Přijímací řízení pro akademický rok  2020/2021

Informace z úřední desky - pozor změna!

Změny podmínek přijímacího řízeni pro akademický rok 2020/2021

Aktuální podmínky přijímacího řízení

Přijetí ke studiu k danému studijnímu programu jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE FP.

Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské nenavazující studium) nebo dokladu o absolvování bakalářského studia (pro magisterský studijní program, který navazuje na bakalářský studijní program). Do doktorských studijních programů jsou přijímáni absolventi magisterských studijních programů. Uchazeči o studium cizinci jsou povinni doložit doklad o dosaženém vzdělání, který je uznán na území ČR.

Poskytnutí osobních údajů v přihlášce ke studiu je podle § 88 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění povinné. V případě jejich neposkytnutí nebude přihláška ke studiu přijata ke zpracování.

Důležité termíny

Den otevřených dveří

Termín podání přihlášek

Termín přijímacích zkoušek 

Náhradní termín přijímacích zkoušek 

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu

Dodatečný  termín podání přihlášek pro studijní program:  Chemie se zaměřením na vzdělávání

Dodatečný termín podání přihlášek pro studijní programy: Učitelství pro střední školy a 2.stupeň základních škol

Dodatečný  termín podání přihlášek pro studijní programy: Bioinženýrství

Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí
Termín skončení přijímacího řízení

Termín skončení přijímacího řízení

Obecné podmínky

Nutné podmínky pro přijetí:

  1. Podání elektronické přihlášky a doručení tištěné verze  do 30. 4. 2020
  2. Včasné zaplacení poplatku.
  3. Řádné doložení požadovaného vzdělání.
  4. Lékařské potvrzení pro Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy.
  5. Potvrzení tělovýchovného lékaře pro studium Bc. programu Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a programu Tělesná výchova a sport, studijní obor Rekreologie nebo pro studium NMgr. programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – obor Tělesná výchova.

Postup pro stanovení výsledku v přijímacím řízení:
Při splnění nutných podmínek pro přijetí jsou ke studiu přijati

  1. uchazeči, kteří splňují podmínky pro prominutí přijímací zkoušky nebo pro automatické přijetí (specifikace viz u jednotlivých programů),
  2. uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku s dobrým bodovým ziskem a celkovým umístěním (uchazeči jsou přijímáni podle pořadí do vyčerpání kapacity programu),
  3. uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů podle daných kritérií (zejména středoškolský prospěch) umístili na místě vyhovujícím kapacitě programu (popř. kombinace programů).

Časté dotazy v době pandemie

Jaké jsou termíny pro odevzdání přihlášek?

Termín pro odevzdání přihlášek (30. 4.) již vypršel. 2. kolo přijímacích zkoušek nebude vyhlášeno. Vzhledem k získané akreditaci bylo vyhlášeno pouze dodatečné přijímací řízení do bakalářského studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání (v kombinaci s matematikou, informatikou, fyzikou nebo přírodopisem). Termín pro odevzdání přihlášek je 14. 8.

Stačí elektronická přihláška, nebo je nutné přihlášku přinést osobně nebo poslat poštou?
Ano, elektronické podání přihlášky postačuje, pokud máte k dispozici další potřebné doklady, zejména vysvědčení ze střední školy, zašlete jejich kopie e-mailem na studijní oddělení.
Bude se posouvat termín přijímacích zkoušek?
S ohledem na vývoj situace (vládní opatření k postupnému uvolňování režimu ve školách a školských zařízeních, posunutí termínu konání maturit, schválení speciálního zákona o vysokých školách pro rok 2020) byly pro některé studijní programy upraveny podmínky přijímacího řízení a především byl posunut jejich termín na týden 29. 6. – 3. 7. 2020.
Do kdy mám dodat maturitní vysvědčení?
Maturitní vysvědčení prosím doložte do 30. 6. 2020.
Mám v této situaci dodávat potvrzení od lékaře (praktického, tělovýchovného, logopeda)?
Ano, potvrzení od lékaře dodejte spolu s maturitním vysvědčením do 30. 6. 2020.
Co mám dělat v této situaci, když nezískám ze své střední školy potvrzený průměr?
Vzhledem k situaci nám postačí, když dodáte kopie všech vysvědčení ze střední školy (4 roky).
Mám posunuté SCIO testy, akceptujete to?
NSZ SCIO má náš souhlas, že akceptujeme termíny 30. 5. a 13. 6. Pokud se zúčastníte dalších termínů (27. 6. a 11. 7) a chcete nárokovat dosažení alespoň 55%-percentilu, prosím dodejte nám příslušný certifikát, který zohledníme před vydáním rozhodnutí nebo případně v rámci odvolání.
Co když se mi posunuté SCIO testy nepovedou, mohu žádat o náhradní termín?
Nebudete-li v den konání přijímacích zkoušek na FP TUL znát výsledek SCIO testů, pak vám doporučujeme absolvovat přijímací zkoušky. V případě, že bude váš výsledek z testu OSP lepší než by odpovídalo 55%- percentilu, budou vám započítány body ze SCIO testů. Na testy z přijímacích zkoušek na FP TUL pak nebude brán zřetel.
Nebudete-li v den konání přijímacích zkoušek na FP TUL znát výsledek SCIO testů, pak vám doporučujeme absolvovat přijímací zkoušky. V případě, že bude váš výsledek z testu OSP lepší než by odpovídalo 55. percentilu, budou vám započítány body ze SCIO testů. Na testy z přijímacích zkoušek na FP TUL pak nebude brán zřetel.
Ano, víme o tom. NSZ SCIO má náš souhlas, že akceptujeme termíny 30. 5. a 13. 6. Další termíny 27. 6. a 11. 7. budeme chtít také zohlednit, ale vše záleží na konkrétní úpravě podmínek našeho přijímacího řízení, které s ohledem na vývoj situace nyní připravujeme.
Co když se mi maturita nepovede, akceptujete maturitu v září?
Pokud se uchazeč v rámci přijímacího řízení se umístí tak, že by byl fakultou přijat, může požádat o přerušení přijímacího řízení do termínu zářijové maturity. Pokud ji úspěšně složí, bude přijat.

Časté dotazy

Výše poplatku?

Poplatek za přijímací řízení činí 600,- Kč

Jak podat přihlášku?

Přihláška se vyplňuje elektronicky na adrese: http://www.tul.cz nebo  https://stag.tul.cz/portal/studium/uchazec  Po vyplnění je uchazeč povinen elektronickou přihlášku vytisknout, podepsat a zaslat se všemi náležitostmi poštou do 30. 4. 2020.

Na jaký účet převést platbu?

bankovním převodem, popřípadě platební kartou
účet: 305806603/0300
konstantní: symbol 0308 
variabilní: symbol 649133 
specifický symbol: vygeneruje se vám při podání elektronické přihlášky

Na jakou adresu poslat vytištěnou elektronickou přihlášku?

Technická univerzita v Liberci
Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická - Studijní oddělení
Studentská 2, 461 17 Liberec

Do jakého data poslat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Kdo již má maturitní vysvědčení, zašle jeho ověřenou kopii rovnou s přihláškou. Kdo maturuje nyní na jaře, zašle kopii ihned po úspěšném složení zkoušky, nejpozději do 30. 6. 2020, na studijní oddělení fakulty.

Kde najdu výsledky?

Informační systém studijní agendy (IS STAG)

Zasílal/a jsem odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Kdy bude má žádost vyřešena?

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí budou vyřešena nejpozději do 16.9.2020. Uchazeč obdrží písemné vyrozumění. Odvolání, u kterých děkan FP TUL nezmění své stanovisko, jsou postoupena k vyřízení rektorovi TUL.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci