Skip to main content

30 let FP

Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické bylo v roce 2020 již 30 let. Za tu dobu toho hodně vzniklo, mnoho se událo i něco změnilo. Podívejte se na film, který při této příležitosti vznikl, poslechněte si kompletní rozhovory s osobnostmi, které ve filmu hovoří nebo se pobrouzdejte naší časovou osou. Požádali jsme vybrané kolegy i všechny katedry, aby nám pomohli představit 30 vybraných událostí a informací. Tento výčet zajímavých a důležitých dat, událostí, akcí a údajů ale rozhodně není vyčerpávajícím souhrnem dění na fakultě, ale spíše ohlédnutím a naznačením toho, čím vším se naše fakulta stala. Nejenom vzpomínky, ale také další životní cesty pak představujeme v rozhovorech se zajímavými absolventy naší fakulty. Příjemnou zábavu!

Rozhovory s osobnostmi fakulty

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

Na Technické univerzitě v Liberci působí od roku 1993, vyučuje matematické předměty pro různé fakulty. V letech 2008 - 2015 byl děkanem FP TUL, v současné době je čtvrtým rokem rektorem TUL.

Ing. Jana Jakschová

První tajemnice nově vzniklé pedagogické fakulty, pravá ruka prvního děkana prof. Peciny. Funkci vykonávala v letech 1990 - 2002.

PhDr. Jana Johnová, Ph.D.

Vedoucí katedry primárního vzdělávání, členka senátu fakulty. Zkušená učitelka, nadšená divadelnice ochotnické divadelní společnosti Vojan Český Dub.

doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D.

Významná historička pedagogiky, členka katedry pedagogiky a psychologie, garantka studijního programu Pedagogická studia.

RNDr. Alena Kopáčková, Ph.D.

Na TUL (dříve VŠST) působila od roku 1985, dlouholetá členka a tajemnice akademického senátu nově vzniklé pedagogické fakulty. Matematička, zastánkyně Hejného metody. Členkou vedení fakulty byla jako proděkanka třech děkanů, a to v letech 2005 až 2020.

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

Na Technické univerzitě v Liberci působí od roku 1992, vyučuje předměty spojené s aplikovanou matematikou a hlavně statistikou. Byl členem, místopředsedou i předsedou Akademického senátu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL, v současné době je již pátým rokem jejím děkanem.

doc. RNDr. Jaroslav Vild

Na univerzitě působil od roku 1963, stál u samého zrodu fakulty a v letech 1996 – 2001 byl i  jejím děkanem, v letech 2003 – 2006 působil jako prorektor TUL.

30 let FP ve 30 datech

1990
Vznik fakulty

Vzdělávání učitelů v Liberci od roku 1964, kdy byl zrušen Pedagogický institut, zcela chybělo a v kraji nebyl dostatek kvalifikovaných učitelů.Vznik nové instituce zajišťující vzdělávání učitelů tak bylo nasnadě. Zřizovací listina byla podepsána na zasedání akademického senátu Vysoké školy strojní a textilní VŠST 10. 7. 1990. Prvním děkanem tehdejší Pedagogické fakulty se stal matematik doc. Václav Pecina.

1990
Zahájení prvního semestru

Do prvního ročníku nově vznikající fakulty  se přihlásilo 516 uchazečů. Na konci července 1990 bylo provedeno přijímací řízení, na jehož základě nastoupilo 1. 10. 1990 do čtyřletého magisterského studia učitelství pro 2. stupeň základní školy  64 studentů. Jednalo se o dvouoborové studium v předmětech matematika, fyzika, tělesná výchova, informatika, anglický a německý  jazyk.  Po čtyřech letech v létě roku 1994 bylo promováno prvních 23 absolventů.

1990
Vznik katedry pedagogiky a psychologie

Katedra pedagogiky a psychologie se opírá jak o svoji tradici, tak i o mnoho témat z aktuální tvůrčí činnosti. Svojí činností katedra usiluje o to, aby stála v mnohovrstevnatém odborném dialogu s ostatními katedrami FP TUL, s pedagogickou praxí a se „svými“ studenty. 

1990
Vznik katedry fyziky

Počátky katedry fyziky jsou spojeny se založením Vysoké školy strojní v Liberci v roce 1953, neboť výuka fyziky probíhala již v 1.ročníku. Samostatná Katedra fyziky byla zřízena v roce 1962 pod vedením Jana Tichého. Na podzim roku 1969 byla katedra personálně postižena odchodem jejího vedoucího Jana Tichého a několika odborných asistentů do exilu. Od roku 1972 byl vedením Katedry fyziky pověřen Jiří Wagner, kterého vystřídal v roce 1991 Antonín Kopal. Při vzniku pedagogické fakulty v létě 1990 byla Katedra fyziky jedním ze zakládajících pracovišť fakulty. První větší vlna mladých asistentů přichází na Katedru fyziky po listopadu 1989, po roce 1995 pak přicházejí zkušení kolegové Jan Fousek a Václav Janovec a od roku 1993 je na katedře zaměstnán Karel Vokurka, který katedru vedl v letech 2004-2016. Od roku 2016 je vedoucím katedry Jiří Erhart. V současné době dochází k mezigenerační obměně pracovníků katedry a s tím spojené obměně tématiky výzkumů.

1991
Vznik katedry filosofie

V prvních letech své existence, tedy od roku 1990, plnila katedra servisní funkci a zajišťovala pro obě fakulty Vysoké školy strojní a textilní výuku společensko-vědních oborů. Tuto svou funkci si podržela i poté, co byla založena Technická univerzita. Katedra filosofie pak byla začleněna do nově vzniklé Fakulty pedagogické a začala v souladu s ideou university jako takové zajišťovat výuku ve společenských vědách na všech fakultách Technické univerzity s výjimkou Fakulty architektury. Podílí se rovněž na výuce Centra dalšího vzdělávání a Ústavu zdravotnických studií.

1991
První ročník Semináře Česko-slovenské vztahy

V srpnu 1991 se v Liberci – v atmosféře obav o společný stát – uskutečnil první ročník semináře věnovaného česko-slovenským vztahům. Ačkoliv to tehdy jeho organizátoři – konání iniciovalo Hnutí česko-slovenského porozumění a zorganizovali pracovníci nově vytvořené pedagogické fakulty v Liberci, Severočeského muzea a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR – neočekávali, vznikla tím tradiční akce, která je minimálně svou dlouhodobou kontinuitou unikátní.

1992
Vznik katedry anglického jazyka

Katedra anglického jazyka vznikla z anglické sekce tehdejší Katedry společenských věd a jazyků. Od samého začátku měla výrazný mezinárodní charakter. Tehdy na ní učily tři české vyučující a jinak samí zahraniční lektoři z organizací jako Britská rada, United States Information Service (USIS), East European Partnership, nebo Peace Corps. Někteří zahraniční lektoři významně přispěli k utvoření profilu katedry. Prvky programu výuky akademického psaní americké lektorky Donny Sarvay používá katedra dodnes. Jiný americký lektor – Kevin Mactavish už v roce 2003 hojně používal Moodle a díky jeho inspiraci patřila katedra k průkopníkům této elektronické formy výuky na univerzitě. Zástupce Britské rady Malcolm Griffith byl v roce 2000 u příležitosti desátého výročí založení fakulty za svou dlouholetou a přínosnou práci pro katedru dokonce vyznamenán. I v současné době je personální obsazení katedry značně mezinárodní. Zahraniční učitelé jsou absolventy pregraduálních a postgraduálních studií především na evropských univerzitách. Někteří čeští členové katedry získali své hodnosti na anglických univerzitách (např. University of Reading, V. Británie, Trinity College Dublin, Irsko).

1992
Vznik katedry českého jazyka a literatury

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL byla jako samostatné pracoviště zřízena v roce 1992. Do té doby byli její pracovníci členy katedry jazyků a společenských věd. Prvních 40 studentů aprobace český jazyk magisterského studijního oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů bylo přijato pro akademický rok 1991/1992. Od vzniku katedry až do roku 1999 byla vedoucí pracoviště Eva Koudelková, v letech 1999–2001 stála v čele katedry Milada Marková. Významnou osobností a zakládajícím členem katedry i pedagogické fakulty byl především Milan Žemlička (1931–2009). Na tehdejší Vysoké škole strojní a textilní pracoval již před vznikem FP, mj. jako její tiskový mluvčí a stál i u zrodu univerzitního zpravodaje (předchůdce dnešního T-Uni). Již od počátku zaměřovali členové katedry svou vědecko-výzkumnou činnost na regionální problematiku. Eva Koudelková se zabývá regionální folklorní tvorbou. Má na svém kontě řadu odborných a popularizujících článků, monografií (např. Krakonoš v literatuře, 2006) i pověsťových souborů. V současnosti vede své vlastní nakladatelství Bor a na katedře působí dodnes. Regionální témata se pravidelně objevují i v závěrečných pracích zadávaných na katedře.

1992
Vznik katedry německého jazyka

Katedra německého jazyka na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě TU Liberec byla založena v roce 1992. Katedra nabízí jak denní, tak kombinované studium zakončené titulem Bc. Dále je možné přejít k navazujícímu studiu na jiné evropské školy nebo pokračovat v Liberci a dosáhnout titulu Mgr., a tím kvalifikace pro učitelství německého jazyka na 2. stupni základních i středních škol. Také magisterské studium probíhá v prezenční i kombinované formě. Jsme si vědomi toho, že jazyková úroveň našich uchazečů není vždy ideální, a proto počítáme s jistou "náběhovou fází" studia. Během prvního ročníku bakalářského studia například nabízíme doplňkové jazykové kurzy.   

1993
Vznik katedry chemie

Chemii najdete (skoro) všude! V každodenním životě si tohle tvrzení potvrdíte pokaždé, když se rozhlédnete po věcech kolem sebe. Z čeho se skládají? A odkud se to vzalo? Na katedře chemie v Liberci zjistíte i další netušenou souvislost: chemie zdaleka není jen chemie! Kromě učitelství chemie totiž zajišťujeme i učitelství přírodopisu a také dva inženýrské studijní programy, které šíří slávu Technické univerzity: Nanotechnologie a Bioinženýrství. Pro upřesnění, Nanotechnologie jsou vedené pod fakultou mechatroniky a mezioborových studií, abyste to věděli, až se k jejich studiu budete hlásit :-) A navíc ještě zajišťujeme výuku o životním prostředí a globálních problémech pro celou univerzitu.

Aby to všechno bylo možné, potřebujeme početný tým skvělých pracovníků ve všech těchto oborech. Pod jednou střechou mají nejlepší podmínky spolupracovat a zkoumat svět tam, kde je nejzajímavější: na hranicích poznání různých oborů.

Pěstujeme si kolegiální a přátelské prostředí, které podporuje spolupráci a nové nápady. I díky tomu některé z těch nápadů mají velký ohlas. Tým naší katedry třeba stál za výrobou nanoroušek, filtrů a filtračních materiálů do roušek a respirátorů, kterou na jaře roku 2020 zaznamenala snad všechna média.

Podstatné je, že součástí týmů jsou samozřejmě také studenti. Rádi s nimi spolupracujeme, víme, že bez nich bychom neměli perspektivu.

1994
Vznik katedry matematiky

Katedra matematiky byla založena v roce 1953 současně s Vysokou školou strojní v Liberci (od roku 1960 Vysoká škola strojní a textilní). Prvním vedoucím vzniklé katedry se stal K. Havlíček z UK v Praze. Současně přišel na katedru i F. Nožička, první přednášející matematiky na VŠ v Liberci. V počátečních letech existence katedry zde působila řada významných matematiků, např. V. Alda, J. Bečvář, A. Švec.

1995
Vznik Technické univerzity

Vysoká škola v Liberci byla zřízena rozhodnutím vlády ze dne 27. února 1953 jako Vysoká škola strojní (VŠS). Pro novou školu byla uvolněna budova tehdejšího gymnázia F. X. Šaldy v Hálkově ulici. Dne 1. října roku 1953 nastoupilo do prvních ročníků čerstvě otevřené vysoké školy 259 studentů. Škola se zaměřovala se na obory typické pro severní Čechy: strojírenský, textilní, oděvní, sklářský a keramický průmysl. 

Vládním nařízením č. 120/60 Sb. ze dne 5. 9. 1960 byla škola rozdělena na fakultu strojní a textilní a stala se z ní Vysoká škola strojní a textilní v Liberci (VŠST).  V letech 1990–1994 vznikly další čtyři fakulty: pedagogická (1990), hospodářská (1992), architektury (1994) a mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (1995).   Původní název tak již neodpovídal zaměření a charakteru vysoké školy, a proto na základě zákona č. 192/1994 Sb. z 27. 9. 1994 mohla Vysoká škola strojní a textilní v Liberci  od 1. ledna 1995 používat název Technická univerzita v Liberci.

1995
První ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež

Konference Současnost literatury pro děti a mládež se zrodila téměř z okamžitého popudu, když jsme v roce 1994 byli s kolegou Jiřím Janáčkem, tehdejším vyučujícím předmětu dětská literatura na naší katedře, na konferenci o dětské literatuře v Brně.

1995
První ročník akce Týdny pohybu hrou

V roce 1996 byla ve Sportovním areálu Technické univerzity v Liberci poprvé zorganizována akce pro děti školního věku pod názvem „Týdny pohybu hrou“. Akce probíhala v následujících sedmi letech v rámci Projektů podpory zdraví MZ ČR a byla určena dětem výkonostně nesportujícím a pohybově neaktivním. V dalších letech stoupal zájem o tuto celoprázdninovou akci s atraktivním pohybovým programem a každoročně na akci sportovalo kolem 1500 dětí ve věku 6 až 15 let.

1998
Vznik katedry geografie

V akademickém roce 1997/98 bylo na Fakultě pedagogické TUL otevřeno magisterské studium učitelství tělesné výchovy a zeměpisu a současně s ním také zahájilo svou činnost pracoviště geografie. Po roce existence se toto pracoviště transformovalo v katedru. Prvním vedoucím byl Václav Poštolka (1948 – 2009).

1998
Vznik katedry aplikované matematiky

Katedra aplikované matematiky vznikla v roce 1998 sloučením dvou (ze tří existujících v té době) matematický orientovaných kateder - Katedry diskrétní matematiky a statistiky a Katedry numerické a aplikované matematiky. Vedoucím katedry se stal M. Koucký, v roce 2004 byl do této funkce jmenován K. Segeth a od výběrového řízení v roce 2008 funkci vedoucího katedry opět vykonává M. Koucký.

2002
Vznik katedry primárního vzdělávání

Katedru roztočila v roce 1993 paní docentka Roztočilová pod názvem katedra národní školy. Dnes je katedra složena z odborníků humanitních, přírodovědných a estetických oborů i didaktiků z praxe. Pod jejich vedením zde získalo vzdělání téměř 1000 učitelů a učitelek 1. stupně základní školy (v magisterském programu) a mateřské školy (v bakalářském programu). Lze o nás tedy říci, že:

2003
Zavedení kreditního systému

Kreditní systém byl na univerzitě zaveden poprvé v akademickém roce 2003/2004. Všem studentům fakulty byla tehdy přiznána suma kreditů,  která odpovídala dosud splněným studijním povinnostem.  Dřívější vysokoškolské studium totiž přesně předepisovalo, které kurzy (přednášky, semináře, cvičení atd.) musí student během studia absolvovat. 

2006
První ročník Dnů GIS na fakultě

Dny GIS (geografických a informačních systémů) jsou přehlídkou desítek a stovek map, které ukazují různé pohledy na města a krajinu kolem nás. Akce je určena především žákům základních a středních škol a studenty vysokých škol, ale i široké veřejnosti.

2007
Strukturace učitelského studia

Integrační snahy v oblasti vysokého školství v Evropě výrazně ovlivnilo podepsání Boloňské deklarace v roce 1999 ministry z 29 evropských zemí včetně ČR.  V Boloňské deklaraci bylo stanoveno šest konkrétních cílů, s jejichž splněním se počítalo do roku 2010:

2007
Vznik katedry historie

Současná katedra historie byla pod názvem katedra dějepisu založena na pedagogické fakultě v roce 1991. Jejím duchovním otcem i organizátorem a zároveň prvním vedoucím byl Rudolf Anděl, jenž v tu dobu zastával též funkci proděkana fakulty. V roce 1996 ho ve vedení katedry vystřídala Miloslava Melanová. Spolu s rozšiřujícím se počtem studentů se postupně dařilo získávat další odborníky pro výuku i vědecký výzkum. Z obecně známých historiků, kteří na katedře působili či stále působí, můžeme uvést mj. Roberta Kvačka či Jana Rychlíka.

2007
Vznik katedry románských jazyků

Katedra románských jazyků vznikla v roce 2007 transformací z katedry francouzštiny, díky rozvojovému programu pod vedením proděkanky Aleny Kopáčkové a podpoře tehdejšího děkana fakulty Miloše Rabana. Klíčovou osobností při vzniku naší katedry byl Miroslav Valeš, který je dodnes jejím vedoucím. Katedra od počátku svého vzniku garantuje výuku bakalářského studijního programu Španělština se zaměřením na vzdělávání. Absolventi tohoto programu se uplatňují ve vzdělávání, v cestovním ruchu i v mnoha jiných sférách. K třicetiletému výročí fakulty si katedra nadělila ten nejlepší dárek: v letošním akademickém roce poprvé otevírá navazující magisterské studium programu Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Absolventi bakalářského programu, stejně jako absolventi z jiných vysokých škol, tak na katedře mohou pokračovat ve studiu a stát se plně kvalifikovanými učiteli španělského jazyka.

2007
Vznik katedry sociálních studií a speciální pedagogiky

Předmětem zájmu Katedry sociálních studií a speciální pedagogiky jsou obory sociální práce a speciální pedagogika. Základy této odborné orientace leží na počátku devadesátých let, kdy – krátce po založení Fakulty pedagogické – se na Katedře pedagogiky a psychologie začal etablovat obor sociální péče. Tým pracovníků sdružených v Oddělení sociálních studií (1993) spustil v akademickém roce 1993/1994 bakalářské studium studijního programu Sociální péče, a v průběhu dalších let došlo k jeho profilaci na Sociální práci. Následovala reakce na rostoucí zájem veřejnosti o studium speciální pedagogiky v podobě otevření studijního programu Speciální pedagogika.

2007
Založení Centra praktické přípravy

Centrum praktické přípravy, dnes Oddělení pedagogické praxe, zajišťuje koncepčně, organizačně a administrativně pedagogické praxe pro většinu studijních programů, v jejichž studijním plánu je pedagogicko-psychologický modul.

Oddělení vzniklo v roce 1992 jako samostatná součást katedry pedagogiky a psychologie. Jeho základním a hlavním úkolem bylo zajistit na celofakultní úrovni praktickou stránku přípravy studentů učitelských programů. Hlavním iniciátorem vzniku tohoto oddělení a poté jeho vedoucím byl pověřen Petr Urbánek, který oddělení vedl do roku 2007, poté vedení pracoviště převzala Jitka Jursová. V období 2011 - 2013 vedla oddělení Jana Wernerová a od roku 2013 dosud je vedoucí pracoviště Helena Picková.

2008
Nový název fakulty “Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická”

V souvislosti s rozšiřováním počtu akreditovaných programů a oborů, růstem počtu studentů a zaměstnanců a etablováním odborných kateder vznikaly někdy od roku 2005 podobně jako na jiných regionálních pedagogických fakultách i na FP úvahy o vhodnosti stávajícího uspořádání. Na některých jiných pedagogických fakultách tato diskuze vedla k přesunu části jejich kateder do nově vzniklých fakult (přírodovědecká, filozofická).

2009
Vznik dětského koutku

Vloni to bylo již deset let, kdy se díky vstřícnosti a podpoře univerzity mohl realizovat nápad, jak pomoci maminkám - studentkám a vyučujícím, aby mohly zvládnout péči o malé dítě a přitom nemusely vzdát své studium nebo vědeckou práci. Technická univerzita v Liberci měla takové zařízení jako druhá v ČR, hned po brněnské Fakultě sociálních studií. Díky iniciativě Lenky Václavíkové a Ilony Sovové se podařilo získat projekt, který pomohl koutek vybavit pomůckami a díky němuž byly po několik let služby koutku pro rodiče zdarma. Od té doby provoz Dětského koutku TUL částečně dotuje  univerzita v rámci zaměstnaneckých bonusů.

2009
Vznik oddělení ICT

Se snahou zřídit pracoviště specializující se na rozvoj digitální (tehdy počítačové či ICT) gramotnosti u studentů naší fakulty přišel Pavel Pešat z katedry fyziky. V tzv. Modré knize se studijními plány najdeme poprvé oddělení ICT pod katedrou fyziky pro akademický rok 2004/2005. Tam ho také nalézáme ještě o rok později. Pro akademický rok 2006/2007 se toto oddělení po neshodách přestěhovalo na katedru sociálních studií a speciální pedagogiky. V prosinci roku 2005 dokonce fakultní akademický senát schválil zřízení samostatné katedry, ale ten univerzitní s tím nesouhlasil. Tehdejší děkan doc. Raban svým rozhodnutím přeřadil oddělení ICT od 1. 2. 2007 přímo pod děkanát.

2010
Nejvyšší počet studentů na fakultě

Počet studentů fakulty s jejím rozvojem v prvních letech existence rychle narůstal.  V roce 1997 se pedagogická fakulta s 1033 posluchači stala největší fakultou Technické univerzity v Liberci. Po deseti letech své existence  počet studentů dosáhl hodnoty téměř 1500. Pokračující nárůst počtu posluchačů přinesla další masifikace vysokoškolského studia v ČR a jeho strukturace v prvním desetiletí nového tisíciletí. Nejvyšší počet studentů na fakultě byl zaznamenán na začátku akademického roku 2010/2011, kdy přesáhl hranici  3000, jednalo se tehdy o 3048 posluchačů.  Vzhledem k demografické situaci,  kdy na vysoké školy začaly nastupovat stále slabší populační ročníky, se od té doby začal počet studentů na fakultě postupně snižovat. Na začátku akademického roku 2018/19 klesl na hodnotu 2006, v posledních dvou letech se počet posluchačů fakulty opět mírně zvyšuje.

Zajímavostí je, že nejvyšší počet přihlášek fakulta zaznamenala už v roce 2005, a to 3703, nejvíce studentů do prvních ročníků však zapsala v roce 2007, a to 1177.

2018
Vznik oddělení přírodopisu

Na Fakultě Přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci se od akademického roku 2019/2020 vyučuje nový akreditovaný obor  - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání v bakalářské formě  studia a od akademického roku 2020/2021 studijní program Učitelství pro 2. stupeň základní školy (ZŠ) v magisterské formě studia.

2019
Vznik katedry tělesné výchovy a sportu

V Liberci byla katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) ustanovena jako samostatné pracoviště v roce 1953, současně se založením Vysoké školy strojní. Až do roku 1990 zajišťovala výuku všeobecně zaměřené tělesné výchovy a sportu na fakultách strojní a textilní. Se vznikem Fakulty pedagogické VŠST v roce 1990 se transformovala na katedru oborovou. Počet jejích pracovníků se postupně zvyšoval. V současné době má katedra čtrnáct pedagogů na plný nebo částečný úvazek, z toho jednoho docenta a devět odborných asistentů s vědeckou hodností.

Rozhovory s absolventy

Absolventi naší fakulty - Klára Aycox | KPV

Na naší fakultě vystudovala učitelství pro 1. stupeň základní školy na katedře primárního vzdělávání, dnes její jméno otřásá českým literárním světem. Její prvotina, detektivní román s názvem Pech, se odehrává v Liberci a chválu na ni pějí nejen místní čtenáři. Co dělá teď? Píše další knihu? 

Absolventi naší fakulty - Lukáš Michalík | KCL

Táhlo mě to jinam, dnes jsem ale za filologii rád

Lukáš Michalík měl vždy blízko ke sportu, především k fotbalu, který jako dítě hrával za Slovan Liberec. I dnes je sport jeho denním chlebem - pracuje jako sportovní redaktor ČRo Radiožurnál. Přestože od začátku mířil na žurnalistiku, z níž má magisterský titul, bakalářské studium absolvoval v oboru filologie na naší katedře českého jazyka a literatury. A rozhodně toho nelituje. 

Absolventi naší fakulty - Dominik Rubáš | KGE+KFY

Děti jsou zvídavé, o sopkách je máme učit na sopkách

Dominik Rubáš je významnou osobností Liberecka a především Podještědí. Pracuje jako geolog v Geoparku Ralsko, je zastupitelem města Český Dub, věnuje se publikační činnosti a zároveň učí jak na základní škole, tak na naší fakultě. Ta je zároveň jeho alma mater - vystudoval u nás geografii a fyziku.

Absolventi naší fakulty - Tomáš Jerje | KFY+KAP

Během studia na FP jsem snil o létání

Tomáš Jerje vystudoval na naší fakultě fyziku a matematiku se zaměřením na vzdělávání a přestože měl učitelství fyziky vážně rád a získal z něj i doktorát (tento rým nebyl úmyslem), nakonec zvítězil jeho dětský sen. I když částečně učí pořád. 

Absolventi naší fakulty - Tomáš Dohnal | KAP+KAJ

Chtěl jsem studovat i lyžovat, Liberec byl ideální místo

Tomáš Dohnal měl díky svému sportovnímu nadání možnost vystudovat matematiku v USA na University of New Mexico. Po maturitě ale jeho první kroky vedly na naší fakultu, konkrétně k matematice a angličtině...

Mgr. Lenka Lengyelová - učitelé z praxe o distanční výuce

Učitelka na malotřídní základní škole Světlá pod Ještědem, kde šestým rokem vyučuje ve všech ročnících (1. - 5. ročník): český jazyk v 5. třídě, naukové předměty a výchovy ve všech ročnících.  Škola má 37 žáků a dvě kmenové třídy.

Studovala na FP TUL, v červnu 2019 absolvovala program  Učitelství pro první stupeň.

Mgr. Martin Adamec - učitelé z praxe o distanční výuce

Vyzpovídali jsme našeho absolventa, Mgr. Martina Adamce, který na ZŠ Jabloňová učí dějepis, zeměpis, informatiku a přírodopis. Zajímalo nás, jak probíhá distanční výuka na základce a jaká v tom vidí negativa a pozitiva.