Skip to main content

INFORMACE KE STUDIU

Harmonogramy

Studijní plány

 • Akademický rok 2023 / 2024
 • Akademický rok 2022 / 2023
 • Akademický rok 2021 / 2022
 • Akademický rok 2020 / 2021

Formuláře

Žádosti
 • Všeobecná žádost
 • Přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem
 • Přerušení studia
 • Náhradní způsob plnění - podání žádosti ve STAGu
 • Uznání předmětů - studentské žádosti ve STAGu
Oznámení
Potvrzení
 • Potvrzení o studiu - prezenční forma
 • Potvrzení o studiu - kombinovaná forma
Ostatní

Obecné zásady kreditního systému

 • Každý předmět (= jednosemestrální kurz) je ohodnocen určitým počtem kreditů, které vyjadřují míru náročnosti předmětu. Tyto kredity studentka/student získá absolvováním předmětu, tj. splněním všech podmínek, které jsou dány sylabem předmětu, popř. které specifikuje vyučující na začátku příslušného semestru.
 • Standardní tempo studia je 60 kreditů za akad. rok, minimální přípustné tempo je 35 kreditů za rok.
 • Podmínkou uzavření studia není absolvování stanoveného počtu studijních let, ale získání předepsaného počtu kreditů v předepsané skladbě (tj. za předměty povinné, povinně volitelné a volitelné) a složení předepsaných zkoušek.
Typ studiaStandardní délka (v letech)Počet kreditů
Bakalářské
3
180
Magisterské (1.st.ZŠ)
5
300
Magisterské (navazující)
2
120

Obsah studia oboru je dán studijním plánem. Předměty v něm uvedené se dělí na:

 • Povinné předměty - takové předměty, které studující daného oboru musí absolvovat. S výjimkou 1. semestru, v němž je skladba předmětů předepsána, může volit dobu jejich absolvování. Je však povinen respektovat předepsaná omezení (případné podmiňující předměty). 
 • Povinně volitelné předměty - seskupeny do bloků. Z každého bloku, který je studijním programem oboru předepsán, studující povinně volí předměty tak, aby jejich absolvováním získal předepsaný minimální počet kreditů z daného bloku. 
 • Zbývající počet kreditů studující získává absolvováním volitelných předmětů. Studující si může zapsat jako volitelný kterýkoliv předmět vyučovaný na univerzitě (tedy např. povinné předměty jiných aprobací, další povinně volitelné předměty atd.), pokud tomu nebrání podmínky omezující zápis a souhlasí-li děkan fakulty, na níž je studující zapsán.
 
Organizace studia

Studující je povinen získat stanovený minimální počet kreditů za každý akademický rok i za celé studium. Svůj postup studiem si může volit do jisté míry individuálně, protože předměty nejsou jednoznačně přiřazeny k určitému ročníku. Ve studijním plánu je pouze doporučen rok a semestr jejich absolvování; jedná se o tzv. standardní studijní plán, který je studentovi zabezpečován rozvrhově.

Předzápis na příští školní rok se koná koncem letního semestru. Student zapisuje předměty povinné, povinně volitelné i volitelné tak, aby jejich absolvováním mohl získat minimálně určený počet kreditů (35) za školní rok. V případě, že se studentovi nepodařilo některý předmět absolvovat a získat za něj kredity, může si tento předmět zapsat ještě jednou (celkem tedy nejvýše dvakrát). U některých předmětů může být stanoveno absolvování nějakého z předcházejících předmětů jako podmínka jejich zápisu.