Přijímací řízení
pro akademický rok  2021/2022

V případě dotazů k přijímacímu řízení se obracejte na studijní oddělení.

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

S ohledem na posun termínů maturit vyhlášeným MŠMT, je prodloužena povinnost zaslání maturitních vysvědčení a případně lékařská potvrzení až do 30. 7. 2021 (pátek).

Doplňující podklady k přihláškám zasílejte pouze emailem na studijní odděleni FP TUL.

Aktuální podmínky přijímacího řízení

Přijetí ke studiu k danému studijnímu programu jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE FP

Důležité termíny

Den otevřených dveří (online)

Termín podání přihlášek

Termín přijímacích zkoušek 

Obecné podmínky

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. Podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze  do 30. 4. 2021
  2. Včasné zaplacení poplatku.
  3. Řádné doložení požadovaného vzdělání.
  4. Lékařské potvrzení pro Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy.
  5. Potvrzení tělovýchovného lékaře pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání, studium Bc. programu Sport se zaměřením na zdravý životní styl nebo pro studium NMgr. programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – specializace Tělesná výchova

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

  1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých programů),
  2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity programu),
  3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě programu (popř. kombinace programů).

Časté dotazy

Výše poplatku?

Poplatek za přijímací řízení činí 600,- Kč

Jak podat přihlášku?

Přihláška se vyplňuje elektronicky na adrese: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec  Po vyplnění je uchazeč povinen elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi poštou do 30. 4. 2021.

Na jaký účet převést platbu?

bankovním převodem, popřípadě platební kartou
účet: 305806603/0300
konstantní: symbol 0308 
variabilní: symbol 649133 
specifický symbol: vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky

Na jakou adresu poslat vytištěnou elektronickou přihlášku?

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická - Studijní oddělení
Studentská 2, 461 17 Liberec

Do jakého data poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Kdo již má maturitní vysvědčení, zašle jeho ověřenou kopii rovnou s přihláškou. Kdo maturuje nyní na jaře, zašle kopii ihned po úspěšném složení zkoušky, nejpozději do 30. 6. 2021, na studijní oddělení fakulty.

Kde najdu výsledky?

Informační systém studijní agendy (IS STAG)

Ukázky testů pro přijímací řízení

Navazující magisterské studium
Učitelské studijní programy
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - specializace
Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol - specializace
Ostatní studijní programy

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci