PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Důležité termíny a časté dotazy

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle • 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Obecné podmínky přijímacího řízení

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze do 30. 4. 2019
  2. včasné zaplacení poplatku
  3. řádné doložení požadovaného vzdělání, u některých oborů i dalších osvědčení, zejména lékaře (viz dále)

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

  1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých oborů),
  2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity oboru),
  3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě oboru (popř. kombinace oborů).

Důležité termíny a časté dotazy

Den otevřených dveří pro uchazeče

univerzitní

24. 11. 2018

fakultní

25. 1. 2019  → více

Termíny pro první kolo přijímacího řízení

Dále uvedená data jsou nezávazná až do doby, kdy je schválí akademický semát FP.
Termín podání přihlášek

do 30. 4. 2019

Termín přijímacích zkoušek

3. až 7. 6. 2019

Náhradní termín přijímacích zkoušek
17. až 21. 6. 2019
Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu
8. 7. 2019
Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí
27. 9. 2019
Termín skončení přijímacího řízení
27. 9. 2019

Výše poplatku?

Poplatek za přijímací řízení 600,- Kč

Jak podat přihlášku?

Pouze elektronicky: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec  
po vyplnění je uchazeč povinen elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi na adresu: FP TUL, studijní oddělení, Studentská 2, 461 17 Liberec do data uvedeného v harmonogramu FP.

Na jaký účet převést platbu?

bankovním převodem, popřípadě platební kartou
účet: 305806603/0300
konstantní: symbol 0308 
variabilní: symbol 649133 
specifický symbol: vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky

Na jakou adresu poslat vytištěnou elektronickou přihlášku?

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická - Studijní oddělení
Studentská 2, 461 17 Liberec

Do jakého data poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

V případě ukončení středoškolského vzdělání po podání přihlášky. Nejdéle do 30. 6. 2019 na studijní oddělení fakulty (první kolo přijímacího řízení), zaslat ihned s přihláškou ke studiu (druhé kolo přijímacího řízení).

Kde najdu výsledky?

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci