Speciální pedagogika

 • Kód studijního programu:
  B0111A190016
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Ryšlavá Hana, Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Cílem studia je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro speciálněpedagogickou prevenci, edukaci a intervenci. Absolventi získají znalosti a praktické dovednosti v oblasti metodických přístupů, preventivních opatření, komunikačních strategií, které lze uplatnit u osob se speciálními potřebami. Studium vytváří u studentů základy pro vstup do navazujícího magisterského studia zaměřeného na speciální pedagogiku nebo příbuzný obor. Praktická příprava však otevírá absolventovi uplatnění také v pedagogické praxi, kde se uskutečňuje přímá práce s jedinci se speciálními potřebami.

Profil absolventa

Absolventi prokazují znalosti z obecné speciální pedagogiky, ale také z jednotlivých speciálněpedagogických disciplín tak, aby byli schopni kvalifikovaně reflektovat jedince se speciálními potřebami, podporovat je v jejich socializaci, podílet se na výchově a vzdělávání, respektovat jejich anatomicko-fyziologické, vývojové a osobnostní zvláštnosti, z nichž vyplývá užití speciálních metod a individualizovaných forem péče o tyto jedince. Absolventi jsou připraveni pro výkon speciálně pedagogických činností zaměřených na přímou práci s jedinci se speciálními potřebami v rámci komplexní péče. Jsou schopni účinné transdisciplinární kooperace s dalšími odborníky a specialisty především z oblasti pomáhajících profesí. Mají profesní předpoklady k organizování funkčních mechanizmů v zájmu komplexní protekce kvality života člověka s potřebou speciální podpory. Dokáží aplikovat preventivní, diagnostické a intervenční strategie dle individuálních potřeb jedince a provádět základní poradenskou činnost. Absolventi jsou obeznámeni s využitím různých komunikačních technik. Absolventi dokáží provádět metodickou, analytickou a koncepční činnost v oblasti speciální pedagogiky, samostatně analyzovat speciálně pedagogické problémy a přijímat vhodná opatření. Orientují se v platné legislativě, vztahující se k péči o osoby se speciálními potřebami. Absolventi rozumí situaci jedince se speciálními potřebami, usnadňují jeho socializaci do společnosti, podporují všestranný rozvoj jedince při respektování jeho speciálních potřeb s cílem předcházet negativním dopadům handicapu na jeho osobnost a umožnit prožití plnohodnotného života.

Obsahové zaměření

Studijní program Speciální pedagogika je koncipován jako bakalářské studium připravující na výkon speciálně pedagogických odborných činností v institucích a organizacích zabývajících se především edukací, všeobecným rozvojem, poradenskou činností či sociální péčí o osoby se speciálními potřebami. Studijní program vede k získání všeobecných znalostí a dovedností z oboru speciální pedagogika, základních pedagogických, psychologických a praktických znalostí a dovedností vztahujících se ke speciální pedagogice.

Možné pracovní pozice

vychovatel, pedagog volného času, učitel mateřské školy běžné i zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona, asistent pedagoga, školní asistent

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci