DĚKAN REAGUJE NA AKTUÁLNÍ PROBLÉM NA FAKULTĚ

Informace ke dni 15. 8. 2022

Milé studentky, milí studenti, 
milé kolegyně, milí kolegové,

v tomto období loňského roku jsem napsal na facebook odlehčenou poznámku k této době, tzv. okurkové sezóně, aby ani v průběhu prázdnin naše sociální sítě nezely prázdnotou. Přiznám se, že nyní k podobnému komentáři chuť nemám. Letošní rok nejenom ve světě a v naší společnosti, ale i na fakultě vnímám jako nelehký. Problémy zasahují výrazně i do doby prázdnin a dovolených. Nechci sice rušit jejich průběh, přesto bych se rád podělil o jednu zprávu, která se dotýká případu doc. Jedličky, jejž široce probírala média i sociální sítě a dotýkal se mnohých z vás. 

Pan doc. Jedlička ukončí svůj pracovní poměr k 31. 8. 2022. Zároveň můžu s radostí i ulehčením slíbit, že jeho výuku zajistí nově přijatí vyučující s dostatečnou kvalifikací a pedagogicko-odbornou erudicí. Další podrobnosti k případu, předpokládám, opět brzy najdete v médiích, neboť novináři se mě na vývoj kauzy už dotazují. Rád bych v této souvislosti poděkoval především studentkám a studentům, kteří byli ochotni podat svá svědectví k chování doc. Jedličky přímo vedení fakulty nebo nezávislé komisi, již na mou žádost zřídil rektor k důslednému posouzení případu. Bez spolupráce s vámi by řešení této záležitosti nebylo možné.

Doufám, že jsme se z případu na fakultě dostatečně poučili a že přijatá opatření, jako je například zavedení studentských tutorů, povedou k tomu, aby se podobné případy již neopakovaly. 

Těším se na viděnou, výuku a další spolupráci v novém akademickém roce, ale zatím vám přeji chvíle odpočinku a aktivit, které vás těší a naplňují.

Jan Picek, děkan FP TUL

Vyjádření z 10. 4. 2022

Milé studentky, milí studenti,
milé kolegyně, milí kolegové,

zhruba před měsícem jsem reagoval na zprávy a diskuze na sociálních sítích. Zmiňoval jsem, že se nesnažíme problémy studentů zametat pod koberec. Uvědomuji si, že jsem veřejně nevysvětlil, jaké konkrétní kroky ve věci diskutovaného pedagoga jsme podnikli. To nejspíš vyvolalo zdání, že se v záležitosti nic neděje. To mě velmi mrzí.

Mezi dobře doložitelné skutečnosti, že jsme záležitost řešili a řešíme, patří např. jednání Etické komise TUL v září 2020, které mělo za následek, že dotyčný pedagog od té doby nezkoušel u státních závěrečných zkoušek.

Některé studentky a studenti také mohou zcela jistě dosvědčit, že jsme je v tomto akademickém roce požádali a že skutečně někteří poskytli svá neanonymní svědectví (dříve než se celá záležitost objevila na sociálních sítích), což je důležitý krok k možnému výraznějšímu zásahu děkana. Velmi jim za to děkuji.

Na základě jednání s ombudsmanem, právním oddělením a personálním oddělením jsem pak změnil pracovní náplň dotyčného pedagoga tak, aby nebyl zapojen do žádné výukové činnosti a zkoušení. Je to analogie řešení, které učinila například Filozofická fakulta UK v jiné kauze. Zaměstnavatel (FP TUL) rozvrhuje pracovní dobu přímé pedagogické činnosti zaměstnancům, aby byla tato záležitost u dotyčného pedagoga dostatečně zřejmá. 4. března jsme do systému STAG výše uvedenou změnu nechali zanést, což je ověřitelná skutečnost, neboť rozvrhy všech pedagogů jsou veřejně dostupné.

Podnikáme i další kroky v součinnosti s rektorem TUL, personálním a právním oddělením tak, aby byly v souladu s pracovním právem. Prosím proto o trpělivost a o pochopení, že nejsem v tomto ohledu prozatím příliš konkrétní. Jsem si vědom toho, že mi lze vyčítat, především ze zpětného pohledu, že jsem postupoval pomalu, často nedostatečně, svých chyb se určitě nezříkám. Je mi i jasné, že ani předchozí řádky mnohé stejně nepřesvědčí, že nekonám jen na základě obvinění publikovaných na sociálních sítích, s tím bohužel nic neudělám.

Velmi by mě ale mrzelo, pokud by studenti i zaměstnanci ztratili důvěru k vedení fakulty, že se nesnaží jejich problémy řešit. Rád bych proto všechny studentky a studenty pozval na setkání a diskusi se mnou na toto a další témata.

Děkuji, že jste věnovali svůj čas mému sdělení.
Jan Picek, děkan FP TUL


Vyjádření z 3. 3. 2022

Milé studentky, milí studenti,
milé kolegyně, milí kolegové,

v současnosti intenzivně prožívám dvě věci. Jedna je extrémně vážná z celosvětového hlediska, a tou je situace na Ukrajině. Ale jako děkana Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické se mě neméně dotýká i dění, které rozpoutal nešťastný email jedné vyučující jednomu studujícímu.

Ač jsem nechtěl být v této souvislosti osobní, cítím teď potřebu se k tomu vyjádřit nejen jako děkan, ale také jako vyučující a koneckonců i bývalý student.

V první řadě uznávám, že komunikace ze strany vyučující z KPP k jednomu ze studentů nebyla adekvátní dané situaci a mohl bych ji označit za arogantní. S takovou komunikací ze strany vyučujících směrem ke studentům zásadně nesouhlasím. Především uznávám, že jsem to měl ve své komunikaci s dotyčným studentem dát podstatně jasněji najevo. Zároveň bych se rád zasadil o to, aby napříště komunikace vyučujících směrem ke studujícím měla jasná pravidla, aby se takovéto, jak věřím ojedinělé, excesy neopakovaly. 

Vzdor tomu, že se vyrojilo množství negativních vyjádření k postupu některých vyučujících naší fakulty vůči studentům, chtěl bych zdůraznit, že vyučující na naší fakultě v žádném případě systematicky nešikanují studující. Ani já, ani moje kolegyně a kolegové z vedení fakulty nezametáme problémy studujících pod koberec, naopak - snažíme se je řešit. Problém s jedním z konkrétně jmenovaných vyučujících jsme v minulosti intenzivně řešili, a tak na naší fakultě v současné době už neučí. S druhým vyučujícím řešíme problém právě teď. Považuji za důležité uvést, že jsme v těchto záležitostech aktivní a zabýváme se jimi dlouhodobě, a to na základě podnětů studentek a studentů, nikoliv vnějšího tlaku.  

V této souvislosti bych chtěl všechny členy akademické obce fakulty ujistit, že žádný podnět nezůstane bez odpovědi. Budu rád, když se budete se svými podněty s důvěrou obracet na své tutory, vedoucí kateder a samozřejmě i na vedení fakulty a mě. Pamatujte prosím také na to, že bez vaší spolupráce nemůžeme tyto problémy řešit. Těm z vás, kteří jste za námi už přišli, děkuji.

Již od prvního dne mého působení v roli děkana je mým cílem, aby na fakultě vládlo přátelské ovzduší, kde si lidé mohou důvěřovat. Věřím, že v mnoha ohledech se to i daří, a udělám maximum pro to, aby to tak bylo i tam, kde se teď může zdát, že je důvěra narušena.

Jan Picek , děkan FP TUL

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci