Skip to main content

Pokyny pro zpracování bakalářské a diplomové práce

SZZ 15. 8. - 30. 8. 2024
 • Termín odevzdání BP/DP
  do 10. 7. 2024 (včetně)

  Po vložení BP/DP v IS STAG pošle student sdělení na email adresu své studijní referentky.
  Do předmětu emailu prosím uvádějte Odevzdání závěrečné práce.

  Studenti, kteří mají přerušené studium, se emailem obrátí na paní Kazdovou a požádají o vygenerování úvodních listů. Kompletní práci ve formátu pdf. zašlete na email (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Práce Vám bude nahrána do STAGu.

  Kroky pro vygenerování úvodních listů z IS STAGu:
  - moje studium
  - kvalifikační práce (levý sloupec)
  - doplnit údaje o bakalářské/diplomové práci
  - tisk titulních stránek a zadání kvalifikační práce - tisk v pdf

  Úvodní listy vložte do své práce ve formátu pdf. Nepřevádějte do wordu!


  Po kontrole BP/DP bude studentovi poslán email, že je práce schválena. Kopii emailu obdrží vedoucí práce, vedoucí katedry a sekretariát katedry, na které bude obhajoby probíhat.
  Následně studijní oddělení zapíše do IS STAGu termín odevzdání.

   

 • Termín přihlášení ke SZZ
  webový portál do 10. 7. 2024

  (https://www.fp.tul.cz/student/szz)
  Studenti, kteří mají přerušené studium, se přihlásí ke SZZ přes sekretářku dané katedry.

 • Odevzdání BP/DP
  POUZE ON-LINE formou

  (směrnice děkana FP TUL 1/2021, čl.3)

  - elektronicky v IS STAG potvrdit prohlášení autora závěrečné práce,
  - doplnit v IS STAG název práce v českém a anglickém jazyce, anotaci v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce, rozsah práce a počet příloh,
  - uložit do IS STAG elektronickou podobu závěrečné práce vytvořenou podle čl. 3 odst. (3)  směrnice rektora TUL č. 5/2018 (viz https://knihovna.tul.cz/document/18),
  - uložit do IS STAG datové přílohy práce komprimované do jednoho souboru ve formátu ZIP s velikostí nepřesahující 50 MB podle čl. 3 odst. (4) směrnice rektora TUL č. 5/2018.

   

 • Zápis zápočtu do IS STAGu za BP/DP

  Zápis zápočtu do IS STAGu provede studijní referentka po schválení elektronické verze.

 • Kontrola plnění studijních povinností před SZZ
  do 12. 8. 2024
 • Informace k promocím

  Uskutečnění promocí bude záviset na aktuálních vládních opatřeních vztahující se k epidemilogické situaci. Prosím sledujte webové stránkyFB fakulty, kde budou informace ke konaní promocí včas zveřejněny.

  Výstupní list je ke stažení na webu FP TUL.

Bakalářské a diplomové práce zadávané a obhajované na FP TUL jsou evidovány v informačním systému STAG. IS STAG využívá student k vyhotování zadání závěrečné práce, vkládání metadat o vyhotovené práci a úplného textu závěrečné práce a k vytvoření titulních stran závěrečné práce.
Pokyny pro zpracování závěrečné práce

V souladu s pravidly Technické univerzity v Liberci je nezbytné používat jednotnou úpravu obálky a titulních listů a znění prohlášení. Titulní stránku, zadání a text prohlášení získá student v IS STAG, sám je nevytváří.

Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí osobně nebo emailem na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní stránky Vám budou vygenerovány.

Pozn.

Podle směrnice děkana FP TUL 1/2021, čl. 3, odst. 6 : „Katedra, na které probíhá obhajoba závěrečné práce, má právo si navíc vyžádat od autora také tištěnou podobu jeho závěrečné práce, a to maximálně ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit potřebám oponentů a členů komise při státní závěrečné zkoušce. Tyto výtisky závěrečné práce nemusí  být  svázány v  tvrdých  deskách podle čl. 3 odst. 2 písm. a) směrnice rektora, neboť nemají status oficiálně odevzdané práce ve smyslu směrnice rektora čl. 4 odst. 2. Ostatní náležitosti tištěné podoby závěrečné práce podle č. 3 odst. 2 písm. b) až h) směrnice rektora musí být splněny.“

 • Pro typografickou úpravu prací a pro používání citačního aparátu platí závazná pravidla stanovená pro katedru, na které je práce obhajována, a která jsou uvedena v elektronickém kurzu Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz).

 • V elektronické verzi BP/DP se prohlášení nepodepisuje.

 • Studenti, kteří mají přerušené studium, se obrátí osobně nebo emailem na studijní oddělení (Petra Kazdová) a úvodní stránky Vám budou vygenerovány.

 • Povinné části závěrečné práce (předloha úvodního listu, zadání a prohlášení)

Bakalářská práce v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v bakalářské práci (dále jen BP) schopnost aplikovat teoretické a praktické znalosti, dovednosti a kompetence, které získává a rozvíjí v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání BP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením, které je v souladu s opatřením děkana č. 3/2008. Student pracuje na BP zpravidla 3 semestry, minimálně však 2 semestry od zadání BP. Student volí téma BP dle vypsaných okruhů na dané katedře.
 3. Postup zadání BP: řídí se směrnicí děkana 1/2021, čl.2, odst. 1. a 2
 4. BP má následující strukturu:
  • Titulní list s názvem BP (vygeneruje IS STAG)
  • Zadání práce (vygeneruje IS STAG)
  • Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  • Poděkování (nepovinné)
  • Anotace v českém a anglickém jazyce. Pokud není jazykem bakalářské práce čeština nebo angličtina, rovněž anotace v jazyce práce. Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova
  • Obsah
  • Seznam obrázků, tabulek, případně seznam grafů
  • Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  • Text vlastní práce členěný do kapitol
  • Seznam literatury, zdrojů dle závazných pravidel katedry, na které je BP řešena (viz e-kurz)
  • Seznam příloh
  • Přílohy
 5. BP má rozsah vlastního textu zpravidla 40 normostran.
 6. Strany BP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu TUL.
 8. Student odevzdává BP pouze v elektronické podobě do IS/STAG.
  Podpora procesu Odevzdání BP/DP je k dispozici v kurzu Průvodce studenta tvorbou odborné (závěrečné) práce na e-learningovém portálu TUL.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 7. 4. 2021

Diplomová práce v jednotlivých krocích
 1. Student prokazuje v diplomové práci (dále jen DP) schopnost syntetizovat a aplikovat znalosti, vědomosti a kompetence získané v průběhu studia na FP TUL.
 2. Termín zadání DP v rámci studia určují zpravidla katedry FP TUL vlastním oznámením, které je v souladu s opatřením děkana č. 3/2008. Student pracuje na DP zpravidla 3 semestry, minimálně však 2 semestry od zadání DP. Student volí téma DP dle vypsaných okruhů na dané katedře.
 3. Postup zadání DP: řídí se směrnicí děkana 1/2021, čl.2, odst. 1. a 2
 4. DP má následující strukturu:
  • Titulní list s názvem DP (vygeneruje IS STAG)
  • Zadání práce (vygeneruje IS STAG)
  • Prohlášení (vygeneruje IS STAG)
  • Poděkování (nepovinné)
  • Anotace v českém a anglickém jazyce. Pokud není jazykem diplomové práce čeština nebo angličtina, rovněž anotace v jazyce práce. Pod každou jazykovou verzí uvést klíčová slova.
  • Obsah
  • Seznam obrázků, tabulek, případně seznam grafů
  • Seznam použitých zkratek a symbolů (abecedně tříděný)
  • Text vlastní práce členěný do kapitol
  • Seznam literatury, zdrojů podle závazných pravidel katedry, na které je práce zadána (viz e-kurz)
  • Seznam příloh
  • Přílohy
 5. DP má rozsah vlastního textu zpravidla 70 normostran.
 6. Strany DP jsou číslovány od první strany s textem (úvodní vygenerovaný list). Čísla stran se zobrazují od obsahu.
 7. Citační norma je závazně stanovena jednotlivými katedrami FP TUL a je uvedena v e-kurzu na e-learningovém portálu TUL.
 8. Student odevzdává BP pouze v elektronické podobě do IS/STAG.
  Podpora procesu Odevzdání BP/DP je k dispozici v kurzu Průvodce studenta tvorbou odborné (závěrečné) práce na e-learningovém portálu TUL.

Vydáno: 9. 3. 2011
Poslední úprava: 7. 4. 2021