Stipendijní fond

Pravidla pro přiznávání stipendií studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných fakultami TUL obsahuje Stipendijní řád TUL.


Podmínky přiznání prospěchového stipendia stanovuje čl. 4 tohoto řádu. Děkan fakulty vnitřní normou podle odst. 3 (c) stanoví předepsaný počet získaných kreditů a vážený studijní průměr a podle odst. 6 výši prospěchového stipendia na daný akademický rok, a to na základě počtu studentů a finančních možností fakulty.

Pro akademický rok 2022/2023 byly částky prospěchových stipendií stanoveny dle Příkazu č.2/2022 děkana FP TUL.

Studenti, kteří vyhověli podmínkám pro přidělení prospěchového stipendia, byli informováni mailem.


Dle čl. 3, odst. 1(e) tohoto řádu jsou možná přiznání stipendií v případech zvláštního zřetele hodných, přičemž v bodě III upřesňuje případy, v kterých může být přiznáno mimořádné stipendium. Základní podmínky přiznání mimořádného stipendia stanovuje čl. 10 Stipendijního řádu TUL. Děkan fakulty vnitřní normou podle odst. 3 a 4 tohoto článku stanoví další podmínky pro přiznání mimořádného stipendia a jeho výši.

Pravidla pro vyplácení mimořádných stipendií na FP TUL je dáno Směrnicí č.1/2022 děkana FP TUL.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Korespondenční adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť