Skip to main content

Ocenění děkana

za výjimečný počin v pedagogické činnosti
a za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti
 • 17. 4. 2023

  vyhlášení soutěže a začátek sběru nominací

 • 30. 6. 2023

  ukončení nominací

 • podzim 2023

  slavnostní vyhlášení oceněných

Cílem ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti je zviditelnit jakýkoliv významný počin v akademickém roce 2022/23, který lze zahrnout pod pedagogickou činnost vyučujících na FP. Rádi bychom ocenili mimořádnou aktivitu, úsilí nebo čin vyučujících, které jsou výjimečné ve srovnání s obvyklým rámcem plnění pedagogických povinností. Chceme těmto vyučujícím vyjádřit uznání a poděkovat jim tak za jejich nadstandardní činnost a zároveň propagovat jejich kvalitu a jedinečnost.

Cílem ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti je poukázat na mimořádné výsledky vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti zaměstnanců a zaměstnankyň FP vzniklé či poprvé uveřejněné v období posledních dvou kalendářních let (2021, 2022). Chceme tak ocenit aktivitu zaměstnankyň a zaměstnanců FP v oblasti tvůrčí činnosti a vyzvednout a propagovat významné výsledky vzniklé na FP, ale i jinde za významné účasti našich zaměstnankyň a zaměstnanců.

Obě ocenění jsou důležitou zpětnou vazbou pro fakultu, její vedení, kolegyně a kolegy i samotné nominované a oceněné. 

Kdo může být nominován

Ocenění za výjimečný pedagogický počin

Nominován může být zaměstnanec FP TUL. Ocenění musí souviset s pedagogickou činností v tomto akademickém roce.

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

Nominován může být výsledek vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti pracovnic a pracovníků FP vzniklý či poprvé uveřejněný v období posledních dvou kalendářních letech (2021, 2022). Výsledek musí být založen na tvůrčí činnosti s významným podílem pracovníků/pracovnic FP TUL.

Kdo může nominovat

Ocenění za výjimečný pedagogický počin

Nominovat pedagožku či pedagoga mohou studující FP TUL prezenčního i kombinovaného studia všech studijních programů a vyučující FP TUL. Nominaci může odevzdat jednotlivec i studijní skupina. Nominace se odevzdává prostřednictvím elektronického formuláře. Součástí návrhu jsou kontaktní údaje navrhujících či zástupců nominující skupiny, dále jméno navrhovaného a odůvodnění nominace (charakterizace počinu).

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

Nominovat výsledek mohou studující FP TUL prezenčního i kombinovaného studia všech studijních programů a vyučující FP TUL. Nominaci může odevzdat jednotlivec i skupina studentů či pedagogů. Nominace se odevzdává prostřednictvím elektronického formuláře. Součástí návrhu jsou kontaktní údaje navrhujícího či zástupců nominující skupiny, dále výsledek a odůvodnění nominace. Součástí návrhu musí být vlastní výsledek (např. článek) nebo jeho odborná charakteristika a případně doklady o jeho ohlasu. Výsledek musí být založen na tvůrčí činnosti s rozhodujícím (nebo významným) podílem pracovníků/pracovnic FP TUL.

Hodnocení nominací

Navržené nominace hodnotí komise jmenována děkanem FP TUL. Komise navrhne děkanovi FP TUL vybrané kandidáty, respektive výsledky, děkan může udělit více ocenění.

Ocenění
Ocenění získají finanční odměnu, pamětní certifikát s dárkovým předmětem a jejich medailon bude zveřejněn na webu FP TUL. Slavnostní vyhlášení proběhne na začátku výuky dalšího akademického roku.

Komise

Bude zveřejněno.

Vítězové 2022

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

Ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti

Dr. phil. habil. Mgr. Pavel Novotný, Ph.D.

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

Nominace 2022

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.

Miroslav Valeš sestavil první slovník menšinového jazyka A Fala. Vycházel z přepisů autentických promluv rodilých mluvčích a z přepisů textů. Kromě slovníku je cenná i jeho metodika dokumentování malých zanikajících jazyků založená na spolupráci s komunitou mluvčích.

Více:

Mgr. Daniel Vrbík, Ph.D. (KAP) + Mgr. Václav Lábus, Ph.D. (KCL)

Daniel Vrbík a Václav Lábus jsou nominováni za realizaci projektu Živá jména (2019-2022). Tento projekt zapojil širokou veřejnost prostřednictvím mapových aplikací do sběru lidových jmen, která se používají na území města Liberec. Hlavním výsledkem je interaktivní mapa (https://mapy.fp.tul.cz/app/zivajmena/) obsahující více než 3000 jmen spolu s uvedením míry jejich znalosti. Výzkum je unikátní metodikou, počtem respondentů i sebraných jmen.

Více:

Dr. phil. habil. Mgr. Pavel Novotný, Ph.D.

Pavel Novotný je nominován za uvedené literární počiny. Byl nominován na Cenu Otokara Fischera a následně odměněn čestným uznáním poroty za knihu Akustische Literatur, která vyšla v roce 2020 v Německu. Za knihu Zápisky z garsonky získal v roce 2021 cenu Magnesia Litera, cenu časopisu Tvar (společně s knihou Dědek) a také Cenu Libereckého kraje.

Více:

doc. Ing. Petr Exnar, CSc., doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Kolektiv pracovníků katedry chemie vedený doc. Šlamborovou a doc. Exnarem dlouhodobě pracuje na problematice přípravy a hodnocení vlastností speciálních anorganických a organicko-anorganických vrstev metodou sol-gel. Konkrétním výsledkem výzkumu a vývoje je smluvní výzkum na povrchovou ochrannou a hydrofobní úpravu umělecké skleněné plastiky Petera Brmerse pro firmu Lhotský, Pelechov. Zakázka byla řešena v roce 2021, jde o jeden z příkladů aplikace vyvinuté technologie, který v sobě navíc spojuje přírodovědný, technický a umělecký rozměr.

Více:

Ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti

Mgr. Miroslav Slowik, Ph.D.

Miroslav Slowik prostřednictvím projektu a nového předmětu Didaktická dílna významně přispěl k prohloubení spolupráce oborových didaktiků a k šíření moderních přístupů ve vzdělávání. Didaktická dílna pro všechny studenty učitelství je založena na přenosu teorie do praxe, s efektivním zapojením budoucích učitelů do činností ve spolupracujících školách.

Více:

doc. Ing. Věra Jenčová, Ph.D., doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D., prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

Nominace klíčových zaměstnanců Oddělení bioinženýrství Katedry chemie FP TUL za přípravu a úspěšné první roky studijního programu Bioinženýrství. Jde o ojedinělý a mimořádně náročný studijní program, pro který byl vybaven laboratorní komplex v budově T. Přípravu programu a investice pracovníci oddělení řešili v rámci projektů ESF II (16024) a ERDF II (16025).

Více:

Mgr. Kateřina Portmann, Ph.D.

Kateřina Portmann je nominována za organizaci populárních aktivit pro studující, které mají přesah do veřejného prostoru města Liberce. Ve spolupráci s ÚSTR, Židovskou obcí Liberec a Klášterem Hejnice uspořádala workshop „Místa paměti“ – po stopách bývalých libereckých občanů, spojený s vernisáží výstavy Počátky teroru a s položením tzv. Stolpersteine. Studující se připojili k pietnímu aktu Jom ha-šo'a, účastnili se odborných konferencí a připravili pro veřejnost několik naučných vycházek po libereckých místech paměti.

Mimo základní povahu ocenění

Nominace na základě studentského hodnocení odborné kvality výuky, přístupu k výuce a studentům, profesionální a lidská komunikace:

 • Mgr. Michaela Kotenová
 • Mgr. Nicola S. Karásková. M.A.
 • PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Čanecký
 • PhDr. Hana Valešová, Ph.D.
 • Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.