Skip to main content

Ocenění děkana

za výjimečný počin v pedagogické činnosti
a za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti
  • 17. 4. 2023

    vyhlášení soutěže a začátek sběru nominací

  • 30. 6. 2023

    ukončení nominací

  • 29. 11. 2023

    slavnostní vyhlášení oceněných

Cílem ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti je zviditelnit jakýkoliv významný počin v akademickém roce 2022/23, který lze zahrnout pod pedagogickou činnost vyučujících na FP. Rádi bychom ocenili mimořádnou aktivitu, úsilí nebo čin vyučujících, které jsou výjimečné ve srovnání s obvyklým rámcem plnění pedagogických povinností. Chceme těmto vyučujícím vyjádřit uznání a poděkovat jim tak za jejich nadstandardní činnost a zároveň propagovat jejich kvalitu a jedinečnost.

Cílem ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti je poukázat na mimořádné výsledky vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti zaměstnanců a zaměstnankyň FP vzniklé či poprvé uveřejněné v období posledních dvou kalendářních let (2021, 2022). Chceme tak ocenit aktivitu zaměstnankyň a zaměstnanců FP v oblasti tvůrčí činnosti a vyzvednout a propagovat významné výsledky vzniklé na FP, ale i jinde za významné účasti našich zaměstnankyň a zaměstnanců.

Obě ocenění jsou důležitou zpětnou vazbou pro fakultu, její vedení, kolegyně a kolegy i samotné nominované a oceněné. 

Kdo může být nominován

Ocenění za výjimečný pedagogický počin

Nominován může být zaměstnanec FP TUL. Ocenění musí souviset s pedagogickou činností v tomto akademickém roce.

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

Nominován může být výsledek vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti pracovnic a pracovníků FP vzniklý či poprvé uveřejněný v období posledních dvou kalendářních letech (2021, 2022). Výsledek musí být založen na tvůrčí činnosti s významným podílem pracovníků/pracovnic FP TUL.

Kdo může nominovat

Ocenění za výjimečný pedagogický počin

Nominovat pedagožku či pedagoga mohou studující FP TUL prezenčního i kombinovaného studia všech studijních programů a vyučující FP TUL. Nominaci může odevzdat jednotlivec i studijní skupina. Nominace se odevzdává prostřednictvím elektronického formuláře. Součástí návrhu jsou kontaktní údaje navrhujících či zástupců nominující skupiny, dále jméno navrhovaného a odůvodnění nominace (charakterizace počinu).

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

Nominovat výsledek mohou studující FP TUL prezenčního i kombinovaného studia všech studijních programů a vyučující FP TUL. Nominaci může odevzdat jednotlivec i skupina studentů či pedagogů. Nominace se odevzdává prostřednictvím elektronického formuláře. Součástí návrhu jsou kontaktní údaje navrhujícího či zástupců nominující skupiny, dále výsledek a odůvodnění nominace. Součástí návrhu musí být vlastní výsledek (např. článek) nebo jeho odborná charakteristika a případně doklady o jeho ohlasu. Výsledek musí být založen na tvůrčí činnosti s rozhodujícím (nebo významným) podílem pracovníků/pracovnic FP TUL.

Hodnocení nominací

Navržené nominace hodnotí komise jmenována děkanem FP TUL. Komise navrhne děkanovi FP TUL vybrané kandidáty, respektive výsledky, děkan může udělit více ocenění.

Ocenění
Ocenění získají finanční odměnu, pamětní certifikát s dárkovým předmětem a jejich medailon bude zveřejněn na webu FP TUL. Slavnostní vyhlášení proběhne v dalším akademickém roce.

Komise

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Nominace 2023

Ocenění za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph. D.

Je spoluautorem článku Paleozoic origins of cheilostome bryozoans and their parental care inferred by a new genome-skimmed phylogeny, který vyšel 30. března 2022 v prestižním časopise SCIENCE ADVANCES. Tento článek přináší některé převratné novinky. Tou nejvýznamnější je, že mechovky jsou pravděpodobně mnohem staršími organismy než se dosud uvádělo. Výzkum, který probíhal šest let, byl zároveň největší studií genetiky mechovek. Vědci geneticky prozkoumali 395 nových druhů mechovek a výsledky zkombinovali s více než třemi sty dosud známými analýzami. Docent Zágoršek dodal k tomuto rozsáhlému výzkumu materiál ze svého archivu a dále spolupracoval především na kalibraci molekulárních hodin fosilními nálezy. Celý výzkum řídila profesorka Liow v rámci ERC grantu University of Oslo. Zapojili se do něj výzkumníci z Francie, USA, Jižní Afriky, Nového Zélandu a dalších zemí.

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abm7452 

Mgr. Lukáš Rubín, Ph.D.

Je spoluautorem článku Associations of accelerometer measured school - and non-school based physical activity and sedentary time with body mass index: IPEN Adolescent stud, který vyšel v roce 2022 v prestižním časopise INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY (IF 8,7, časopis je z prvního decilu daného oboru). Studie zveřejněná v článku zkoumala asociace mezi celkovou, školní i mimoškolní středně až vysoce intenzivní pohybovou aktivitou (MVPA), sedavým chováním (SB) a body mass indexem (BMI) u dospívajících ve vybraných státech světa se zastoupením všech trvale obydlených světadílů. Studie potvrdila důležitost MVPA (zejména v mimoškolním čase) jako potenciálního ochranného faktoru proti nadváze a obezitě u adolescentů po celém světě, stejně tak i významnost SB (zejména během školního času) ve vztahu k BMI.

https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-022-01324-x 

doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.

Autor slovníku Diccionariu de A Fala: lagarteiru, mañegu, valverdeñu. Slovník jazyka A Fala je prvním slovníkem, který zahrnuje všechny tři dialekty tohoto jazyka, a je proto vůbec prvním slovníkem, který daný jazyk popisuje v celé jeho komplexnosti. Slovník vznikl za použití velice pracné, avšak efektivní metodologie, která je založena na použití primárních dat. Mluvčí jazyka byli nahráváni, nahrávky přepsány a doplněny o existující texty. Tímto způsobem vznikl korpus čítající 225 000 slov, o který se publikace opírá. Samotný slovník má 13 000 hesel. Dalším výrazným rysem slovníku je zapojení komunity mluvčích do všech fází jeho vzniku. Jednotlivá hesla byla konzultována a kontrolována samotnými mluvčími, některá pak byla doplněna o další informace týkající se použití jednotlivých slov. 

Slovník vyšel v roce 2021 v tištěné verzi nákladem 2 000 kusů. Dále je volně dostupná webová verze slovníku a také databáze na které se zakládá: http://cidles.eu/projects/fala-outputs Slovník je také k dispozici zdarma v podobě mobilní aplikace pro Android (ke stažení na Google Play pod jménem "Diccionariu de A Fala"), aktuálně již ve verzi 6, obsahuje 13 600 slov.

https://afala.fp.tul.cz/en/in-the-media  

https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3287355-cesky-lingvista-zachranuje-jazyk-a-fala-pro-mistni-vytvoril-prvni-typi-a-prvni

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

Autor knihy India in the Eyes of Europeans. Conceptualization of Religion in Theology and Oriental Studies, která vyšla v roce 2021 v distribuci Chicago University Press a která vzbudila v zahraničí zájem odborníků i popularizátorů vědy a sklízí velmi pozitivní recenze v Indii. Martin Fárek byl též pozván Dr. Rádž Balkaranem (Kanada), aby o knize pohovořil v podcastu The New Books in Indian Religions, který popularizuje vědecké knihy o náboženství a kultuře Jižní Asie a patří do podcastové sítě New Books Network. Jde o prestižní pozvání, v podcastu Dr. Balkarana totiž zatím z drtivé většiny vystupovali odborníci z USA, Velké Británie a Kanady a poslouchá ho v průměru třicet až čtyřicet tisíc lidí, včetně mnoha Indů žijících v USA a Kanadě. Podcast převzaly další mediální platformy, například New books in Western European Studies:

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/I/bo185827081.html

https://newbooksnetwork.com/india-in-the-eyes-of-europeans 

Mgr. Zénó Vernyik, Ph.D.

Autor knihy Arthur Koestler’s Fiction and the Genre of the Novel: Rubashov and Beyond, kterou vydalo americké nakladatelství Lexington Books v roce 2021. Význam této kolektivní monografie, jak ho vidí prof. Axel Stähler z Bernské univerzity v recenzi pro časopis Acta Universitatis Sapientiae Philologica, spočívá na jedné straně v tom, že je „první anglicky vydanou publikací během uplynulých více než tří desetiletí, která nabízí komplexní a úplný přehled všech románů vydaných za života spisovatele“ a na druhé straně v tom, že přichází právě v době, kdy „se v kontextu války a rozrůstající se nové uprchlické krize v Evropě znovu silně projevuje nadčasová aktuálnost autorova díla.“ Schopnost publikace upozornit na reálnou naléhavost Koestlerovy beletrie zdůrazňuje též prof. Howard Gaskill z Edinburské univerzity na zadní straně obálky knihy: “Pokud by snad existovaly nějaké pochybnosti o aktuálnosti beletrie Arthura Koestlera pro 21. století, eseje v tomto mimořádně čtivém svazku je rázně rozptylují. Nepostradatelná četba pro všechny, kteří se zajímají o nepostradatelného spisovatele.”

https://rowman.com/ISBN/9781793622259/Arthur-Koestler%E2%80%99s-Fiction-and-the-Genre-of-the-Novel-Rubashov-and-Beyond 

doc. PhDr. Jasňa Pacovská, CSc., PhDr. Alex Röhrich, Ph.D.

Za knihu Škola jako místo radosti z přemýšlení o jazyce. Monografie, která vyšla v roce 2021, představuje kognitivní a kulturní přístup k jazyku a jeho pedagogické aplikaci. Na konkrétních příkladech ukazuje, jakou roli má jazyk v našem myšlení, jak důležitá je zkušenost, která vychází z lidského těla, zkušenost zprostředkovaná smysly, zkušenost s pohybem v prostoru apod. Významný je pohled na metaforu, který překonává tradiční školní přístup; ukazuje se, že metafory jsou přítomné přímo v našem myšlení. Klíčová je také koncepce jazykového obrazu světa a jazykových stereotypů odvíjejících se od konotačních složek významu slov. Poznatky, které nabízí kognitivní přístup k jazyku, mají mezioborové přesahy a jsou inspirativní nejen pro učitele českého jazyka, ale i pro učitele jiných předmětů.

https://akropolis.info/kniha/skola-jako-misto-radosti

Ing. Šárka Hauzerová, RNDr. Věra Hedvičáková, Ph.D., doc. Ing. Věra Jenčová, Ph.D., doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D., Mgr. Martin Schindler, Ph.D., prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

Za článek AC electrospinning: impact of high voltage and solvent on the electrospinnability and productivity of polycaprolactone electrospun nanofibrous scaffolds v prestižním časopise MATERIALS TODAY CHEMISTRY,  (1. kvartil,  IF 7.9). Článek vyšel v roce 2022 a má již 16 citací. Dalšími spoluautory jsou: dr. Manikandan Sivan a Divyabharathi Madheswaran. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468519422002543 

Ocenění za výjimečný počin v pedagogické činnosti

Didaktická dílna

Didaktická dílna pod vedením Miroslava Slowika z katedry románských jazyků už druhým rokem přispívá k prohloubení spolupráce oborových didaktiků a k šíření moderních přístupů ve vzdělávání. 

Letos byli mentoři didaktické dílny z řad vyučujících členy podpůrného týmu studentů FP, kteří zvítězili v soutěži Liberec Ideathon 2023 s projektem Didaktický inkubátor.

V rámci Didaktické dílny také v tomto roce vznikla minisérie fakultních podcastů o kompetenčním učení, integrovaných předmětech a meziškolní spolupráci.

Revue Academix

Esejistický časopis Academix, jehož šéfredaktorem je Michal Trčka z katedry filosofie, vyšel poprvé v roce 2022. Myšlenka vznikla kvůli absenci obdobného tuzemského tištěného nezávislého média zaměřeného primárně na žánr eseje. Prostor časopisu slouží jako platforma pro setkávání i střetávání rozmanitých názorových proudů, pro otevřenou nestrannou diskusi. Kromě vydávání časopisu redakce letos organizovala oblíbené literární večery a debaty reflektující aktuální otázky naší doby. 

Literární exkurze

Tradiční literární exkurze katedry českého jazyka a literatury po stopách českých literátů se kvůli covidu několik let nepořádala, ale letos se jí zúčastnil rekordní počet studujících. Konala se ve východních Čechách, v kraji Boženy Němcové, Aloise Jiráska, bratří Čapků, Josefa Škvoreckého a dalších. Studentky a studenti během čtyř dnů navštívili lokality spojené s životem a dílem mnoha literárních osobností, seznámili se s místními pověstmi, historií i lidovou architekturou a poměřili své síly v denní i noční bojovce a závěrečném kvízu. Kromě toho si sami připravili referáty k jednotlivým lokalitám a v několikačlenných skupinách také divadelně ztvárnili vybraná regionální díla. Za organizací stojí Eva Koudelková, Alex Röhrich a Kateřina Váňová.

Bohemia chór

Bohemia Chór – The Bohemian Choir je pěvecký sbor FP TUL. Kromě pravidelného koncertování vytváří komponované pořady, kde kombinuje mluvené slovo se sborovou hudbou a storytellingem, živou pamětí. Letos studentský sbor na žádost škol a veřejnosti odjel do Anglie přiblížit osudy rodin válečných uprchlíků z Ukrajiny, kteří našli své útočiště na Liberecku. Komponovaný pořad „Když promlouvá kraj našich domovů – When the Motherland Calls“ také ukázal dobrovolnickou pomoc, jaké se běžencům dostalo od TUL i nelhostejných obyvatel Liberecka. Bohemia Chór vede sbormistryně Jana Konvalinková z katedry primárního vzdělávání a Christopher Muffett z katedry anglického jazyka.  

Festival duševního zdraví

Festival duševního zdraví pro (budoucí) učitele a učitele učitelů byl prvním ročníkem této akce pořádané Katedrou sociálních studií a speciální pedagogiky pod vedením Kateřiny Thelenové a spolupořádané organizací Fokus Liberec. V rámci festivalu proběhly přednášky a workshopy zaměřené na teorii i praxi wellbeingu a duševního zdraví.