Pokyny pro zpracování závěrečné práce
pro kurzy celoživotního vzdělávání 

ZZK 19. 1. - 4. 2. 2022
 • Termín odevzdání závěrečné práce
  do 15. 12. 2021 (včetně)

  Po vložení ZP v IS STAG pošle student sdělení na email adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. společně s písemným souhlasem vedoucího práce (email od vedoucího práce).
  Do předmětu emailu prosím uvádějte Odevzdání ZP.

   

 • Termín přihlášení ke ZZK
  webový portál do 15. 12. 2021 (https://www.fp.tul.cz/student/szz)

  (studenti, kteří mají přerušené studium, se přihlásí ke SZZ přes sekretářku dané katedry)

 • Odevzdání závěrečné práce
  POUZE ON-LINE formou

  - elektronicky v IS STAG potvrdit prohlášení autora závěrečné práce,
  - doplnit v IS STAG název práce v českém a anglickém jazyce, anotaci v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce, rozsah práce a počet příloh,
  - uložit do IS STAG elektronickou podobu závěrečné práce
  - uložit do IS STAG datové přílohy práce komprimované do jednoho souboru ve formátu ZIP s velikostí nepřesahující 50 MB

   

 • Kontrola plnění studijních povinností před SZZ
  do 19. 1. 2022

Závěrečné práce zadávané a obhajované na FP TUL jsou evidovány v informačním systému STAG. IS STAG, který student již využil pro vyhotovení zadání ZP, dále umožňuje vygenerování titulní strany a prohlášení, vložení úplného znění ZP a následné vygenerování potvrzení o vložení práce.

Pokyny pro zpracování závěrečné práce
 • Na úvodním listu musí být logo Technické univerzity v Liberci.

 • Při jednostranném tisku se počítá zadání, které je na dvě stránky, jako jedna stránka (stránka 2).
 • V elektronické verzi ZP se prohlášení nepodepisuje.

 • Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro katedru, na které je práce obhajována, a která jsou uvedena v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz).
 • Povinné části závěrečné práce (předloha úvodního listu, zadání a prohlášení)

V souladu s pravidly Technické univerzity v Liberci je nezbytné používat jednotnou úpravu úvodního, titulního listu a znění prohlášení. Formuláře v platné verzi jsou zveřejněny na webu Technické univerzity. Titulní list a text prohlášení získá student v IS STAG, sám je nevytváří. 

Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí osobně nebo emailem na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní listy Vám budou vygenerovány.

Závěrečná práce v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v závěrečné práci (dále jen ZP) schopnost aplikovat teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence, které získává a rozvíjí v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání ZP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením. 
 3. Postup zadání ZP: student v IS STAG vyplňuje formulář Podklad pro zadání ZP. Po schválení panem děkanem stagař katedry generuje v IS STAG Zadání ZP.
 4. ZP má následující strukturu:
  • Úvodní strana s logem TUL
  • Titulní list s názvem ZP (vygeneruje IS STAG)
  • Zadání práce (vygeneruje IS STAG)
  • Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  • Poděkování (nepovinné)
  • Anotace v českém a anglickém jazyce.  Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova.
  • Obsah
  • Seznam obrázků, tabulek, případně seznam grafů
  • Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  • Text vlastní práce členěný do kapitol
  • Seznam literatury, zdrojů dle závazných pravidel katedry, na které je ZP řešena (viz e-kurz)
  • Seznam příloh
  • Přílohy
 5. ZP má rozsah vlastního textu zpravidla 15-20 normostran.
 6. Strany ZP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu FP TUL.
 8. Student odevzdává ZP pouze v elektronické podobě do IS/STAG.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 7. 4. 2021

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci