Prospěchová stipendia

Principy přidělování od akademického roku 2009/2010 - aktualizované znění

 1. Na prospěchová stipendia v daném akademickém roce je k dispozici vždy 50 % zůstatku stipendijního fondu k 31.7. daného kalendářního roku, v němž akademický rok začíná.
 2. Základem pro posouzení nároku na prospěchové stipendium je pořadí studentů prezenčního studia vytvořené podle průměrného prospěchu dosaženého v předchozím akademickém roce. Pro pořadí studentů jsou rozhodné údaje ve STAG k datu 31.10. daného roku, seznamy jsou vytvářeny po jednotlivých studijních programech prezenčního bakalářského studia se zaměřením na vzdělávání a ostatních bakalářských jednooborových studijních programů, magisterského nebo navazujícího magisterského, přičemž dvojkombinace oborů v rámci programů Specializace v pedagogice, Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika, Matematika, Tělesná výchova a sport budou posuzovány najednou, stejně jako dvojkombinace učitelského studia (Mgr., NMgr.); obor Učitelství pro 1. st. ZŠ bude v rámci programu Učitelství pro základní školy posuzován samostatně. Vytvářené pořadí se bude týkat pouze těch studentů, kteří splňují níže uvedené podmínky:
  1. mají již úspěšně absolvovaný nejméně první rok studia daného programu (resp. oboru) na FP TUL; popř. jsou posluchači 1. ročníku studia navazujícího, přičemž bakalářské studium absolvovali v akademickém roce bezprostředně předcházejícím;
  2. dosáhli v předchozím akademickém roce alespoň 55 kreditů (do tohoto počtu se nezapočítávají kredity za uznané povinnosti);
  3. nepřekročili standardní dobu studia programu aktuálně studovaného na FP TUL;
  4. nebyl jim vyměřen poplatek za překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok;
  5. splnili studijní povinnosti předcházejícího akademického roku nejpozději do data určeného harmonogramem TUL a dostavili se v předepsaném termínu k zápisu do dalšího ročníku;
  6. jejich vážený studijní průměr získaný z IS STAG nepřesáhl v předchozím akademickém roce hodnotu 1,80 (uvedený prospěch musí být dosažen studiem v posuzovaném akademickém roce, uznané studijní povinnosti se nezapočítávají).
 3. V seznamech studentů vytvořených podle pořadí za dodržení výše uvedených pravidel bude mít nárok na prospěchové stipendium nejvýše tolik studentů, kolik odpovídá 7 % z celkového počtu studentů druhého a vyššího ročníku posuzovaného studijního programu/oboru prezenčního studia (v případě navazujícího studia všech studentů daného programu/oboru).
 4. Podle počtu studentů s nárokem na prospěchové stipendium a výše 50 % zůstatku stipendijního fondu budou každoročně opatřením děkana stanoveny měsíční částky a průměrný prospěch pro vyplacení stipendia, přičemž budou respektována měsíční maxima pro průměrný prospěch do 1,40 (max. 4 500 Kč) a pro prospěch přesahující 1,40, ale nepřekračující 1,80 (max. 2 500 Kč).
 5. Stipendium bude vypláceno po dobu 10 měsíců v měsících září-červen následovně:
  1. za 1. čtvrtletí (4 měsíce: září-prosinec) akademického roku bude vyplaceno zpětně nejpozději v prosinci.
  2. za 2. čtvrtletí (3 měsíce: leden-březen) akademického roku bude vyplaceno zpětně nejpozději v dubnu.
  3. za 3. čtvrtletí (3 měsíce: duben-červen) akademického roku bude vyplaceno zpětně nejpozději v červenci.
 6. O stipendium není třeba žádat. Studenti s nárokem na stipendium budou informováni emailem ze studijního oddělení FP TUL. Povinností studentů s nárokem na stipendium je zkontrolovat a doplnit do IS/STAG číslo svého účtu pro bezhotovostní výplatu; poté bude stipendium vypláceno automaticky. Při přerušení, popř. ukončení studia v daném roce nárok na stipendium zaniká ke dni změny.
 7. Pro akademický rok 2021/2022 budou prospěchová stipendia vyplácena dle Příkazu děkana č.1/2021.

Ubytovací stipendia

Podmínky pro získání a výplaty ubytovacího stipendia se řídí čl. 4 a 6 Stipendijního řádu TUL. Student může získat ubytovací stipendium pokud současně splňuje všechny následující podmínky podle čl. 4 odst. 1 Stipendijního řádu TUL, bez ohledu na to, zda je nebo není  ubytován na koleji:

 • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia. Je-li studentem několika souběžně studovaných studijních programů, je mu stipendium přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
 • nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně; po úspěšně ukončeném studiu se do doby dalšího studia předchozí neúspěšná studia nezapočítávají,
 • nemá místo trvalého pobytu v obci, jejíž dopravní obslužnost do místa studia je menší než časový limit stanovený opatřením rektora,
 • uvede bankovní spojení ( číslo účtu vedeného v české měně u některé z bankovních institucí se sídlem na území ČR).

Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře v IS/STAG (po přihlášení v nabídce Moje studium volba Moje údaje). Postup při podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia a jeho výplatě stanovuje Organizační vyhláška k podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia a jeho výplatě. Student podává elektronickou žádost jen jednou a může tak učinit kdykoliv v průběhu akademického roku. Při přestupu na jinou fakultu nebo při novém zahájení studia si zkontrolujte stav žádosti. Veškeré nesrovnalosti řešte se studijní referentkou příslušné fakulty. Při podání žádosti do 31.října a při splnění všech dalších podmínek, je studentovi ubytovací stipendium přiznáno od 1.října nebo od data zápisu. Při pozdějším podání žádosti je stipendium přiznáno od data podání žádosti.

O přiznání ubytovacího stipendia rozhoduje děkan. Rozhodnutí o (ne)přiznání ubytovacího stipendia se doručuje do vlastních rukou studentovi na studijním oddělení ve lhůtě 8 dnů od vyhlášení vydání rozhodnutí na úřední desce. Studenty nepřevzatá rozhodnutí budou vyvěšena na úřední desce - datum vyvěšení se pak považuje za datum doručení. Student má zákonnou lhůtu 30 dnů od data doručení na podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí.

Výši výplaty ubytovacího stipendia vyhlásí rektor počátkem měsíce následujícího po příslušném výplatním období. Ubytovací stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený v české měně u některé z bankovních institucí se sídlem na území ČR. Ubytovací stipendium se vyplácí za období říjen - červen, za červenec, srpen a září se ubytovací stipendium nevyplácí. Student má nárok na výplatu ubytovacího stipendia za každý den, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Výplata ubytovacího stipendia proběhne třikrát ročně vždy v druhé polovině měsíce (leden, duben, červenec) následujícího po příslušném výplatním období (září až prosinec, leden až březen, duben až červen).

Ubytovací stipendium se nezapočítává do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a je osvobozeno od daně z příjmů.

Sociální stipendia

Sociální stipendium se přiznává na základě elektronické žádosti studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny. Splnění této podmínky je student povinen prokázat předložením originálu písemného potvrzení s názvem "Sdělení pro účely přiznání stipendia" (dále jen potvrzení), vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. Potvrzení pro účely přiznání stipendia  platí po dobu 21 měsíců od konce roku, za který byl příjem zjišťován (např.potvrzení příjmu za rok 2007 platí do konce září 2009) a je příslušným úřadem vydáván vždy od 1.října. Student je povinen doložit na každé období svůj nárok originálem aktuálního písemného potvrzení "Sdělení pro účely přiznání stipendia", které musí předložit nejpozději do 31. října. Pokud tak neučiní je mu výplata sociálního stipendia zastavena.

Student musí svůj zájem o stipendium projevit  vyplněním elektronického formuláře IS/STAG (po přihlášení v nabídce Moje studium volba Moje údaje) . Postup při podávání žádosti o přiznání sociálního stipendia a jeho výplatě  stanovuje Organizační vyhláška k podávání žádostí o přiznání sociálního stipendia a jeho výplatě.

Podmínky pro získání a výplaty sociálního stipendia se řídí čl. 5 a 6  Stipendijního řádu TUL.

Sociální stipendium se přiznává ve standardní době studia za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém student splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, s vyjimkou měsíců července a srpna.

Výše sociálního stipendia činí měsíčně 3.400 Kč. (platí od 1. 1. 2019)

O přiznání sociálního stipendia rozhoduje děkan. Rozhodnutí o (ne)přiznání sociálního stipendia se doručuje do vlastních rukou studentovi na studijním oddělení ve lhůtě 8 dnů od vyhlášení vydání rozhodnutí na úřední desce. Studenty nepřevzatá rozhodnutí budou vyvěšena na úřední desce - datum vyvěšení se pak považuje za datum doručení.. Student má zákonnou lhůtu 30 dnů od data doručení na podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí.

Výplata sociálního stipendia proběhne třikrát ročně vždy v druhé polovině měsíce (leden, duben, červenec) následujícího po příslušném výplatním období (září až prosinec, leden až březen, duben až červen) výhradně převodem na bankovní účet studenta.

Sociální stipendium se nezapočítává do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a je osvobozeno od daně z příjmů.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci