Studentská vědecko-umělecká činnost

Studentská vědecko-umělecká činnost (ve zkratce SVUČ) Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci je způsobem, jak se FP snaží podporovat odbornou práci studentů nad rámec jejich studijních povinností daných studijními plány. V tomto článku zodpovíme několik základních otázek, které může položit hypotetický zájemce o účast v SVUČ.

Vše, co potřebujete o SVUČ vědět

Pro koho je SVUČ určena?

Pro studenty všech studijních programů FP TUL.

Jaké podmínky je nutné pro přihlášení se do SVUČ splnit?
 • zvolit si téma své odborné práce - ideálně z těch, které nabízí katedra a její pracovníci
 • v případě, že dáte přednos vlastnímu tématu, je nutné získat školitele z řad akademických pracovníků FP TUL
 • vyplnit ve spolupráci se školitelem elektronickou přihlášku v termínu daném harmonogramem SVUČ
Jaké téma si mám pro svou SVUČ vybrat?
 • student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu
 • témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény školitelů
 • návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat školitele z řad pedagogů TUL
 • téma SVUČ musí být prokazatelně nad rámec povinných studijních povinností
 • téma má souviset s vlastním odborným nebo uměleckým růstem pro budoucí profesi
 • téma může souviset s aktuálně řešenými výzkumnými projekty kateder
Může být téma SVUČ a mé bakalářské nebo diplomové práce stejné?
 • v případě úspěšně řešené SVUČ je vhodné získaná data využít v bakalářské nebo diplomové práci
 • SVUČ ale nemůže být současně řešena jako vlastní bakalářská nebo diplomová práce
Kdy mám zahájit práci na SVUČ?
 • SVUČ je jednoletá, začíná se začátkem letního semestru a končí s koncem zimního semestru
 • student vstupuje do SVUČ zpravidla ve 2., případně v 4. semestru bakalářského studia,
 • ač je SVUČ určena především pro studenty bakalářských programů, ucházet se o stipendium mohou i studenti magisterských programů (pro které je ale primárně určena studentská grantová soutěž, které se studenti bakalářských programů účastnit nemohou)
Získám stipendium?
 • základní stipendium v průběhu řešení SVUČ je 6.000 Kč za semestr; vyplácí se vždy zpětně na základě průběžné zprávy o stavu řešení projektu (vypracované studentem) a hodnotící zprávy od školitele (potvrzení, že student skutečně zadané téma SVUČ zpracovával a v jeho řešení pokročil)
 • mimořádné stipendium SVUČ lze získat na úhradu nákladů spojených s aktivní účastí na tuzemské nebo zahraniční konferenci (do výše 5.000 Kč za osobu a rok)
 • vyplacení základního stipendia SVUČ v druhém (tedy posledním) semestru projektu SVUČ je podmíněno účastní na konferenci SVUČ, která se koná zpravidla v předposledním nebo v posledním týdnu zimního zkouškového období
Kde získám další informace?
 • podrobné informace o SVUČ FP TUL obsahují Pravidla studentské vědecko-umělecké činnosti FP TUL
 • informace o vypisovaných tématech SVUČ požadujte na vedoucích jednotlivých kateder FP TUL

Pravidla SVUČ FP TUL

Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ)

 1. SVUČ FP TUL vyhlašuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Je určena pro studenty FP TUL, kteří jsou zapsaní zpravidla v bakalářských prezenčních studijních oborech.
 2. Obsahem SVUČ je vědecko-odborná nebo umělecká činnost plněná nad rámec studijních povinností plynoucích ze studijního plánu studijního oboru. Cílem SVUČ je motivovat studenty k účasti na řešení výzkumných projektů kateder, popř. k formulování projektů vlastních, pokud mají souvislost s jejich odborným růstem v studovaném oboru.
 3. Posouzením odborné úrovně přihlášek projektů SVUČ, jejich výběrem a doporučením k financování je pověřena Komise SVUČ FP TUL (dále komise) jmenovaná děkanem FP TUL.

Průběh SVUČ

 1. Projekty SVUČ jsou jednoleté s obdobím řešení od začátku letního semestru do konce zimního semestru následujícího akademického roku. Řešení projektů SVUČ se řídí harmonogramem zveřejněným pro daný rok na webové stránce fakulty.
 2. Projekty SVUČ jsou zpravidla individuální, řešené jediným studentem. Ve výjimečných případech projektu řešeného dvojicí studentů musí být tento návrh zdůvodněn a obhájen. V takovém případě se předkládá jediná přihláška za celý řešitelský tým projektu.
 3. Student po dobu své účasti v SVUČ spolupracuje s konzultantem, který je zpravidla členem některé katedry nebo pracoviště FP TUL. Konzultant určuje pracovní náplň studenta, posuzuje průběžnou a závěrečnou zprávu studenta a doporučuje udělení stipendia.
 4. O průběhu řešení projektu SVUČ bude k datu stanoveném harmonogramem předložena průběžná zpráva. Ke konci doby řešení projektu bude předložena závěrečná zpráva. Všechny zprávy se předkládají pouze elektronicky v souladu s platným vzorem.

Přihlášení do SVUČ

 1. Student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu. Témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény konzultantů vždy k datu vyhlášení nové soutěže. Návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat konzultanta.
 2. Student vstupuje do SVUČ v 2. a/nebo 4. semestru bakalářského studia nebo dlouhého magisterského studia, příp. v 2. semestru navazujícího magisterského studia, a to vždy k začátku semestru.
 3. Konzultant se v daném roce podílí na vedení nejvýše dvou projektů SVUČ.
 4. Přihlášky projektů SVUČ se předkládají pouze elektronicky.
 5. Přihláška projektu obsahuje název projektu, jméno a příjmení studenta, program a obor studia, ročník studia, jméno, příjmení a pracoviště konzultanta, anotaci, cíle, výstupy, rozpočet a zdůvodnění projektu. V případě navazujícího projektu je doplněno zhodnocení předešlého projektu.
 6. Podané přihlášky projektů zhodnotí Komise SVUČ FP TUL. Komise vybere projekty k financování a své doporučení předá děkanovi FP, který o financování projektů s konečnou platností rozhodne.

Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti

 1. FP jedenkrát ročně, zpravidla v první polovině měsíce února, organizuje Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL (dále konference), na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí.
 2. Prezentace vychází ze studentem předložené závěrečné zprávy a další dokumentace, kterou schválil konzultant studenta. Konzultant vypracuje posudek na závěrečnou zprávu a nejpozději 3 pracovní dny před konáním konference jej společně se závěrečnou zprávou předá na DFP. Závěrečná zpráva i posudek jsou vypracovány a odevzdány pouze elektronicky.
 3. Povinnou součástí přednášky studenta je multimediální prezentace.
 4. Konference může být v závislosti na počtu přihlášených rozdělena do sekcí. Pro každou sekci je jmenována komise z řad pedagogů FP nebo externích odborníků.
 5. Student – řešitel projektu oceněného na závěrečné konferenci prvním až třetím místem, si může požádat o financování jednoletého navazujícího projektu za současného splnění podmínky, že navazující projekt bude ukončen v řádné délce studia. Žádost o financování navazujícího projektu bude posouzena Komisí SVUČ FP TUL, která rozhodne, zda ji vyhoví a financování doporučí.

Rozpočet projektu SVUČ

 1. Rozpočet projektu SVUČ se skládá z těchto položek: stipendijní prostředky, mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Položka stipendijní prostředky se dále dělí na stipendium odpovídající pevné částce 12 tis. Kč na osobu a rok, a na mimořádné stipendium do max. výše 5 tis. Kč (na osobu a rok) určené na úhradu mimořádných nákladů spojených s aktivní účastí studenta na vybrané tuzemské nebo zahraniční odborné konferenci. Požadavek na mimořádné stipendium musí být v komentáři k rozpočtu zdůvodněn především názvem konference, předpokládaným termínem konání, formou aktivní účasti studenta (příspěvek) a předpokládanými náklady.
 3. Položka mzdy je pevně stanovena ve výši 1600 Kč a je určena na vyplacení jednorázové mimořádné odměny konzultantovi úspěšně zakončeného projektu SVUČ.
 4. Položka odvody na sociální a zdravotní pojištění zahrnuje povinné odvody zaměstnavatele a je stanovena dle platných zákonných norem z výše položky mzdy.
 5. Základní stipendium SVUČ se vyplácí vždy zpětně za uplynulý semestr na základě hodnotící zprávy od konzultanta. Konzultant má právo na základě posouzení výsledků a průběhu řešení projektu navrhnout krácení stipendia.

Prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
děkan FP TUL

Harmonogram

Konec přijímání přihlášek pro rok 2019, elektronicky

Předběžný termín zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ.

Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.

Předání průběžné zprávy studenta a hodnocení konzultantem na DFP společně se souhlasem k vyplacení stipendia.

Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi. (předběžný termín, bude upřesněno po stanovení harmonogramu akademického roku)

Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP. (předběžný termín, bude upřesněno po stanovení harmonogramu akademického roku)

Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL. (předběžný termín, bude potvrzeno)

Dokumenty

Archiv závěrečných zpráv studentské vědecko-umělecké činnosti

1. místo konference SVUČ 2018

Kateřina Hejnišová

Syntaktické (morfosyntaktické) vlastnosti slovesa JÍT
Cílem projektu je zpracovat analýzu užívání slovesa jít nerodilými mluvčími češtiny. Na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy opřené o data čerpaná z ČNK, resp. z korpusu CzeSL, ale také z korpusu Merlin, zpracovat specifika užívání tohoto významného slovesa v písemných komunikátech, a to nejen s ohledem na chybovou analýzu, ale představíme celkový obraz gramatického i sémantického užití tohoto slovesa nerodilými mluvčími. Výsledná analýza bude prezentována v podobě posteru na IX. Mezinárodním sympoziu o češtině jako cizím jazyku.

2. místo konference SVUČ 2018

Jaroslava Česnohlídková

„Zakázaná láska“. Trestní postih milostných vztahů u TNK Děčín
Poválečné Československo prodělalo v prvních poválečných letech velice dynamický vývoj, který výrazně determinovala snaha o vytvoření národnostně homogenního státu Čechů a Slováků. Tato skutečnost ovlivňovala i proces retribučního soudnictví, které mělo za úkol potrestat válečné zločince a kolaboranty. Mezi obviněnými v rámci retribučního procesu nalezneme i řadu osob, které se podle tehdejších měřítek dopustily navázání nevhodného milostného vztahu (tzv. horizontální kolaborace). V rámci mého projektu zdokumentuji na základě analýzy pramenů a literatury konkrétní kauzy tzv. horizontální kolaborace před TNK Děčín. Výsledek výzkumu budu prezentovat v písemné podobě, představím ho v rámci jednoho z vědeckých studentských setkání katedry historie a na konferenci SVUČ.

3.-4. místo konference SVUČ 2018

Alžběta Sakařová, Andrea Hýblová, David Němec

Představení historických událostí z vybraných období 20. století Liberecka v netradičním melodramatickém pojetí a její ověření ve školním prostředí.
Projekt je zaměřen na představení pravdivých příběhů běžných obyvatel Československé republiky z období 1918- 1989 a přiblížení vnímání dané doby žákům a studentům základních a středních škol. Projekt téma uchopil umělecky a obohatil laickou orální historii, která je doporučována rámcově vzdělávacím programem jako vhodný prostředek pro přiblížení historických období i motivační prvek ve vzdělávacím procesu, o melodramatickou složku. Příběhy orální historie jsou zpracovány umělecky a to ve dvou polohách. První formou je vytvoření originálního písňového materiálu, který vyjádří esenci příběhů orální historie v emoční a prožitkové rovině. Druhou formou je zpracování příběhů orální historie v krátké dramatické příběhy, které pro silnější výpověď dramatického vyjádření, budou podbarveny zvukomalbou. Netradiční spojení orální historie a expresivních melodramatických prvků je východiskem projektu. Projekt představí vybrané příběhy orální historie let 1918 – 2018 s uměleckými prvky storytellingu, zvukomalby a autorské písňové tvorby. Zpěv, zvukomalba, dramatický přednes a autorsky zpracované texty chtějí oslovit žáky a studenty základních a středních škol v podobě dramatického pořadu.

3.-4. místo konference SVUČ 2018

Michaela Kutschkerová

Vybrané metody měření kvality života
Cílem této práce je porovnat vybrané metody měření kvality života. Za pomoci odborné literatury se v úvodní části nachází vysvětlení konceptu kvality života. Nedílnou součástí práce jsou charakteristiky vybraných metod měření kvality života. Následující kapitoly budou zaměřeny na použití a srovnání jednotlivých metod, přičemž pro jejich aplikaci budou použita data získaná z dotazníků.

Jáchym Novák

Liberecká specifika výsledků voleb do PSP ČR v roce 2017
Práce se zabývá městem Liberec a jeho jednotlivými lokalitami, případně volebními okrsky či městskými čtvrtěmi. Svým zaměřením spadá do disciplíny volební geografie. Analyzuje výsledky voleb do PSP ČR v roce 2017 v konkrétních lokalitách. Soustředí se na ty lokality, kde se výsledky voleb výrazněji liší od celkového výsledku za město Liberec. U každé lokality, kterou do výzkumu zahrneme, se snažíme interpretovat, proč lidé ve volbě dali nebo nedali přednost daným politickým stranám a hnutím na rozdíl od jiných oblastí. Nezabýváme se lokalitami, jejichž výsledky přibližně korespondují s celkovým výsledkem za Liberec.

Nikitina Elena

Vliv španělských spisovatelů na ruskou literaturu / La influencia de los escritores españoles en la literatura rusa
Sin duda podemos decir que la cultura literaria rusa todavía tiene muchas páginas interesantes, que no son bastatne estudiadas por ahora mismo. El estudio de esos temas nos podría dar una mejor comprensión no sólo de la evolución de la literatura rusa, sino también de unos u otros grandes acontecimientos socio-políticos, históricos y culturales del pasado. Además, podemos buscar y estudiar las paralelas de la literatura rusa y de la literatura extranjera. Muchos críticos literarios dicen que el estudio de la imagen de la cultura artística de España y de Rusia es importante por la indudable influencia española en la cultura rusa.

Vojtěch Machačný

Analýza konfliktu mezi kmeny Hutu a Tutsi se zaměřením na aktuální situace
Práce se zabývá historickým rozebráním konfliktu mezi dvěma hlavními kmeny ve Rwandě tedy Hutu a Tutsi, který proběhl v roce 1994 a následným výzkumem současné situace ve Rwandě. Výzkum se týká především toho, jak lidé vnímají konflikt v dnešní době a sleduje především současnou situaci v zemi. Výzkum je rozdělen do provincií dle administrativního členění země a zkoumá, jak situaci v rurálních, tak městských oblastech země. Respondenti jsou dále rozděleni do generací. Výzkum byl prováděn formou rozhovorů.

Jan Koros

Jan Harus – komunistický politik
V Československu proběhl v prvních poválečných letech velice dynamický vnitropolitický vývoj, jehož nedílnou součástí se stala hluboká přeměna sociálních struktur společnosti, politických i správních orgánů. Tento celostátní vývoj samozřejmě ovlivňoval i dění ve městě Liberec. Podstatnou roli v tomto procesu sehrávala Komunistická strana Československa, v Liberci reprezentovaná především Janem Harusem. Cílem mého projektu je na základě analýzy, komparace a syntézy pramenů zpracovat životní osud tohoto muže, který se z pozice řadového člena strany vypracoval až na post ministra Státní kontroly. Harus patřil mezi vůdčí politické síly Liberce v období tzv. třetí republiky a sehrál podstatnou roli v únorovém převzetí moci komunisty v roce 1948 a následném etablování totalitního režimu.

Sabina Laušmanová

Tzv. konečné řešení židovské otázky - případ rodiny Perlmann
20. století bývá po právu nazýváno jako „století migrací“. K přesunům obyvatelstva, nuceným, dobrovolným i řízeným státní politikou docházelo i v Československu, státu, který vznikl v důsledku konce první světové války v roce 1918. Mezi nejvýrazněji postižené skupiny obyvatel patřili v tomto kontextu bezesporu německy mluvící obyvatelé státu (po 5/1945) a rasově pronásledovaní během okupace nacionálně socialistickým Německem. Tragický osud posledně zmíněné skupiny determinovala zvrácená rasová politika vyhrocená v tzv. konečném řešení židovské (cikánské) otázky. V rámci mého projektu hodlám rekonstruovat životní osud rodiny libereckého právníka Perlmanna, který patřil bezesporu mezi intelektuální elitu mladého československého státu. Perlmann i jeho blízcí byli tzv. Norimberskými zákony označeni za židy, což se pro jejich další existenci stalo fatálním. Na příkladu konkrétního životního osudu jedné rodiny doložím složitosti 20.století.

Iva Kořínková

Kvalita rurálního života
Práce na téma Kvalita rurálního života se zaměřuje na konceptualizaci kvality života, která má dvě části, jednou z nich je kvalita rurálního života. Úvodní část práce se věnuje obecné charakteristice termínu kvalita života a jeho dvou akceptovatelným tvrzení. Dichotomie urbánní – rurální je ve zkoumání kvality života přítomna od jeho počátků, tudíž i tato práce bude obsahovat popis urbánní kvality v České republice. Další podkapitoly se budou zabývat venkovem, jeho postavením a rurální kvalitou života v České republice. Nedílnou součástí práce je konfrontace získaných dat z dotazníkového šetření s daty o kvalitě rurálního života od jiných autorů.

Linda Skrbková

Politické procesy 50. let – kauza bratři Červenkovi
Politická perzekuce a politické procesy se staly po únorových změnách v roce 1948 nedílnou součástí nového režimu. Posláním politických procesů a nejrůznějších forem politické perzekuce bylo odstranění skutečných či domnělých odpůrců a vyvolání atmosféry strachu mezi obyvatelstvem. Politická perzekuce a procesy se měly zároveň stát prostředkem k legitimizaci a stabilizaci nového totalitního systému. Justice přestala být nezávislou a stala se trvalou součástí represivního aparátu totalitního režimu až do listopadu 1989. Oběti politických procesů a perzekucí pocházely z nejrůznějších vrstev obyvatelstva. Mezi postižené patřili i Jaroslav a Přemysl Červenkovi. Cílem mého výzkumu je na základě analýzy, komparace a syntézy pramenů a odborné literatury charakterizovat tuto konkrétní kauzu.

Tomáš Bendl

Rozdíly v kultuře, mentalitě a identitě mezi Švýcarskem a Českou republikou (komparace české a švýcarské identity a mentality)
Předložená studentská vědecko-umělecká práce se zaobírá srovnáním české a švýcarské regionální identity a mentality. Ačkoliv se porovnávané regiony v globálním měřítku nachází blízko sebe (oba dva leží ve Střední Evropě a považují se za „střed Evropy“), prvky jako identita a mentalita jsou zcela odlišné. Teoretická část práce se především zaobírá pojmy jako identita, regionální identita, mentalita, regionální mentalita a jejich prvky. Hlavní metodou, která zkoumá rozdíl v daných oblastech, je dotazníkové šetření. Hlavní částí práce je analýza dotazníkového šetření a nástin příčin očekávaných rozdílů.

Jan Cinke

Využití GIS pro prostorové rozložení zátěže obyvatelstva z venkovního ovzduší
Práce se zabývá zpracováním hygienických dat znečištění ovzduší na příkladu měření znečištění ovzduší z České Lípy z října 2016, od počátečního získání surových dat až po konečné vizualizace. Měření vzniklo ze spolupráce Krajského úřadu Libereckého kraje, Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice v Liberci. Bylo provedeno pomocí 5 mobilních měřících jednotek a meteorologické stanice ČHMÚ. Pro zpracování dat pomocí metod GIS byla oslovena Technická univerzita v Liberci. Práce se v úvodní části zabývá převedením dat do vhodné podoby pro použití v GIS analýze a následné tvorbě vhodné kategorizace území, dle umístění měřících míst a kategorie, která jim byla přidělena zhotovitelem měření. Poté je část práce věnována výběru vhodné metody pro analýzu dat tohoto typu a její parametrizaci. Dále probíhá výběr kartografického vyjádření výsledků analýzy. V neposlední řadě se podstatná část práce věnuje tvorbě vizuální prezentace výstupů, konkrétně souboru map a webové mapové aplikaci. V závěru se práce věnuje zhodnocení a diskuzi o možných problémech vzniklých nedostatky ve vstupních datech pro GIS analýzu.

Iveta Jirásková

Politické procesy 50. let - kauza Jaromír Kopecký
Politická perzekuce a politické procesy se staly po únorových změnách v roce 1948 nedílnou součástí nového režimu. Oběti represivních zásahů pocházely z nejrůznějších vrstev obyvatelstva. Mezi odsouzenými politickými vězni nalezneme celou řadu významných představitelů intelektuálního, politického i kulturního života. Jedním z nich byl i člen protinacistického odboje a významný diplomat Jaromír Kopecký. Cílem mého výzkumu je na základě analýzy, komparace a syntézy pramenů a odborné literatury charakterizovat tuto konkrétní kauzu. Výsledek výzkumu budu prezentovat v písemné podobě a zároveň ho představím v rámci jednoho z vědeckých studentských setkání katedry historie a na studentské konferenci SVUČ.

Karolína Kafková

Politická vězeňkyně Jiřina Štěpničková
Politická perzekuce a politické procesy se staly po únorových změnách v roce 1948 nedílnou součástí nového režimu. Posláním politických procesů a nejrůznějších forem politické perzekuce bylo odstranění skutečných či domnělých odpůrců a vyvolání atmosféry strachu mezi obyvatelstvem. Politická perzekuce a procesy se měly zároveň stát prostředkem k legitimizaci a stabilizaci nového totalitního systému. Justice přestala být nezávislou a stala se trvalou součástí represivního aparátu totalitního režimu až do listopadu roku 1989. Oběti politických procesů a perzekucí pocházely z nejrůznějších vrstev obyvatelstva. Jednou z postižených se stala i herečka Jiřina Štěpničková, která byla odsouzena za ilegální přechod hranic. Cílem mého výzkumu je na základě analýzy, komparace a syntézy pramenů a odborné literatury charakterizovat konkrétní kauzu Jiřiny Štěpničkové. V práci se zaměřím na rekonstrukci politického procesu se jmenovanou.

Barbora Kazdová

Diferenciace depresivních onemocnění v české republice jako následků nízké kvality života
Kvalita života je multidimenzionální a komplexní soudobý koncept, usilující o uchopení sociální reality. Pojem multidimenzionální značí několik významových dimenzí, jejichž základ tvoří dimenze psychologická a materiální, těmi dalšími jsou například morální dimenze, sociologická, kulturní-antropologická a jiné. Odvrácenou stranou soudobé společnosti orientované na výkon je neúspěch. Stres podmíněný tímto životním stylem vytváří podprůměrně kvalitní život, který se v současné době projevuje zvýšením počtu diagnostikovaných duševně nemocných, zejména nárůstem v oblasti depresivních onemocnění.

Jan Koros

Postoj studentů vysoké školy k migraci v České republice
V práci studentské vědecké a umělecké činnosti se budu věnovat problematice imigrace do České republiky. Zhodnotím problematiku migrace očima českých studentů vysokých škol a poté ji zakončím interpretací výsledných dat. Vytvořím anketu pro 50 studentů Technické univerzity, z nichž polovina bude z magisterského studia, druhá polovina z bakalářského studia. Výsledkem práce budou rozdíly v názorech na současnou problematiku tématu migrace podle věku, fakulty, či zda uchazeč žije v městském nebo vesnickém prostředí. Opomenuty nebudou ani politické názory jednotlivých respondentů, jako výsledný ukazatel této problematiky v ČR.

Adam Kracík

Johann Ableitlinger- Spolupracovník československé rozvědky
Předmětem této práce je přiblížení a představení příběhu rakouského občana Johanna Ableitingera, který v 50. a 60. letech dvacátého století spolupracoval s československou civilní rozvědkou. Práce je rozdělená do několika částí. První z nich popisuje osobu Johanna Ableitingera, další části se poté snaží ukázat, proč se rozhodl spolupracovat, jaké typy informací dodával a posléze i jeho zatčení a následný proces. Na úplný začátek práce jsem si dovolil zařadit ještě kritiku pramenů a zdrojů informací, ze kterých jsem čerpal. Cílem mé práce je seznámit čtenáře se životem obyčejného člověka, který se nechal zlákat ke spolupráci s rozvědkou a také na někdy až neuvěřitelnou nesmyslnost akcí špionážní služby země sovětského bloku.

Michaela Lisá

Využití literárních textů při výuce španělštiny na středních školách
Má práce se zabývala využitím literatury při výuce španělského jazyka na středních školách. Cílem bylo vytvoření několika pracovních listů, které měly být následně dány k dispozici pedagogům na středních školách, kde probíhá výuka španělského jazyka. Jejich zpětná vazba pak měla být zapracována do finálního zhodnocení a závěru mé práce. V průběhu roku jsem vytvořila 10 pracovních listů s literárními ukázkami, od kterých jsem se dané úkoly snažila odvíjet. Vybrané ukázky jsou vyňaté ze stěžejních děl španělské ale i světové literatury od jejích počátků až po současné autory. Mezi ukázkami je nejen próza, ale také poezie. Také jsem zařadila některé reálie Španělska a jeho historie související s ukázkami, abych podpořila rozvíjení i těchto znalostí alespoň pasivně. K některým náročnějším listům byly vytvořeny také jejich vyplněné verze pro pedagogy.

Jan Šnorbert

Geografie poutních míst v Libereckém kraji
Hlavním cílem této práce bylo vytvořit celkovou databázi poutních míst v Libereckém kraji. Dalším cílem byla identifikace jednotlivých poutních míst a jejich následné zmapování, popis jednotlivých míst a jejich stavu, historie, dopravní dostupnosti a návštěvnosti. V neposlední řadě také bylo za úkol zhodnocení církevního turismu v Libereckém kraji a jeho specifik. Dále bylo mým úkolem osobní průzkum jednotlivých míst, jenž byl uskutečněn s výjimkou tří lokalit.

Milan Votava

Politické procesy 50. let – kauza Františka Votavy
Hlavním cílem v první fázi řešení projektu bylo shromáždění nejdůležitějších pramenných zdrojů z Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Dalším důležitým zdrojem bylo studium relevantní literatury. Mezi odsouzenými politickými vězni nalezneme celou řadu významných představitelů intelektuálního, politického i kulturního života, ale také zcela běžné občany. Jedním z nich byl i sedlák František Votava. Za pomocí komparace, syntézy a analýzy uvedených zdrojů byla zpracována studie této kauzy a životního osudu Františka Votavy. V druhé části projektu jsem se zaměřil na práci s další relevantní literaturou a pozornost jsem také věnoval dalším materiálům z různých archivů, kde jsem se zaměřil především na Votavův život před odsouzením a po propuštění z vězení.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci