Přijímací řízení pro akademický rok  2020/2021

Termín pro podání přihlášek je 30. 4 . 2020.

Aktuální podmínky přijímacího řízení

Přijetí ke studiu k danému studijnímu programu jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE FP.

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Důležité termíny

Den otevřených dveří

Termín podání přihlášek

Termín přijímacích zkoušek 

Náhradní termín přijímacích zkoušek 

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí
Termín skončení přijímacího řízení

Obecné podmínky

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. Podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze  do 30. 4. 2020
  2. Včasné zaplacení poplatku.
  3. Řádné doložení požadovaného vzdělání.
  4. Lékařské potvrzení pro Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy.
  5. Potvrzení tělovýchovného lékaře pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a programu Tělesná výchova a sport, studijní obor Rekreologie nebo pro studium NMgr. programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – obor Tělesná výchova.

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

  1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých programů),
  2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity programu),
  3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě programu (popř. kombinace programů).

Časté dotazy v době pandemie

Bude posunut termín pro odevzdání přihlášek?
Termín pro odevzdání přihlášek (30. 4.) posunutý nebude. Předpokládáme, že bude vyhlášeno 2. kolo přijímacích zkoušek v některých programech/oborech. Sledujte webové stránky FP TUL.
Co mám dělat, když nemohu vzhledem k situaci získat potvrzení od lékaře (praktického, tělovýchovného, logopeda)?
Potvrzení od lékaře dodejte spolu s maturitním vysvědčením do 30. 6. 2020. Pokud nebude ani v červnu vzhledem k vládním opatřením možné získat potvrzení, bude i tento termín posunutý.
Co mám dělat v této situaci, když nezískám ze své střední školy potvrzený průměr?
Vzhledem k situaci nám postačí, když dodáte kopie všech vysvědčení ze střední školy (4 roky).
Mám posunuté SCIO testy, akceptujete to?

Ano, víme o tom a NSZ SCIO má náš souhlas, že posunutí akceptujeme.

  • termín ze 4. 4. se posunuje na 1. 5.
  • termín z 1. 5. se posunuje na 23. 5.

Předpokládáme, že pokud vzhledem k situaci dojde k dalšímu posunutí, budeme ho akceptovat.

Co když se mi posunuté SCIO testy nepovedou, mohu žádat o náhradní termín?

Nebudete-li v den konání přijímacích zkoušek na FP TUL znát výsledek SCIO testů, pak vám doporučujeme absolvovat přijímací zkoušky. V případě, že bude váš výsledek z testu OSP lepší než by odpovídalo 55. percentilu, budou vám započítány body ze SCIO testů. Na testy z přijímacích zkoušek na FP TUL pak nebude brán zřetel.

Do kdy mám dodat maturitní vysvědčení?

Maturitní vysvědčení dodejte do 30. 6. 2020, pochopitelně jsme připraveni tento termín upravit v souvislosti s reálným konáním maturitních zkoušek.

Co když se mi maturita nepovede, akceptujete maturitu v září?

Fakulta bude konat v této záležitosti ve prospěch uchazečů, ale je nutné vždy dodržet právní rámec přijetí ke studiu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nyní připravuje legislativní změny, které se budou týkat zejména podmínek přijímacího řízení, zapisování studentů bez splněné maturitní zkoušky nebo bez možnosti doložení příslušných dokumentů při zápisu.

Jsem učitel/ka, potřebuji si dodělat vzdělání a mám smlouvu na dobu určitou. Kdy obdržím rozhodnutí o přijetí/nepřijetí, abych nebyl/a propuštěn/a?

V tuto chvíli nelze přesný termín bohužel sdělit. Fakulta bude konat v této záležitosti bez zbytečného prodlení, ale je nutné dodržet právní rámec přijetí ke studiu, to je splnění  všech podmínek potřebných k přijetí. Především se jedná o složení maturitní zkoušky a úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve studijních programech, kde je vyžadována.  Termíny těchto zkoušek závisí na vývoji situace. MŠMT navíc chystá legislativní změny (viz odpověď na předcházející otázku), které by nám pomohly lépe řešit situaci s přijímáním studentů.

Bude do 30. 4. stačit elektronická přihláška, nebo budu muset přihlášku přinést osobně nebo poslat poštou?

Ano, elektronické podání přihlášky postačuje, pokud máte k dispozici další potřebné doklady, zejména vysvědčení ze střední školy, zašlete jejich kopie e-mailem na studijní oddělení.

Bude se posouvat termín přijímacích zkoušek?

Termín bude záviset na vývoji situace, bude respektovat a odvíjet se od konání maturitních zkoušek.

Časté dotazy

Výše poplatku?

Poplatek za přijímací řízení činí 600,- Kč

Jak podat přihlášku?

Přihláška se vyplňuje elektronicky na adrese: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec  Po vyplnění je uchazeč povinen elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi poštou do 30. 4. 2020.

Na jaký účet převést platbu?

bankovním převodem, popřípadě platební kartou
účet: 305806603/0300
konstantní: symbol 0308 
variabilní: symbol 649133 
specifický symbol: vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky

Na jakou adresu poslat vytištěnou elektronickou přihlášku?

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická - Studijní oddělení
Studentská 2, 461 17 Liberec

Do jakého data poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Kdo již má maturitní vysvědčení, zašle jeho ověřenou kopii rovnou s přihláškou. Kdo maturuje nyní na jaře, zašle kopii ihned po úspěšném složení zkoušky, nejpozději do 30. 6. 2020, na studijní oddělení fakulty.

Kde najdu výsledky?

Informační systém studijní agendy (IS STAG)

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci