Skip to main content

30 let FP

2007

Integrační snahy v oblasti vysokého školství v Evropě výrazně ovlivnilo podepsání Boloňské deklarace v roce 1999 ministry z 29 evropských zemí včetně ČR.  V Boloňské deklaraci bylo stanoveno šest konkrétních cílů, s jejichž splněním se počítalo do roku 2010:

2006

Dny GIS (geografických a informačních systémů) jsou přehlídkou desítek a stovek map, které ukazují různé pohledy na města a krajinu kolem nás. Akce je určena především žákům základních a středních škol a studenty vysokých škol, ale i široké veřejnosti.

2003

Kreditní systém byl na univerzitě zaveden poprvé v akademickém roce 2003/2004. Všem studentům fakulty byla tehdy přiznána suma kreditů,  která odpovídala dosud splněným studijním povinnostem.  Dřívější vysokoškolské studium totiž přesně předepisovalo, které kurzy (přednášky, semináře, cvičení atd.) musí student během studia absolvovat. 

2002

Katedru roztočila v roce 1993 paní docentka Roztočilová pod názvem katedra národní školy. Dnes je katedra složena z odborníků humanitních, přírodovědných a estetických oborů i didaktiků z praxe. Pod jejich vedením zde získalo vzdělání téměř 1000 učitelů a učitelek 1. stupně základní školy (v magisterském programu) a mateřské školy (v bakalářském programu). Lze o nás tedy říci, že:

1998

Katedra aplikované matematiky vznikla v roce 1998 sloučením dvou (ze tří existujících v té době) matematický orientovaných kateder - Katedry diskrétní matematiky a statistiky a Katedry numerické a aplikované matematiky. Vedoucím katedry se stal M. Koucký, v roce 2004 byl do této funkce jmenován K. Segeth a od výběrového řízení v roce 2008 funkci vedoucího katedry opět vykonává M. Koucký.

1998

V akademickém roce 1997/98 bylo na Fakultě pedagogické TUL otevřeno magisterské studium učitelství tělesné výchovy a zeměpisu a současně s ním také zahájilo svou činnost pracoviště geografie. Po roce existence se toto pracoviště transformovalo v katedru. Prvním vedoucím byl Václav Poštolka (1948 – 2009).

1995

V roce 1996 byla ve Sportovním areálu Technické univerzity v Liberci poprvé zorganizována akce pro děti školního věku pod názvem „Týdny pohybu hrou“. Akce probíhala v následujících sedmi letech v rámci Projektů podpory zdraví MZ ČR a byla určena dětem výkonostně nesportujícím a pohybově neaktivním. V dalších letech stoupal zájem o tuto celoprázdninovou akci s atraktivním pohybovým programem a každoročně na akci sportovalo kolem 1500 dětí ve věku 6 až 15 let.

1995

Konference Současnost literatury pro děti a mládež se zrodila téměř z okamžitého popudu, když jsme v roce 1994 byli s kolegou Jiřím Janáčkem, tehdejším vyučujícím předmětu dětská literatura na naší katedře, na konferenci o dětské literatuře v Brně.

1995

Vysoká škola v Liberci byla zřízena rozhodnutím vlády ze dne 27. února 1953 jako Vysoká škola strojní (VŠS). Pro novou školu byla uvolněna budova tehdejšího gymnázia F. X. Šaldy v Hálkově ulici. Dne 1. října roku 1953 nastoupilo do prvních ročníků čerstvě otevřené vysoké školy 259 studentů. Škola se zaměřovala se na obory typické pro severní Čechy: strojírenský, textilní, oděvní, sklářský a keramický průmysl. 

Vládním nařízením č. 120/60 Sb. ze dne 5. 9. 1960 byla škola rozdělena na fakultu strojní a textilní a stala se z ní Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST).  V letech 1990–1994 vznikly další čtyři fakulty: pedagogická (1990), hospodářská (1992), architektury (1994) a mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (1995).   Původní název tak již neodpovídal zaměření a charakteru vysoké školy, a proto na základě zákona č. 192/1994 Sb. z 27. 9. 1994 mohla Vysoká škola strojní a textilní v Liberci  od 1. ledna 1995 používat název Technická univerzita v Liberci.

1994

Katedra matematiky byla založena v roce 1953 současně s Vysokou školou strojní v Liberci (od roku 1960 Vysoká škola strojní a textilní). Prvním vedoucím vzniklé katedry se stal K. Havlíček z UK v Praze. Současně přišel na katedru i F. Nožička, první přednášející matematiky na VŠ v Liberci. V počátečních letech existence katedry zde působila řada významných matematiků, např. V. Alda, J. Bečvář, A. Švec.