Skip to main content

Projekty na FP TUL

Projekt Ministerstva zdravotnictví České republiky, Agentury pro zdravotnický výzkum podpořilo projekt NW24-08-00133 vedený na Katedře chemie FP TUL se spolupracujícími pracovišti na ČVUT a Ústavu experimentální medicíny AVČR

Nanovlákenné chirurgické nitě s bioaktivními a antimikrobiálními látkami

Nanovlákna a nanovlákenné příze představují podle současné odborné literatury potenciál ke zvýšení kvality chirurgických nití. Vzhledem k nedostatečné robustnosti jejich současných způsobů výroby však nelze nanovlákenné nitě vyrábět kontinuálně a přenést takovou výrobu do průmyslového měřítka. Proto nanovlákenné chirurgické nitě dnes nejsou k dispozici pro klinické použití. Projektový tým má ambici tento problém vyřešit. Vyvinuli jsme efektivní metodu, která umožňuje kontinuální výrobu elektricky zvlákňovaných nanovlákenných přízí, které mají potenciál být použitelné v chirurgických nitích. Hlavním cílem projektu je otestovat nanovlákenné chirurgické nitě vyrobené našimi originálními laboratorními metodami střídavého elektrického zvlákňování a zkoumat jejich funkcionalizaci a testovat jejich mechanické, fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti. Konkrétní cíle projektu: • Prvním konkrétním cílem projektu je použít metodu střídavého elektrostatického zvlákňování pro laboratorní výrobu funkcionalizovaných nanovlákenných přízí. • Biokompatibilita a také pro-adhezivní vlastnosti připravených přízí na bázi nanovláken budou hodnoceny pomocí in vitro testů na fibroblastech, buňkách prezentovaných v pojivové tkáni. • Dalším cílem je testování mimořádných vlastností chirurgických stehů obsahujících příze na bázi nanovláken. Jedná se hlavně o mechanické vlastnosti a schopnost řídit proces uvolňování léčiva. • Vybrané příze na bázi nanovláken budou také testovány in vivo na malých laboratorních zvířatech. V rámci týmu Technické univerzity v Liberci projekt řeší zejména oddělení bioinženýrství Katedry chemie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické ale i kolegové z Katedry textilních a jednoúčelových strojů Fakulty strojní. Tvorba nanovlákenných lineárních textilních struktur bude nepochybně mít významné důsledky pro oblast zdravotnických prostředků. Bez nadsázky lze předpokládat, že nanovlákenné příze způsobí podobnou revoluci ve zdravotnictví, jakou způsobily 2D nanovlákenné vrstvy.

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=NW24-08-00133

Projekt Ministerstva zdravotnictví České republiky, Agentury pro zdravotnický výzkum, NW24-08-00073 vedený na ÚOCHB AVČR se spolupracujícími pracovišti na TUL (KCH FP), Univerzitě Karlově a Univerzitě Palackého v Olomouci.

Vývoj aktivního obvazu na rány na bázi nanovlákenného scaffoldu s obsahem nové generace lipofosfonoxinů jako antibakteriální látky

Bakteriální infekce u pacientů s rozsáhlými poraněními představují závažný a život ohrožující zdravotní stav, často se špatnou prognózou. Rozsáhlá a hluboká poranění navíc mohou vést k rozvoji šoku, infekci, sepsi a smrti. Proto je v tomto projektu snaha vyvinout nový a jedinečný kompozitní materiál pro obvazování ran. Navrhovaný materiál pro obvazování ran je založen na biologicky odbouratelných nanovláknech vyrobených z polykaprolaktonu technologií stejnosměrného elektrického zvlákňování. Navíc do něj jsou začleněny lipofosfonoxiny (LPPO), nově vyvinuté antibakteriální látky na Ústavu organické chemie a biochemie AVČR v týmu Dominika Rejmana. LPPO prokázaly minimální až nulovou toxicitu na eukaryotické buňky v baktericidních koncentracích. Hlavním cílem tohoto projektu je optimalizovat složení a technologii výroby nanovlákenného obvazu na rány s obsahem LPPO. Je prováděna série experimentů in vitro s použitím příslušných buněk, které se podílejí na hojení ran, aby bylo možné posoudit účinnost vyvinutého obvazu. Následně je vyhodnocován nově vyvinutý obvaz na rány v experimentech in vivo na modelech hlodavců a prasat s normálními i infikovanými ranami. Celkovým cílem tohoto projektu je vyvinout a charakterizovat nový zdravotnický prostředek s významným potenciálem pro použití v klinické praxi u lidí. Kombinací biologicky odbouratelných nanovláken a LPPO jako antibakteriálního činidla se je v tomto projektu snaha vytvořit pokročilý prostředek tedy obvaz na rány, který podporuje hojení a zároveň účinně bojuje proti bakteriální infekci.

https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=NW24-08-00073

Operační program Jan Amos Komenský

Centrum excelence v regenerativní medicíně

Trvání: 10/2023 - 6/2028
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Program: Operační program Jan Amos Komenský
Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004562
Hlavní řešitel: Ústav experimentální medicíny AVČR Doc. RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. 

Za TUL jako jednoho z dalších 10 řešitelů projektu: prof. RNDr. David Lukáš, CSc, Oddělení Bioinženýrství (KCH FP)

Regenerativní medicína je nový perspektivní obor zaměřený na opravy nebo náhrady tkání či orgánů, které ztratily funkci v důsledku stáří, nemoci, poškození nebo vrozených vad. Je to multidisciplinární obor zahrnující tkáňové inženýrství, molekulární biologii a nanotechnologie. Excelence a unikátnost projektu spočívá v tom, že jeho výzkumné záměry cílí na obnovu tkání, jejichž poškození dosud není možné léčit, nebo je jejich regenerační schopnost značně omezená. Jednotícím prvkem celého projektu jsou „Léčebné prostředky pro moderní terapie“ a to přípravky pro genovou terapii, somatobuněčnou terapii a produkty tkáňového inženýrství. Cílem projektu Centrum excelence v regenerativní medicíně je: 1) Realizace naplánovaných 6 výzkumných záměrů zabývajících se regenerací tkání a obtížně léčitelných defektů. Ve VZ1 dojde k vývoji nových a efektivních možností léčby poranění CNS založené na principech regenerativní medicíny. VZ2 přispěje k vývoji nové a efektivní možnost léčby neurodegenerace pomocí unikátních chemických derivátů a nanomateriálů. Ve VZ3 dojde k propracování metodik klíčových pro buněčnou a genovou terapii degenerativních onemocnění sítnice. VZ4 je zaměřen na vývoj cév malého průměru a cévních bandáží pomocí metod tkáňového inženýrství. VZ5 cílí na rozvoj léčby osteochondrálních defektů. Cílem VZ6 je vývoj materiálů pro podporu hojení chronických ran na bázi přírodních a syntetických polymerů. 2) Tvorba/rozvoj excelentního výzkumného týmu pomocí trvalého zapojení 31 kvalitních klíčových pracovníků,včetně dlouhodobého zapojení 17 seniorních výzkumníků, 34 dalších expertních pracovníků, techniků a student; 3) Navázání nových mezinárodních spoluprací a rozšířením stávajících mezinárodních spoluprací. 4) Posílení internacionalizace zapojením zahraničních pracovníků do výzkumných týmů projektu. 5) Pořízení přístrojového a infrastrukturního vybavení nezbytného k realizaci výzkumných záměrů. V rámci projektu by mělo dojít k podání mnoha společných národních I mezinárodních grantů a uveřejnění řady výzkumných publikací se zahraničním spoluautorstvím.

GAČR KCH-BioIng

Interakce prokaryotických a eukaryotických buněk s nanovlákny s různou morfologií a strukturou

Spoluřešitel: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie (prof. Kateřina Demnerová)

Tříletý projekt, zahájení 1.1.2023

Mikrobiální infekce komplikují úspěšnou léčbu mnoha zranění. Proto jsou hledány nové technologie usnadňující hojení, snižující mikrobiální rizika a zároveň nezvyšující rizika vzniku antimikrobiální rezistence. Předkládaný projekt si klade za cíl vyvinout nanovlákenné materiály se strukturou shish-kebab (NFSK) napodobující baktericidní struktury vyskytující se na křídlech hmyzu. Možnost cíleného ovlivnění interakcí prokaryotických i eukaryotických buněk s NFSK pomocí úprav morfologie a struktury bude studována v průběhu projektu. Ideální NFSK by měl být biokompatibilní a inhibovat růst nežádoucích mikroorganismů bez nutnosti funkcionalizace. V rámci projektu budou analyzovány mikrobiální interakce s NFSK ve formě jednotlivých vláken i vrstev, konkrétně adheze, tvorba biofilmu, odpověď na oxidativní stres a degradace. Dále bude ověřena biokompatibilita. Navržený soubor cílů dosud nebyl studován, výstupy projektu proto mohou značně usnadnit vývoj nové generace biomateriálů. Cílem projektu je výroba materiálů se strukturou shish-kebab (NFSK), charakterizace jejich fyzikálně-chemických a morfologických vlastností a vlivu na tvorbu biofilmu, viabilitu mikrobiální populace a její oxidativní odpověď a zároveň biokompatibilitu z hlediska interakce s eukaryotickými buňkami.

FENIX: Terénní vzdělávání pomocí interdisciplinárních exkurzí

Vedoucím partnerem projektu FENIX v rámci lnterreg Česko-Sasko 2021-2027 je Technická univerzita v Liberci, dalšími partnery jsou: Senckenbergova společnost pro výzkum přírody, Severočeské muzeum v Liberci, Technická univerzita v Drážďanech a Geopark Ralsko. Náplní projektu je vytvoření materiálů pro přeshraniční badatelskou terénní výuku učitelů ZŠ i SŠ a jiných vzdělavatelů, která bude zaměřena na geografii, ekologii, ochranu přírody a kulturní rozměr krajiny v příhraničních oblastech Euroregionu Nisa (ČR a Sasko). Aktivity se soustředí na jednodenní exkurze na 10 lokalitách v česko-saském příhraničí (z toho 4 lokality na německé straně), které budou určeny pro skupinu 40 vzdělavatelů z obou zemí. Pilotní ukázka s žáky a studenty ZŠ a SŠ bude provedena v dalších 5 lokalitách (dvě v Německu a tři v ČR) s tím, že se vždy setkají žáci a studenti z české i německé strany. Vzdělavatelům se tak dostanou do rukou originální přeshraniční podklady, sestavené za přispění odborné komunity a určené pro podporu společných výukových programů během i po skončení zamýšleného projektu. V rámci projektu se v průběhu každého školního roku uskuteční jeden vícedenní workshop pro vzdělavatele a žáky z obou stran hranice (30-50 účastníků), zaměřený na výměnu zkušeností s výstupy projektu, ale také na rozdíly ve způsobech výuky a v kurikulech na obou stranách hranice. Kromě toho proběhnou v létě 2025 a 2026 letní školy pro účastníky z obou zemí, včetně studentů učitelství (cca 30-50 účastníků). Tyto letní školy budou zaměřeny na praktické využití získaných dovedností.
katedra pedagogiky a psychologie

Novou formou státní závěrečné zkoušky k posílení profesionalizace bakalářských studijních oborů

Pro bakalářské obory se zaměřením na vzdělávání je vytvářena nová forma státní závěrečné zkoušky z pedagogiko-psychologického základu. Projekt byl vybrán a finančně podpořen neziskovou organizací Otevřeno, aby posílil praktické a profesní zaměření bakalářské přípravy budoucích učitelů. Studenti prokážou své profesní kompetence v oblasti pedagogického plánování výuky a vytvoří komplexní pedagogickou přípravu, při níž využijí jak svých teoretických poznatků, tak zkušeností z absolvovaných pedagogických praxí.

katedra pedagogiky a psychologie

Tvorba a realizace kurzů pro uvádějící i provázející učitele

Na katedře pedagogiky a psychologie ve spolupráci s MŠMT a dalšími fakultami připravujícími učitele realizujeme projekt, jehož cílem je připravit kurzy pro učitele mentory (novější terminologií pro „provázející učitele“) z fakultních škol, podpořit rozvoj jejich mentorských dovedností a v důsledku toho zkvalitnit reflektivní pojetí pedagogických praxí. Kurzy budou vytvořeny a realizovány také pro „uvádějící učitele“, kteří by podle nové legislativy měli poskytovat na školách mentoring začínajícím učitelům.

Interdisciplinární projekt FE TUL a FP TUL

Tvorba pracovních listů a metodických materiálů pro mediální výchovu

Členové katedry pedagogiky a psychologie a katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky byli přizváni katedrou marketingu FE TUL do mezioborového projektu, jehož cílem je výzkumně zmapovat, jak děti středního školního věku využívají internet, zda a v jaké formě zde na ně působí reklama a jak to ovlivňuje jejich nákupní chování. Předmětem výzkumu bylo dále zjistit, zda, kým a v jaké míře jsou děti o reklamě působící na internetu vzdělávány. Výstupem projektu bude odborná monografie, pracovní listy pro žáky, metodika a edukativní videa pro učitele, to vše i v elektronické podobě ke stažení na internetu. Věříme, že projekt pomůže ke zkvalitnění mediální výchovy na základních školách.

katedra pedagogiky a psychologie

Podpora zkvalitnění sociálního klimatu učitelských sborů v Libereckém kraji

Členové katedry pedagogiky a psychologie se s podporou agentur GAČR a TAČR dlouhodobě zabývají výzkumem klimatu učitelských sborů. Výsledkem je monografie Učitelské sbory základních škol a jejich sociální klima: Vícepřípadová studie učitelských sborů. Projekt v současnosti pokračuje praktickou aplikací poznatků získaných výzkumem do školského terénu. Učitelské sbory základních i středních škol Libereckého kraje zapojené do projektu od nás získávají nejen diagnostiku sociálního klimatu, ale je jim nabídnuta pomoc a podpora v tom, jak klima zlepšit a dlouhodobě ho pozitivně utvářet.

FP TUL ve spolupráci s NPMK Praha

Rozvoj pedagogické paměti a časovosti ve výchově a vzdělávání

Katedra pedagogiky a psychologie se systematicky a dlouhodobě zasazuje o rozvoj paměti zapomenutých pedagogických osobností a inovativních vzdělávacích koncepcí v rámci vědeckých projektů ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského v Praze, Akademií věd ČR), Filozofickou fakultou UK v Praze a s vybranými evropskými univerzitami (Humboldtova univerzita Berlín, ELTE Budapešť, Vídeňská univerzita, Univerzita Curych a Katolická univerzita v Miláně). Pracovníci katedry usilují o propojení řešení aktuálních otázek vzdělávání s reflexí nad pedagogickou praxí minulosti, která vrhá zajímavé světlo a pohledy na základní pedagogické otázky, jako jsou výchova a svoboda, autorita, humanita, modernita, emancipace, genderová problematika či rovné vzdělávací šance. V rámci podpořených projektů GAČR se podařilo vedle publikování domácích a zahraničních kolektivních monografií, organizování pravidelných mezinárodních konferencí dosáhnout rozvoje mezinárodního interdisciplinárního časopisu Historia scholastica. Ten nyní vydává FP TUL ve spolupráci s NPMK Praha a v roce 2022 byl přijat do prestižní vědecké databáze SCOPUS.

Tři generační sbor a NPI

Vznešenost zavazuje - k poctě rodu Harrachů

Chrámová hudba a zvuk varhan se spojí s příběhy a odkazem rodu Harrachů.

Cílem projektu je vyprávěním přiblížit Harrachy jako ty, kteří v horách podporovali zakládání horských bud, nechali přivézt první lyže, zmodernizovali lesní hospodářství. Pak sestoupíme do údolí, kde najdeme čilý ruch skláren, železáren, železnice, nových cest a podíváme se i do Prahy, právě se staví Národní divadlo, Národní muzeum a vedle toho je důležité také podpořit i dostavbu svatovítské katedrály. Budeme vnímat poslání ctnosti a vznešenosti, tak jak si ji Harrachové po staletí předávali svým „Ctnost vítězí nad nepřízní“ a vše propojíme krásou hudby, která dá čas na usebrání. Přidáme nějakou „poudačku“ a projektem se pokloníme Harrachům, protože oni zvelebovali tento a kraj a mysleli vždy i na ty nejposlednější.

Do projektu je zapojen Tří generační sbor – Bohemia chór FP TUL, sbor Aura Rosa U3V TUL, sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem s absolventkou FP TUL Lenkou Lengyelovou.

Komponovaný pořad se bude prezentovat na místech spojených přímo s rodem Harrachů i v Liberci: 

Rokytnice nad Jizerou  - kostel sv. Michaela s Dr. Janem Luštincem, 13. 5. od 17 hod.

Liberec - kostel sv. Antonína Velikého s hercem Václavem Helšusem, který se ujme vyprávění, 23 .5. od 19 hod.

Hejnice, chrám Navštívení Panny Marie, 28. 5. od 15:30 hod.

Harrachov - kostel sv. Václava, 8. 7. od 16 hod.

Jilemnice - kostel sv. Vavřince s Dr. Janem Luštincem, 22. 7., od 16 hod.

září - Liberec, foyer divadla F. X. Šaldy s hercem Václavem Helšusem

Liberec - Galerie Lázně s Dr. Janem Luštincem, 18. 10. od 17 hod.