Historická a muzeologická studia

Historická a muzeologická studia jsou určena především těm z vás, kteří mají zájem o české (československé) i světové dějiny a vývoj kultury a umění od počátků lidské společnosti do konce 20. století. Seznámíte se též se základní problematikou činnosti muzeí, archivů, galerií či památkových ústavů, a to jak teoreticky, tak prostřednictvím praxí. Řada předmětů je vyučována odborníky se zkušeností s působením v kulturně historických a paměťových institucích. 

Technická univerzita v Liberci nabízí pro studium i mimostudijní činnost moderní a příjemně vybavené prostřední. Kromě studia se můžete zúčastnit dalších nabízených aktivit, jakými jsou koncerty, výstavy, vzdělávací kurzy, sportovní akce atd. Žít budete v příjemném městě obklopeném přírodou, s možností bohatého kulturního a sportovního vyžití.

Chcete poznat lidské dějiny od pravěku do konce 20. století? 

Chcete porozumět minulosti a tím i lépe pochopit přítomnost?

Chcete poznat historický vývoj ČR i dalších evropských zemí prostřednictvím historických exkurzí?

Chcete pracovat v muzeu, archivu, galerii či na hradě nebo zámku?

Posluchač se seznámí s lidskými dějinami od středověku do konce 20. století (dějiny pravěku a starověku může navštěvovat nepovinně), dějinami kultury a umění, základy muzeologie a dalších příbuzných disciplín. Řada předmětů je přitom vyučována odborníky z praxe. Absolventi jsou připraveni na práci v muzeích, galeriích, archivech, ústavech památkové péče a objektech v jejich správě, dalších kulturně historických a paměťových institucích atd., případně pokračovat ve studiu. 

doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., garant studijního programu

 • Kód studijního programu:
  B0222A120021
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Průvodci studiem

Anna Habánová, Ph.D., M. A.

KHI

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Konzultační hodiny:
  po dohodě

„Mohu pomoci s rozhlédnutím se po katedře, základním vysvětlením systému vysokoškolského studia.“

Co se naučíte?

Během tříletého studia nabudete základní faktografické znalosti z českých/československých i obecných dějin, navíc pak schopnost porozumět vývoji lidské společnosti v širokých souvislostech. Získáte metodologické, paleografické a jiné schopnosti a dovednosti, díky nimž budete umět pracovat s písemnými, audiovizuálními i dalšími typy pramenů. V rámci volitelných předmětů se lze zaměřit na problematiku či období, které je vám nejbližší. Kromě studia se můžete účastnit odborných exkurzí v České republice i v zahraničí (Německo, Rakousko, Ukrajina, Itálie, Balkán aj.), seminářů, konferencí a workshopů pořádaných katedrou historie i různých vědeckovýzkumných aktivit. Výsledky svých bádání můžete publikovat v katederním odborném periodiku Fontes Nissae.

Chcete-li vědět více, prohlédněte si obsah a cíle studijního programu v našem informačním systému STAG.

Tento obor mi umožnil dělat to, co mne baví, tedy čtení historických textů, opakování a učení se německého jazyka a rozvíjení mých znalostí z historie. Co jsem na tomto oboru nečekala bylo, jak vlastně zajímavé je propojení studia historie a muzeologie. Studium tohoto oboru mne velmi baví a doporučila bych jej všem, kteří se zajímají o studium kultury, umění, starých textů a obecně všeho historického, kteří se nebojí hodin německého jazyka a také těm, kteří se zajímají o to, co vše stojí za zřízením a chodem muzeí či galerií.

Eliška Sýkorová, studentka

Jak a kde se uplatníte?

Absolvováním studia budete připraveni na práci v muzeích, galeriích, archivech, ústavech památkové péče a objektech v jejich správě a dalších kulturně historických a paměťových institucích, případně i ve státní správě a samosprávě, médiích, v turistickém ruchu apod. Můžete též pokračovat ve svém vzdělávání na FP TUL v navazujícím studijním programu Historie či obdobně zaměřeném navazujícím magisterském studijním programu na jiné vysoké škole.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2023.

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Obsah a forma přijímací zkoušky: z učiva dějepisu v rozsahu gymnaziálního učiva či střední školy humanitního zaměření.

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: bez přijímací zkoušky budou automaticky přijati uchazeči, kteří dosáhli průměrného prospěchu na SŠ do 1,25 včetně, příp. kteří již s přihláškou doloží maturitní zkoušku z dějepisu s prospěchem výborně, velmi dobře či dobře, budou přijati.

Navazující studijní program na FP

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci