EDUARD HRABĚ CLAM-GALLAS. Šlechtic o sobě aneb Život nejen vojenský.

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Krajská vědecká knihovna v Liberci ve spolupráci s Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá přednášku dr. Milana Svobody k 210. výročí narození hraběte Eduarda Clam-Gallase
(* 14. 3. 1805 Praha - † 17. 3. 1891 Vídeň).

Pozoruhodná osobnost nejen svého rodu si zvolila vojenskou dráhu a prožila kariéru, jakou nikdo z Clam-Gallasů nepoznal.

Přednáška se uskutečnív Krajské vědecké knihovně v Liberci ve středu 25. 3. 2015, 16.30 hodin, malý sál, 4. patro.

Harmonogram SVUČ

Dne . Umístěno v sekci: SVUČ

Studentská vědecko-umělecká činnost FP TUL

Harmonogram 2017

3. 3. 2017: Konec přijímání přihlášek pro rok 2017, DFP.
17. 3. 2017: Zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ na www.fp.tul.cz/student/svuc.
31. 8. 2017: Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.
10. 9. 2017: Předání průběžné zprávy studenta a hodnocení konzultantem na DFP společně se souhlasem k vyplacení stipendia.
20. 1. 2018: Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.
12. 2. 2018: Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
14. 2. 2018: Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL.

Harmonogram 2016

14. 1. 2016: Vyhlášení SVUČ FP TUL pro rok 2016.
3. 3. 2016: Konec přijímání přihlášek pro rok 2016, DFP.
16. 3. 2016: Zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ na www.fp.tul.cz/student/svuc.
31. 8. 2016: Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.
10. 9. 2016: Předání průběžné zprávy studenta a hodnocení konzultantem na DFP společně se souhlasem k vyplacení stipendia.
20. 1. 2017: Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.
13. 2. 2017: Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
16. 2. 2017: Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL.

Pravidla studentské vědecko-umělecké činnosti FP (SVUČ 2015)

Dne . Umístěno v sekci: SVUČ

Čl. 1
Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ 2015)

SVUČ FP TUL vyhlašuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Je určena pro studenty především bakalářských prezenčních studijních oborů FP TUL.

Obsahem SVUČ je vědecko-odborná nebo umělecká činnost plněná nad rámec studijních povinností. Cílem SVUČ je motivovat studenty k účasti na řešení výzkumných projektů kateder, popř. k formulování projektů vlastních, pokud mají souvislost s jejich odborným růstem v studovaném oboru.

Téma řešené v rámci SVUČ se může stát východiskem pro budoucí bakalářskou práci a projekt studentské grantové soutěže FP TUL (dále SGS), nesmí být však totožné.

Posouzením odborné úrovně přihlášek projektů SVUČ, jejich výběrem a doporučením k financování je pověřena grantová komise FP TUL (dále komise) jmenovaná děkanem FP TUL. Předsedou komise je proděkan pro vědu a výzkum, komise má další 2 členy.

Čl. 2
Průběh SVUČ

Projekty SVUČ jsou jednoleté s obdobím řešení od začátku letního semestru do konce zimního semestru následujícího akademického roku.

Student si po úspěšné obhajobě projektu a na základě doporučení hodnotící komise konference SVUČ může požádat o financování jednoletého navazujícího projektu za současného splnění podmínky, že navazující projekt bude ukončen v řádné délce studia. Žádost o financování navazujícího projektu bude posouzena komisí SVUČ, která rozhodne, zda ji vyhoví a financování doporučí.

Student po dobu své účasti v SVUČ spolupracuje na základě individuální dohody se školitelem, který je členem některé katedry nebo pracoviště FP TUL. Školitel určuje pracovní náplň studenta, posuzuje průběžnou a závěrečnou zprávu studenta a doporučuje udělení stipendia.

O průběhu řešení projektu SVUČ bude k datu stanovenému harmonogramem předložena průběžná zpráva. Ke konci doby řešení projektu bude předložena závěrečná zpráva.

Čl. 3
Přihlášení do SVUČ

Student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu. Témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény školitelů vždy k datu vyhlášení nové soutěže. Návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat školitele z řad akademických pracovníků FP TUL.

Student vstupuje do SVUČ v 2. a/nebo 4. semestru bakalářského studia nebo dlouhého magisterského studia, příp. v 2. semestru následného magisterského studia, a to vždy k začátku semestru.

Přihláška projektu obsahuje název projektu, jméno a příjmení studenta, program a obor studia, ročník studia, anotaci projektu, cíle projektu, výstupy projektu, rozpočet projektu a zdůvodnění projektu. V případě navazujícího projektu je doplněno zhodnocení předešlého projektu.

Podané přihlášky projektů zhodnotí grantová komise. Komise vybere projekty k financování a své doporučení předá děkanovi FP, který o financování projektů s konečnou platností rozhodne.

Čl. 4
Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti

FP jedenkrát ročně, zpravidla v první polovině měsíce února, organizuje Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL, na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí.

Prezentace vychází ze studentem předložené závěrečné zprávy a další dokumentace, kterou schválil školitel studenta. Školitel vypracuje na závěrečnou zprávu posudek nejpozději 3 dny před konáním konference.

Povinnou součástí přednášky studenta je multimediální prezentace.

V závislosti na počtu přihlášených může proděkan pro vědu a výzkum jednání konference rozdělit do sekcí. Pro každou sekci je proděkanem pro vědu a výzkum jmenována komise z řad pedagogů FP nebo externích odborníků.

Čl. 5
Rozpočet projektu SVUČ

Rozpočet projektu SVUČ se skládá z těchto položek: stipendijní prostředky, mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Položka stipendijní prostředky se dále dělí na stipendia odpovídající pevné částce 10 tis. Kč na celou dobu řešení projektu, a na mimořádná stipendia do max. výše 5 tis. Kč určená na úhradu mimořádných nákladů spojených s aktivní účastí studenta na vybranou tuzemskou nebo zahraniční odbornou konferenci. Požadavek na mimořádná stipendia musí být v komentáři k rozpočtu zdůvodněn především názvem konference, předpokládaným termínem konání, formou aktivní účasti studenta (příspěvek) a předpokládanými náklady.

Položka mzdy je pevně stanovena ve výši 1600 Kč a je určena na vyplacení jednorázové mimořádné odměny školiteli ke konci řešitelského období projektu SVUČ.

Položka odvody na sociální a zdravotní pojištění zahrnuje povinné odvody zaměstnavatele a je stanovena dle platných zákonných norem z výše položky mzdy.

Základní stipendium SVUČ se vyplácí vždy zpětně za uplynulý semestr na základě hodnotící zprávy od školitele. Školitel má právo na základě posouzení výsledků a průběhu řešení projektu navrhnout krácení stipendia.

Pravidla studentské vědecko-umělecké činnosti FP (SVUČ 2016)

Dne . Umístěno v sekci: SVUČ

Čl. 1

Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ)

 1. SVUČ FP TUL vyhlašuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Je určena pro studenty FP TUL, kteří jsou zapsaní zpravidla v bakalářských prezenčních studijních oborech.
 2. Obsahem SVUČ je vědecko-odborná nebo umělecká činnost plněná nad rámec studijních povinností plynoucích ze studijního plánu studijního oboru. Cílem SVUČ je motivovat studenty k účasti na řešení výzkumných projektů kateder, popř. k formulování projektů vlastních, pokud mají souvislost s jejich odborným růstem v studovaném oboru.
 3. Posouzením odborné úrovně přihlášek projektů SVUČ, jejich výběrem a doporučením k financování je pověřena Komise SVUČ FP TUL (dále komise) jmenovaná děkanem FP TUL.

Čl. 2

Průběh SVUČ

 1. Projekty SVUČ jsou jednoleté s obdobím řešení od začátku letního semestru do konce zimního semestru následujícího akademického roku. Řešení projektů SVUČ se řídí harmonogramem uvedeným v čl. 6 těchto pravidel.
 2. Projekty SVUČ jsou zpravidla individuální, řešené jediným studentem. Ve výjimečných případech projektu řešeného dvojicí studentů musí být tento návrh zdůvodněn a obhájen. V takovém případě se předkládá jediná přihláška za celý řešitelský tým projektu.
 3. Student po dobu své účasti v SVUČ spolupracuje s konzultantem, který je zpravidla členem některé katedry nebo pracoviště FP TUL. Konzultant určuje pracovní náplň studenta, posuzuje průběžnou a závěrečnou zprávu studenta a doporučuje udělení stipendia.
 4. O průběhu řešení projektu SVUČ bude k datu stanoveném harmonogramem předložena průběžná zpráva. Ke konci doby řešení projektu bude předložena závěrečná zpráva.

Čl. 3

Přihlášení do SVUČ

 1. Student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu. Témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény konzultantů vždy k datu vyhlášení nové soutěže. Návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat konzultanta.
 2. Student vstupuje do SVUČ v 2. a/nebo 4. semestru bakalářského studia nebo dlouhého magisterského studia, příp. v 2. semestru navazujícího magisterského studia, a to vždy k začátku semestru.
 3. Konzultant se v daném roce podílí na vedení nejvýše dvou projektů SVUČ.
 4. Přihláška projektu obsahuje název projektu, jméno a příjmení studenta, program a obor studia, ročník studia, jméno, příjmení a pracoviště konzultanta, anotaci, cíle, výstupy, rozpočet a zdůvodnění projektu. V případě navazujícího projektu je doplněno zhodnocení předešlého projektu.
 5. Podané přihlášky projektů zhodnotí Komise SVUČ FP TUL. Komise vybere projekty k financování a své doporučení předá děkanovi FP, který o financování projektů s konečnou platností rozhodne.

Čl. 4

Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti

 1. FP jedenkrát ročně, zpravidla v první polovině měsíce února, organizuje Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL (dále konference), na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí.
 2. Prezentace vychází ze studentem předložené závěrečné zprávy a další dokumentace, kterou schválil konzultant studenta. Konzultant vypracuje posudek na závěrečnou zprávu a nejpozději 3 pracovní dny před konáním konference jej společně se závěrečnou zprávou předá na DFP.
 3. Povinnou součástí přednášky studenta je multimediální prezentace.
 4. Konference může být v závislosti na počtu přihlášených rozdělena do sekcí. Pro každou sekci je jmenována komise z řad pedagogů FP nebo externích odborníků.
 5. Student – řešitel projektu oceněného na závěrečné konferenci prvním až třetím místem, si může požádat o financování jednoletého navazujícího projektu za současného splnění podmínky, že navazující projekt bude ukončen v řádné délce studia. Žádost o financování navazujícího projektu bude posouzena Komisí SVUČ FP TUL, která rozhodne, zda ji vyhoví a financování doporučí.

Čl. 5

Rozpočet projektu SVUČ

 1. Rozpočet projektu SVUČ se skládá z těchto položek: stipendijní prostředky, mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Položka stipendijní prostředky se dále dělí na stipendium odpovídající pevné částce 10 tis. Kč na osobu a rok, a na mimořádné stipendium do max. výše 5 tis. Kč (na osobu a rok) určené na úhradu mimořádných nákladů spojených s aktivní účastí studenta na vybrané tuzemské nebo zahraniční odborné konferenci. Požadavek na mimořádné stipendium musí být v komentáři k rozpočtu zdůvodněn především názvem konference, předpokládaným termínem konání, formou aktivní účasti studenta (příspěvek) a předpokládanými náklady.
 3. Položka mzdy je pevně stanovena ve výši 1600 Kč a je určena na vyplacení jednorázové mimořádné odměny konzultantovi úspěšně zakončeného projektu SVUČ.
 4. Položka odvody na sociální a zdravotní pojištění zahrnuje povinné odvody zaměstnavatele a je stanovena dle platných zákonných norem z výše položky mzdy.
 5. Základní stipendium SVUČ se vyplácí vždy zpětně za uplynulý semestr na základě hodnotící zprávy od konzultanta. Konzultant má právo na základě posouzení výsledků a průběhu řešení projektu navrhnout krácení stipendia.

Čl. 6

Harmonogram SVUČ

Termín Mezník
14. 1. 2016 Vyhlášení SVUČ FP TUL pro rok 2016.
1. 3. 2016 Konec přijímání přihlášek projektů SVUČ, DFP.
16. 3. 2016 Zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ.
31. 8. 2016 Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.
10. 9. 2016 Předání průběžné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
20. 1. 2017 Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.
13. 2. 2017 Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.
16. 2. 2017 Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL (předběžný termín).

Prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
děkan FP TUL

 

Pokyny pro odevzdání BP a DP (SZZ červen 2015) do termínu 4. 5. 2015

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

BP/DP se odevzdávají v budově G (4.patro), Univerzitní náměstí 1410/1.

Pokyny pro zpracování BP a DP na FP TUL Liberec včetně formulářů naleznete na stránkách http://www.fp.tul.cz/student/studium-na-fp/zaverecne-prace/pokyny.

Titulní úvodní strana a prohlášení se generuje z IS/STAG.
Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní stránky jim budou vygenerovány.

V české verzi BP/DP bude úvodní vygenerovaná strana z IS STAGu pouze v českém jazyce!

Struktura BP/DP na FP TUL je přesně stanovená.
Pořadí částí BP/DP je k nahlédnutí na stránkách https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1978
Formální úprava BP/DP https://moodle.fp.tul.cz/mod/book/view.php?id=58671&chapterid=1794

Nejdříve odevzdáte originál BP/DP na DFP a poté kopie na katedru.
Na DFP odevzdáváte:

1. originál BP nebo DP (originál zadání podepsané panem děkanem)
2. navíc volně vytištěné prohlášení (s originál podpisem)
3. formulář - vložené údaje do STAGu
(Studenti, kteří mají přerušené studium, se před odevzdáním BP a DP dostaví na studijní oddělení k vložení všech údajů do IS/STAG, s sebou práci ve wordu. Studenti, kterým se nevytiskl bod 15. a 16., se dostaví na studijní oddělení.)
4. potvrzení o převzetí závěrečné práce na DFP (souhlas vedoucího) - ke stažení v Moodle kurzu

Nevíte si rady se spojováním sobourů v pdf ?
Doporučujeme: http://lorenc.info/spojeni-pdf-dokumentu-v-pdfcreatoru.htm nebo https://www.google.cz/search?q=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&oq=spojov%C3%A1n%C3%AD+PDF&aqs=chrome..69i57j0l5.2608j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8

Úřední hodiny: po - pá  8.00 - 14.30
                       

Kontrola indexu na studijním oddělení do 22. 5. 2015.

 Možnost vazby a tisku BP/DP - Ediční středisko

Přednáška - Aktivity s využitím koní v pedagogické oblasti

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Srdečně Vás zveme na přednášku na téma Aktivity s využitím koní v pedagogické oblasti, která se uskuteční 26. 3. 2015 od 9.00-11.00, v učebně G315 (budova G, 3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1).

Přednášející: Mgr. Jindra Vladyková - zástupkyně České hiporehabilitační společnosti, odbornice na tuto problematiku.

Pozvánka

 

Přednáška doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky zve na přednášku doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. na téma

"Sex, sexualita a internet"

kde: budova „G“ Technické univerzity v Liberci, učebna „G315“
kdy: 27. 3. 2015
čas: 10:30 hodin

Přednáška doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc.

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky zve na přednášku doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. na téma

"Sex, sexualita a internet"

kde: budova „G“ Technické univerzity v Liberci, učebna „G315“
kdy: 27. 3. 2015
čas: 10:30 hodin

ÉTOS 2015 - Tázání v pedagogice a sociálních vědách

Dne . Umístěno v sekci: Zprávy pro studenty

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci srdečně zve na konferenci ÉTOS 2015 - Tázání v pedagogice a sociálních vědách

Termín konání: 17. dubna 2015 od 9.00 do 14.00 hodin

Místo konání: budova G Technické univerzity, aula - 3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Podrobné informace ke konferenci

ÉTOS 2015 - Tázání v pedagogice a sociálních vědách

Dne . Umístěno v sekci: Co se děje na fakultě

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci srdečně zve na konferenci ÉTOS 2015 - Tázání v pedagogice a sociálních vědách

Termín konání: 17. dubna 2015 od 9.00 do 14.00 hodin

Místo konání: budova G Technické univerzity, aula - 3. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Podrobné informace ke konferenci