Skip to main content

Zprávy pro uchazeče

| Zprávy pro uchazeče

Na otázky spojené s tímto nově otevíraným studijním programem nám odpověděla ředitelka DDM Větrník Mgr. Marta Kultová.

Pro akademický rok 2021/2022 otevíráme nový studijní obor sport se zaměřením na zdravý životní styl, jehož absolventi se uplatní v mnoha sférách, mimo jiné i v domech dětí a mládeže. Je pro vás důležité mít kvalifikované lektory?
Je pro nás velmi důležité mít kvalifikované lektory. Ze zákona musí mít naši externí vedoucí pedagogické vzdělání. Pokud v době nástupu potřebné vzdělání nemají, doplňují si ho během prvního roku (například formou kurzu od NIDV).

| Zprávy pro uchazeče

Na naší fakultě dlouho chybělo učitelství pro střední školy. Nyní jsme akreditaci získali a máme za sebou první semestr tohoto navazujícího magisterského oboru. Práci středoškolského pedagoga nám přiblíží dlouholetý spolupracovník naší fakulty, ředitel gymnázia F. X. Šaldy pan Václav Ulvr.

Jak vy jako ředitel gymnázia vnímáte rozdíl mezi výukou na základní a střední škole?
Jsem velmi rád, že na fakultě se zásadně rozšiřuje seznam oborů, které budou vzdělávat budoucí učitele středních škol. Zatímco výuka na základní škole je povinná a dává každému žákovi základní vědomosti a dovednosti, střední školu si mladý člověk vybírá podle svého uvážení.

| Zprávy pro uchazeče

V rámci představení nového studijního programu Pedagogická studia jsme o rozhovor požádali paní Mgr. Marii Holou, Th.D., zástupkyni ředitelky pro Montessori třídy na ZŠ v ul. 5. května v Liberci, s níž budeme při realizaci tohoto studijního programu úzce spolupracovat.

Jako jediná základní škola v Liberci máte otevřené také Montessori třídy. Jací učitelé v nich děti učí? Přešli z klasického systému do tohoto alternativního, nebo to jsou spíše začínající absolventi pedagogických fakult?
MH: Příběhy našich průvodců, jak učitelům říkáme, jsou různé. Jsou mezi námi čerství absolventi, ale i lidé s mnohaletou praxí v klasickém školství, kteří cítili, že potřebují dělat věci jinak, než je zvykem. Někteří kolegové si před nástupem k nám prošli různými jinými profesemi.

| Zprávy pro uchazeče

O novém studijním programu Bioinženýrství jsme si povídali s prof. Davidem Lukášem z KCH.

Jak byste zhodnotil první semestr studijního programu bioinženýrství?
Náš bakalářský studijní program potkala ta smůla, že byl schválen rozhodnutím Národního akreditačního úřadu až 25. června roku 2020. Proto jsme vloni měli velmi omezenou možnost seznámit s touto možností studia středoškolské studenty. Máme proto zatím jenom jedinou studentku, Elišku, které se pečlivě věnujeme a nový studijní program spolu s ní ladíme.

| Zprávy pro uchazeče

S ohledem na posun termínů maturit vyhlášeným MŠMT, je prodloužena povinnost zaslání maturitních vysvědčení a případně lékařská potvrzení až do 30. 7. 2021 (pátek).

Doplňující podklady k přihláškám zasílejte pouze emailem na studijní odděleni FP TUL.

| Zprávy pro uchazeče

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí budou vyřešena nejpozději do 16.9.2020. Uchazeč obdrží písemné vyrozumění. Odvolání, u kterých děkan FP TUL nezmění své stanovisko, jsou postoupena k vyřízení rektorovi TUL.

| Zprávy pro uchazeče

FP TUL vyhlásila dodatečné přijímací řízení do studijního programu "Učitelství pro střední školy a 2.stupeň základních škol" pro ak. rok 2020/2021. Uzávěrka přihlášek do 31. 8. 2020.

Podmínky přijímacího řízení

| Zprávy pro uchazeče

FP TUL vyhlásila dodatečné přijímací řízení do studijního programu "Bioinženýrství" pro ak. rok 2020/2021. Uzávěrka přihlášek je do 31. 8. 2020.

Podmínky přijímacího řízení