Skip to main content

Vznik katedry pedagogiky a psychologie

Katedra pedagogiky a psychologie se opírá jak o svoji tradici, tak i o mnoho témat z aktuální tvůrčí činnosti. Svojí činností katedra usiluje o to, aby stála v mnohovrstevnatém odborném dialogu s ostatními katedrami FP TUL, s pedagogickou praxí a se „svými“ studenty. 

Trochu historie, ke které se rádi hlásíme

Na počátku bylo Slovo, potom Fakulta pedagogická TUL a s ní od její kolébky i katedra pedagogiky a psychologie. Úkolem katedry bylo v době jejího založení rozvíjet tvůrčí činnost a zajišťovat výuku ve studijním programu Učitelství pro 2. stupeň základní školy a nadále garantovat doplňkové pedagogické studium pro studenty učitelství odborných předmětů  tehdejší Fakulty textilní a Fakulty strojní. Katedra v 90. letech 20. století založila oddělení speciální pedagogiky, které zaměřovalo výuku a publikační činnost na oblast speciální a sociální pedagogiky. Dala tak základ vzniku pozdější katedry sociálních studií a speciální pedagogiky. Počátky rozvoje katedry byly spojeny s osobnostmi docentů Milana Kratochvíla, Jiřího Vomáčky, Josefa Horáka, Jana Solfronka, Václav Zemana, Petra Urbánka či Jiřího Nikla. Od akademického roku 2005/2006 vede katedru docent Tomáš Kasper a činnost katedry se rozšířila o zajišťování výuky tzv. neučitelské pedagogiky – studijního oboru Pedagogika volného času. V daném období rovněž došlo k personálnímu posílení střední generací akademických pracovníků a k celkovému personálnímu posílení katedry. Od akademického roku 2016/2017 katedra rozšířila svoji výukovou a tvůrčí činnost v rámci navazujícího magisterského studia Vychovatelství. Katedra pedagogiky a psychologie úzce spolupracuje s Centrem praktické přípravy na zajišťování a rozvoji reflektovaného pojetí pedagogické praxe a s katedrou primárního vzdělávání na realizaci studijních programů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školy. Snahou katedry je, aby se moderní, inovativně pojaté učitelské vzdělání opíralo o teoretický vhled do procesů výchovy a vzdělávání, aby studenti porozuměli problematice učení s ohledem na individuální a sociální specifika žáka a širší sociálně-kulturní a společenské souvislosti. Na druhé straně je cílem katedry, aby dané procesy a problémy studenti učitelství a pedagogických oborů dokázali „číst“ v pedagogické praxi a na tomto základě pedagogicky jednat.

Katedra pedagogiky a psychologie řešila v uplynulých deseti letech hned několik celofakultních evropských projektů zaměřených na inovace ve vzdělávání učitelů a rovněž v dalším vzdělávání učitelů. Vedle evropských projektů opírá katedra svoji činnost o základní a aplikovaný pedagogický výzkum (projekty GAČR, TAČR). Katedra klade velký zřetel na mezinárodní spolupráci, mezinárodní konferenční činnost ale i širší spolupráci s učitelskou veřejností a pedagogickou praxí.

Naše tvůrčí činnost nás charakterizuje

Tvůrčí činnost katedry pedagogiky a psychologie je široká, jak různorodý a bohatý je vědecký zájem členů katedry a jak intenzivní je spolupráce s pedagogickou praxí. V rámci projektů GAČR a TAČR a v našich odborných publikacích se věnujeme kulturně-sociálním a historickým souvislostem pedagogických procesů vzdělávání a výchovy; problematice profese pedagogického pracovníka a metodám a přístupům jeho osobnostního rozvoje a růstu; pedagogicko-psychologické a sociálně psychologické problematice procesů socializace; diverzitě ve výchově a vzdělávání.

Mezinárodní rozměr je pro nás podstatný

Mezinárodní pohledy na výchovu a vzdělávání představujeme ve výuce a podporujeme dialog se zahraničními univerzitami v rámci mezinárodních konferencí, ale i výukových on-line seminářů. Chceme nahlédnout do dílny našich kolegů v cizině, a proto podporujeme krátkodobé a dlouhodobé zahraniční mobility našich pracovníků na zahraničních univerzitách a zahraničních kolegů u nás. (celosemestrová výuková a vědecká činnost členů KPP na Phillips-Universität Marburg, Humboldt Universität Berlin, Universität Augsburg, na University of Maine at Augusta, Kansas State University, na Hochschule Zittau/Görlitz a tvůrčí činnost zahraničních kolegyň a kolegů z Helmut Schmidt Universität Hamburg, Univesitta Cattolica del Sacro Cuore Milano, z Universität Flensburg, z University of Maine at Augusta, Universität Zürich) V neposlední řadě se nám v uplynulých letech podařilo vydávat společné publikace se zahraničními kolegy v renomovaných zahraničních nakladatelstvích. To nám umožňuje zpřístupnit výstupy našeho dlouhodobého badatelského úsilí zahraničním kolegům a diskutovat s nimi o našich výzkumných závěrech v náročném, ale inspirativním mezinárodním srovnání.