Skip to main content

30 let FP

2019

V Liberci byla katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) ustanovena jako samostatné pracoviště v roce 1953, současně se založením Vysoké školy strojní. Až do roku 1990 zajišťovala výuku všeobecně zaměřené tělesné výchovy a sportu na fakultách strojní a textilní. Se vznikem Fakulty pedagogické VŠST v roce 1990 se transformovala na katedru oborovou. Počet jejích pracovníků se postupně zvyšoval. V současné době má katedra čtrnáct pedagogů na plný nebo částečný úvazek, z toho jednoho docenta a devět odborných asistentů s vědeckou hodností.

2018

Na Fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci se od akademického roku 2019/2020 vyučuje nový akreditovaný obor  - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v bakalářské formě  studia a od akademického roku 2020/2021 studijní program Učitelství pro 2. stupeň základní školy (ZŠ) v magisterské formě studia.

2010

Počet studentů fakulty s jejím rozvojem v prvních letech existence rychle narůstal.  V roce 1997 se pedagogická fakulta s 1033 posluchači stala největší fakultou Technické univerzity v Liberci. Po deseti letech své existence  počet studentů dosáhl hodnoty téměř 1500. Pokračující nárůst počtu posluchačů přinesla další masifikace vysokoškolského studia v ČR a jeho strukturace v prvním desetiletí nového tisíciletí. Nejvyšší počet studentů na fakultě byl zaznamenán na začátku akademického roku 2010/2011, kdy přesáhl hranici  3000, jednalo se tehdy o 3048 posluchačů.  Vzhledem k demografické situaci,  kdy na vysoké školy začaly nastupovat stále slabší populační ročníky, se od té doby začal počet studentů na fakultě postupně snižovat. Na začátku akademického roku 2018/19 klesl na hodnotu 2006, v posledních dvou letech se počet posluchačů fakulty opět mírně zvyšuje.

Zajímavostí je, že nejvyšší počet přihlášek fakulta zaznamenala už v roce 2005, a to 3703, nejvíce studentů do prvních ročníků však zapsala v roce 2007, a to 1177.

2009

Se snahou zřídit pracoviště specializující se na rozvoj digitální (tehdy počítačové či ICT) gramotnosti u studentů naší fakulty přišel Pavel Pešat z katedry fyziky. V tzv. Modré knize se studijními plány najdeme poprvé oddělení ICT pod katedrou fyziky pro akademický rok 2004/2005. Tam ho také nalézáme ještě o rok později. Pro akademický rok 2006/2007 se toto oddělení po neshodách přestěhovalo na katedru sociálních studií a speciální pedagogiky. V prosinci roku 2005 dokonce fakultní akademický senát schválil zřízení samostatné katedry, ale ten univerzitní s tím nesouhlasil. Tehdejší děkan doc. Raban svým rozhodnutím přeřadil oddělení ICT od 1. 2. 2007 přímo pod děkanát.

2009

Vloni to bylo již deset let, kdy se díky vstřícnosti a podpoře univerzity mohl realizovat nápad, jak pomoci maminkám - studentkám a vyučujícím, aby mohly zvládnout péči o malé dítě a přitom nemusely vzdát své studium nebo vědeckou práci. Technická univerzita v Liberci měla takové zařízení jako druhá v ČR, hned po brněnské Fakultě sociálních studií. Díky iniciativě Lenky Václavíkové a Ilony Sovové se podařilo získat projekt, který pomohl koutek vybavit pomůckami a díky němuž byly po několik let služby koutku pro rodiče zdarma. Od té doby provoz Dětského koutku TUL částečně dotuje  univerzita v rámci zaměstnaneckých bonusů.

2008

V souvislosti s rozšiřováním počtu akreditovaných programů a oborů, růstem počtu studentů a zaměstnanců a etablováním odborných kateder vznikaly někdy od roku 2005 podobně jako na jiných regionálních pedagogických fakultách i na FP úvahy o vhodnosti stávajícího uspořádání. Na některých jiných pedagogických fakultách tato diskuze vedla k přesunu části jejich kateder do nově vzniklých fakult (přírodovědecká, filozofická).

2007

Centrum praktické přípravy, dnes Oddělení pedagogické praxe, zajišťuje koncepčně, organizačně a administrativně pedagogické praxe pro většinu studijních programů, v jejichž studijním plánu je pedagogicko-psychologický modul.

Oddělení vzniklo v roce 1992 jako samostatná součást katedry pedagogiky a psychologie. Jeho základním a hlavním úkolem bylo zajistit na celofakultní úrovni praktickou stránku přípravy studentů učitelských programů. Hlavním iniciátorem vzniku tohoto oddělení a poté jeho vedoucím byl pověřen Petr Urbánek, který oddělení vedl do roku 2007, poté vedení pracoviště převzala Jitka Jursová. V období 2011 - 2013 vedla oddělení Jana Wernerová a od roku 2013 dosud je vedoucí pracoviště Helena Picková.

2007

Předmětem zájmu Katedry sociálních studií a speciální pedagogiky jsou obory sociální práce a speciální pedagogika. Základy této odborné orientace leží na počátku devadesátých let, kdy – krátce po založení Fakulty pedagogické – se na Katedře pedagogiky a psychologie začal etablovat obor sociální péče. Tým pracovníků sdružených v Oddělení sociálních studií (1993) spustil v akademickém roce 1993/1994 bakalářské studium studijního programu Sociální péče, a v průběhu dalších let došlo k jeho profilaci na Sociální práci. Následovala reakce na rostoucí zájem veřejnosti o studium speciální pedagogiky v podobě otevření studijního programu Speciální pedagogika.

2007

Katedra románských jazyků vznikla v roce 2007 transformací z katedry francouzštiny, díky rozvojovému programu pod vedením proděkanky Aleny Kopáčkové a podpoře tehdejšího děkana fakulty Miloše Rabana. Klíčovou osobností při vzniku naší katedry byl Miroslav Valeš, který je dodnes jejím vedoucím. Katedra od počátku svého vzniku garantuje výuku bakalářského studijního programu Španělština se zaměřením na vzdělávání. Absolventi tohoto programu se uplatňují ve vzdělávání, v cestovním ruchu i v mnoha jiných sférách. K třicetiletému výročí fakulty si katedra nadělila ten nejlepší dárek: v letošním akademickém roce poprvé otevírá navazující magisterské studium programu Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Absolventi bakalářského programu, stejně jako absolventi z jiných vysokých škol, tak na katedře mohou pokračovat ve studiu a stát se plně kvalifikovanými učiteli španělského jazyka.

2007

Současná katedra historie byla pod názvem katedra dějepisu založena na pedagogické fakultě v roce 1991. Jejím duchovním otcem i organizátorem a zároveň prvním vedoucím byl Rudolf Anděl, jenž v tu dobu zastával též funkci proděkana fakulty. V roce 1996 ho ve vedení katedry vystřídala Miloslava Melanová. Spolu s rozšiřujícím se počtem studentů se postupně dařilo získávat další odborníky pro výuku i vědecký výzkum. Z obecně známých historiků, kteří na katedře působili či stále působí, můžeme uvést mj. Roberta Kvačka či Jana Rychlíka.