Historická a muzeologická studia

  Kód studijního programu:
  B0015
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2019
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180
1261 | B0114A300068 | 2019 | Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
1260 | B0114A300068 | 2019 | Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
1 | B1103 | 1997 | Aplikovaná matematika
988 | P1103 | 2008 | Aplikovaná matematika
987 | P1103 | 2008 | Aplikovaná matematika
1053 | N1103 | 2011 | Aplikovaná matematika
1305 | N0541A170010 | 2019 | Aplikovaná matematika
60 | P3901 | 1995 | Aplikované vědy v inženýrství
2 | P3901 | 1995 | Aplikované vědy v inženýrství
1361 | B0232A090012 | 2019 | Česká filologie pro praxi
1264 | B0114A300072 | 2019 | Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
1263 | B0114A300072 | 2019 | Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
956 | DVPP | 2018 | Další vzdělávání pedagogických pracovníků
1270 | B0114A300071 | 2019 | Dějepis se zaměřením na vzdělávání
1269 | B0114A300071 | 2019 | Dějepis se zaměřením na vzdělávání
3 | B6208 | 1993 | Ekonomika a management
919 | B7310 | 2007 | Filologie
928 | B6101 | 2007 | Filozofie
1069 | B1701 | 2012 | Fyzika
917 | B1701 | 2007 | Fyzika
1137 | N1701 | 2016 | Fyzika
945 | N1701 | 2008 | Fyzika
1266 | B0114A300074 | 2019 | Fyzika se zaměřením na vzdělávání
1265 | B0114A300074 | 2019 | Fyzika se zaměřením na vzdělávání
923 | B1301 | 2007 | Geografie
1299 | B0015 | 2019 | Historická a muzeologická studia
912 | B7106 | 2006 | Historická studia
1010 | N7105 | 2009 | Historické vědy
1370 | N00000000002 | 2020 | Historie
1078 | B1407 | 2012 | Chemie
1048 | B1407 | 2009 | Chemie
1142 | N1407 | 2016 | Chemie
1063 | N1407 | 2012 | Chemie
1274 | B0004 | 2019 | Chemie se zaměřením na vzdělávání
1273 | B0004 | 2019 | Chemie se zaměřením na vzdělávání
1101 | B1801 | 2009 | Informatika
1051 | B1801 | 2009 | Informatika
1276 | B0114A300065 | 2019 | Informatika se zaměřením na vzdělávání
1275 | B0114A300065 | 2019 | Informatika se zaměřením na vzdělávání
1071 | B1101 | 2012 | Matematika
953 | B1101 | 2008 | Matematika
1362 | B0541A170015 | 2019 | Matematika
1136 | N1101 | 2016 | Matematika
1065 | N1101 | 2012 | Matematika
1278 | B0114A300064 | 2019 | Matematika se zaměřením na vzdělávání
1277 | B0114A300064 | 2019 | Matematika se zaměřením na vzdělávání
1280 | B0114A300067 | 2019 | Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
1279 | B0114A300067 | 2019 | Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
998 | B7501 | 2009 | Pedagogika
53 | B7501 | 1997 | Pedagogika
54 | B7531 | 1997 | Předškolní a mimoškolní pedagogika
1286 | B0114A300075 | 2019 | Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
1285 | B0114A300075 | 2019 | Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
55 | B7502 | 1996 | Sociální péče
59 | B7502 | 1996 | Sociální péče
899 | B7508 | 2004 | Sociální práce
1364 | B0923P240005 | 2019 | Sociální práce
1102 | B7508 | 2013 | Sociální práce
1363 | B0923P240005 | 2019 | Sociální práce
1086 | N7508 | 2013 | Sociální práce
1085 | N7508 | 2013 | Sociální práce
1070 | B7507 | 2012 | Specializace v pedagogice
913 | B7507 | 2007 | Specializace v pedagogice
1300 | B0001 | 2019 | Speciální pedagogika
900 | B7506 | 2004 | Speciální pedagogika
1084 | B7506 | 2013 | Speciální pedagogika
1301 | B0001 | 2019 | Speciální pedagogika
1061 | N7506 | 2012 | Speciální pedagogika
1060 | N7506 | 2012 | Speciální pedagogika
1288 | B0002 | 2019 | Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
1287 | B0002 | 2019 | Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
1282 | B0114A300066 | 2019 | Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
1281 | B0114A300066 | 2019 | Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
1068 | B7401 | 2012 | Tělesná výchova a sport
914 | B7401 | 2007 | Tělesná výchova a sport
1144 | N7401 | 2016 | Tělesná výchova a sport
1062 | N7401 | 2012 | Tělesná výchova a sport
1284 | B0114A300073 | 2019 | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
1283 | B0114A300073 | 2019 | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání
1289 | B0003 | 2019 | Učitelství pro mateřské školy
56 | M7504 | 1996 | Učitelství pro střední školy
1138 | N7504 | 2016 | Učitelství pro střední školy
1043 | N7504 | 2010 | Učitelství pro střední školy
57 | M7503 | 2007 | Učitelství pro základní školy
58 | M7503 | 1992 | Učitelství pro základní školy
1139 | N7503 | 2016 | Učitelství pro základní školy
1042 | N7503 | 2010 | Učitelství pro základní školy
1303 | M0113A300008 | 2019 | Učitelství pro 1. stupeň základních škol
1302 | M0113A300008 | 2019 | Učitelství pro 1. stupeň základních škol
1373 | N00000000003 | 2020 | Učitelství pro 2. stupeň základních škol
1371 | N00000000003 | 2020 | Učitelství pro 2. stupeň základních škol
999 | B7505 | 2009 | Vychovatelství
904 | B7505 | 2005 | Vychovatelství
1145 | N7505 | 2016 | Vychovatelství
1304 | N00000000001 | 2019 | Vychovatelství
1272 | B0114A300069 | 2019 | Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
1271 | B0114A300069 | 2019 | Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
1268 | B0114A300070 | 2019 | Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
1267 | B0114A300070 | 2019 | Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Média

Cíl studia

Cílem tříletých Kulturně historických a muzeologických studií je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky s přehledem o dějinách lidské společnosti od středověku po konec 20. století (dějiny pravěku a starověku si mohou posluchači zvolit fakultativně) a o dějinách kultury a umění. Velký důraz je kladen na vzdělání v oblasti muzeologie doplněné základními kurzy věnovanými archivnictví, galeristice a památkové péči. Student si osvojí základní metody práce (kulturního) historika, muzejníka a pracovníka památkové péče či jiné kulturně historické, resp. paměťové instituce.

Profil absolventa

Absolvent je vybaven základními odbornými znalostmi vývoje společnosti od raného středověku po soudobé dějiny. Během bakalářského studia získají posluchači základní znalosti metod historikovy práce a dějin historiografie, jež si mohou i prakticky ověřit v oborových exkurzích. Absolvent díky získaným metodologickým, paleografickým a jiným schopnostem a dovednostem umí pracovat s písemnými, audiovizuálními i dalšími typy pramenů. Další významný prvek studijního plánu tvoří výuka dějin kultury a umění, a to opět ve vzájemném vztahu. Výraznou část studijního programu pak představuje výuka muzeologie (včetně muzejní didaktiky), doplněná základními kurzy z oboru archivnictví, galeristiky či památkové péče. Řada předmětů je přitom vyučována odborníky z praxe působícími ve vědeckovýzkumných a paměťových institucích. Aplikaci teoretických znalostí si posluchači vyzkoušejí v průběhu praxí. Student je též vybaven základní znalostí regionálních dějin a jejich zpracování (tj. Libereckého kraje speciálně a České republiky obecně). V rámci povinně volitelných předmětů se může zaměřovat na určité dějinné úseky či problémy, absolvovat může mj. základní kurz dějin starověku a pravěku, obecné a regionální etnologie či religionistiky, v souladu s moderními světovými trendy též kurzy zaměřené na aplikaci moderních technologií v humanitních vědách. Vzhledem ke specifikám libereckého regionu si pak obligatorně volí mezi blokem věnovaným dějinám textilu a dějinám skla a bižuterie. Posluchač si dále rozšiřuje znalosti volbou volitelných předmětů z jiných vědních oborů.

Absolvent během studia získá i obecné kompetence. Dorozumí se v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni, přičemž s ohledem na historický vývoj českých zemí a pramennou základnu je jako povinný cizí jazyk určena němčina. Jako povinně volitelný předmět si může student zvolit latinu. Absolvent má odpovídající úroveň jazykového i písemného projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Uplatnění absolventa

Podle stupně požadovaného vzdělání jsou absolventi Kulturně historických a muzeologických studií připraveni na práci v muzeích, galeriích, archivech, ústavech památkové péče a objektech v jejich správě a dalších kulturně historických a paměťových institucích, případně i ve státní správě a samosprávě, mohou působit jako mluvčí kulturních institucí, novináři, v turistickém ruchu, ev. jako OSVČ apod. Mohou také pokračovat ve studiu v NMgr. studijním programu, především historického či příbuzného směru.

Přijímací řízení 2019/2020

Přijímací zkouška: ano

Přijímací řízení bylo vypsáno dne 31. 5. 2019 a termín podání přihlášek je do 31. 8. 2019.
Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na úřední desce.

Navazující studijní program na FP

V současné době probíhá akreditační řízení.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci