Přijímací řízení
pro akademický rok  2022/2023

V případě dotazů k přijímacímu řízení se obracejte na studijní oddělení.

Základní podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o řádném ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Tyto doklady si od vás vyžádáme po obdržení vaší přihlášky a zaplacení poplatku. 

Uchazeči, kteří absolvovali předchozí stupeň vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR. Uchazeči – cizinci, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Maturitní vysvědčení zasílejte do 30. 6. 2022 (pátek).

Doplňující podklady k přihláškám zasílejte pouze emailem na studijní oddělení FP TUL.

Aktuální podmínky přijímacího řízení

Přijetí ke studiu k danému studijnímu programu jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE FP

Důležité termíny

Den otevřených dveří (online i přímo na fakultě)

Termín podání přihlášek

Termín přijímacích zkoušek

Termín podání přihlášek (2. kolo, NMgr. AG a RR, uchazeči z Ukrajiny)

Termín přijímacích zkoušek (2. kolo, NMgr. AG a RR, uchazeči z Ukrajiny)

Obecné podmínky

Nutné podmínky pro přijetí:

 1. Podání elektronické přihlášky do 15. 8. 2022 (2. kolo, NMgr. AG a RR, uchazeči z Ukrajiny)
 2. Včasné zaplacení poplatku.
 3. Řádné doložení požadovaného vzdělání.

Podmínky pouze pro 1. kolo přijímacího řízení:

 1. Lékařské a logopedické potvrzení pro Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy.
 2. Potvrzení tělovýchovného lékaře pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl nebo pro studium NMgr. programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – specializace Tělesná výchova

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

 1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých programů),
 2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity programu),
 3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě programu (popř. kombinace programů).

Časté dotazy

Výše poplatku?

Poplatek za přijímací řízení činí 600,- Kč

Jak podat přihlášku?

Přihláška se vyplňuje elektronicky na adrese: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec.

Nejdéle do 15. 8. 2022. (2. kolo, NMgr. AG a RR, uchazeči z Ukrajiny)

Na jaký účet převést platbu?

bankovním převodem, popřípadě platební kartou
účet: 305806603/0300
konstantní: symbol 0308 
variabilní: symbol 649133 
specifický symbol: vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky

Do jakého data poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Kdo již má maturitní vysvědčení, zašle jeho ověřenou kopii elektronicky na studijní oddělení fakulty.

Kdo maturuje nyní na jaře, zašle jeho ověřenou kopii elektronicky ihned po úspěšném složení zkoušky, nejpozději do 30. 6. 2022, na studijní oddělení fakulty.

Maturitní vysvědčení (jeho ověřenou kopi) je nutné zaslati elektronicky na studijní oddělení fakulty obratem po podání přihlášky (platí pro přijímací řízení - 2. kolo, NMgr. AG a RR, uchazeči z Ukrajiny)

Kde najdu výsledky?

Informační systém studijní agendy (IS STAG)

Ukázky testů pro přijímací řízení

Bakalářské studium
Studijní programy se zaměřením na vzdělávání

V přijímacím řízení pro akademický rok 2022/2023 uchazeči bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání konají písemný test obecných studijních předpokladů. Upozorňujeme, že se jedná o test naší fakulty, nikoliv Národní srovnávací zkoušky SCIO. Pro přípravu na test lze využít ukázkové testy studijních předpokladů právě na webu scio.cz.

Ostatní studijní programy
Magisterské studium
Učitelské studijní programy

Statistiky

Informace o výsledcích přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022

    Zapsáno Přijato Přihlášky
Studijní program Typ P K P+K P K P+K P K P+K
Aplikovaná geografie bc. 20   20 37   37 63   63
Bioinženýrství bc. 7   7 9   9 12   12
Česká filologie pro praxi bc.  21    21  38    38  47    47
Historická a muzeologická studia bc.  11    11  20    20  33    33
Matematika bc.  0    0  1    1  7    7
Pedagogická studia bc.  13  21  34  38  38  76  184  238  422
Sociální práce bc.    32  32    42  42    107  107
Speciální pedagogika bc.  28  41  69  43  48  91  121  205  326
Sport se zaměřením na zdravý životní styl bc.  53    53  97    97  288    288
Učitelství pro mateřské školy bc.  29    29  47    47  108    108
 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělání bc.  74  62  136  95  78  173  176  164  340
 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání bc.  28    28  44    44  64    64
 Dějepis se zaměřením na vzdělání bc.  44  30  74  63  45  108  95  83  178
Fyzika se zaměřením na vzdělání bc.  1  2  3  2  4  6  3  5  8
Chemie se zaměřením na vzdělání bc.  2  5  7  3  7  10  8  13  21
Informatika se zaměřením na vzdělání bc.  3  4  7  4  4  8  9  16  25
Matematika se zaměřením na vzdělání bc.  8  7  15  12  8  20  23  18  41
Německý jazyk se zaměřením na vzdělání bc.  3  12  15  8  13  21  12  17  29
Přírodopis se zaměřením na vzdělání bc.  13  6  19  23  11  34  45  21  66
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělání bc.  6    6  8    8  16    16
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělání bc.  36    36  53    53  105    105
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělání bc.  21  18  39  34  30  64  54  47  101
Zeměpis se zaměřením na vzdělání bc.  22  8  30  30  12  42  50  24  74
Bc. programy celkem      443  248  691  709  340  1049  1523  958  2481
 
Učitelství pro 1. stupeň základních škol  mgr. 30 43 73 50 60 100 113 150 263
 
Aplikovaná matematika   nmgr.             1   1
Bioinženýrství nmgr. 2   2 2   2 3   3
Historie nmgr. 5   5 5   5 11   11
Vychovatelství nmgr. 10   10 12   12 24   24
Učitelství pro 2. stupeň základních škol Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol nmgr. 58 95 153 70 111 181 95 190 285
NMgr. celkem   75 95 170 89 111 200 134 190

324

 
Celkem  Vše  548  386  934  848  511  1359  1770  1298  3068 
 • P
  prezenční forma studia
 • K

  kombinovaná forma studia

 • bc.
  bakalářské studium (absolventi získávají titul Bc.)
 • mgr.
  5-ti leté magisterské studium (absolventi získávají titul Mgr.)
 • nmgr.
  2 leté navazující magisterské studium (absloventi získávají titul Mgr.)

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci