Historická a muzeologická studia

 • Kód studijního programu:
  B0222A120021
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Cílem tříletých Kulturně historických a muzeologických studií je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky s přehledem o dějinách lidské společnosti od středověku po konec 20. století (dějiny pravěku a starověku si mohou posluchači zvolit fakultativně) a o dějinách kultury a umění. Velký důraz je kladen na vzdělání v oblasti muzeologie doplněné základními kurzy věnovanými archivnictví, galeristice a památkové péči. Student si osvojí základní metody práce (kulturního) historika, muzejníka a pracovníka památkové péče či jiné kulturně historické, resp. paměťové instituce.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven základními odbornými znalostmi vývoje společnosti od raného středověku po soudobé dějiny. Během bakalářského studia získají posluchači základní znalosti metod historikovy práce a dějin historiografie, jež si mohou i prakticky ověřit v oborových exkurzích. Absolvent díky získaným metodologickým, paleografickým a jiným schopnostem a dovednostem umí pracovat s písemnými, audiovizuálními i dalšími typy pramenů. Další významný prvek studijního plánu tvoří výuka dějin kultury a umění, a to opět ve vzájemném vztahu. Výraznou část studijního programu pak představuje výuka muzeologie (včetně muzejní didaktiky), doplněná základními kurzy z oboru archivnictví, galeristiky či památkové péče. Řada předmětů je přitom vyučována odborníky z praxe působícími ve vědeckovýzkumných a paměťových institucích. Aplikaci teoretických znalostí si posluchači vyzkoušejí v průběhu praxí. Student je též vybaven základní znalostí regionálních dějin a jejich zpracování (tj. Libereckého kraje speciálně a České republiky obecně). V rámci povinně volitelných předmětů se může zaměřovat na určité dějinné úseky či problémy, absolvovat může mj. základní kurz dějin starověku a pravěku, obecné a regionální etnologie či religionistiky, v souladu s moderními světovými trendy též kurzy zaměřené na aplikaci moderních technologií v humanitních vědách. Vzhledem ke specifikám libereckého regionu si pak obligatorně volí mezi blokem věnovaným dějinám textilu a dějinám skla a bižuterie. Posluchač si dále rozšiřuje znalosti volbou volitelných předmětů z jiných vědních oborů.

Absolvent během studia získá i obecné kompetence. Dorozumí se v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni, přičemž s ohledem na historický vývoj českých zemí a pramennou základnu je jako povinný cizí jazyk určena němčina. Jako povinně volitelný předmět si může student zvolit latinu. Absolvent má odpovídající úroveň jazykového i písemného projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Uplatnění absolventa

Podle stupně požadovaného vzdělání jsou absolventi Kulturně historických a muzeologických studií připraveni na práci v muzeích, galeriích, archivech, ústavech památkové péče a objektech v jejich správě a dalších kulturně historických a paměťových institucích, případně i ve státní správě a samosprávě, mohou působit jako mluvčí kulturních institucí, novináři, v turistickém ruchu, ev. jako OSVČ apod. Mohou také pokračovat ve studiu v NMgr. studijním programu, především historického či příbuzného směru.

Přijímací řízení 2020/2021

Přijímací zkouška: ano

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program na FP

V současné době probíhá akreditační řízení.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci