Skip to main content

Projekty na FP TUL

katedra pedagogiky a psychologie

Novou formou státní závěrečné zkoušky k posílení profesionalizace bakalářských studijních oborů

Pro bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání je vytvářena nová forma státní závěrečné zkoušky z pedagogiko-psychologického základu. Projekt byl vybrán a finančně podpořen neziskovou organizací Otevřeno, aby posílil praktické a profesní zaměření bakalářské přípravy budoucích učitelů. Studenti prokážou své profesní kompetence v oblasti pedagogického plánování výuky a vytvoří komplexní pedagogickou přípravu, při níž využijí jak svých teoretických poznatků, tak zkušeností z absolvovaných pedagogických praxí.

katedra pedagogiky a psychologie

Tvorba a realizace kurzů pro uvádějící i provázející učitele

Na katedře pedagogiky a psychologie ve spolupráci s MŠMT a dalšími fakultami připravujícími učitele realizujeme projekt, jehož cílem je připravit kurzy pro učitele mentory (novější terminologií pro „provázející učitele“) z fakultních škol, podpořit rozvoj jejich mentorských dovedností a v důsledku toho zkvalitnit reflektivní pojetí pedagogických praxí. Kurzy budou vytvořeny a realizovány také pro „uvádějící učitele“, kteří by podle nové legislativy měli poskytovat na školách mentoring začínajícím učitelům.

Interdisciplinární projekt FE TUL a FP TUL

Tvorba pracovních listů a metodických materiálů pro mediální výchovu

Členové katedry pedagogiky a psychologie a katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky byli přizváni katedrou marketingu FE TUL do mezioborového projektu, jehož cílem je výzkumně zmapovat, jak děti středního školního věku využívají internet, zda a v jaké formě zde na ně působí reklama a jak to ovlivňuje jejich nákupní chování. Předmětem výzkumu bylo dále zjistit, zda, kým a v jaké míře jsou děti o reklamě působící na internetu vzdělávány. Výstupem projektu bude odborná monografie, pracovní listy pro žáky, metodika a edukativní videa pro učitele, to vše i v elektronické podobě ke stažení na internetu. Věříme, že projekt pomůže ke zkvalitnění mediální výchovy na základních školách.

katedra pedagogiky a psychologie

Podpora zkvalitnění sociálního klimatu učitelských sborů v Libereckém kraji

Členové katedry pedagogiky a psychologie se s podporou agentur GAČR a TAČR dlouhodobě zabývají výzkumem klimatu učitelských sborů. Výsledkem je monografie Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima: Vícepřípadová studie učitelských sborů. Projekt v současnosti pokračuje praktickou aplikací poznatků získaných výzkumem do školského terénu. Učitelské sbory základních i středních škol Libereckého kraje zapojené do projektu od nás získávají nejen diagnostiku sociálního klimatu, ale je jim nabídnuta pomoc a podpora v tom, jak klima zlepšit a dlouhodobě ho pozitivně utvářet.

FP TUL ve spolupráci s NPMK Praha

Rozvoj pedagogické paměti a časovosti ve výchově a vzdělávání

Katedra pedagogiky a psychologie se systematicky a dlouhodobě zasazuje o rozvoj paměti zapomenutých pedagogických osobností a inovativních vzdělávacích koncepcí v rámci vědeckých projektů ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze, Akademií věd ČR), Filozofickou fakultou UK v Praze a s vybranými evropskými univerzitami (Humboldtova univerzita Berlín, ELTE Budapešť, Vídeňská univerzita, Univerzita Curych a Katolická univerzita v Miláně). Pracovníci katedry usilují o propojení řešení aktuálních otázek vzdělávání s reflexí nad pedagogickou praxí minulosti, která vrhá zajímavé světlo a pohledy na základní pedagogické otázky, jako jsou výchova a svoboda, autorita, humanita, modernita, emancipace, genderová problematika či rovné vzdělávací šance. V rámci podpořených projektů GAČR se podařilo vedle publikování domácích a zahraničních kolektivních monografií, organizování pravidelných mezinárodních konferencí dosáhnout rozvoje mezinárodního interdisciplinárního časopisu Historia scholastica. Ten nyní vydává FP TUL ve spolupráci s NPMK Praha a v roce 2022 byl přijat do prestižní vědecké databáze SCOPUS.

Tři generační sbor a NPI

Vznešenost zavazuje - k poctě rodu Harrachů

Chrámová hudba a zvuk varhan se spojí s příběhy a odkazem rodu Harrachů.

Cílem projektu je vyprávěním přiblížit Harrachy jako ty, kteří v horách podporovali zakládání horských bud, nechali přivézt první lyže, zmodernizovali lesní hospodářství. Pak sestoupíme do údolí, kde najdeme čilý ruch skláren, železáren, železnice, nových cest a podíváme se i do Prahy, právě se staví Národní divadlo, Národní muzeum a vedle toho je důležité také podpořit i dostavbu svatovítské katedrály. Budeme vnímat poslání ctnosti a vznešenosti, tak jak si ji Harrachové po staletí předávali svým „Ctnost vítězí nad nepřízní“ a vše propojíme krásou hudby, která dá čas na usebrání. Přidáme nějakou „poudačku“ a projektem se pokloníme Harrachům, protože oni zvelebovali tento a kraj a mysleli vždy i na ty nejposlednější.

Do projektu je zapojen Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aura Rosa U3V TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem s absolventkou FP TUL Lenkou Lengyelovou.

Komponovaný pořad se bude prezentovat na místech spojených přímo s rodem Harrachů i v Liberci: 

Rokytnice nad Jizerou  - kostel sv. Michaela s Dr. Janem Luštincem, 13. 5. od 17 hod.

Liberec - kostel sv. Antonína Velikého s hercem Václavem Helšusem, který se ujme vyprávění, 23 .5. od 19 hod.

Hejnice, chrám Navštívení Panny Marie, 28. 5. od 15:30 hod.

Harrachov - kostel sv. Václava, 8. 7. od 16 hod.

Jilemnice - kostel sv. Vavřince s Dr. Janem Luštincem, 22. 7., od 16 hod.

září - Liberec, foyer divadla F. X. Šaldy s hercem Václavem Helšusem

Liberec - Galerie Lázně s Dr. Janem Luštincem, 18. 10. od 17 hod.