Skip to main content

Přijímací řízení
pro akademický rok  2024/2025

V případě dotazů k přijímacímu řízení se obracejte na studijní oddělení.

Základní podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o řádném ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Tyto doklady si od vás vyžádáme po obdržení vaší přihlášky a zaplacení poplatku. 

Uchazečky a uchazeči, kteří absolvovali předchozí stupeň vzdělání v zahraničí, jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR. Uchazečky– cizinky a uchazeči – cizinci, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 podle společného evropského referenčního rámce.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Doplňující podklady k přihláškám, které jsou požadovány k jednotlivým studijním programům (maturitní vysvědčení, výroční vysvědčení, lékařské potvrzení, jazykové certifikáty, čestné prohlášení) vkládejte elektronicky do své e-přihlášky.

Aktuální podmínky přijímacího řízení

Přijetí ke studiu k danému studijnímu programu jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE FP

Důležité termíny

Den otevřených dveří

Termín podání přihlášek

Termín podání přihlášek - studijní program
Učitelství pro 1.stupeň základních škol

Termín přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacích zkoušek

2. kolo - Termín podání přihlášek

2. kolo - Termín přijímacích zkoušek

Obecné podmínky

Nutné podmínky pro přijetí:

 1. Podání elektronické přihlášky do 14. 8. 2024 (2. kolo)
 2. Včasné zaplacení poplatku. Nejpozději do 14. 8. 2024 (2. kolo)
 3. Řádné doložení požadovaného vzdělání a dalších dokumentů (lékařské potvrzení - viz níže, jazykové certifikáty aj.)
 • Lékařské a logopedické potvrzení pro studium:
  - Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základních škol

 • Potvrzení tělovýchovného lékaře pro studium:
  - Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, 
  - Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl 
  - NMgr. programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – specializace Tělesná výchova
  Potvrzení tělovýchovného lékaře lze odevzdat i na obdobném formuláři, na kterém bude zmíněno, že uchazeč/ka je zdravotně způsobilý/á pro absolvování praktické výuky tělovýchovně-sportovního studijního programu na vysoké škole

 

 • Čestné prohlášení uchazeče a uchazečky o studium kombinované formy NMgr. programů :
  - Učitelství pro 1.stupeň ZŠ
  - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
  - Učitelství pro střední školy a 2. stupeň ZŠ

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

 1. uchazečky a uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých programů),
 2. uchazečky a uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazečky a uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity programu),
 3. uchazečky a uchazeči, kteří se v pořadí podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě programu (popř. kombinace programů).

Časté dotazy

Výše poplatku?

Poplatek za přijímací řízení činí 600 Kč pro studium v českém jazyce,

Poplatek za přijímací řízení činí 2 000 Kč (resp. 100 USD) pro studium v anglickém jazyce.

Jak podat přihlášku?

Přihláška se vyplňuje VÝHRADNĚ elektronicky na adrese: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec.

Nejdéle do 31. 5. 2024
(pouze stud.program Učitesltví pro 1.stupeň ZŠ)

Na jaký účet převést platbu?

Výhradně bankovním převodem.
Studijní programy v českém jazyce:
Č. ú.: 305806603/0300,
Variabilní symbol: 649133 (uvést v poznámce k převodu).

Studijní program v anglickém jazyce (NMgr. Bioengineering):
IBAN: CZ16 0300 0000 0006 8164 1013
SWIFT CODE: CEKO CZ PP
Variabilní symbol: 649133 (uvést v poznámce k převodu).

Do jakého data poslat kopii maturitního vysvědčení?

Kdo maturuje nyní na jaře (školní rok 2023/2024), zašle  kopii po úspěšném složení zkoušky, nejpozději do 30. 6. 2024, na studijní oddělení fakulty.

Kdo již má maturitní vysvědčení, zašle jeho kopii na studijní oddělení fakulty nejpozději do 31. 5. 2024.
(pouze studijní program Učitelství pro 1.stupeň ZŠ)

Kopii maturitního vysvědčení pro 2. kolo přijímacího řízení je nutné přiložit do Přihlášky - tedy nejpozdějí do 14. 8. 2024

Kde najdu výsledky?

Informační systém studijní agendy (IS STAG)

Ukázky testů a doporučení k přípravě na přijímací řízení

Bakalářské studium

V přijímacím řízení pro akademický rok 2024/2025 uchazeči bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání, vybraných ostatních  jednoobrových bakalářských studijních programů a magisterského studijního programu Učitelství pro 1.stupeň ZŠ konají písemný test obecných studijních předpokladů.

Upozorňujeme, že se jedná o test naší fakulty, nikoliv Národní srovnávací zkoušky SCIO.

Pro přípravu na test lze využít ukázkové testy studijních předpokladů právě na webu scio.cz.


Ostatní studijní programy
studijní literatura k přijímací zkoušce

Magisterské studium
Učitelské studijní programy

Statistiky

Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

    Přihlášky Přijato Zapsáno
Studijní program Typ P K P+K P K P+K P K P+K
Aplikovaná geografie bc. 50   50 39   39 36   36
Bioinženýrství bc. 23   23 13   13 7   7
Česká filologie pro praxi bc. 47   47 35   35 23   23
Historická a muzeologická studia bc. 40   40 28   28 22   22
Matematika bc. 11   11 8   8 5   5
Ochrana přírody a životního prostředí bc. 32   32 22   22 22   22
Pedagogická studia bc. 87 85 172 51 45 96 29 31 60
Sociální práce bc.   123 123 43   43 36   36
Speciální pedagogika bc. 185 226 411 50 50 100 30 33 63
Sport se zaměřením na zdravý životní styl bc. 155   155 81   81 60   60
Učitelství pro mateřské školy bc. 106   106 47   47 27   27
 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělání bc. 91 85 176 54 47 101 36 31 67
 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání bc. 95   95 60   60 32   32
 Dějepis se zaměřením na vzdělání bc. 77 66 143 55 43 98 34 31 65
Fyzika se zaměřením na vzdělání bc. 3 16 19 2 12 14 1 8 9
Chemie se zaměřením na vzdělání bc. 15 13 28 10 11 21 5 6 11
Informatika se zaměřením na vzdělání bc. 17 24 41 10 17 27 7 15 22
Matematika se zaměřením na vzdělání bc. 28 28 56 21 22 43 15 17 32
Německý jazyk se zaměřením na vzdělání bc. 24 6 30 16 3 19 9 1 10
Přírodopis se zaměřením na vzdělání bc. 45 24 69 21 10 31 12 7 19
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělání bc. 47   47 34   34 31   31
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělání bc. 89   89 51   51 30   30
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělání bc. 83 61 144 59 36 95 26 32 58
Zeměpis se zaměřením na vzdělání bc. 47 31 78 33 21 54 17 14 31
Bc. programy celkem     1397 788 2185 843 317 1160 552 226 778
 
Učitelství pro 1. stupeň základních škol  mgr. 123 123 246 54 57 111 25 40 65
Aplikovaná geografie a regionální rozvoj nmgr. 17   17 11   11 9   9
Aplikovaná matematika nmgr. 6   6 3   3 3   3
Bioinženýrství nmgr. 9   9 4   4 4   4
Historie nmgr. 13   13 6   6 4   4
Učitelství pro 2. stupeň základních škol, Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol nmgr. 102 158 260 58 88 146 44 76 120
Mgr. + NMgr. celkem   270 281 551 136 145 281 89 116 205
 
Celkem  Vše  1667 1069 2736 979 462 1441 641 342 983
                     
Dějiny a společnost v moderní době Ph.D. 6   6 4   4 4   4
Nano a mikrotechnologie Ph.D. 3   3 3   3 3   3
Ph.D celkem   9 0 9 7 0 7 7 0 7
                     
Celkem  Vše  1676 1069 2745 986 462 1448 648 342 990

Informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

    Přihlášky Přijato Zapsáno
Studijní program Typ P K P+K P K P+K P K P+K
Aplikovaná geografie bc. 49   49 32   32 20   20
Bioinženýrství bc. 18   18 6   6 4   4
Česká filologie pro praxi bc.  45   45 29   29 21   21
Historická a muzeologická studia bc.  53   53 26   26 14   14
Matematika bc.  12   12 6   6 3   3
Pedagogická studia bc.  119  100  219  44 45 89 22 26 48
Sociální práce bc.    139 139   49 49   36 36
Speciální pedagogika bc.  166 224  390 47 55 102 31 41 72
Sport se zaměřením na zdravý životní styl bc. 149   149 88   88 67   67
Učitelství pro mateřské školy bc. 159   159  47    47 27   27
 Anglický jazyk se zaměřením na vzdělání bc. 199 117 316 92 66 158 62 40 102
 Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání bc. 70   70 60   60 33   33
 Dějepis se zaměřením na vzdělání bc.  86  62  148 46 34 80  22  26 48
Fyzika se zaměřením na vzdělání bc.  4  8  12 3 6 9 2 5 7
Chemie se zaměřením na vzdělání bc. 9 12 21 7 10 17 2 6 8
Informatika se zaměřením na vzdělání bc. 18 11 29 8 5 13 7 4 11
Matematika se zaměřením na vzdělání bc. 25 24 49 16 15 31 11 12 23
Německý jazyk se zaměřením na vzdělání bc. 12 6 18 10 5 15 7 2 9
Přírodopis se zaměřením na vzdělání bc.  49 30 79 32 20 52 16 16 32
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělání bc.  25   25 16   16 8   8
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělání bc. 99   99 61   61 35   35
Základy společenských věd se zaměřením na vzdělání bc.  54 40 94 29 15 44 13 9 22
Zeměpis se zaměřením na vzdělání bc.  52 33 85 32 18 50 18 11 29
Bc. programy celkem      1472 806 2278 737 343 1080 445 234 679
 
Učitelství pro 1. stupeň základních škol  mgr. 127 105 232 53 56 109 26 40 66
Aplikovaná geografie a regionální rozvoj nmgr.  9   9 8   8 8   8
Bioinženýrství nmgr. 4   4 1   1 0   0
Historie nmgr. 8   8 3   3 3   3
Vychovatelství nmgr. 25   25 8   8 6   6
Učitelství pro 2. stupeň základních škol Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol nmgr. 103 213 316 56 63 119 52 53 105
NMgr. celkem   276 318 594 129 119 248 95 93

188

 
Celkem  Vše  1748 1124 2872 866 462 1328 540 327 867
 • P
  prezenční forma studia
 • K

  kombinovaná forma studia

 • bc.
  bakalářské studium (absolventi získávají titul Bc.)
 • mgr.
  5-ti leté magisterské studium (absolventi získávají titul Mgr.)
 • nmgr.
  2 leté navazující magisterské studium (absloventi získávají titul Mgr.)