasport.cz/2020/03/16/aktualni-bezpecnostni-situace/)
 • Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
 • Poskytne nejméně jedenkrát týdně čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Vzorové čestné prohlášení je přílohou příkazu rektora 5/2020 nebo na webu FP. Prohlášení jsou prostřednictvím akademických pracovníků zajišťujících prezenční výuku, zkoušky apod. ukládána na sekretariátech kateder, které je předají studijnímu oddělení.

Fakulta si vyhrazuje právo měnit daný harmonogram a podmínky dle aktuální epidemiologické situace v ČR.

V Liberci 6. 5. 2020
prof. RNDr. Jan Picek, CSc., děkan

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci