Skip to main content

Vznik katedry českého jazyka a literatury

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL byla jako samostatné pracoviště zřízena v roce 1992. Do té doby byli její pracovníci členy katedry jazyků a společenských věd. Prvních 40 studentů aprobace český jazyk magisterského studijního oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů bylo přijato pro akademický rok 1991/1992. Od vzniku katedry až do roku 1999 byla vedoucí pracoviště Eva Koudelková, v letech 1999–2001 stála v čele katedry Milada Marková. Významnou osobností a zakládajícím členem katedry i pedagogické fakulty byl především Milan Žemlička (1931–2009). Na tehdejší Vysoké škole strojní a textilní pracoval již před vznikem FP, mj. jako její tiskový mluvčí a stál i u zrodu univerzitního zpravodaje (předchůdce dnešního T-Uni). Již od počátku zaměřovali členové katedry svou vědecko-výzkumnou činnost na regionální problematiku. Eva Koudelková se zabývá regionální folklorní tvorbou. Má na svém kontě řadu odborných a popularizujících článků, monografií (např. Krakonoš v literatuře, 2006) i pověsťových souborů. V současnosti vede své vlastní nakladatelství Bor a na katedře působí dodnes. Regionální témata se pravidelně objevují i v závěrečných pracích zadávaných na katedře.

Od roku 1994 pořádá Katedra českého jazyka a literatury odborné konference. Ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR proběhly v letech 1994, 1996, 2000 a 2003 mezinárodní konference Termina. Ty byly věnovány odbornému stylu a problematice terminologie. V letech 1995 a 1997 se uskutečnily semináře Současnost literatury pro děti a mládež. Tradice pak byla ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou obnovena v roce 2004. Od té doby si konference Současnost literatury pro děti a mládež našla své pevné místo a v rámci konání Veletrhu dětské knihy se pořádá každoročně. Na konferenci Termina navázalo v roce 2004 odborné setkání Eurolingua, jehož další ročníky již pod názvem Eurolingua & Eurolitteraria se uskutečnily v letech 2005, 2006, 2007 a 2009.

Od konce 90. let se postupně zvyšoval počet studentů, stupňoval se ale také tlak na kvalitnější personální zajištění studijního oboru zejména habilitovanými odborníky. V roce 2002 se stal vedoucím katedry Otakar Šoltys. Potíže s personálním zajištěním se však vyřešit nepodařilo. Přetrvávající problémy, na které poukazovala akreditační komise, vedly k tomu, že katedra nezískala povolení přijímat studenty pro školní rok 2003/2004. V listopadu 2002 nastoupil na místo vedoucího katedry prof. Oldřich Uličný. Pod jeho vedením se v následujících letech zásadně proměnilo personální složení pracoviště, značné změny prodělaly rovněž studijní plány. Oldřich Uličný, významný český bohemista a slavista, stál ve vedení Katedry českého jazyka a literatury až do roku 2020.

V souvislosti s přechodem na strukturované studijní programy FP TUL byly v roce 2005 na katedře zahájeny přípravy nových studijních plánů, a to pro dva bakalářské a jeden navazující magisterský studijní program. Během roku 2006 akreditační komise MŠMT všechny studijní programy schválila. Od akademického roku 2007/2008 byli studenti přijímáni do dvou bakalářských oborů: Specializace v pedagogice – český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a Filologie – český jazyk a literatura. První jmenovaný obor navazuje na tradici pedagogického vzdělávání FP TUL, druhý z oborů naopak vychází vstříc rostoucímu zájmu o neučitelské obory. V akademickém roce 2010/2011 byl otevřen i navazující dvouletý magisterský obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ – český jazyk.

Pracovníci katedry se spolupodílejí na řešení řady vědecko-výzkumných projektů, v poslední době to byly například projekty Česko-saská literární krajina, Zpřístupnění archivu Českého rozhlasu nebo Moderní mluvnice češtiny. Do vědecko-výzkumné činnosti se mohou zapojit i studenti, a to zejména formou Studentské grantové soutěže, v minulých letech studenti a pracovníci katedry realizovali například projekty Toponyma v krajině: jejich struktura a proměny nebo Jazykové stereotypy z prostředí školy. Katedra rovněž každoročně pořádá přednášky významných českých i zahraničních lingvistů a literárních vědců. V září 2016 katedra uspořádala konferenci Lingvistika a literární věda: cesty a perspektivy, jíž se zúčastnilo více než 60 domácích i zahraničních odborníků.

V letech 2019-2020 byly výrazně inovovány a úspěšně reakreditovány všechny studijní programy. Katedra tak v současnosti nabízí dva prezenční tříleté bakalářské programy (Česká filologie pro praxi, Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání) a jeden dvouletý magisterský program Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol, jehož studium se realizuje jak v prezenční, tak nově i v kombinované formě.

V současnosti studuje na Katedře českého jazyka a literatury FP TUL více než 150 studentů a působí zde 16 pedagogů; vedoucí pracoviště je Kateřina Váňová.