Skip to main content

Zahájení prvního semestru

Do prvního ročníku nově vznikající fakulty  se přihlásilo 516 uchazečů. Na konci července 1990 bylo provedeno přijímací řízení, na jehož základě nastoupilo 1. 10. 1990 do čtyřletého magisterského studia učitelství pro 2. stupeň základní školy  64 studentů. Jednalo se o dvouoborové studium v předmětech matematika, fyzika, tělesná výchova, informatika, anglický a německý  jazyk.  Po čtyřech letech v létě roku 1994 bylo promováno prvních 23 absolventů.

Matematika, fyzika a tělesná výchova byly zajišťovány katedrami, které působily na  Vysoké škole strojní a textilní již před rokem 1990 a postupně se staly pracovišti pedagogické fakulty. Učitelé zbylých předmětů byli sdruženi do jediné katedry společenských věd a jazyků a do koordinačního střediska pro rekvalifikaci učitelů jazyků ze základních škol. To tvořilo výchozí bod pro postupný vznik dalších kateder. 

Hlavním sídlem fakulty  byla budova S (Sokolská 8). Kromě této budovy probíhala výuka  i  v objektu P v Komenského ulici. Zajímavostí je, že návrh schvalovaný akademickým senátem při založení fakulty předpokládal, že v roce 1992 bude zahájena výstavba nové budovy Na Skřivánku, kde  měla najít své sídlo celá pedagogická fakulta. Tato budova se však začala stavět až mnohem později a slouží nyní jako budova G celé univerzitě.

(Připraveno na základě textu Miroslavy Melanové - Dvacet let existence Fakulty pedagogické Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (1990-2010)).