INFORMACE KE STUDIU

Harmonogramy

Studijní plány

 • Akademický rok 2021 / 2022
 • Akademický rok 2020 / 2021
 • Akademický rok 2019 / 2020
 • Akademický rok 2018 / 2019
 • Akademický rok 2017 / 2018
 • Akademický rok 2016 / 2017
 • Akademický rok 2015 / 2016
 • Akademický rok 2014 / 2015
 • Akademický rok 2013 / 2014
 • Akademický rok 2012 / 2013
 • Akademický rok 2011 / 2012
 • Akademický rok 2009 / 2010
 • Akademický rok 2008 / 2009

Formuláře

Žádosti
Oznámení
Potvrzení
Ostatní

Obecné zásady kreditního systému

 • Každý předmět (= jednosemestrální kurz) je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Tyto kredity student získá absolvováním předmětu, tj. splněním všech podmínek, které jsou dány sylabem předmětu, popř. které specifikuje vyučující na začátku příslušného semestru.
 • Standardní tempo studia je 60 kreditů za akad. rok, minimální přípustné tempo je 30 kreditů za rok.
 • Podmínkou uzavření studia není absolvování stanoveného počtu studijních let, ale získání předepsaného počtu kreditů v předepsané skladbě (tj. za předměty povinné, povinně volitelné a volitelné) a složení předepsaných zkoušek.
Typ studiaStandardní délka (v letech)Počet kreditů
Bakalářské
3
180
Magisterské (1.st.ZŠ)
5
300
Magisterské (navazující)
2
120

Obsah studia oboru je dán studijním plánem. Předměty v něm uvedené se dělí na:

 • Povinné předměty - takové předměty, které student daného oboru musí absolvovat. S výjimkou 1. semestru, v němž je skladba předmětů předepsána, může volit dobu jejich absolvování. Je však povinen respektovat předepsaná omezení (případné podmiňující předměty). 
 • Povinně volitelné předměty - seskupeny do bloků. Z každého bloku, který je studijním programem oboru předepsán, student povinně volí předměty tak, aby jejich absolvováním získal předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku. 
 • Zbývající počet kreditů student získává absolvováním volitelných předmětů. Student si může zapsat jako volitelný kterýkoliv předmět vyučovaný na univerzitě (tedy např. povinné předměty jiných aprobací, další povinně volitelné předměty atd.), pokud tomu nebrání podmínky omezující zápis a souhlasí-li děkan fakulty, na níž je student zapsán.
 
Organizace studia

Student je povinen získat stanovený minimální počet kreditů za každý akademický rok i za celé studium. Svůj postup studiem si může volit do jisté míry individuálně, protože předměty nejsou jednoznačně přiřazeny k určitému ročníku. Ve studijním plánu je pouze doporučen rok a semestr jejich absolvování; jedná se o tzv. standardní studijní plán, který je studentovi zabezpečován rozvrhově.

Předzápis na příští školní rok se koná koncem letního semestru. Student zapisuje předměty povinné, povinně volitelné i volitelné tak, aby jejich absolvováním mohl získat minimálně určený počet kreditů (30) za školní rok. V případě, že se studentovi nepodařilo některý předmět absolvovat a získat za něj kredity, může si tento předmět zapsat ještě jednou (celkem tedy nejvýše dvakrát). U některých předmětů může být stanoveno absolvování nějakého z předcházejících předmětů jako podmínka jejich zápisu.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci