Skip to main content

Vznik fakulty

Vzdělávání učitelů v Liberci od roku 1964, kdy byl zrušen Pedagogický institut, zcela chybělo a v kraji nebyl dostatek kvalifikovaných učitelů.Vznik nové instituce zajišťující vzdělávání učitelů tak bylo nasnadě. Zřizovací listina byla podepsána na zasedání akademického senátu Vysoké školy strojní a textilní VŠST 10. 7. 1990. Prvním děkanem tehdejší Pedagogické fakulty se stal matematik doc. Václav Pecina.

Fakulta je sice nejmladší pedagogickou fakultou v ČR, ale příprava učitelů v Liberci má více než dvousetletou tradici. Učitelé se zde systematicky připravovali již od roku 1779 v tzv. preparandách a 16. září 1892 byl ve škole na Keilově vrchu slavnostně otevřen první ročník Učitelského ústavu. Po válce bylo zřízeno nejprve Pedagogické gymnázium, pak Pedagogická škola a v roce 1959 Pedagogický institut, který byl po reorganizaci krajů v bývalém Československu v roce 1964 zrušen. Nástupnickou organizací se stal Pedagogický institut v Ústí nad Labem, který se transformoval na tamní Pedagogickou fakultu. 

Nadšení po sametové revoluci v roce 1989 otevřelo vysokým školám cestu k nabytí akademických svobod a k mnoha možnostem jejich rozvoje. Na základě nového vysokoškolského zákona z roku 1990 získaly vysoké školy pravomoc samostatně rozhodovat o zřizování nových fakult. Bylo proto přirozené, že se i na tehdejší Vysoké škole strojní a textilní objevily úvahy o navázání na tradici vzdělávání učitelů v libereckém regionu. 

Již v jarních měsících roku 1990 se objevily návrhy a odvážné kroky (inzerát vyzývající studenty středních škol k podávání přihlášek na fakultu) propagující ještě oficiálně nepotvrzenou fakultu. Diskuse na půdě tehdejší VŠST, přinášející argumenty o prospěšnosti i zcela zamítavé názory, byly ukončeny schválením projektu, připravovaného v červnu 1990 pracovní skupinou jmenovanou rektorem Zdeňkem Kovářem. Hlavními argumenty pro vznik pedagogické fakulty, které se objevily v návrhu, byly potřeby základního školství libereckého regionu, který byl v té době součástí Severočeského kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Analýza tehdejšího odboru školství libereckého okresu naznačovala nedostatek učitelů základních škol. Vyplýval z věkové struktury učitelů, z předpokládané změny ve školství směrem ke snižování počtu žáků ve třídě i z očekávaného populačního růstu. Zcela zřejmá byla také potřeba učitelů neslovanských jazyků, které měly nahradit výuku ruštiny jako dominantního cizího jazyka na základních školách.

Od počátku roku 1990 působil na vysoké škole akademický senát. Ten projednal a schválil návrh na založení pedagogické fakulty 10. července 1990.  Bylo v něm zakotveno, že fakulta bude zabezpečovat především přípravu budoucích učitelů pro 5. až 9. třídu a že se bude podílet na VŠST již zavedených programech učitelské přípravy inženýrů pro střední odborné školy. 

Tehdejší předseda akademického senátu David Lukáš podepsal téhož dne zřizovací listinu fakulty. Na zmíněném zasedání akademického senátu byl zvolen i první děkan fakulty, kterým se stal Václav Pecina. První proděkanem byl posléze jmenován Rudolf Anděl, který měl bohaté zkušenosti s vedením podobného pracoviště jako někdejší ředitel již zmíněného Pedagogického institutu v Liberci.  

(Připraveno na základě textu Miroslavy Melanové - Dvacet let existence Fakulty pedagogické Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (1990-2010).)