Přijímací řízení

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle • 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Aktuální podmínky přijímacího řízení

Přijetí ke studiu k danému studijnímu programu jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE FP.

Úřední deska - přijímací řízení

Důležité termíny

Termín podání přihlášek
Termín přijímacích zkoušek
Náhradní termín přijímacích zkoušek
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí
Termín skončení přijímacího řízení

Obecné podmínky

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze do 30. 4. 2019
  2. včasné zaplacení poplatku
  3. řádné doložení požadovaného vzdělání, u některých oborů i dalších osvědčení, zejména lékaře (viz dále)

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

  1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých oborů),
  2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity oboru),
  3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě oboru (popř. kombinace oborů).

Časté dotazy

Výše poplatku?
Poplatek za přijímací řízení 600,- Kč
Jak podat přihlášku?

Pouze elektronicky: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec  Po vyplnění je uchazeč povinen elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi na adresu: FP TUL, studijní oddělení, Studentská 2, 461 17 Liberec do 30. 4. 2019.

Na jaký účet převést platbu?

bankovním převodem, popřípadě platební kartou
účet: 305806603/0300
konstantní: symbol 0308 
variabilní: symbol 649133 
specifický symbol: vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky

Na jakou adresu poslat vytištěnou elektronickou přihlášku?

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická - Studijní oddělení
Studentská 2, 461 17 Liberec

Do jakého data poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

V případě ukončení středoškolského vzdělání po podání přihlášky. Nejdéle do 30. 6. 2019 na studijní oddělení fakulty (první kolo přijímacího řízení), zaslat ihned s přihláškou ke studiu (druhé kolo přijímacího řízení).

Kde najdu výsledky?

Informační systém studijní agendy (IS STAG)

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci