Pokyny pro zpracování
bakalářské a diplomové práce

SZZ červen 2020
 • Termín odevzdání BP/DP
  do 30. 4. 2020 (včetně)

   

 • Termín přihlášení ke SZZ
  webový portál do 4. 5. 2020
  (studenti, kteří mají přerušené studium, se přihlásí ke SZZ přes sekretářku dané katedry)
 • Odevzdání BP/DP
  budova G (4. patro), Petra Kazdová - studijní oddělení

  Bude provedena kontrola originálu BP/DP. Originál bude studentovi vrácen a společně s kopií odevzdá na danou katedru do termínu 30. 4. 2020. 
  Počet kopií a vazbu si určuje katedra na svých stránkách, v souladu s opatřením děkana 2/2016 se stanovuje počet kopií nejvýše 2.

 • Zápis zápočtu do IS STAGu za BP/DP

  Zápis zápočtu do IS STAGu provede studijní referentka po kontrole originálu na studijním oddělení.

 • Úřední hodiny pro odevzdání BP/DP
  každý den od 9.00 - 14.00 hodin (pauza na oběd 11:15-12:00 hod)
 • Kontrola plnění studijních povinností před SZZ
  do 20. 5. 2020
 • Informace k promocím

  Pozvánka bude zveřejněna po ukončení všech státních závěrečných zkoušek na webu FP TUL. Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit (odevzdat výstupní list a uhradit 200,-Kč za slavnostní štolu). Výstupní list je ke stažení na webu FP TUL.

Bakalářské a diplomové práce zadávané a obhajované na FP TUL jsou evidovány v informačním systému STAG. IS STAG využívá student k vyhotování zadání závěrečné práce, vkládání metadat o vyhotovené práci a úplného textu závěrečné práce a k vytvoření titulních stran závěrečné práce.
Pokyny pro zpracování závěrečné práce
 • Na deskách musí být logo Technické univerzity v Liberci.
 • Pevná vazba! Barva desek a písmo není předepsané.
  Na deskách musí být uveden rok, kdy odevzdáváte BP/DP.

 • Při jednostranném tisku se počítá zadání, které je na dvě stránky, jako jedna stránka (stránka 2).
 • Studenti, kteří mají zadání s podpisem pana děkana, oskenují zadání a musí být součástí souboru v pdf.

 • Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro katedru, na které je práce obhajována, a která jsou uvedena v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz).
 • V tištěné a elektronické verzi BP/DP se prohlášení nepodepisuje.

 • Povinné části závěrečné práce (předloha úvodního listu a prohlášení)
 • V české verzi BP/DP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

V souladu s pravidly Technické univerzity v Liberci je nezbytné používat jednotnou úpravu obálky a titulních listů a znění prohlášení. Formuláře v platné verzi (vazba pevných desek) jsou zveřejněny na webu Technické univerzity. Titulní stránku, zadání a text prohlášení získá student v IS STAG, sám je nevytváří. (Studenti, kteří mají ještě zadání s podpisem pana děkana, nepoužijí zadání vygenerované z IS STAGu).

Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí osobně nebo emailem na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní stránky Vám budou vygenerovány.

Odevzdání BP/DP
Nejdříve odevzdáte originál BP/DP ke kontrole na studijní oddělení (Petra Kazdová - 4. patro). Originál bude studentovi vrácen a společně s kopií odevzdá na danou katedru.

Na studijním oddělení odevzdáváte:

 1. originál BP nebo DP ke kontrole (originál zadání podepsané panem děkanem)
 2. navíc volně vytištěné prohlášení (bez podpisu)
 3. formulář - vložené údaje do STAGu 
  Student vkládá BP/DP do systému IS STAG v elektronické verzi před odevzdáním na studijní oddělení, která musí být shodná s tištěnou verzí. Součástí elektronické verze musí být oskenované zadání.
  (Studentům, kteří mají přerušené studium, bude vloženo do IS STAGu na studijním oddělení.)
 4. potvrzení o převzetí závěrečné práce na studijním oddělení (souhlas vedoucího

Bakalářská práce v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v bakalářské práci (dále jen BP) schopnost aplikovat teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence, které získává a rozvíjí v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání BP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením, které je v souladu s opatřením děkana č. 3/2008. Student pracuje na BP zpravidla 3 semestry, minimálně však 2 semestry od zadání BP. Student volí téma BP dle vypsaných okruhů na dané katedře.
 3. Postup zadání BP: student v IS STAG vyplňuje formulář Podklad pro zadání BP/DP. Po schválení Podkladu vedoucím práce a vedoucím katedry stagař katedry generuje v IS STAG Zadání BP, které podepisuje vedoucí katedry (nikoliv vedoucí práce nebo student) a poté je postoupeno ke schválení podpisu děkanovi FP TUL. Student si formulář podepsaný děkanem a vedoucím katedry vyzvedne na dané katedře či u vedoucího práce. Originál zadání student později vkládá přímo do BP.
 4. BP má následující strukturu:
  • Titulní list s názvem BP (vygeneruje IS STAG).
     V české verzi BP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!
  • Zadání práce generované z IS STAG (formulář s originál podpisy v originálu práce a kopie v kopii práce)
  • Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  • Poděkování (nepovinné)
  • Anotace v českém a anglickém jazyce. Pokud není jazykem bakalářské práce čeština nebo angličtina, rovněž anotace v jazyce práce. Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova
  • Obsah
  • Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  • Text vlastní práce členěný do kapitol
  • Seznam literatury, zdrojů dle závazných pravidel katedry, na které je BP řešena (viz e-kurz)
  • Seznam příloh
  • Přílohy
 5. BP má rozsah vlastního textu zpravidla 40 normostran.
 6. Strany BP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu FP TUL.
 8. Výtisky BP musí být svázány v pevné vazbě, jednotlivé listy nesmí být volné.
 9. Student odevzdává BP minimálně ve dvou vyhotoveních – originál na děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické ke kontrole a poté i s kopií odevzdá na katedru, kde práci obhajuje. Katedra může požadovat dva výtisky a CD. Práce na CD musí být odevzdána ve formátu pdf.
  Podpora procesu Odevzdání BP/DP je k dispozici v kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce na e-learningovém portálu FP TUL.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 26. 2. 2015

Diplomová práce v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v diplomové práci (dále jen DP) schopnost syntetizovat a aplikovat znalosti, vědomosti a kompetence získané v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání DP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením, které je v souladu s opatřením děkana č. 3/2008. Student pracuje na DP zpravidla 3 semestry, minimálně však 2 semestry od zadání DP. Student volí téma DP dle vypsaných okruhů na dané katedře.
 3. Postup zadání DP: student v IS STAG vyplňuje formulář Podklad pro zadání BP/DP. Po schválení Podkladu vedoucím práce a vedoucím katedry odpovědný pracovník katedry pro správu STAG generuje v IS STAG Zadání DP, které podepisuje vedoucí katedry (nikoliv student nebo vedoucí DP) a poté je postoupeno ke schválení podpisu děkanovi FP TUL. Student si formulář podepsaný děkanem a vedoucím katedry vyzvedne na dané katedře či u vedoucího práce. Originál zadání student později vkládá přímo do DP.
 4. DP má následující strukturu:
  • Titulní list s názvem DP (vygeneruje IS STAG)
     V české verzi DP bude úvodní strana pouze v českém jazyce!
  • Zadání práce generované z IS STAG (formulář s originál podpisy v originálu práce a kopie v kopii práce)
  • Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  • Poděkování (nepovinné)
  • Anotace v českém a anglickém jazyce. Pokud není jazykem diplomové práce čeština nebo angličtina, rovněž anotace v jazyce práce. Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova.
  • Obsah
  • Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  • Text vlastní práce členěný do kapitol
  • Seznam literatury, zdrojů podle závazných pravidel katedry, na které je práce zadána (viz e-kurz)
  • Seznam příloh
  • Přílohy
 5. DP má rozsah vlastního textu zpravidla 70 normostran.
 6. Strany DP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu FP TUL.
 8. Výtisky DP musí být svázány v pevné vazbě, jednotlivé listy nesmí být volné.
 9. Student odevzdává DP minimálně ve dvou vyhotoveních – originál na děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické ke kontrole a poté i s kopií odevzdá na katedru, kde práci obhajuje. Katedra může požadovat dva výtisky a CD. Práce na CD musí být odevzdána ve formátu pdf.
 10. Podpora procesu Odevzdání BP/DP je k dispozici v kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce na e-learningovém portálu FP TUL.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 26 2. 2015

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci