Tělesná výchova a sport

Studijní obor

Rekreologie

  Kód studijního programu:
  B7401
 • Typ studia:
  Bakalářský
 • Forma:
  Kombinovaná, Prezenční
 • Platnost od:
  2012
 • Standardní doba studia:
  3 roky
 • Maximální doba studia:
  7 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Bakalář (Bc.)
 • Garant:
  Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  180

Média

Cíl studia

Základ znalostí a dovedností absolventa bakalářského studijního oboru Rekreologie spočívá v oborově-vědních, obecně-pedagogických, sociálně-komunikativních a ekonomických kompetencích. Absolvent má znalosti obecného kinantropologického základu včetně biomedicínských a motorických zákonitostí, je seznámen s rozmanitým spektrem sportovně-tělocvičných aktivit vhodných pro seberealizaci klientů ve volném čase, dokáže realizovat praktické pohybové činnosti ovlivňující zdraví, umí sestavovat kondiční programy a plánovat tělovýchovně-sportovní kurzy, zvládá rizikové faktory ovlivňující bezpečnost při pohybových činnostech a poskytování první pomoci při úrazech, dokáže koncipovat institucionální zajištění aktivit směřujících ke zdravému životnímu stylu a k aktivnímu využívání volného času. Současně absolvent ovládá základní ekonomické principy, právní normy, management a marketing ve vztahu k pohybové rekreaci, je připraven pro práci při získávání finančních zdrojů k realizaci sportovně-tělocvičných aktivit. Svůj odborný profil si dotváří volbou z nabídky povinně volitelných předmětů a volitelných předmětů. Celkově dává absolventovi obsah studijního oboru předpoklady stát se specialistou v oblasti řízení a využívání sportovně-tělocvičných aktivit v rámci volného času při rozvoji zdravého životního stylu naší populace.

Profil absolventa

Uplatnění absolventa studijního programu Tělesná výchova a sport, studijní obor Rekreologie je u volnočasových neziskových organizací v oblasti tělesné výchovy a sportu (např. občanská sdružení, tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace a nadační fondy) a u podnikatelských subjektů v oblasti pohybové rekreace a sportu (např. cestovní kanceláře, wellness a fitness centra, regenerační střediska, pohybová studia, lázně, ubytovací zařízení, výroba sportovního zboží a marketingové agentury). Dále se absolventi studia mohou uplatnit v mediální oblasti a v institucích státní správy a samosprávy (např. odbory pro tělovýchovu a mládež, informační střediska, tisk).

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu Učitelství pro mateřské školy se uplatní jako učitel v mateřské škole.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška: ne

Termín podání přihlášek je do 30. 4. 2020.
Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku.

Navazující studijní program na FP

Absolventi Bc. studia mohou pokračovat v navazujících magisterských studijních programech se zaměřením na tělesnou výchovu a sport.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci