Skip to main content

Studentská vědecko-umělecká činnost

Studentskou vědecko-uměleckou činností (SVUČ) Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci se snažíme podporovat studující v odborné práci nad rámec jejich studijních povinností daných studijními plány. 

Přihlaste se do SVUČ se svým projektem i vy – získáte cenné zkušenosti a stipendium 12 000 korun.

Vše, co potřebujete o SVUČ vědět

Pro koho je SVUČ určena?

Do SVUČ se mohou přihlásit všichni studující bakalářských a magisterských (dlouhých i krátkých) studijních programů FP TUL.

Jaké podmínky je nutné pro přihlášení se do SVUČ splnit?
 1. V první řadě si musíte zvolit téma své odborné práce – ideálně z těch, které nabízí vaše katedra a její pracovníci.
 2. Pokud si zvolíte vlastní téma, je nutné získat školitele z řad akademických pracovníků FP TUL.
 3. Jakmile budete mít téma, ve spolupráci se školitelem vyplňte v řádném termínu elektronickou přihlášku – pro letošní ročník je deadline 28. 3. 2024
  Jaké téma si mám pro svou SVUČ vybrat?
  • Do SVUČ se přihlaste s konkrétním projektem – jejich témata a stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény školitelů.
  • Můžete si zvolit i vlastní téma, ale musíte k němu získat školitele z řad vyučujících FP TUL.
  • Téma SVUČ musí být prokazatelně nad rámec vašich povinných studijních povinností, mělo by souviset s vaším vlastním odborným nebo uměleckým růstem pro budoucí profesi a může souviset s aktuálně řešenými výzkumnými projekty vaší katedry.
  Může být téma SVUČ a mé bakalářské nebo diplomové práce stejné?

  SVUČ nemůže být zároveň vaší bakalářskou či diplomovou prací, ale v případě úspěšně řešené SVUČ je vhodné získaná data využít v bakalářské nebo diplomové práci.

  Kdy mám zahájit práci na SVUČ?

  SVUČ je jednoletá, začíná se začátkem letního semestru a končí s koncem zimního semestru. Začátek řešení SVUČ si proto naplánujte tak, aby její řešení skončilo ještě v době vašeho studia – ideální je např. druhý ročník bakalářského či první ročník navazujícího magisterského studia.

  Získám stipendium?

  Základní stipendium v průběhu řešení SVUČ je 6 000 korun za semestr – vyplácí se vždy zpětně na základě průběžné zprávy o stavu řešení projektu (vypracované studentem) a hodnotící zprávy od školitele (potvrzení, že student skutečně zadané téma SVUČ zpracovával a v jeho řešení pokročil).

  Vyplacení základního stipendia SVUČ v druhém (tedy posledním) semestru řešení projektu je podmíněno účastní na konferenci SVUČ, která se koná zpravidla na přelomu února a března.

  Celkem je tedy základní stipendium 12 000 korun za jednoleté řešení SVUČ.

  Je možné také získat mimořádné stipendium SVUČ na úhradu nákladů spojených s aktivní účastí na tuzemské nebo zahraniční konferenci (do výše 5 000 korun za osobu/rok).

  Kde získám další informace?

  Podrobné informace o SVUČ FP TUL obsahují Pravidla studentské vědecko-umělecké činnosti FP TUL (níže na stránce).

  Informace o vypsaných tématech SVUČ si vyžádejte u vedoucí/ho své katedry. 

  Pravidla SVUČ FP TUL

  Čl. 1 | Studentská vědecko-umělecká činnost (SVUČ)

  1. SVUČ FP TUL vyhlašuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci. Je určena pro studenty FP TUL v bakalářských a magisterských studijních programech.
  2. Obsahem SVUČ je vědecko-odborná nebo umělecká činnost plněná nad rámec studijních povinností plynoucích ze studijního plánu studijního oboru a v souladu s profilem absolventa studijního programu, v němž je student na FP TUL zapsán. Cílem SVUČ je motivovat studenty k řešení vlastních výzkumných projektů a k účasti na řešení výzkumných projektů kateder. 
  3. Posouzením odborné úrovně přihlášek projektů SVUČ, jejich výběrem a doporučením k financování je pověřeno kolegium děkana FP TUL. O financování projektů s konečnou platností rozhodne děkan fakulty.

  Čl. 2 | Průběh SVUČ

  1. Projekty SVUČ jsou jednoleté s obdobím řešení od začátku letního semestru do konce zimního semestru následujícího akademického roku. Řešení projektů SVUČ se řídí harmonogramem soutěže uvedeném na www.fp.tul.cz/svuc.
  2. Projekty SVUČ jsou zpravidla individuální, řešené jediným studentem. Ve výjimečných případech projektu řešeného dvojicí studentů musí být tento návrh zdůvodněn a obhájen. V takovém případě se předkládá jediná přihláška za celý řešitelský tým projektu.
  3. Student po dobu své účasti v SVUČ spolupracuje s konzultantem, který je zpravidla členem některé katedry FP TUL. Konzultant určuje pracovní náplň studenta, posuzuje průběžnou a závěrečnou zprávu studenta a doporučuje udělení stipendia.
  4. O průběhu řešení projektu SVUČ bude k datu stanoveném harmonogramem předložena elektronická průběžná zpráva. Ke konci doby řešení projektu bude předložena elektronická závěrečná zpráva.

  Čl. 3 | Přihlášení do SVUČ

  1. Student se do SVUČ hlásí na základě konkrétního projektu. Témata projektů a jejich stručný popis zveřejňují jednotlivé katedry i se jmény konzultantů vždy k datu vyhlášení nové soutěže. Návrh projektu může podat i student, musí však k němu získat konzultanta.
  2. Konzultant se v daném roce podílí na vedení nejvýše dvou projektů SVUČ.
  3. Přihláška projektu obsahuje název projektu, jméno a příjmení studenta, program, případně specializaci nebo obor studia, ročník studia, jméno, příjmení a pracoviště konzultanta, anotaci, cíle, výstupy, rozpočet a zdůvodnění projektu. V případě navazujícího projektu je doplněno zhodnocení předešlého projektu.
  4. Podané přihlášky projektů zhodnotí Komise SVUČ FP TUL. Komise vybere projekty k financování a své doporučení předá děkanovi FP, který o financování projektů s konečnou platností rozhodne.

  Čl. 4 | Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti

  1. FP jedenkrát ročně, zpravidla v týdnu předcházejícím letnímu semestru, organizuje Konferenci vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL (dále konference), na které studenti prezentují dosažené výsledky formou odborné přednášky nebo jiné prezentace spojené s diskusí.
  2. Prezentace vychází ze studentem předložené závěrečné zprávy a další dokumentace, kterou schválil konzultant studenta. Konzultant vypracuje posudek na závěrečnou zprávu a nejpozději 3 pracovní dny před konáním konference jej společně se závěrečnou zprávou předá na DFP.
  3. Konference může být v závislosti na počtu přihlášených rozdělena do sekcí. Pro každou sekci je jmenována komise z řad pedagogů FP nebo externích odborníků.
  4. Student – řešitel projektu oceněného na závěrečné konferenci prvním až třetím místem, si může požádat o financování jednoletého navazujícího projektu za současného splnění podmínky, že navazující projekt bude ukončen v řádné délce studia. Žádost o financování navazujícího projektu bude posouzena kolegiem děkana FP, které rozhodne, zda ji vyhoví a financování doporučí děkanovi.

  Čl. 5 | Rozpočet projektu SVUČ

  1. Rozpočet projektu SVUČ se skládá z těchto položek: stipendijní prostředky, mzdy, odvody na sociální a zdravotní pojištění.
  2. Položka stipendijní prostředky se dále dělí na stipendium odpovídající pevné částce 12 tis. Kč na osobu a rok, a na mimořádné stipendium do max. výše 5 tis. Kč (na osobu a rok) určené na úhradu mimořádných nákladů spojených s aktivní účastí studenta na vybrané tuzemské nebo zahraniční odborné konferenci. Požadavek na mimořádné stipendium musí být v komentáři k rozpočtu zdůvodněn především názvem konference, předpokládaným termínem konání, formou aktivní účasti studenta (příspěvek) a předpokládanými náklady.
  3. Položka mzdy je pevně stanovena ve výši 1600 Kč a je určena na vyplacení jednorázové mimořádné odměny konzultantovi úspěšně zakončeného projektu SVUČ.
  4. Položka odvody na sociální a zdravotní pojištění zahrnuje povinné odvody zaměstnavatele a je stanovena dle platných zákonných norem z výše položky mzdy.
  5. Základní stipendium SVUČ se vyplácí vždy zpětně za uplynulý semestr na základě hodnotící zprávy od konzultanta. Konzultant má právo na základě posouzení výsledků a průběhu řešení projektu navrhnout krácení stipendia.

   

  doc. PaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.
  děkan FP TUL

  Harmonogram

  Konec přijímání přihlášek pro rok 2024.

  Předběžný termín zveřejnění seznamu podpořených přihlášek SVUČ.

  Předání průběžné zprávy o řešení projektu SVUČ vypracované studentem konzultantovi.

  Předání průběžné zprávy studenta a hodnocení konzultantem na DFP společně se souhlasem k vyplacení stipendia.

  Odevzdání závěrečné zprávy o řešení projektu SVUČ konzultantovi.

  Odevzdání závěrečné zprávy studenta a hodnotící zprávy konzultanta na DFP.

  Konference vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti FP TUL za rok 2024.

  Dokumenty

  Archiv závěrečných zpráv studentské vědecko-umělecké činnosti

  1. místo konference SVUČ 2019

  Kristýna Vobejdová

  Klimatické změny v Libereckém kraji za posledních 20 let
  Cílem práce je prokázat, zda v Libereckém kraji dochází k nějakým klimatickým změnám či extremizaci počasí a pokud ano, v jak velkém měřítku. K práci jsou využita data o srážkách, teplotách a slunečním svitu za posledních 20 let z meteorologické stanice v Liberci a zprůměrovaná data za celý Liberecký kraj. Data pro práci byla získána z Českého statistického úřadu a ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu. Dále byla využita data o průtoku řek ve vybraných povodí libereckého kraje. Tato data byla dána do tabulek, z nichž poté byly vyhotoveny grafy, na jejichž základech byla data porovnávána a byly vyvozovány možné souvislosti mezi nimi. Výsledné výstupy představují, či je možné, že dochází k nějakým možným klimatickým změnám, nebo zda se může jednat jen o nějaké případné odchylky od dlouhodobých průměrů nemající vliv na dlouhodobé klimatické podmínky v libereckém kraji.

  1. místo konference SVUČ 2019

  Bc. Anna Mikezová

  Výzkumná sonda akvizice češtiny nerodilým mluvčím
  Cílem projektu je provést výzkumnou sondu akvizice češtiny. Sběr dat pod vedením vedoucí práce probíhal od listopadu 2018 do prosince 2019. Data byla sbírána pouze v písemné podobě. Probandem je desetiletý egyptský chlapec, který přišel do ČR se svými rodiči. Cílem práce je průběžný sběr jazykových dat produkovaných probandem v písemné podobě a jejich komentář řešitelkou projektu, která s probandem pracuje každý týden. Následně byla provedena analýza vybraných dat.

  2. místo konference SVUČ 2019

  Tereza Ulmanová

  Českoslovenští emigranti a rezidentura civilní rozvědky v Kanadě v době tzv. studené války
  Politické změny v Československu po únoru 1948 vedly řadu obyvatel k rozhodnutí odejít do emigrace. Jednou z cílových zemí se stala Kanada, kde našla nový domov i řada výrazných intelektuálů, mezi nimi například Vladimír Krajina či Josef Škvorecký nebo Oto Hora. Odchod do emigrace neznamenal automaticky ochranu před perzekučními a represivními mechanismu komunistického Československa. Mezi výrazné aktivity rezidentur Československé civilní rozvědky v jednotlivých státech patřilo sledování emigrantů. Cílem mého projektu bylo za pomocí základních metod práce historiků (analýza, syntéza komparace pramenů s poznatky z literatury) zpracovat příspěvek k uvedené problematice v Kanadě.

  3. místo konference SVUČ 2019

  Kristýna Pelíšková

  Analýza plnění zdravotních doporučení pro pohybovou aktivitu a spánek u dětí a mládeže
  V odborných studiích je prokázán pozitivní vliv pravidelné pohybové aktivity a dostatečného spánku na lidské zdraví (fyzické, psychické i sociální). Z hlediska našich informací a rešerše literatury však nebyl do současné doby zpracován podrobnější výzkum zaměřený na dostatečnost pohybové aktivity a současně i spánku u dnešní populace dětí a mládeže. Z toho důvodu je hlavním cílem projektu analyzovat zdravotní doporučení pro pohybovou aktivitu a spánek u 7–17letých jedinců. Průřezová studie bude zahrnovat výzkumný soubor s předpokládaným počtem 200 osob vybraných na základních a středních školách. Pohybová aktivita a spánek budou monitorovány objektivně pomocí akcelerometru ActiGraph GT9X (verifikována dobrá validita i reliabilita přístroje) a současně subjektivně prostřednictvím dotazníkového šetření. Projekt bude příspěvkem ke stanovení úrovně pohybové aktivity a spánku u českých dětí a mládeže.

  další účastník

  David Zlesák

  Uplatnitelnost středoškoláků v regionu Libereckého kraje
  Vybrat si střední školu v 15 letech je vždy velké rozhodnutí, které nás často může ovlivnit na celý život. Spousta studentů ale střední školou nekončí a jdou studovat dál. Například Technickou univerzitu v Liberci. Jací studenti ale na TUL opravdu chodí, a jestli se v tomto chování dá nalézt nějaká pravidelnost, je pro otevírání oborů klíčové. Je v mém zájmu, jako akademického senátora, sledovat různé indikátory, které vyjadřují skutečný stav naší univerzity. Z hlediska podpory, kterou vysoká škola poskytuje vybraným středním školám, je vhodné znát motivaci i názory na jednotlivé typy zaměstnání, a to od těch, na které je potřeba vysokoškolské vzdělání, jako je učitel, až po ty, na něž stačí pouze výuční list. Dnešní doba se však dynamicky rozvíjí, a proto jsou některé závěry, díky kterým máme aktuální systém v nám známém složení, nepřesné. Tato práce tedy má zčásti také ověřit, zda je směřování nabídky oborů vhodné nebo by se mělo poupravit, popřípadě vytvořit k tomu vodítka.

  další účastník

  Michaela Kutschkerová, Jiří Šikola

  Podmínky práce učitele
  Společenské změny doléhají přirozeně i na fungování a práci školy. Na učitele jsou v současnosti při práci s žáky kladeny vysoké nároky na odbornou způsobilost i jeho osobnostní charakteristiky. ˇ5ada studií poukazuje na vysokou pracovní zátěž učitele, na neadekvátní odměňování nebo na dilemata v profesních situacích, které mohou učitele vést až k syndromu vyhoření. Práce se zabývá zjišťováním názorů učitelů druhého stupně ZŠ na jejich profesní podmínky vytvářené školou a společností. Využit bude kvalitativní výzkumný přístup a metoda rozhovoru. Plánován je typologický výběr učitelů (v počtu 3 až 10). Následně získaná data budou analyzována a interpretována. Počítáno je s výstupem posteru případně sborníkového článku, jež by prezentovaly zjištěné výsledky.

  další účastník

  Slavomír Míča

  Jazyková (in)tolerance anglicismů v současné španělštině a francouzštině
  Jazyk používaný v dokumentech institucí Evropské unie je stále se rozvíjejícím fenoménem, jehož historie ani vývoj doposud neskončily. Jde o živý materiál, do něhož prakticky na denní bázi přibývají nové pojmy, zkratky či významy již existujících pojmů, pomocí nichž tyto dokumenty pojmenovávají každodenní realitu politického života institucí Evropské unie. Cílem této práce je srovnat vliv anglicismů na „evropskou terminologii“ ve španělštině a francouzštině a dále se pokusit určit, který z těchto dvou zmíněných románských jazyků je benevolentnější v přijímání anglicismů do svého jazykového systému a jak s nimi zachází. Korpus termínů byl záměrně omezen pouze na originální dokumenty Evropské unie dostupné na webových stránkách EURLEX, které umožňují interaktivní prohledávání těchto dokumentů. Je tak zaručeno, že korpus bude ve všech jazycích identický, což v případě korpusů excerpovaných například z médií nelze zaručit. Kvantitativní metodou a metodou lingvistické komparace se práce snaží dojít k závěru o (ne)toleranci francouzštiny a španělštiny vůči neologismům přicházejícím do nich z angličtiny.

  1. místo konference SVUČ 2018

  Kateřina Hejnišová

  Syntaktické (morfosyntaktické) vlastnosti slovesa JÍT
  Cílem projektu je zpracovat analýzu užívání slovesa jít nerodilými mluvčími češtiny. Na základě kvantitativní a kvalitativní analýzy opřené o data čerpaná z ČNK, resp. z korpusu CzeSL, ale také z korpusu Merlin, zpracovat specifika užívání tohoto významného slovesa v písemných komunikátech, a to nejen s ohledem na chybovou analýzu, ale představíme celkový obraz gramatického i sémantického užití tohoto slovesa nerodilými mluvčími. Výsledná analýza bude prezentována v podobě posteru na IX. Mezinárodním sympoziu o češtině jako cizím jazyku.

  2. místo konference SVUČ 2018

  Jaroslava Česnohlídková

  „Zakázaná láska“. Trestní postih milostných vztahů u TNK Děčín
  Poválečné Československo prodělalo v prvních poválečných letech velice dynamický vývoj, který výrazně determinovala snaha o vytvoření národnostně homogenního státu Čechů a Slováků. Tato skutečnost ovlivňovala i proces retribučního soudnictví, které mělo za úkol potrestat válečné zločince a kolaboranty. Mezi obviněnými v rámci retribučního procesu nalezneme i řadu osob, které se podle tehdejších měřítek dopustily navázání nevhodného milostného vztahu (tzv. horizontální kolaborace). V rámci mého projektu zdokumentuji na základě analýzy pramenů a literatury konkrétní kauzy tzv. horizontální kolaborace před TNK Děčín. Výsledek výzkumu budu prezentovat v písemné podobě, představím ho v rámci jednoho z vědeckých studentských setkání katedry historie a na konferenci SVUČ.

  3.-4. místo konference SVUČ 2018

  Alžběta Sakařová, Andrea Hýblová, David Němec

  Představení historických událostí z vybraných období 20. století Liberecka v netradičním melodramatickém pojetí a její ověření ve školním prostředí.
  Projekt je zaměřen na představení pravdivých příběhů běžných obyvatel Československé republiky z období 1918- 1989 a přiblížení vnímání dané doby žákům a studentům základních a středních škol. Projekt téma uchopil umělecky a obohatil laickou orální historii, která je doporučována rámcově vzdělávacím programem jako vhodný prostředek pro přiblížení historických období i motivační prvek ve vzdělávacím procesu, o melodramatickou složku. Příběhy orální historie jsou zpracovány umělecky a to ve dvou polohách. První formou je vytvoření originálního písňového materiálu, který vyjádří esenci příběhů orální historie v emoční a prožitkové rovině. Druhou formou je zpracování příběhů orální historie v krátké dramatické příběhy, které pro silnější výpověď dramatického vyjádření, budou podbarveny zvukomalbou. Netradiční spojení orální historie a expresivních melodramatických prvků je východiskem projektu. Projekt představí vybrané příběhy orální historie let 1918 – 2018 s uměleckými prvky storytellingu, zvukomalby a autorské písňové tvorby. Zpěv, zvukomalba, dramatický přednes a autorsky zpracované texty chtějí oslovit žáky a studenty základních a středních škol v podobě dramatického pořadu.

  3.-4. místo konference SVUČ 2018

  Michaela Kutschkerová

  Vybrané metody měření kvality života
  Cílem této práce je porovnat vybrané metody měření kvality života. Za pomoci odborné literatury se v úvodní části nachází vysvětlení konceptu kvality života. Nedílnou součástí práce jsou charakteristiky vybraných metod měření kvality života. Následující kapitoly budou zaměřeny na použití a srovnání jednotlivých metod, přičemž pro jejich aplikaci budou použita data získaná z dotazníků.

  Jáchym Novák

  Liberecká specifika výsledků voleb do PSP ČR v roce 2017
  Práce se zabývá městem Liberec a jeho jednotlivými lokalitami, případně volebními okrsky či městskými čtvrtěmi. Svým zaměřením spadá do disciplíny volební geografie. Analyzuje výsledky voleb do PSP ČR v roce 2017 v konkrétních lokalitách. Soustředí se na ty lokality, kde se výsledky voleb výrazněji liší od celkového výsledku za město Liberec. U každé lokality, kterou do výzkumu zahrneme, se snažíme interpretovat, proč lidé ve volbě dali nebo nedali přednost daným politickým stranám a hnutím na rozdíl od jiných oblastí. Nezabýváme se lokalitami, jejichž výsledky přibližně korespondují s celkovým výsledkem za Liberec.

  Nikitina Elena

  Vliv španělských spisovatelů na ruskou literaturu / La influencia de los escritores españoles en la literatura rusa
  Sin duda podemos decir que la cultura literaria rusa todavía tiene muchas páginas interesantes, que no son bastatne estudiadas por ahora mismo. El estudio de esos temas nos podría dar una mejor comprensión no sólo de la evolución de la literatura rusa, sino también de unos u otros grandes acontecimientos socio-políticos, históricos y culturales del pasado. Además, podemos buscar y estudiar las paralelas de la literatura rusa y de la literatura extranjera. Muchos críticos literarios dicen que el estudio de la imagen de la cultura artística de España y de Rusia es importante por la indudable influencia española en la cultura rusa.

  Vojtěch Machačný

  Analýza konfliktu mezi kmeny Hutu a Tutsi se zaměřením na aktuální situace
  Práce se zabývá historickým rozebráním konfliktu mezi dvěma hlavními kmeny ve Rwandě tedy Hutu a Tutsi, který proběhl v roce 1994 a následným výzkumem současné situace ve Rwandě. Výzkum se týká především toho, jak lidé vnímají konflikt v dnešní době a sleduje především současnou situaci v zemi. Výzkum je rozdělen do provincií dle administrativního členění země a zkoumá, jak situaci v rurálních, tak městských oblastech země. Respondenti jsou dále rozděleni do generací. Výzkum byl prováděn formou rozhovorů.

  Jan Koros

  Jan Harus – komunistický politik
  V Československu proběhl v prvních poválečných letech velice dynamický vnitropolitický vývoj, jehož nedílnou součástí se stala hluboká přeměna sociálních struktur společnosti, politických i správních orgánů. Tento celostátní vývoj samozřejmě ovlivňoval i dění ve městě Liberec. Podstatnou roli v tomto procesu sehrávala Komunistická strana Československa, v Liberci reprezentovaná především Janem Harusem. Cílem mého projektu je na základě analýzy, komparace a syntézy pramenů zpracovat životní osud tohoto muže, který se z pozice řadového člena strany vypracoval až na post ministra Státní kontroly. Harus patřil mezi vůdčí politické síly Liberce v období tzv. třetí republiky a sehrál podstatnou roli v únorovém převzetí moci komunisty v roce 1948 a následném etablování totalitního režimu.

  Sabina Laušmanová

  Tzv. konečné řešení židovské otázky - případ rodiny Perlmann
  20. století bývá po právu nazýváno jako „století migrací“. K přesunům obyvatelstva, nuceným, dobrovolným i řízeným státní politikou docházelo i v Československu, státu, který vznikl v důsledku konce první světové války v roce 1918. Mezi nejvýrazněji postižené skupiny obyvatel patřili v tomto kontextu bezesporu německy mluvící obyvatelé státu (po 5/1945) a rasově pronásledovaní během okupace nacionálně socialistickým Německem. Tragický osud posledně zmíněné skupiny determinovala zvrácená rasová politika vyhrocená v tzv. konečném řešení židovské (cikánské) otázky. V rámci mého projektu hodlám rekonstruovat životní osud rodiny libereckého právníka Perlmanna, který patřil bezesporu mezi intelektuální elitu mladého československého státu. Perlmann i jeho blízcí byli tzv. Norimberskými zákony označeni za židy, což se pro jejich další existenci stalo fatálním. Na příkladu konkrétního životního osudu jedné rodiny doložím složitosti 20.století.

  Iva Kořínková

  Kvalita rurálního života
  Práce na téma Kvalita rurálního života se zaměřuje na konceptualizaci kvality života, která má dvě části, jednou z nich je kvalita rurálního života. Úvodní část práce se věnuje obecné charakteristice termínu kvalita života a jeho dvou akceptovatelným tvrzení. Dichotomie urbánní – rurální je ve zkoumání kvality života přítomna od jeho počátků, tudíž i tato práce bude obsahovat popis urbánní kvality v České republice. Další podkapitoly se budou zabývat venkovem, jeho postavením a rurální kvalitou života v České republice. Nedílnou součástí práce je konfrontace získaných dat z dotazníkového šetření s daty o kvalitě rurálního života od jiných autorů.

  Linda Skrbková

  Politické procesy 50. let – kauza bratři Červenkovi
  Politická perzekuce a politické procesy se staly po únorových změnách v roce 1948 nedílnou součástí nového režimu. Posláním politických procesů a nejrůznějších forem politické perzekuce bylo odstranění skutečných či domnělých odpůrců a vyvolání atmosféry strachu mezi obyvatelstvem. Politická perzekuce a procesy se měly zároveň stát prostředkem k legitimizaci a stabilizaci nového totalitního systému. Justice přestala být nezávislou a stala se trvalou součástí represivního aparátu totalitního režimu až do listopadu 1989. Oběti politických procesů a perzekucí pocházely z nejrůznějších vrstev obyvatelstva. Mezi postižené patřili i Jaroslav a Přemysl Červenkovi. Cílem mého výzkumu je na základě analýzy, komparace a syntézy pramenů a odborné literatury charakterizovat tuto konkrétní kauzu.

  Tomáš Bendl

  Rozdíly v kultuře, mentalitě a identitě mezi Švýcarskem a Českou republikou (komparace české a švýcarské identity a mentality)
  Předložená studentská vědecko-umělecká práce se zaobírá srovnáním české a švýcarské regionální identity a mentality. Ačkoliv se porovnávané regiony v globálním měřítku nachází blízko sebe (oba dva leží ve Střední Evropě a považují se za „střed Evropy“), prvky jako identita a mentalita jsou zcela odlišné. Teoretická část práce se především zaobírá pojmy jako identita, regionální identita, mentalita, regionální mentalita a jejich prvky. Hlavní metodou, která zkoumá rozdíl v daných oblastech, je dotazníkové šetření. Hlavní částí práce je analýza dotazníkového šetření a nástin příčin očekávaných rozdílů.

  Jan Cinke

  Využití GIS pro prostorové rozložení zátěže obyvatelstva z venkovního ovzduší
  Práce se zabývá zpracováním hygienických dat znečištění ovzduší na příkladu měření znečištění ovzduší z České Lípy z října 2016, od počátečního získání surových dat až po konečné vizualizace. Měření vzniklo ze spolupráce Krajského úřadu Libereckého kraje, Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice v Liberci. Bylo provedeno pomocí 5 mobilních měřících jednotek a meteorologické stanice ČHMÚ. Pro zpracování dat pomocí metod GIS byla oslovena Technická univerzita v Liberci. Práce se v úvodní části zabývá převedením dat do vhodné podoby pro použití v GIS analýze a následné tvorbě vhodné kategorizace území, dle umístění měřících míst a kategorie, která jim byla přidělena zhotovitelem měření. Poté je část práce věnována výběru vhodné metody pro analýzu dat tohoto typu a její parametrizaci. Dále probíhá výběr kartografického vyjádření výsledků analýzy. V neposlední řadě se podstatná část práce věnuje tvorbě vizuální prezentace výstupů, konkrétně souboru map a webové mapové aplikaci. V závěru se práce věnuje zhodnocení a diskuzi o možných problémech vzniklých nedostatky ve vstupních datech pro GIS analýzu.

  Iveta Jirásková

  Politické procesy 50. let - kauza Jaromír Kopecký
  Politická perzekuce a politické procesy se staly po únorových změnách v roce 1948 nedílnou součástí nového režimu. Oběti represivních zásahů pocházely z nejrůznějších vrstev obyvatelstva. Mezi odsouzenými politickými vězni nalezneme celou řadu významných představitelů intelektuálního, politického i kulturního života. Jedním z nich byl i člen protinacistického odboje a významný diplomat Jaromír Kopecký. Cílem mého výzkumu je na základě analýzy, komparace a syntézy pramenů a odborné literatury charakterizovat tuto konkrétní kauzu. Výsledek výzkumu budu prezentovat v písemné podobě a zároveň ho představím v rámci jednoho z vědeckých studentských setkání katedry historie a na studentské konferenci SVUČ.

  Karolína Kafková

  Politická vězeňkyně Jiřina Štěpničková
  Politická perzekuce a politické procesy se staly po únorových změnách v roce 1948 nedílnou součástí nového režimu. Posláním politických procesů a nejrůznějších forem politické perzekuce bylo odstranění skutečných či domnělých odpůrců a vyvolání atmosféry strachu mezi obyvatelstvem. Politická perzekuce a procesy se měly zároveň stát prostředkem k legitimizaci a stabilizaci nového totalitního systému. Justice přestala být nezávislou a stala se trvalou součástí represivního aparátu totalitního režimu až do listopadu roku 1989. Oběti politických procesů a perzekucí pocházely z nejrůznějších vrstev obyvatelstva. Jednou z postižených se stala i herečka Jiřina Štěpničková, která byla odsouzena za ilegální přechod hranic. Cílem mého výzkumu je na základě analýzy, komparace a syntézy pramenů a odborné literatury charakterizovat konkrétní kauzu Jiřiny Štěpničkové. V práci se zaměřím na rekonstrukci politického procesu se jmenovanou.

  Barbora Kazdová

  Diferenciace depresivních onemocnění v české republice jako následků nízké kvality života
  Kvalita života je multidimenzionální a komplexní soudobý koncept, usilující o uchopení sociální reality. Pojem multidimenzionální značí několik významových dimenzí, jejichž základ tvoří dimenze psychologická a materiální, těmi dalšími jsou například morální dimenze, sociologická, kulturní-antropologická a jiné. Odvrácenou stranou soudobé společnosti orientované na výkon je neúspěch. Stres podmíněný tímto životním stylem vytváří podprůměrně kvalitní život, který se v současné době projevuje zvýšením počtu diagnostikovaných duševně nemocných, zejména nárůstem v oblasti depresivních onemocnění.

  Jan Koros

  Postoj studentů vysoké školy k migraci v České republice
  V práci studentské vědecké a umělecké činnosti se budu věnovat problematice imigrace do České republiky. Zhodnotím problematiku migrace očima českých studentů vysokých škol a poté ji zakončím interpretací výsledných dat. Vytvořím anketu pro 50 studentů Technické univerzity, z nichž polovina bude z magisterského studia, druhá polovina z bakalářského studia. Výsledkem práce budou rozdíly v názorech na současnou problematiku tématu migrace podle věku, fakulty, či zda uchazeč žije v městském nebo vesnickém prostředí. Opomenuty nebudou ani politické názory jednotlivých respondentů, jako výsledný ukazatel této problematiky v ČR.

  Adam Kracík

  Johann Ableitlinger- Spolupracovník československé rozvědky
  Předmětem této práce je přiblížení a představení příběhu rakouského občana Johanna Ableitingera, který v 50. a 60. letech dvacátého století spolupracoval s československou civilní rozvědkou. Práce je rozdělená do několika částí. První z nich popisuje osobu Johanna Ableitingera, další části se poté snaží ukázat, proč se rozhodl spolupracovat, jaké typy informací dodával a posléze i jeho zatčení a následný proces. Na úplný začátek práce jsem si dovolil zařadit ještě kritiku pramenů a zdrojů informací, ze kterých jsem čerpal. Cílem mé práce je seznámit čtenáře se životem obyčejného člověka, který se nechal zlákat ke spolupráci s rozvědkou a také na někdy až neuvěřitelnou nesmyslnost akcí špionážní služby země sovětského bloku.

  Michaela Lisá

  Využití literárních textů při výuce španělštiny na středních školách
  Má práce se zabývala využitím literatury při výuce španělského jazyka na středních školách. Cílem bylo vytvoření několika pracovních listů, které měly být následně dány k dispozici pedagogům na středních školách, kde probíhá výuka španělského jazyka. Jejich zpětná vazba pak měla být zapracována do finálního zhodnocení a závěru mé práce. V průběhu roku jsem vytvořila 10 pracovních listů s literárními ukázkami, od kterých jsem se dané úkoly snažila odvíjet. Vybrané ukázky jsou vyňaté ze stěžejních děl španělské ale i světové literatury od jejích počátků až po současné autory. Mezi ukázkami je nejen próza, ale také poezie. Také jsem zařadila některé reálie Španělska a jeho historie související s ukázkami, abych podpořila rozvíjení i těchto znalostí alespoň pasivně. K některým náročnějším listům byly vytvořeny také jejich vyplněné verze pro pedagogy.

  Jan Šnorbert

  Geografie poutních míst v Libereckém kraji
  Hlavním cílem této práce bylo vytvořit celkovou databázi poutních míst v Libereckém kraji. Dalším cílem byla identifikace jednotlivých poutních míst a jejich následné zmapování, popis jednotlivých míst a jejich stavu, historie, dopravní dostupnosti a návštěvnosti. V neposlední řadě také bylo za úkol zhodnocení církevního turismu v Libereckém kraji a jeho specifik. Dále bylo mým úkolem osobní průzkum jednotlivých míst, jenž byl uskutečněn s výjimkou tří lokalit.

  Milan Votava

  Politické procesy 50. let – kauza Františka Votavy
  Hlavním cílem v první fázi řešení projektu bylo shromáždění nejdůležitějších pramenných zdrojů z Národního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Dalším důležitým zdrojem bylo studium relevantní literatury. Mezi odsouzenými politickými vězni nalezneme celou řadu významných představitelů intelektuálního, politického i kulturního života, ale také zcela běžné občany. Jedním z nich byl i sedlák František Votava. Za pomocí komparace, syntézy a analýzy uvedených zdrojů byla zpracována studie této kauzy a životního osudu Františka Votavy. V druhé části projektu jsem se zaměřil na práci s další relevantní literaturou a pozornost jsem také věnoval dalším materiálům z různých archivů, kde jsem se zaměřil především na Votavův život před odsouzením a po propuštění z vězení.

  Ester Yael Adamová

  Tzv. konečné řešení židovské otázky – osud rodiny Emila Deutsche

  V souvislosti se zvrácenou rasovou politikou německého nacionálního socialismu byla nucena opustit své domovy v Liberci řada obyvatel. Nejen demografické proměny města a změna politického systému roku 1938, vedly k tomu, že ti, které Norimberské zákony označily za Židy, zmizeli většinou cíleně z „paměti“ města.  Kvůli extrémnímu vyústění v podobě tzv. konečného řešení židovské otázky, kterým se mělo stát kompletní vyvraždění všech takto označených osob, výrazná část druhou světovou válku nepřežila. Mezi ně patřila i rodina Emila Deutsche. Rekonstrukci jejího životního příběhu se zabývá tento projekt. Na tomto konkrétním případu jedné z mnoha takových rodin tak popíši dopady tehdejší politické situace na život perzekuovaného jedince.

  Bc. Filip Brus

  Změna pylové zátěže vybraných oblastí Libereckého kraje za posledních pět let.

  Srovnání distribuce pylů během roku ve vybraných oblastech Libereckého kraje za posledních pět let. Vysvětlení změny druhového složení pylů v návaznosti na klimatické podmínky v jednotlivých letech. Vytvoření map rozšíření pylů v jednotlivých letech a interpretace změny distribuce pylů za posledních pět let.

  Martin Havránek

  Pohybová aktivita a tělesné složení u dětí a mládeže v kontextu stravovacích zvyklostí

  V odborných studiích je prokázán pozitivní vliv pravidelné pohybové aktivity a optimálního tělesného složení na lidské zdraví (fyzické, psychické i sociální). Z hlediska našich informací a rešerše literatury však nebyla do současné doby zpracována studie, která by analyzovala vztah mezi rozdílnými stravovacími zvyklostmi a objektivně změřenou pohybovou aktivitu a současně i tělesným složením u současné české populace dětí a mládeže. Z toho důvodu je hlavním cílem projektu analyzovat pohybovou aktivitu a tělesné složení u 7–17letých jedinců s ohledem na jejich rozdílné stravovací zvyklosti. Pohybová aktivita je monitorována objektivně pomocí akcelerometru ActiGraph GT9X a tělesné složení je měřeno prostřednictvím tělesného analyzátoru InBody 720 (verifikována dobrá validita i reliabilita přístrojů). Stravovací zvyklosti jsou zjišťovány standardizovaným dotazníkovým šetřením. Projekt bude příspěvkem k podpoře zdravého životního stylu mladé generace.

  Barbora Kuncová

  Návrh pohybové intervence u dětí se sníženou motorickou kompetencí

  Motorická kompetence je způsobilost vykonávat pohyb (pohybový akt) adekvátním způsobem. Motorická kompetence hraje důležitou roli během ontogeneze jedince a zabývají se jí různé disciplíny: vývojová psychologie, psychologie práce, medicínské disciplíny a kinantropologie. Úroveň motorické kompetence u dítěte neovlivňuje pouze pohybový vývoj, ale má vliv také na vývoj řeči, schopnost učení, hybnost ruky (jemná motorika) a souvisí s úspěchem dítěte na prvním stupni ZŠ. Nízká úroveň motorické kompetence se nezvyšuje samovolně vývojem, je třeba intervenční zásah. Je důležité, aby se jejím rozvojem zabývali už i pedagogičtí pracovníci na základních školách. Proto vytváříme intervenční pohybový program pro pedagogy 1. stupně ZŠ, který uvede pedagogy do práce s dětmi se sníženou motorickou kompetencí, tj. dětí projevujících se jako nešikovné, nemotorné. Program budou moci pedagogové využít při hodinách tělesné výchovy, výtvarné výchovy, anglického jazyka, českého jazyka a matematiky.

  Michaela Kutschkerová, Jiří Šikola

  Podmínky práce učitele v Libereckém kraji

  Profese učitele pošla u nás za několik posledních desetiletí významnými změnami např: kurikulární reformy, koncept inkluze) s dopady na učitele. Týkají se zvýšené pracovní zátěže a profesních  nároků na učitele i na fungování samotné školy. Práce se zabžvá zjišťováním názorů učitelů druhého stupně ZŠ v Libereckém kraji na jejeich profesní podmínky vytvářené školou a společností. Využit bude kvalitativní a kvantitativní výzkumný přístup. Kvalitativní výzkum využije metody rozhovoru, kvatitativní výzkum metodu dotazníku. Využita budou také data ze závěrečné práce "Podmínky práce učitele" (SVUČ 2019). Následně získaná data budou analyzována a interpretována.

  Lidiia Petrova

  Andaluský dialekt: Granada

  Tato práce se zaměřuje na variantu andaluské španělštiny mluvenou ve městě Granada, které se nachází ve východní části regionu Andalusie. Na základě teoretické informací, ziskaných z různých publikací o andaluské španělštiny je analizovaná řeč 12 účastníků různého pohlaví, věku a vzdělání. Každý z nich se zučastnil v kratkém rozhovoru, které byl zaznamenaný prostřednictvím audio náhravek, vytvořených mobilním telefonem. Rozhovory účastníků představují řeč mluvenou v Granadě, která je podrobně prozkoumaná z pohledu fonetického, morfosintaktického a lexikálního.

  Tereza Tomešková, Jana Žďánská

  Klima učitelského sboru ZŠ: longitudinální šetření

  Projekt se zabývá výzkumem šetření klimatu učitelských sborů ve vybraných základních školách. V dané problematice budeme analyzovat, pomocí dat z minulých let, posun charakteristik zjištěného klimatu. Sběr dat byl analyzován již v roce 2016 a 2018. Otevřena bude diskuze ke stabilitě klimatu, případně k možným příčinám jeho proměn. Cílem projektu je zjistit a zhodnotit posun v charakteristikách klimatu učitelských sborů u vybraných základních škol.

  Ondřej Horák

  Geografická analýza pocitu strachu z kriminality ve městě Semily
  Práce se v základu zabývá především analýzou míst strachu z kriminality v Semilech, respektive mapováním pocitu strachu obyvatel. Dalším, čím se práce zabývá jsou návrhy na opatření a zlepšení kritických míst, která by mohla zvýšit v Semilech pocit bezpečí. Výstupem práce jsou názorné mapy a grafy doprovázené vysvětlením. Práce vycházela z výzkumného vzorku o rozsahu 107 respondentů. Výsledky analýzy budou předány městskému úřadu Semily k použití v praxi. Výzkum je prováděn za účelem zkvalitnění prostoru města.

  Jakub Kunst

  Komplexní pohled na perlu Jablonce – přehrada Mšeno, její okolí a nedostatky
  Tato studentská vědecko-umělecká práce se zaobírá Jabloneckou přehradou Mšeno a jejím okolím v několika ohledech. Od historie, důvodu výstavby, hydrosférické charakteristiky území, rekreačních možností využití přehrady až po hledání nedostatků spjaté s rekreací a návrhy na jejich vyřešení, které předám vedení města Jablonec nad Nisou. Práce zahrnuje také průzkum návštěvníků přehrady. Zjistíme, odkud za přehradou cestují, čím je uchvátila, a naopak co se jim příliš nelíbí nebo co jim chybí. V práci najdeme také mapu rekreačního okolí a míst, které jsou spojeny s přehradou a jejím využíváním. Díky pomoci místního sběratele a fotografa se můžeme podívat na několik historických i nynějších fotografií, které dokumentují změnu hlavně okolí přehrady. Pro lepší reprezentaci a představu o místech jsem sám nafotil několik fotografií z dronu.

  Filip Mařas

  Pandemie COVID-19 a pohybová aktivita dětí školního věku
  Pandemie koronavirové choroby COVID-19 ochromila životy většiny lidí po celém světě. Zvlášť postiženou oblastí se jeví být pohybová aktivita dětí, u kterých se ve školním věku teprve formují zdravotně orientované návyky do dospělosti. V současné době však nejsou souhrnně z více států známy syntetizované informace o aktivním životním stylu mladé generace v průběhu koronavirové krize. Navíc, dle našeho vědomí, chybí data za Českou republiku. Z tohoto důvodu je cílem práce připravit systematickou přehledovou studii o úrovni pohybové aktivity v průběhu koronavirové pandemie u 6–18letých jedinců v mezinárodním kontextu a umožní-li to protiepidemická nařízení, tak uskutečnit u vybraného vzorku českých školáků monitoring pohybové aktivity. Systematická přehledová studie bude vypracována na základě článků publikovaných v mezinárodních vědeckých databázích Web of Science a Scopus. Případný monitoring pohybové aktivity u českých dětí bude probíhat v souladu s platnými vládními protiepidemickými nařízeními (připraveni jsme na využití jak subjektivních, tak i objektivních výzkumných metod). Projekt bude příspěvkem k informování o závažnosti vlivu koronavirové krize na zdravý životní styl dětské populace.

  Adéla Miřetínská

  Ztracená starobylá města a civilizace v Amazonii
  Ve své práci se budu zaobírat ztracenými starobylými městy a jejich civilizacemi na území největšího deštného pralesa na Zemi, a to v Amazonii. Poukáži na existenci velice početné a organizované civilizace žijící na zemědělsky úrodných polích obklopené objemnou a širokou řekou Amazonkou, díky níž se důkazy o minulé civilizaci objevily později, vzhledem k absenci kamenné stavby a rozsahu Amazonie jako kontextu výzkumu. Důležitou složkou pro žijící předkolumbovské civilizace byl vývoj zemědělství, bez kterého by se těžko pochopil vzestup těchto ojedinělých civilizací. Cílem mého zkoumání je pochopení cenné kultury dávné civilizace a její zachovaní a v neposlední řadě zpochybnit tvrzení, že Amazonie nepředstavuje pouze jen nedotčenou divočinu plnou nepoznaných druhů a živočichů.

  Petra Prokopová

  Případy příslušníků SD souzených Mimořádným lidovým soudem v Mostě v tzv. prvním retribučním období
  Brutalita a nelidskost 2. světové války vedla již během jejího průběhu k diskuzi o nutnosti potres- tání válečných zločinů a zločinů kolaborace. Hlavní viníci byli postaveni před instituci Mezinárod- ního tribunálu v Norimberku. Souběžně s tím probíhala retribuce i v jednotlivých státech. Projekt se zabývá problematikou potrestání příslušníků okupačního represivního aparátu nacistického Německa, kteří byli nějakým způsobem zapojeni do organizace SD a jejichž kauzy řešil Mimořádný lidový soud v Mostě v tzv. prvním retribučním období.

  Bc. David Zlesák

  Bydlení ve městě a na vesnici v kontextu roztroušenosti sídel v České republice

  Tato práce se zabývá historií a aktuální situací českých sídel z pohledu bydlení, preferencích pro výběr typu bydlení a o argumentech pro výběr bydlení samotného. Jednotlivé aspekty jsou vnímány samostatně a propojovány s ostatními faktory. Z analýzy jednotlivých prvků vyvstanou
  pozitivní a negativní stránky, stereotypy nebo představy jednotlivců i společnosti.

  Renata Zollerová

  Využití GIS v celoročním programu oddílu vodních skautů

  Hlavní myšlenkou skautingu je všestranný rozvoj osobnosti. Konkrétní činnosti, pomocí kterých by k tomuto všestrannému rozvoji mělo docházet, jsou pak definovány ve skautské výchovné metodě. Ta mimo jiné zahrnuje, či v budoucnu bude zahrnovat, tyto body: učení se aktivní činností, příroda jako objekt zájmu a pobyt v ní, zapojení se do společnosti ve smyslu aktivního občanství. K všestrannému rozvoji osobnosti patří i digitální gramotnost, která je vyžadována při každodenních činnostech. GIS, jakožto systém umožňující ukládat, spravovat a analyzovat prostorová data, tedy data reprezentující reálné jevy a objekty, je využitelný při činnostech vycházejících ze skautské výchovné metody a zároveň reaguje na jeden z fenoménů současnosti – digitální gramotnost.

  Bc. Gabriela Kladivová
  Bc. Kristýna Shánělová

  Alternativní vzdělávání v Libereckém kraji, na Jičínsku a Mladoboleslavsku

  Práce se zabývá alternativním vzděláváním a snaží se přiblížit jejich instituce v Libereckém kraji, na Jičínsku a Mladoboleslavsku veřejnosti. Tyto instituce využívají odlišné metody a organizace výuky, kterými se snaží přiblížit vědomosti a dovednosti dětem a mladistvým. V tuto chvíli neexistuje seznam těchto institucí, který by napomohl ke snadnějšímu navázání kontaktu veřejnosti s nimi. Teoretická část práce vymezí základní informace o institucích alternativního vzdělávání a konkrétně se zaměří na Waldorfskou a Montessori pedagogiku. Výsledkem praktické části je vytvoření databáze alternativních institucí ve zmíněných lokalitách a následně tvorba interaktivní mapy.

  1. místo SVUČ 2022
  Barbora Prokorátová

  Korespondence členek CWSA se sufražetkami dalších států Unie a spřátelených britských organizací

  Rok 1920 se stal pro kulturu Spojených států jistě všeobecně známým. Ptáte-li se proč, odpověď je snadná. Právě v tomto roce byl ratifikován 19. dodatek, který přinesl americkým ženám volební právo. Ovšem takovému výsledku, který je dnes vcelku všední a jasný, předcházel ohromný boj žen i mužů, kteří se nebáli vystoupit z davu, aby získali to, co by mělo být v moderním světě a civilizované společnosti samozřejmé, tedy hlasovací právo pro všechny. Nejen pro muže, nejen pro bílé, ale pro celý národ.

  Jako ostatně i dnes, každý konflikt či spor vytváří spojenectví, díky němuž vzniká síť kontaktů, jež napomáhají dosáhnout vysněných cílů. V tomto ohledu nebyly boje za hlasovací práva žen výjimkou. Korespondence mezi sufražetkami jednotlivých hnutí a organizací byla jedním z nejdůležitějších aspektů této "války". Sdílely v ní své taktiky, názory, postupy, ale také se domlouvaly na různých setkáních, jež mohla vést ke kolektivním debatám, přednáškám, ale především častým demonstracím, v tomto ohledu známým spíše jako Women's March. Takové průvody pak vedly k větší informovanosti a obeznámenosti s problémem v široké veřejnosti.

  Na počátku 20. století, kdy uplynulo téměř osmdesát let od prvních pokusů získat volební právo a prvního oficiálního setkání v New Yorku v Seneca Falls, se nasazení žen první vlny feminismu stupňovalo. Řady spolků se rozšiřovaly, hnutí se stále více sjednovacala a sympatie amerických občanů rostly. Samozřejmě tu ale byli také odpůrci, kteří se pokoušeli zmařit první krůčky k politické rovnoprávnosti. Chtěla bych upozornit, že jednu z klíčových rolí hrála právě korespondence, která sufražetky doprovázela po celou dlouhou trnitou cestu až na samý konec. Tyto hrdinky se svého hlasovacího práva dočkaly dne 21. září 1920.

  2. místo SVUČ 2022
  Lukáš Vávra

  Výročí 100 let od prvního celonárodního testování tělesné zdatnosti u mládeže — pilotní studie

  V roce 2023 uplyne přesně 100 let od prvního celoplošného národního testování úrovně tělesné zdatnosti u mládeže na území Československa. Z hlediska metodické náročnosti pro potenciální novodobé opakování výzkumu (zejména na dnešní dobu zastaralý výběr testů, neúplný popis provedení, nutnost zajistit nestandardní vybavení atp.) je žádoucí uskutečnit pilotní studii před samotnou realizací plošného testování. Z tohoto důvodu je hlavním cílem projektu připravit, uskutečnit a vyhodnotit pilotní studii testování úrovně tělesné zdatnosti pomocí původní historické metodiky na vybrané škole. Pilotní průřezová studie bude zahrnovat vždy 1 vyučovací třídu tělesné výchovy u děvčat i u chlapců v rámci věkového rozmezí participantů 10–19 let. Zjištěné výsledné hodnoty budou komparovány s původní historickou studií. Projekt bude významným příspěvkem pro možnou realizaci opakovaného plošného celostátního testování po 100 letech.

  3. místo SVUČ 2022
  Vilém Erlebach

  Porovnání mikroflóry trávící trubice vybraných zástupců čeledi Blaberidae se zaměřením na výskyt symbiotických a parazitických druhů a jejich klasifikaci v taxonomickém systému

  Většina zástupců z řádu švábů (Blattodea) je řazena mezi polyfágní živočichy, kteří jsou nedílnou součástí potravních řetězců, a to především díky rozkladu organické hmoty, ke kterému jim napomáhají symbiotické organismy, vyskytující se převážně v dutinách zadní části jejich trávicí trubice. Osídlení trávicí soustavy švábu je však druhově bohatě osídleno nejen symbiotickými prvoky, ale také monoxenními parazity např. řádem Eugregarinida z třídy Gregarinea a zástupci druhů entomopatogenních a entomoparazitických hlístic a různými druhy bakterií. Nejvíce probádaným nižším taxonem z řádu Blattodea jsou Termiti (Isoptera), též známí jako všekazi. U zbývajících šesti nižších taxonů, tak vzniká prostor pro hlubší bádání. Pro účely této práce byla proto vybraná čeleď Blaberidae, v jejichž trávicí trubici se rovněž nachází různé druhy prvoků, bakterií a hlístic typických pro jejich daný biotop.

  3. místo SVUČ 2022
  Markéta Šedivá & Karolína Galáčová

  Život v pramenech, studánkách a jejich okolí v Libereckém kraji

  V Liberci a jeho okolí se nachází velké množství přírodních pramenů a studánek (přírodní prameny upravené člověkem) s různou kvalitou vody a s odlišným bezprostředním okolím. Navrhovaný projekt se zaměřuje na zmapování vybraných pramenů a provedení jejich botanického a hydrobiologického průzkumu. Během monitoringu bude provedeno vyhodnocení řasového a sinicového oživení vody včetně botanického průzkumu stanoviště. U vybraných studánek pomocí laboratorního rozboru zjistíme, zda je voda pitná. Na nárostové řasy a sinice (takzvaný fytobentos; fototrofní organismy s dominancí rozsivek) a rostliny budeme pohlížet přes jejich vztahy k prostředí na stanovišti (vliv ekologických faktorů), dále se zaměříme na sezónní aspekt výskytu různých druhů během roku.

  Projekt je předkládán pro dvě řešitelky, protože spojením botanického a hydrobiologického průzkumu budeme moci vybrané lokality lépe prozkoumat. Data z obou vědeckých pohledů (ekologické botaniky a ekologie vody) pomohou získat ucelenější pohled na prameniště. Týmový způsob práce lze využít i k rozvíjení spolupráce mezi studenty a k propojení různých oborů. Markéta Šedivá bude mít na starosti botanický průzkum. Během monitoringu bude na prameništích určovat rostlinné druhy, vyhodnocovat jejich ekologické požadavky a druhy fotodokumentovat. Bude si všímat druhů jedlých, léčivých, případně jedovatých. Součástí její práce bude také pořízení fotografií rozsivek a rostlinných povrchů pomocí elektronové mikroskopie. Karolína Galáčová se bude věnovat hydrobiologii stanovišť. Provede průzkum, jaké druhy řas a sinic se ve vybraných pramenech a studánkách vyskytují. Bude pořizovat mikrofotografie jednotlivých druhů řas a sinic pod světelným mikroskopem. Pomocí specializovaného softwaru OMNIDIA následně vyhodnotí kvalitu vody prostřednictvím přítomných druhů rozsivek. Ze získaných dat budou studentky společně tvořit informační brožuru pro veřejnost o monitorovaných pramenech z pohledu botanického a hydrobiologického, dále se brožura bude okrajově zabývat i geologií, pedologií, klimatologií a geografií. Pro větší poutavost bude brožura doplněna o snímky rozsivek a o několik vybraných rostlinných povrchů pořízených na elektronovém mikroskopu. V brožuře budou informace o případném výskytu invazních druhů rostlin. Dále budou diskutovány i jedlé, léčivé a jedovaté druhy rostlin, pokud se na lokalitách budou vyskytovat.

  Závěrečná zpráva  Brožura