Skip to main content

Jsem prvák na peďáku ...
... a co mám dělat?

Právě jste se stal/a studentem Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL) a to pro Vás znamená spoustu nových příležitostí, ale i řadu nových povinností a starostí. Tato stránka Vám pomůže vstup do studentského života lépe zvládnout.

Většina nejdůležitějších procesů, pravidel a povinností je popsána ve Studijním a zkušebním řádu (dále jen SZŘ) 

Další užitečné informace, formuláře a aktuality naleznete na stránkách Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (dále jen FP): Doporučujeme pravidelně stránky navštěvovat, abyste byl/a v obraze, věděl/a, co se děje na fakultě a aby Vám případně neunikla důležitá provozní informace.

Kredity

Kredity jsou při Vašem studiu asi nejdůležitější novinkou. Povinností studenta je získat určitý počet kreditů pro postup do dalšího ročníku, resp. za celou dobu studia.

Ve studijním plánu každého studijního programu je tento počet kreditů rozložen mezi povinné, povinně volitelné a volitelné předměty (liší se podle programu).

POZOR! Do požadovaného počtu ZÍSKANÝCH kreditů se nezapočítávají kredity UZNANÉ z předchozího studia. 

Veškeré platné studijní plány naleznete na webových stránkách FP https://www.fp.tul.cz/student/informace-ke-studiu.

Pro daný program může být platných studijních plánů několik. Dejte si tedy pozor a řiďte se studijním plánem platným podle akademického roku, ve kterém jste ke studiu nastoupil/a. Váš konkrétní studijní plán naleznete po přihlášení do IS STAG (viz níže).
Plán jste obdržel/a také mailem spolu s pozvánkou k zápisu.

Minimální počet získaných kreditů                            

První ročník
Za první semestr 15 kreditů

Na konci akademického roku

35 kreditů

Další ročníky
Na konci akademického roku

35 kreditů

Za celou dobu studia
Bakalářské studium (3 roky) 180 kreditů
Navazující studium (2 roky) 120 kreditů
Magisterské studium (5 let) 300 kreditů

IS STAG

Technická univerzita využívá k administraci elektronický informační systém STAG (studijní agenda). S tímto systémem se budete setkávat v průběhu celého studia a slouží k řadě úkonů od sestavování rozvrhu, přihlašování na zápočty a zkoušky, až po sledování výsledků vašeho studia a počtu získaných kreditů.

PŘIHLÁŠENÍ DO IS STAG

Po převedení uchazeče o studium do stavu studenta (po zápise) si musíte zjistit své osobní číslo (ve tvaru P22xxx) na webu IS STAG.

Jak se poprvé přihlásit do IS STAG?

Studentovo přihlašovací jméno je jmeno.prijmeni, Heslo pak je stejné jako v síti LIANE (viz níže).

Po přihlášení do IS STAG si musíte aktualizovat osobní a kontaktní údaje.

Předměty / rozvrh

Předměty v prvním semestru prvního ročníku Vám zapíše Studijní oddělení FP. Od druhého semestru si již zapisujete předměty sami. To Vám dává víc svobody při plánování Vašeho času, ale také plnou zodpovědnost za správně sestavený rozvrh. Jaké předměty si můžete vybrat, určuje studijní plán pro Váš konkrétní studijní program. Každý student se zapisuje na ty bloky, které jsou určeny pro jeho program. Předměty si zapisujete v období předzápisu v IS STAG (termín je dán vyhláškou prorektora pro studium a vzdělávání).

Každá studijní kombinace má rozvrh sestaven rozvrhářem dle Vaší kombinace a povinné předměty jsou rozvrhovány tak, aby se rozvrhové akce nekryly. Při sestavování vlastního rozvrhu si nesmíte vědomě vybírat kolidující akce. V případě Vámi nezaviněné kolize rozvrhů kontaktujte příslušné katedry.

POZOR! Všechny předměty, které si jednou zapíšete, musíte během studia splnit (včetně volitelných předmětů).

POSTUP PRO ZÁPIS PŘEDMĚTŮ

Po přihlášení do IS STAG klikněte na položku MOJE STUDIUM v nabídce nahoře. V levém sloupcovém menu vyber položku PŘEDZÁPIS a můžete začít tvořit rozvrh Vašeho aktuálního semestru. Předměty jsou rozděleny do bloků podle studijního programu a formy studia. Zároveň vidíte informace o minimálním počtu kreditů, které je nutno získat, a máte přehled o již splněných předmětech.

Zápis do dalšího semestru, ročníku, zápisové listy

Na konci 1. semestru v prvním ročníku musíte předložit doklad o tom, že jste zvládl/a splnit požadovaný počet kreditů za zimní semestr a doložit zápis předmětů na letní semestr. Doložíte to tzv. zápisovými listy A za ZS a B za LS, které si vygenerujete ze STAGu.

Podobně budete postupovat ještě vždy začátkem září, akorát přiložíte ještě zápisový list A: seznam předmětů a počet kreditů získaných za uplynulý rok.

Kdy odevzdat zápisový listJaký zápisový list odevzdat
První ročník 1. semestr

Zápisový list A za ZS a zápisový list B za LS - 1. rok studia

Každý rok v září

Zápisový list A - získané kredity
Zápisový list B - zapsané kredity na další rok

Tutoři - průvodci studiem

„Tutor z latiny znamená "poručník", poradce, průvodce studentů během jeho studia - může pomoci při potížích s výukou, studiem, předměty, rozvrhem ale i v komunikaci s vyučujícími.

LIANE

LIANE (Liberec Academic Network) je počítačová síť TUL, kterou budete během studia často využívat. Pokrývá téměř všechny prostory univerzity. Získáte díky ní přístup k vysokorychlostnímu internetu, ale také možnost využívat řady služeb, které se Vám během studia budou hodit. Můžete využívat bezdrátového připojení Eduroam, takže budete mobilní a online i v knihovně nebo ve studovnách. Kód pro první přihlášení do sítě LIANE najdete na posledních řádcích Rozhodnutí o přijetí, které jste obdrželi poštou.

Přístup k síti si můžete vytvořit nejdříve 3 dny po zápise do prvního ročníku. V případě problémů (např. zapomenuté heslo, nefunkční kód) se obraťte na Vaši studijní referentku (https://www.fp.tul.cz/student/studijni-oddeleni).

Přístup do sítě LIANE je opravdu důležitý, proto Vám doporučujeme projít také následující web, kde zjistíte další důležité detaily.

Univerzitní e-mail

Pro komunikaci s univerzitou jsou studenti povinní používat univerzitní e‑mailovou schránku. Přístup k Vaší univerzitní e‑mailové schránce je ze stránky https://webmail.tul.cz.

Uživatelské jméno a heslo jsou totožné jako v síti LIANE (Vaše e‑mailová schránka vzniká se založením účtu v síti LIANE).

Další podrobnosti najdete na stránkách LIANE.

Karta ISIC, průkaz studenta

K prokázání, že jste opravdu studentem, je nutné, abyste si pořídili buď kartu ISIC (International Student Identity Card), nebo levnější čipovou kartu, či bezplatnou kartu studenta. Kartou se prokazujete během studia u zkoušek, otevíráte učebny a v neposlední řadě využíváte spoustu výhod ve veřejné dopravě, na různých akcích atd.

S procesem pořízení karty ISIC budete seznámeni hned v úvodu studia. Její platnost je jeden rok, což si musíte hlídat. Na webu fakulty se vždy s předstihem dozvíte, kdy je ten správný čas OBJEDNAT si a následně i VYZVEDNOUT revalidační přelepku na další akademický rok.

Objednáváte si ji vždy od března do května na webu administrace identifikačních průkazů. Prodají Vám ji pak na studijním oddělení v listopadu vždy v předem daném termínu.

Stipendia

Jako student můžete z titulu svého působení na vysoké škole dosáhnout na celou řadu stipendií, která mohou alespoň z části vylepšit Váš osobní rozpočet. Některá jsou dána plošně (ubytovací), jiná jsou odměnou za studijní píli nebo třeba za sportovní úspěchy (prospěchové stipendium, stipendium za reprezentaci školy). Existuje také stipendium sociální, které částečně snižuje nerovnosti socioekonomické situace. 

O ubytovací, sociální i některá další stipendia je nutné zažádat do konce října prostřednictvím IS STAG a splnit obecná kritéria pro nárok na stipendium.

Bankovní účet

Se stipendiem souvisí nutnost zadat číslo bankovního účtu do systému: pokud nezadáte číslo účtu, stipendium není kam vyplatit, jelikož platby mezi studentem a TUL probíhají bezhotovostním převodem na osobní účty. Proto nutné číslo účtu zadat do IS STAG, kde také musíte aktualizovat své osobní a kontaktní údaje.

Erasmus

FP nabízí spoustu možností, jak během studia vycestovat na zkušenou do zahraničí, strávit semestr na zahraniční univerzitě nebo na pracovní stáži. Informace, zkušenosti studentů a nabídku výjezdů naleznete na webu.

Houstone, máme problém...

Jasně, během studia se vyskytnou různé komplikace, životní situace, překážky.. Pokud Vám nepomůže opakované prostudování SZŘ nebo webové stránky fakulty, obraťte se na:

Studijní referentky pak projednávají každou žádost s proděkankou pro studium a v závažných případech s děkanem fakulty