Historie

 • Kód studijního programu:
  N0222A120026
 • Typ studia:
  Navazující
 • Forma:
  Prezenční
 • Platnost od:
  2020
 • Standardní doba studia:
  2 roky
 • Maximální doba studia:
  5 let
 • Vyučovací jazyk:
  Čeština
 • Dosažený titul:
  Magistr (Mgr.)
 • Garant:
  Pažout Jaroslav, doc. PhDr. Ph.D.
 • Limit kreditů:
  120

Média

Cíl studia

Navazující magisterský studijní program Historie připravuje studenty na práci ve vědeckých a paměťových institucích (mj. vysoké školy, odborné vědecké ústavy, archivy, muzea, galerie, orgány památkové péče) či v jiných oblastech s uplatněním odborného historického vzdělání (mj. kulturní odbory orgánů státní správy a samosprávy, sdělovací prostředky, nakladatelství).

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti v oblasti moderní historie, dějin myšlení, vzdělanosti, kultury a umění, přičemž má dle svého zaměření možnost se v rámci povinně volitelných předmětů též orientovat na dějiny starší. Získá rovněž dostatečnou metodologickou výbavu a schopnost odborné komunikace. Teoretické poznatky bude umět aplikovat podle požadavků praxe a dosažené vědomosti využívat ve vědeckovýzkumné, vzdělávací i organizačně správní činnosti.

Obsahové zaměření

Navazující magisterský studijní program Historie je zaměřen na prohloubení odborného vzdělání a získání potřebných znalostí a dovedností k samostatné badatelské práci v oboru historie. Je soustředěn na prohloubení teoretického poznání moderních českých, resp. československých dějin v mezinárodním kontextu od konce 18. století po dějiny soudobé. Základní předměty zahrnující jednotlivé úseky českých, resp. československých dějin jsou doplněny o kurzy směřující k prohloubení znalostí jednotlivých aspektů důležitých pro pochopení vývoje moderní společnosti, jako jsou role náboženství v moderním světě, vytváření moderních národů a nacionalismus, vzdělanost a její úloha v novodobé společnosti či politické ideologie. Stranou pozornosti nezůstane ani kultura a umění v moderní době a metodologické aspekty historické vědy, součástí studijního programu jsou i praxe. NMgr. studijní program Historie je zaměřen primárně na moderní dějiny, především v rámci povinně volitelných předmětů je však ponechán prostor i pro starší dějiny, z nichž může student volit i téma diplomové práce. Povinně volitelný blok obsahující kurzy prohlubující poznatky určitých aspektů dějin či metod historikovy práce (kurz novověké latinské paleografie či ediční teorie a praxe) obecně představuje významnou součást studijního plánu.

Uplatnění absolventa

Absolvent bude připraven k vykonávání profesí vyžadujících vysokoškolské vzdělání historického nebo příbuzného zaměření. Vedle odborných vědeckých pracovišť se může uplatnit v institucích státní správy a samosprávy, v nakladatelstvích, sdělovacích prostředcích a dalších kulturně orientovaných pracovištích, ev. jako OSVČ v různých oblastech kultury a turismu.

Možné pracovní pozice

Historik, archivář, muzejník, kunsthistorik, pracovník památkové péče aj.

kontakt

Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
TUL ICO W
Děkanát fakulty:
Univerzitní náměstí 1410/1
460 17, Liberec 1
Telefon: +420 48 535 2815

Fakturační adresa:
Studentská 1402/2, 46117, Liberec 1

IČ: 46747885 | DIČ: CZ46747885

Adresy pracovišť

Vzdálená pomoc pro zaměstnance FP TUL

© Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci