Speciální pedagogika

Studijní program speciální pedagogika je zaměřený na práci s lidmi s nejrůznějším typem postižení a znevýhodnění, dnes je nazýváme jako lidi se speciálními potřebami. Jedná se o lidi s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým a kombinovaným postižením, o lidi s narušenou komunikační schopností, s poruchami autistického spektra, s poruchami chování (včetně lidí ve výkonu trestu odnětí svobody), se specifickými poruchami učení, ale také o lidi mimořádně nadané, dlouhodobě nemocné, v náročné životní situaci (například lidé bez domova, pěstouni), seniory. Zapomenout nesmíme ani na rodinné příslušníky těchto lidí a všechny další, kteří s nimi pracují, protože i s těmi speciální pedagog ve své profesi pracuje a poskytuje jim podporu. Na speciální pedagogice je skvělé, že se jedná o nesmírně rozmanitý obor, který nabízí práci s mnoha cílovými skupinami a v mnoha prostředích a oblastech. Každý, koho práce s lidmi se speciálními potřebami zajímá, si tak během studia může najít to, co mu sedí nejlépe. Zda práce s dětmi, dospělými nebo seniory, zda práce v oblasti školství, v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví, zda práce se skupinou nebo jednotlivci.

Na speciální pedagogice je skvělé, že se jedná o nesmírně rozmanitý obor, který nabízí práci s mnoha cílovými skupinami a v mnoha prostředích a oblastech. Pokud je pro vás jedinečnost a individualita každého člověka samozřejmostí, a pokud sdílíte naši myšlenku, že být odlišný je normální, pak je speciální pedagogika pro vás tou správnou cestou…

Mgr. Hana Ryšlavá, Ph.D., garantka studijního programu

 • Kód studijního programu:
  B0111A190016
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Ryšlavá Hana, Mgr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodce studiem

PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.

KSS

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:

přehled je na webu katedry, individuálně konzultuji denně po dohodě mailem

„Bude mi ctí a potěšením stát se průvodcem vás - studentek a studentů - nejen v prvních krocích studia sociální práce a speciální pedagogiky. Mnoho z vašeho studia, milí studenti, je čistě na vašich bedrech, je vaší svobodou a také zodpovědností, jak budete studovat. Ráda vás podpořím v tom, abyste studium zvládli, aby vás bavilo a naplnilo vámi očekávaný smysl.“

Co se naučíte?

ěhem bakalářského studia speciální pedagogiky u nás v Liberci budete postupovat od základních disciplín, nezbytných pro pracovníky v pomáhajících profesích, kterou speciální pedagogika bezesporu je, k těm vysoce specializovaným. Začnete tedy se základy pedagogiky, psychologie, filozofie a postupně přejdete k disciplínám speciálněpedagogickým, jako jsou logopedie, etopedie, tyflopedie, surdopedie a další. Své praktické dovednosti si doplníte i v oblasti poradenství, alternativní a augmentativní komunikace, ergoterapie a dalších.

U každé cílové skupiny lidí se speciálními potřebami se budeme věnovat diagnostice, intervenci i poradenství. Naším společným cílem, abyste se nejprve naučili identifikovat, jaké jsou silné i slabé stránky každého jedince, jaké jsou jeho obtíže, ve kterých oblastech potřebuje podporu. Na diagnostiku navážeme intervencí, naučíte se, jak poskytovat podporu, jak s daným člověkem pracovat, jak s ním komunikovat, jaké používat pomůcky, metody, jak aplikovat podpůrná opatření ve vzdělávání. Nezapomeneme ani na poradenství, budeme řešit, jako podpořit daného člověka při začleňování do společnosti, výběru studijního oboru, při hledání pracovního uplatnění, při volbě vhodné sociální služby a v mnoha dalších oblastech.

Nás, vyučující, se kterými se během studia speciální pedagogiky v Liberci potkáte, speciální pedagogika velmi baví také proto, že je to opravdu rychle se rozvíjející obor. Stále se objevují nové, zajímavé přístupy a koncepty, nové typy terapií a intervencí, nové metody práce s lidmi se speciálními potřebami. Tento vývoj sledujeme a zprostředkováváme našim studentům, ukazujeme jim, jak se toto vše realizuje přímo v praxi, pořádáme pro ně nad rámec výuky různé workshopy, které vedou odborníci z praxe. 

Ve výuce používáme různé speciálněpedagogické pomůcky. Během studia u nás se tak naučíte ovládat invalidní vozík, chodit s bílou holí, pracovat s Braillským textem, vést lekce trénování paměti a mnoho dalšího. 

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Jak a kde se uplatníte?

Jako absolventi našeho studijního programu budete kvalifikováni a v základní rovině připraveni pro práci se všemi cílovými skupinami disciplíny speciální pedagogiky. Pracovat pak můžete jako vychovatelé v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy (dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav), ve školní družině, jako pedagogové volného času, jako učitelé běžných i speciálních mateřských škol a jako asistenti pedagoga. Kvalifikováni budete také jako sociální pracovníci. V praxi se tedy rozhodně neztratíte ☺.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: základy společenských věd, pedagogiky, speciální pedagogiky a věd souvisejících; součástí testu jsou i úlohy zjišťující všeobecné studijní předpoklady.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: z obou oborů zvolené specializace a pedagogiky a psychologie 

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří absolvovali nebo v letošním akademickém roce absolvují bakalářské studium ve studijních oborech se zaměřením na vzdělávání odpovídajícím zvolené kombinaci, případně sdruženého studia dvou příslušných studijních programů se zaměřením na vzdělání.

Všichni uchazeči doloží potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci