Skip to main content

Vedení fakulty

Kontakty
Korespondenční adresa
Technická univerzita v Liberci - FP
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815
Adresa sídla

Univerzitní náměstí 1410/1, 46117 Liberec
budova G (univerzitní kampus)

Identifikační čísla
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
Bankovní spojení
ČSOB a.s. Liberec
279571790/0300

Děkan

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

Telefon: +420 48 535 2813
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Proděkani a proděkanky

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

proděkan pro rozvoj a legislativu, statutární zástupce děkana

Telefon: +420 48 535 2841
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.

Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti

Telefon: +420 48 535 2840 
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.

doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.

proděkan pro vědu a tvůrčí činnosti

Telefon: +420 48 535 2809
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy

Telefon: +420 48 535 2835
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

proděkanka pro internacionalizaci a doktorská studia

telefon: +420 48 535 2882
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.

děkan má tyto základní kompetence:

 • Garantuje fakultní rozvoj, vnitřní hodnocení, tvůrčí činnost a kvalitu vzdělávání.
 • Rozhoduje v personálních otázkách fakulty, jmenuje a odvolává proděkany, tajemníka, vedoucí kateder a vedoucí oddělení.
 • Zodpovídá za dodržování práv studentů a akademických svobod na fakultě, řeší zásadní problémy studentů.
 • Garantuje čerpání fakultního rozpočtu.
 • Zodpovídá za dlouhodobý rozvoj infrastruktury fakulty.
 • Řídí členy vedení fakulty.
 • Kontroluje činnost centra pedagogické praxe, centra celoživotního vzdělávání a studijního oddělení.
 • Řídí a koordinuje činnost:
  • administrativní pracovnice děkanátu – Romana Krušková,
  • správce a koordinátora bezpečnosti IT – Jaroslav Mazánek, DiS.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

proděkan pro rozvoj a legislativu, statutární zástupce děkana má tyto základní kompetence:

 • Garantuje proces tvorby a aktualizace vnitřní legislativy.
 • Zodpovídá za proces tvorby, realizace a vyhodnocení strategie rozvoje fakulty.
 • Koordinuje fakultní rozvojové projekty.
 • Ve spolupráci s děkanem koordinuje přípravu akreditačních spisů a kontrolních zpráv bakalářských a magisterských studijních programů.
 • Koordinuje materiální podporu fakultní výuky včetně možností spolupráce kateder.
 • Řídí a koordinuje činnost:
  • fakultní koordinátorky pro přípravu akreditací – Ing. et Ing. Martina Sodomková,
  • fakultního koordinátora pro online podporu akreditačních žádostí – neobsazeno.

Mgr. Klára Severýnová Popková, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti má tyto základní kompetence:

 • Garantuje činnost studijního oddělení fakulty.
 • Koordinuje obsahovou náplň přijímacích zkoušek a zápisů ke studiu.
 • Vyřizuje žádosti studentů, přezkoumává rozhodnutí v oblasti pedagogické činnosti.
 • Koordinuje proces evaluace výuky a jeho vyhodnocení na fakultě.
 • Garantuje činnost akademických a studentských tutorů.
 • Koordinuje přípravu státních závěrečných zkoušek.
 • Řídí činnost fakultní disciplinární komise.
 • Řídí a koordinuje činnost:
  • fakultní koordinátorky pro akademické a studentské tutory – Mgr. Júlia Jandejsková,
  • fakultního koordinátora pro rozvrhy prezenční formy studia – PhDr. Milan Cvrček, Ph.D.,
  • fakultního koordinátora pro rozvrhy kombinované formy studia – Ing. Jiří Kopal, Ph.D., 
  • fakultních koordinátorů pro e-learning – Ing. Jindra Drábková, Ph.D. a Mgr. Bc. Slavomír Míča, Ph.D.

doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D.

proděkan pro vědu a tvůrčí činnost má tyto základní kompetence:

 • Garantuje sběr dat pro zjišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti.
 • Koordinuje výzkumnou grantovou činnost fakulty, včetně evidence jejich výstupů.
 • Zodpovídá za problematiku duševního vlastnictví na fakultě (mj. patenty).
 • Koordinuje postdoktorské pozice na fakultě.
 • Garantuje vědecké konference, semináře a sympozia pořádané na fakultě.
 • Zodpovídá za prezentaci a popularizaci výsledků vědy a tvůrčí činnosti fakulty.
 • Řídí a koordinuje činnost:
  • fakultního koordinátora pro otevřenou vědu – Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.,
  • fakultního koordinátora pro RUV – Dr. phil. habil. Pavel Novotný, Ph.D.,
  • odborné referentky pro konference a semináře – Mgr. Ilona Sovová.

Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy má tyto základní kompetence:

 • Garantuje rozvoj vnějších vztahů fakulty včetně vnější prezentace, mediálních výstupů a Pedcastu.
 • Koordinuje supervizi formální úpravy sociálních sítí a webu fakulty.
 • Garantuje akce fakulty zejména univerzitní, resp. fakultní dny otevřených dveří a slavnostní setkání akademické obce.
 • Podporuje spolupráci fakulty s jejími absolventy.
 • Koordinuje regionální propagaci programů a kurzů celoživotního vzdělávání fakulty.
 • Řídí a koordinuje činnost:
  • fakultního koordinátora pro propagační akce – neobsazeno,
  • fakultní koordinátorky pro web a sociální sítě – Bc. Lucie Grunclová  

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

proděkanka pro internacionalizaci a doktorská studia má tyto základní kompetence:

 • Garantuje akce související s internacionalizací včetně propagace fakulty v zahraničí.
 • Koordinuje realizaci zahraničních stáží studujících i zaměstnanců fakulty.
 • Garantuje překlady a dostupnost vnitřní legislativy pro studijní programy v anglickém jazyce.
 • Koordinuje přípravu akreditačních materiálů a studium v doktorských studijních programech včetně hodnocení jejich kvality.
 • Zodpovídá za nostrifikaci diplomů a jiných dokladů o studiu zahraničních vysokých škol.
 • Řídí činnost fakultní komise SGS a koordinuje organizaci SVUČ na fakultě.
 • Řídí a koordinuje činnost:
  • fakultní koordinátorky pro studentské mobility – Mgr. Júlia Jandejsková,
  • fakultní koordinátorky pro zaměstnanecké mobility – Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.,
  • odborné referentky pro portál mobilit TUL a příjezdy – Mgr. Ilona Sovová,
  • katedrálních koordinátorů pro program Erasmus+ – dle nominací kateder.