Aktuality

| Aktuality AS

Pozvánka na 238. zasedání AS FP TUL

V pátek dne 30. 10. 2020 se od 9.00 uskuteční zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je rozšíření akreditace studijního programu Učitelství pro SŠ a 2. st. ZŠ o další dvě specializace. Senát ale bude především schvalovat úpravu dvou dokumentů ovlivňujících jeho fungování. Revize jednacího řádu by měla umožnit online jednání i bez speciálního zákona (jehož účinnost končí 31. 12. 2020). Impulsem pro změnu formy voleb na elektronickou byl obdobný.

Jednání proběhne s největší pravděpodoností v online podobě prostřednictvím nástroje Google Meet (odkaz bude doplněn do 28. 10. 2020).

| Zprávy pro studenty

Příkaz děkana 3/2020 z 1. 10. 2020

Na základě článku 7, odst. 4, písm. a) Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci a Opatření rektora Technické univerzity v Liberci ke snížení hranice kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do dalšího akademického rok ze dne 1. 10. 2020 snižuji hranici kreditů pro zápis studentů po prvním roce studia do dalšího akademického roku na 35. Tento příkaz nabývá účinnosti dnem jeho podpisu děkanem a je vydáván pro zápis do akademického roku 2020/21.

Příkaz děkana 3/2020

| Aktuality AS

Změna termínů voleb do AS FP TUL

Na svém mimořádném zasedání rozhodl akademický senát fakulty o:

  • posunutí termínu pro podávání návrhů kandidátek a kandidátů do 12. 11. 2020 do 15.00;
  • stanovení nového termínu voleb
    • na 24. 11. 2020 od 9.30 do 11.00 na budově G a od 11.45 do 13.15 na budově P a 25. 11. 2020 od 9.30 do 11.00 na budově P a od 11.45 do 13.15 na budově G v případě prezenční formy voleb,
    • na 25. 11. 2020 mezi 10. a 18. hodinou v případě elektronické formy voleb

O formě voleb rozhodne podle aktuální situace volební komise svým usnesením. Vzhledem k tomu, že došlo k posunutí termínu podávání návrhů, tak všechny doposud podané nárvhy zůstávají platné. Návrhy je možné zasílat elektronicky dr. Břehovskému nebo dr. Vernyikovi.

návrh kandidátky/kandidáta původní vyhlášení voleb

| COVID19

COVID19 - informace ze dne 14. 10. 2020

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 s účinností od 14. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hodin je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:

  • účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotních studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách.
| Aktuality AS

Pozvánka na mimořádné 237. zasedání AS FP TUL

Ve středu dne 14. 10. 2020 se od 16.00 uskuteční prostřednictvím nástroje Google Meet mimořádné zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Jednání je svoláno mimořádně z důvodu posunutí termínů týkajících se voleb v důsledku opatření vydaných vládou. Do místnosti je třeba se připojit pomocí školního Google účtu, aby došlo k jednoznačné identifikaci a ověření osoby.

| Naši absolventi

Absolventi naší fakulty - Tomáš Jerje | KFY+KAP

Během studia na FP jsem snil o létání

Tomáš Jerje vystudoval na naší fakultě fyziku a matematiku se zaměřením na vzdělávání a přestože měl učitelství fyziky vážně rád a získal z něj i doktorát (tento rým nebyl úmyslem), nakonec zvítězil jeho dětský sen. I když částečně učí pořád. 

| Naši absolventi

Absolventi naší fakulty - Tomáš Dohnal | KAP+KAJ

Chtěl jsem studovat i lyžovat, Liberec byl ideální místo

Tomáš Dohnal měl díky svému sportovnímu nadání možnost vystudovat matematiku v USA na University of New Mexico. Po maturitě ale jeho první kroky vedly na naší fakultu, konkrétně k matematice a angličtině...

| Co se děje na fakultě

Anna Habánová, Ph.D., M.A. z katedry historie získala Cenu Otokara Fischera

Anna Habánová a Ivo Habán získali Cenu Otokara Fischera za nejlepší česky psanou germanobohemistickou práci:  katalog k výstavě věnované malíři Paulu Gebauerovi. Kniha vznikla v rámci projektu GA ČR řešeném na TUL a v roce 2018 ji vydal Národní památkový ústav.  Tuto cenu uděluje Institut pro studium literatury, které ocenilo také estetickou stránku kolektivní monografie s katalogem díla, která sleduje životní příběh a uměleckou tvorbu německy hovořícího malíře Paula Gebauera (1888–1951). Tento malíř většinu života až do odsunu prožil v rodné obci Sosnová v Českém Slezsku. Kniha v pěti kapitolách prezentuje Gebauerův umělecký odkaz v kontextu širších historických a kulturních souvislostí.

| COVID19

Hledáme dobrovolníky

Milé studentky, milí studenti,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace je osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole na základě Usnesení vlády České republiky s účinností od 12. 10. 2020 zakázána. Veškerá výuka a konzultace jsou tak možné pouze distanční formou.

Jakkoliv je mi to líto a stejně jako mnohým z vás se mi stýská po klasické výuce tváří v tvář, současný stav se v příštích dnech s velkou pravděpodobností nezlepší. Již  nyní se ukazuje, že situace v některých nemocnicích, zařízeních sociálních služeb a školách je velmi složitá a vyžaduje externí podporu. 

| Aktuality AS

Změna termínu voleb do AS FP TUL

Na základě aktuálních opatření vydaných vládou a rektorem a doporučení děkana vydal předseda AS FP TUL dr. J. Berki po konzultaci s předsednictvem pokyn předsedovi volební komise dr. J. Břehovskému, aby nebyla zveřejněna kandidátní listina. Zároveň zjišťuje možný termín pro mimořádné zasedání AS FP TUL (předběžně 14. 10. 2020 v odpoledních hodinách), na kterém by byly vyhlášeny nové termíny voleb do akademického senátu fakulty. Zároveň předpokládá, že na řádném zasedání 30. 10. 2020 budou předloženy aktualizace Jednacího a Volebního řádu AS FP TUL, který by umožnil elektronický průběh.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci