Pokyny pro zpracování
bakalářské a diplomové práce

SZZ 31. 5. 2021 - 18. 6. 2021
 • Termín odevzdání BP/DP
  do 29. 4. 2021

  Po vložení BP/DP v IS STAG pošle student sdělení na email adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. společně s písemným souhlasem vedoucího práce (email od vedoucího práce).
  Do předmětu emailu prosím uvádějte Odevzdání BP/DP.

  Studenti, kteří mají přerušené studium, se emailem obrátí na paní Kazdovou a požádají o vygenerování úvodních listů. Kompletní práci ve formátu pdf. zašlete na email (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) společně s písemným souhlasem od vedoucího práce. Práce Vám bude nahrána do STAGu.

  Po kontrole BP/DP bude studentovi poslán email, že je práce schválena. Kopie emailu bude poslána na katedru.
  Následně studijní oddělení zapíše do IS STAGu termín odevzdání.

   

 • Termín přihlášení ke SZZ
  webový portál do 29. 4. 2021

  (https://www.fp.tul.cz/student/szz)
  Studenti, kteří mají přerušené studium, se přihlásí ke SZZ přes sekretářku dané katedry.

 • Odevzdání BP/DP
  on-line formou

  - elektronicky v IS STAG potvrdit prohlášení autora závěrečné práce,
  - doplnit v IS STAG název práce v českém a anglickém jazyce, anotaci v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce, rozsah práce a počet příloh,
  - uložit do IS STAG elektronickou podobu závěrečné práce vytvořenou podle čl. 3 odst. (3)  směrnice rektora TUL č. 5/2018 (viz https://www.tul.cz/document/8580),
  - uložit do IS STAG datové přílohy práce komprimované do jednoho souboru ve formátu ZIP s velikostí nepřesahující 50 MB podle čl. 3 odst. (4) směrnice rektora TUL č. 5/2018.

   

 • Zápis zápočtu do IS STAGu za BP/DP

  Zápis zápočtu do IS STAGu provede studijní referentka po schválení elektronické verze.

 • Úřední hodiny pro odevzdání BP/DP
 • Kontrola plnění studijních povinností před SZZ
  do 26. 5. 2021
 • Informace k promocím

  Pozvánka bude zveřejněna po ukončení všech státních závěrečných zkoušek na webu FP TUL. Žádáme všechny absolventy, aby se dostavili na studijní oddělení k vyřízení výstupních formalit (odevzdat výstupní list a uhradit 200,-Kč za slavnostní štolu). Výstupní list je ke stažení na webu FP TUL.

Bakalářské a diplomové práce zadávané a obhajované na FP TUL jsou evidovány v informačním systému STAG. IS STAG využívá student k vyhotování zadání závěrečné práce, vkládání metadat o vyhotovené práci a úplného textu závěrečné práce a k vytvoření titulních stran závěrečné práce.
Pokyny pro zpracování závěrečné práce
 • Na deskách musí být logo Technické univerzity v Liberci.
 • Pevná vazba v tvrdých deskách tmavé barvy s dostatečně kontrastním potiskem.
  Na deskách musí být uveden rok, kdy odevzdáváte BP/DP.

 • Při jednostranném tisku se počítá zadání, které je na dvě stránky, jako jedna stránka (stránka 2).
 • Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro katedru, na které je práce obhajována, a která jsou uvedena v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz).
 • V tištěné a elektronické verzi BP/DP se prohlášení nepodepisuje.

 • Povinné části závěrečné práce (předloha úvodního listu, zadání a prohlášení)

V souladu s pravidly Technické univerzity v Liberci je nezbytné používat jednotnou úpravu obálky a titulních listů a znění prohlášení. Formuláře v platné verzi (vazba pevných desek) jsou zveřejněny na webu Technické univerzity. Titulní stránku, zadání a text prohlášení získá student v IS STAG, sám je nevytváří.

Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí osobně nebo emailem na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní stránky Vám budou vygenerovány.

Odevzdání BP/DP  (netýká se termínu odevzdání 29. 4. 2021)
Nejdříve odevzdáte originál BP/DP ke kontrole na studijní oddělení (Petra Kazdová - 4. patro). Originál bude studentovi vrácen a společně s kopií odevzdá na danou katedru.

Na studijním oddělení odevzdáváte:

 1. originál BP nebo DP ke kontrole
 2. navíc volně vytištěné prohlášení (bez podpisu)
 3. formulář - vložené údaje do STAGu 
  Student vkládá BP/DP do systému IS STAG v elektronické verzi před odevzdáním na studijní oddělení, která musí být shodná s tištěnou verzí.
  (Studentům, kteří mají přerušené studium, bude vloženo do IS STAGu na studijním oddělení.)
 4. potvrzení o převzetí závěrečné práce na studijním oddělení (souhlas vedoucího

Bakalářská práce v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v bakalářské práci (dále jen BP) schopnost aplikovat teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence, které získává a rozvíjí v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání BP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením, které je v souladu s opatřením děkana č. 3/2008. Student pracuje na BP zpravidla 3 semestry, minimálně však 2 semestry od zadání BP. Student volí téma BP dle vypsaných okruhů na dané katedře.
 3. Postup zadání BP: student v IS STAG vyplňuje formulář Podklad pro zadání BP/DP. Po schválení Podkladu vedoucím práce a vedoucím katedry stagař katedry generuje v IS STAG Zadání BP.
 4. BP má následující strukturu:
  • Titulní list s názvem BP (vygeneruje IS STAG)
  • Zadání práce (vygeneruje IS STAG)
  • Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  • Poděkování (nepovinné)
  • Anotace v českém a anglickém jazyce. Pokud není jazykem bakalářské práce čeština nebo angličtina, rovněž anotace v jazyce práce. Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova
  • Obsah
  • Seznam obrázků, tabulek, případně seznam grafů
  • Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  • Text vlastní práce členěný do kapitol
  • Seznam literatury, zdrojů dle závazných pravidel katedry, na které je BP řešena (viz e-kurz)
  • Seznam příloh
  • Přílohy
 5. BP má rozsah vlastního textu zpravidla 40 normostran.
 6. Strany BP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu FP TUL.
 8. Výtisky BP musí být svázány v pevné vazbě, jednotlivé listy nesmí být volné.
 9. Student odevzdává BP minimálně ve dvou vyhotoveních – originál na děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické ke kontrole a poté i s kopií odevzdá na katedru, kde práci obhajuje. Katedra může požadovat dva výtisky a CD. Práce na CD musí být odevzdána ve formátu pdf.
  Podpora procesu Odevzdání BP/DP je k dispozici v kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce na e-learningovém portálu FP TUL.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 26. 2. 2015

Diplomová práce v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v diplomové práci (dále jen DP) schopnost syntetizovat a aplikovat znalosti, vědomosti a kompetence získané v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání DP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením, které je v souladu s opatřením děkana č. 3/2008. Student pracuje na DP zpravidla 3 semestry, minimálně však 2 semestry od zadání DP. Student volí téma DP dle vypsaných okruhů na dané katedře.
 3. Postup zadání DP: student v IS STAG vyplňuje formulář Podklad pro zadání BP/DP. Po schválení Podkladu vedoucím práce a vedoucím katedry odpovědný pracovník katedry pro správu STAG generuje v IS STAG Zadání DP.
 4. DP má následující strukturu:
  • Titulní list s názvem DP (vygeneruje IS STAG)
  • Zadání práce (vygeneruje IS STAG)
  • Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  • Poděkování (nepovinné)
  • Anotace v českém a anglickém jazyce. Pokud není jazykem diplomové práce čeština nebo angličtina, rovněž anotace v jazyce práce. Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova.
  • Obsah
  • Seznam obrázků, tabulek, případně seznam grafů
  • Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  • Text vlastní práce členěný do kapitol
  • Seznam literatury, zdrojů podle závazných pravidel katedry, na které je práce zadána (viz e-kurz)
  • Seznam příloh
  • Přílohy
 5. DP má rozsah vlastního textu zpravidla 70 normostran.
 6. Strany DP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu FP TUL.
 8. Výtisky DP musí být svázány v pevné vazbě, jednotlivé listy nesmí být volné.
 9. Student odevzdává DP minimálně ve dvou vyhotoveních – originál na děkanát Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické ke kontrole a poté i s kopií odevzdá na katedru, kde práci obhajuje. Katedra může požadovat dva výtisky a CD. Práce na CD musí být odevzdána ve formátu pdf.
 10. Podpora procesu Odevzdání BP/DP je k dispozici v kurzu Průvodce studenta FP tvorbou odborné (závěrečné) práce na e-learningovém portálu FP TUL.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 26 2. 2015

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci