STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ

Informace

Cílem studentské grantové soutěže na FP TUL je zvýšit a podpořit vědeckovýzkumné aktivity studentů doktorských a magisterských studijních programů ve spolupráci s akademickými pracovníky, zvýšit kvalitu a efektivnost vědecké, technické a vzdělávací práce, rozvíjet nové, zejména interdisciplinární obory doktorského a magisterského studia a navazovat spolupráci v těchto oborech se zahraničím.

SGS je hrazena z prostředků státního rozpočtu určených na specifický vysokoškolský výzkum, které poskytuje MŠMT na základě výsledků výzkumu a vývoje a počtu studentů v akreditovaných studijních programech. 

SGS na TUL blíže vykládají platné upřesňující pokyny (Pravidla SGS FP TUL pro daný kalendářní rok). Ty stanovují, že přihlášku projektu může podat student doktorského studijního programu akreditovaného na TUL nebo akademický pracovník TUL. Členem týmu mohou být studenti magisterských programů akreditovaných na TUL nebo akademičtí pracovníci. Projekt může být jednoletý, dvouletý nebo tříletý. U dvouletých nebo tříletých (tzv. pokračujících) projektů je nutno na konci každého roku předložit závěrečnou zprávu a požádat o tzv. prodloužení projektu (tj. zažádat o podporu projektu i v dalším roce novou řádnou přihláškou).

Veškeré podávání, hodnocení a administrace projektů (včetně hlášení změn) probíhá pro FP v elektronickém prostředí Portál-FP, s dodáním podepsaných zjednodušených listinných podob např. závěrečných zpráv.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Studentská 1402/2, 461 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885
ČSOB a.s. Liberec | 279571790/0300

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL
© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci