ČASTO KLADENÉ DOTAZY (COVID19 FAQ FP TUL)

Rektorát Technické univerzity v Liberci v souvislosti s mimořádnou situací související se šířením nákazy COVID-19 v Česku zveřejnil nejčastější otázky studentů a zaměstnanců včetně odpovědí na https://www.tul.cz/verejnost-a-media/o-univerzite/covid-19-faq.

Tyto otázky doplňujeme níže o ty, které se týkají Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL. V tuto chvíli jsou některé odpovědi neurčité, budeme je průběžně aktualizovat podle vývoje situace. Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na svou otázku, můžete nám napsat na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Všechny vaše otázky se budeme snažit co nejlépe zodpovědět. Opakované dotazy zde doplníme.

Stav odpovědí ke dni 10. 6. 2020

UCHAZEČI

Jaké jsou termíny pro odevzdání přihlášek?

Termín pro odevzdání přihlášek (30. 4.) již vypršel. 2. kolo přijímacích zkoušek nebude vyhlášeno. Vzhledem k získané akreditaci bylo vyhlášeno pouze dodatečné přijímací řízení do bakalářského studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání (v kombinaci s matematikou, informatikou, fyzikou nebo přírodopisem). Termín pro odevzdání přihlášek je 14. 8.

Stačí elektronická přihláška, nebo je nutné přihlášku přinést osobně nebo poslat poštou?
Ano, elektronické podání přihlášky postačuje, pokud máte k dispozici další potřebné doklady, zejména vysvědčení ze střední školy, zašlete jejich kopie e-mailem na studijní oddělení.
Bude se posouvat termín přijímacích zkoušek?
S ohledem na vývoj situace (vládní opatření k postupnému uvolňování režimu ve školách a školských zařízeních, posunutí termínu konání maturit, schválení speciálního zákona o vysokých školách pro rok 2020) byly pro některé studijní programy upraveny podmínky přijímacího řízení a především byl posunut jejich termín na týden 29. 6. – 3. 7. 2020.
Do kdy mám dodat maturitní vysvědčení?

Maturitní vysvědčení prosím doložte do 30. 6. 2020. Je možní i elektronicky na studijní oddělení na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nebo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mám v této situaci dodávat potvrzení od lékaře (praktického, tělovýchovného, logopeda)?
Ano, potvrzení od lékaře dodejte spolu s maturitním vysvědčením do 30. 6. 2020.
Co mám dělat v této situaci, když nezískám ze své střední školy potvrzený průměr?
Vzhledem k situaci nám postačí, když dodáte kopie všech vysvědčení ze střední školy (4 roky).
Mám posunuté SCIO testy, akceptujete to?
NSZ SCIO má náš souhlas, že akceptujeme termíny 30. 5. a 13. 6. Pokud se zúčastníte dalších termínů (27. 6. a 11. 7) a chcete nárokovat dosažení alespoň 55%-percentilu, prosím dodejte nám příslušný certifikát, který zohledníme před vydáním rozhodnutí nebo případně v rámci odvolání.
Co když se mi posunuté SCIO testy nepovedou, mohu žádat o náhradní termín?
Nebudete-li v den konání přijímacích zkoušek na FP TUL znát výsledek SCIO testů, pak vám doporučujeme absolvovat přijímací zkoušky. V případě, že bude váš výsledek z testu OSP lepší než by odpovídalo 55%- percentilu, budou vám započítány body ze SCIO testů. Na testy z přijímacích zkoušek na FP TUL pak nebude brán zřetel.
Mám posunuté SCIO testy, akceptujete to?

NSZ SCIO má náš souhlas, že akceptujeme termíny 30. 5. a 13. 6. Pokud se zúčastníte dalších termínů (27. 6. a 11. 7) a chcete nárokovat dosažení alespoň 55%-percentilu, prosím dodejte nám příslušný certifikát, který zohledníme před vydáním rozhodnutí nebo případně v rámci odvolání.

Co když se mi maturita nepovede, akceptujete maturitu v září?
Pokud se uchazeč v rámci přijímacího řízení se umístí tak, že by byl fakultou přijat, může požádat o přerušení přijímacího řízení do termínu zářijové maturity. Pokud ji úspěšně složí, bude přijat.

STUDENTI

ORGANIZACE SEMESTRU

V jakém období bude probíhat výuka, bude se prodlužovat semestr?
Nebude. Podle aktualizovaného harmonogramu TUL je výuka v letním semestru stanovena na 14 týdnů v době 24. 2. 2020 – 29. 5. 2020 s tím, že termín výuky v závěrečném roce studia stanoví děkan fakulty. Děkan FP proto rozhodl, že výuka v posledních ročnících studia bude také probíhat podle dosavadního harmonogramu, tj. do 15. 5. 2020.
Jaký způsobem bude probíhat zkouškové období ?

Ministerstvo zdravotnictví dne 25. 5. 2020 zveřejnilo mimořádné opatření, které platí od 1. června 2020 a které stanovuje režim ve školách a školských zařízeních. Z něho vyplývá možnost osobní přítomnosti studentů na výuce a zkoušení za přítomnosti nejvýše 15 osob. Způsob vykonání zkoušky (prezenční nebo distanční zkoušení) ale určí pedagog. Pokud dojde ke změně podmínek pro úspěšné absolvování předmětu, musejí být o těchto změnách studenti informování hromadným emailem alespoň dva týdny před konáním prvního zápočtového nebo zkouškového termínu.

V případě prezenční zkoušky se jí student smí účastnit při splnění následujících podmínek: je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), při vstupu do budovy a u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou, má ochranu dýchacích cest (nos, ústa) ochrannými prostředky, nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, poskytne před prvním vstupem do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Jakým způsobem bude probíhat odevzdávání závěrečných prací? Jak a kdy budou probíhat státní závěrečné zkoušky (a s tím související zkoušení z předmětů v posledním semestru studia)?
Rektor TUL dne 15. 4. 2020 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výuky (příkaz rektora TUL č. 2/2019 – viz https://www.tul.cz/studenti/harmonogram-vyuky). Podle něj jsou stanoveny termíny pro státní závěrečné zkoušky na období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020 a 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020. Ministerstvo zdravotnictví dne 25. 5. 2020 zveřejnilo mimořádné opatření, které platí od 1. června 2020 a které stanovuje režim ve školách a školských zařízeních. Z něho vyplývá možnost osobní přítomnost studentů na výuce a zkoušení za přítomnosti nejvýše 15 osob. SZZ budou konány kontaktně na fakultě, další podrobnosti k závěrečným pracím a SZZ naleznete v blocích otázek věnovaných těmto tématům.
Bude možné ze STAGu odepsat předměty ze ZS, které mohu plnit i v LS?

Záleží na konkrétní situaci předmětu (docházka na předmět v ZS apod.), prosíme, kontaktujte studijní proděkanku.

Jaký je poslední termín pro splnění studijních povinností?

V platném harmonogramu výuky (viz https://www.tul.cz/studenti/harmonogram-vyuky)  je 4. 9. 2020 uvedeno jako poslední termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020. FP bude tolerovat splnění podmínek do 18. 9. 2020.

Za jakých podmínek mohu navštívit (výuka, zkoušky, konzultace) fakultu?

Osobní přítomnost studentů na hromadných prezenčních formách výuky a zkoušek v objektech TUL a jejích součástech v souvislosti s jejich studiem je ve skupinách přesahujících 15 osob do odvolání zakázána. Student se smí účastnit výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze ve skupinách do 15 osob při splnění následujících podmínek:

 • Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Při vstupu do budovy a u vstupu do zkušební místnosti provede dezinfekci rukou.
 • Má ochranu dýchacích cest (nos, ústa) ochrannými prostředky jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Pobyt v objektech TUL bez ochranných prostředků dýchacích cest je možný pro studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 m a pokud je v místnosti maximálně 15 osob. Výjimku mají též předměty katedry tělesné výchovy a sportu, při kterých probíhají sportovní aktivity studentů. V takových případech se dodržují aktuální opatření ve vztahu ke sportu (viz např. http://www.agenturasport.cz/2020/03/16/aktualni-bezpecnostni-situace/)
 • Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
 • Poskytne před prvním vstupem do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů. Vzorové čestné prohlášení je přílohou příkazu rektora 5/2020.
Kde je možné získat formulář čestné prohlášení?

Vzorové čestné prohlášení je přílohou příkazu rektora 5/2020 - https://www.tul.cz/document/8733,  na webu FP je umístěno zde.

PRAKTICKÁ VÝUKA

Budou terénní praktika a podobná praktická výuka úplně zrušena, přesunuta, nebo nahrazena, příp. jak?

Jistého rozvolnění opatření, které umožňují od 11. 5. kontaktní výuku, fakulta využije v těch předmětech, ve kterých není distanční výuka možná a ve kterých je nutné alespoň část výuky konat prezenčně v prostorách TUL (laboratoře, ateliéry, tělocvičny, hřiště). Jedná se o některé prakticky orientované předměty vyučované katedrami primárního vzdělávání, chemie, fyziky, speciální pedagogiky a sociálních studií a katedrou tělesné výchovy a sportu. V těchto případech bude výuka koncipována tak, aby se jednalo o nezbytné minimum, které je nutné k uzavření předmětu. O konkrétních podmínkách výuky budou vyučující informovat studenty těchto předmětů e-mailem.

Kurzy a terénní cvičení, které je nezbytné, vzhledem k akreditačním podmínkám studijních programů, uskutečnit, se budou konat v období 30. 8. – 18. 9. 2020, konkrétní informace sdělí garanti těchto kurzů.

Pro většinu typů učitelských praxí byla již nalezena náhradní řešení a plnění probíhá. Souvislé učitelské praxe a odborné praxe v dalších studijních programech budou, pokud to vnější podmínky dovolí, v následujícím období alespoň částečně konány, přičemž bude zohledněna dosavadní dobrovolnická práce. Konkrétní informace sdělí garanti těchto praxí. Pokud nebude možné praxi splnit, bude přeložena do dalších semestrů s tím, že student nebude při zápisu do dalšího ročníku penalizován za nezískané kredity.

Souvislá praxe pro studenty učitelských programů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ (týká se současných prvních ročníků navazujícího magisterského studia) bude zahájena 14. 9. 2020, tj. o týden později než bylo plánováno v původním harmonogramu.

V případě předmětu, který je volitelný nebo povinně volitelný doporučujeme nahrazení předmětu jiným.

Jak to bude s plněním předmětů z tělesné výchovy, když jsou sportoviště zavřená?
Jistého rozvolnění opatření, které umožňují od 11. 5. kontaktní výuku, fakulta využije v těch předmětech, ve kterých není distanční výuka možná a ve kterých je nutné alespoň část výuky konat prezenčně v prostorách TUL (laboratoře, ateliéry, tělocvičny, hřiště). U katedry tělesné výchovy a sportu se prezenční výuka bude týkat učitelských programů, které mají v kombinaci tělesnou výchovu, dále programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství MŠ, Rekreologie a Pedagogika volného času. O konkrétních podmínkách výuky budou vyučující informovat studenty těchto předmětů e-mailem. V ostatních studijních programech, ve kterých výuka tělesné výchovy není, z hlediska schválených akreditací, podstatnou podmínkou pro absolvování programu, bude studentům uznána jako splněná – jedná se o předměty Sportovní a pohybové aktivity 1 a 2.
Může být praxe vykonávána formou dobrovolnictví?
Celý problém má i právní rovinu, protože praxe není možné vykonávat na základě nařízení vlády po dobu zákazu volného pohybu osob. Nicméně povoleny jsou činnosti v pracovních vztazích nebo činnosti v oblasti ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče a to včetně dobrovolnické. Tedy fakulta může dobrovolnickou činnost pouze zohlednit po ukončení platnosti vládního nařízení při posuzování plnění požadavků praxe. Na fakultě se vykonávají praxe různých typů, nelze proto odpovědět souhrnně, v jaké míře je možné dobrovolnictví zohlednit. Kontaktujte proto garanty svých praxí, kteří vám sdělí podmínky pro konkrétní praxi. Zájmem vedení fakulty je, aby všude tam, kde je to možné, bylo dobrovolnictví v maximální možné míře zohledněno.
Jak to bude s praxemi, které se nestihly dokončit před vyhlášením nouzového stavu?
Odpověď je uvedena v odpovědích na předchozí otázky této sekce.

ZKOUŠKY A POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

Jaký způsobem budou probíhat zkoušky na FP?

Způsob vykonání zkoušky (prezenční nebo distanční zkoušení) určuje pedagog. Pokud dochází u některých předmětů ke změně podmínek pro jejich úspěšné absolvování, musejí být o těchto změnách studenti informování hromadným emailem alespoň dva týdny před konáním prvního zápočtového nebo zkouškového termínu. U distančního zkoušení navrhuje způsob elektronické komunikace zkoušející. Pořizování záznamu zkoušky je možné pouze se souhlasem všech zúčastněných. Pokud bude průběh distanční zkoušky přerušen z přenosových důvodů, může pedagog zkoušku anulovat, ale studentovi nepropadne termín.

V případě prezenční zkoušky se jí student smí účastnit při splnění následujících podmínek: Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), při vstupu do budovy provede dezinfekci rukou, má ochranu dýchacích cest (nos, ústa) ochrannými prostředky, nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření, poskytne před prvním vstupem do školy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

Mohu odmítnout účast na zkoušce z důvodu, že mi její forma účast neumožňuje (tj. nemám dostatečné technické prostředky v případě distanční formy, respektive můj zdravotní stav nebo osoby, o kterou pečuji, mi neumožňuje účast na kontaktní zkoušce.)
Způsob vykonání zkoušky určuje pedagog, ale měl by zohlednit možnosti studentů a povahu předmětu. Ve výjimečných a odůvodněných případech může vyučující zohlednit potíže studenta a zkoušet ho i alternativní formou. Pokud nedojde k dohodě s vyučujícím, má student právo se zkoušky nezúčastnit, ale není možné studijní povinnosti „odpustit“, dojde tak k nesplnění předmětu a nutnosti ho zapsat znovu. Opakovaný zápis, pokud student doloží, že se nemohl zkoušky zúčastnit z důvodu zdravotního stavu v případě kontaktního zkoušení (případně nedostatečného technického vybavení v případě distančního zkoušení), umožní FP bez penalizací.
Uvažujete o navýšení počtu pokusů u zkoušek z předmětů, které jsou pro samostudium náročné?
Tato záležitost není v kompetenci fakulty, průběh zkoušek, počet pokusů apod. je dán Studijním a zkušebním řádem TUL. Vedení TUL neuvažuje o změně v této záležitosti.
Bude se snižovat minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku?
Podobně jako v předchozí odpovědi, tuto záležitost řeší Studijní a zkušební řád TUL. S vedením TUL jednáme o možnosti výjimky v programech, ve kterých je výuka vázaná na předměty (typicky na praxe) a které nemohou proběhnout za stávajících podmínek. Bylo by tak možné odepsat studentům zapsaný předmět a zapsat jim ho v dalším akademickém roce bez jakékoli penalizace, včetně případného nedosažení minimálního počtu kreditů, prodloužení studia apod.
Jaký vliv bude mít nutnost zápisu některých předmětů až v dalším semestru na poplatky, především za překročení standardní doby studia?
Tuto situaci řeší zákon ze dne 17. dubna 2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Doba studia ve studijním programu připadající na období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 se nezapočítává do doby studia pro účely stanovení poplatku za studium a maximální doby studia pro účely plnění studijních povinností. Studentům, kterým vznikla povinnost platit poplatky z důvodu prodlužování studia před narušením studia pandemií COVID-19, tedy před 1. 3. 2020, není zákonem změněna, nevztahují se na ně zákonné úlevy z poplatkové povinnosti.

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ)

Bude se posouvat termín SZZ?

Ano. Rektor TUL dne 15. 4. 2020 zveřejnil aktualizovaný harmonogram výuky (příkaz rektora TUL č. 2/2019 – viz https://www.tul.cz/studenti/harmonogram-vyuky). Podle něj jsou stanoveny termíny pro státní závěrečné zkoušky na období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020 a 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020. Ministerstvo zdravotnictví  dne 25. 5. 2020 zveřejnilo mimořádné opatření, které platí od  1. června 2020 a které stanovuje režim ve školách a školských zařízeních. Z něho vyplývá možnost osobní přítomnost studentů na výuce a zkoušení za přítomnosti nejvýše 15 osob. SZZ budou konány kontaktně na fakultě, přesná organizační opatření k jejich konání jsou na webu FP.

Do kdy musíme mít uzavřené studijní povinnosti k přihlášení na SZZ a zda nedojde k prodloužení termínu?

V souvislosti aktualizovaným harmonogramem výuky na TUL  (https://www.tul.cz/studenti/harmonogram-vyuky) děkan FP rozhodl o těchto změnách termínů:

Pro SZZ  v období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020  platí tyto termíny: odevzdání závěrečných prací   20. 5. 2020, přihlášky k SZZ  20. 5. 2020  a kontrola studijních povinností před SZZ: 3. 6. 2020, v případě hodném  zřetele je možné tento termín individuálně posunout.

Pro SZZ  v období 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020:  odevzdání závěrečných prací  17. 7. 2020, přihlášky k SZZ  17. 7. 2020,  kontrola studijních povinností před SZZ 14. 8. 2020.

Budou jiné školy brát ohled na posunuté SZZ a tedy jejich termíny přijímacích zkoušek (např. pro navazující Mgr. studium)?

Posunutí SZZ není výrazné a je podobné jako na jiných VŠ. Navíc zákon ze dne 17. dubna 2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů umožňuje formu podmínečného přijetí a zápisu ke studiu. Podmínečně přijatý a následně i zapsaný může být uchazeč, který splnil všechny podmínky přijetí ke studiu, kromě doložení dokladu o dosažení požadovaného vzdělání, tedy maturitního vysvědčení, bakalářského nebo magisterského diplomu. Ten pak musí předložit vysoké škole dodatečně, a to v termínu do 45 dnů od začátku akademického roku 2020/2021.

Jaká budou konkrétní pravidla pro konání SZZ?

Úplná pravidla průběhu SZZ konaných NA FP TUL v období 15. 6. 2020 - 3. 7. 2020 jsou na webu FP umístěna zde

Z těchto pravidel vyjímáme:

 • V souladu s harmonogramem SZZ se student dostaví na zkoušku ve stanovený čas, v prostorách TUL bude pobývat pouze dobu nezbytně nutnou pro vykonání SZZ.
 • Všichni studenti, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
 • Studenti odevzdají tajemníkovi komise čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud student neodevzdá čestné prohlášení, nebude mu umožněno složení SZZ, ale nebude penalizován propadnutím termínu.
 • Při příchodu do zkušební místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Při SZZ je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m) a vynechat obvyklé zdvořilostní podání rukou apod.
 • V průběhu ústní zkoušky konané v rámci SZZ nemusí při dostatečných rozestupech studenti ani členové zkušební komise nosit roušku. V případě, že kdokoliv ze zúčastněných SZZ patří k rizikové skupině ohrožené nákazou COVID-19, jsou všichni přítomní na jeho žádost povinni použít roušku. O jejím nošení má právo  rozhodnout také předseda zkušební komise. Studentům i dalším přítomným osobám na SZZ se doporučuje mít vlastní sáček, do kterého je  možné uložit roušku, sáčky budou též k dispozici při vstupu do zkušební místnosti u dezinfekce.  Při sejmutí roušky si každý student ukládá svou roušku do sáčku.
 • Komise je povinna dodržovat časový plán daný harmonogramem, sleduje ho tajemník komise ve spolupráci s předsedou komise. Pokud student v daný den absolvuje rozpravu a obhajobu, musí tyto části SZZ na sebe bezprostředně navazovat. Výsledky sdělí komise studentovi bez zbytečného odkladu po vykonání jeho SZZ. Doba SZZ je v případě obhajoby a rozpravy maximálně 60 minut a 40 minut v případě rozpravy (vždy včetně vyhlášení výsledků SZZ, nezapočítá se však doba přípravy).
 • Při volbě otázek, prohlížení tištěné závěrečné práce, promítání prezentace, používání fixů, kříd apod. je nutné dodržet zvýšený hygienický standard, organizaci těchto aktivit předem připraví katedra. Během zkoušky používá student vlastní psací potřeby, vlastní láhev s vodou, popř. další   povolené pomůcky. V konkrétních situacích rozhoduje předseda komise.
 • Zadání témat či otázek ke státní závěrečné zkoušce se doporučuje studentům předkládat v průhledných dezinfikovatelných obalech, zacházení s přípravou studenta (vložení do protokolu, její desinfekce apod.) určí organizující katedra. Student zpravidla neodevzdává fyzicky v den SZZ podklady z pedagogické praxe apod., vedoucí katedry s dostatečným předstihem stanoví režim odevzdávání a hodnocení podkladů.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Bude posunut termín odevzdávání ZP?

Ano, došlo k prodloužení termínu. V souvislosti aktualizovaným harmonogramem výuky na TUL (https://www.tul.cz/studenti/harmonogram-vyuky) děkan FP rozhodl o těchto změnách termínů: pro SZZ  v období 15. 6. 2020 – 3. 7. 2020  je termín  odevzdání závěrečných prací   20. 5. 2020,  pro SZZ  v období 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020 je termín odevzdání stanoven na 17. 7. 2020.

Pokud není možné práci v těchto termínech odevzdat například vzhledem k nemožnosti provést praktickou část, bude ji možné bez penalizace odevzdat následující semestr.

Bude možné závěrečné práce odevzdávat pouze online v případě, že nebude možné je vytisknout a svázat?

Ano, je to možné. Před odevzdáním práce do IS STAGu musíte potvrdit čestné prohlášení, tato informace je v IS STAGu uložena a nahrazuje podepsané prohlášení. Je nutné ale ještě zajistit souhlas vedoucího práce – studijnímu oddělení stačí e-mailem.

Mohu modifikovat a odevzdat závěrečnou práci, když není možné provést praktickou část?

Po domluvě s vedoucím práce je možné zadání práce změnit.

Mohu jít ke SZZ a práci obhájit později, přestože mi bude chybět potřebný počet kreditů za odevzdání závěrečné práce?

Podle Studijního a zkušebního řádu TUL může být SZZ rozdělena na několik součástí, které se mohou konat v různých termínech. Dále student může konat její poslední součást, jestliže splnil tyto podmínky:

 • získal počet kreditů stanovený studijním programem ve skladbě předmětů předepsané studijním programem a splnil všechny studijní povinnosti osobního studijního plánu.

Tedy jednu část SZZ lze vykonat dříve (což bylo typické i dříve v dvouoborových učitelských programech), než máte splněny všechny podmínky. Pro vykonání poslední součásti je však nutné mít splněny všechny podmínky. Zároveň vždy na FP platilo, že závěrečná práce se obhajuje vždy v jednom termínu, kdy probíhala některá část SZZ. V odůvodněných případech, kdy řádné odevzdání závěrečné práce nebude možné vzhledem k současné situaci, děkan výjimečně povolí i samotnou obhajobu závěrečné práce.

Bude posunut termín zadávání ZP?

Přesný termín zadávání ZP je v gesci jednotlivých kateder, děkan schválí zadání, která byla podána do 30. 6.

KOLEJE

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci