Skip to main content

Vznik katedry německého jazyka

Katedra německého jazyka na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě TU Liberec byla založena v roce 1992. Katedra nabízí jak denní, tak kombinované studium zakončené titulem Bc. Dále je možné přejít k navazujícímu studiu na jiné evropské školy nebo pokračovat v Liberci a dosáhnout titulu Mgr., a tím kvalifikace pro učitelství německého jazyka na 2. stupni základních i středních škol. Také magisterské studium probíhá v prezenční i kombinované formě. Jsme si vědomi toho, že jazyková úroveň našich uchazečů není vždy ideální, a proto počítáme s jistou "náběhovou fází" studia. Během prvního ročníku bakalářského studia například nabízíme doplňkové jazykové kurzy.   

Hlavním motivačním činitelem pro studium německého jazyka je bezpochyby silná provázanost české a německé jazykové oblasti, a to jak z ekonomického, tak i společensko-kulturního hlediska (délka společných hranic ČR s Rakouskem a Německem je takřka 1300 km). Aktivní znalost němčiny, spojená s odbornou kvalifikací, nabízí široké možnosti uplatnění na pracovním trhu, mimo jiné právě v oblasti vzdělávání.

Katedra německého jazyka disponuje mladým pracovním týmem, zahraničními vyučujícími a lektory (DAAD). Máme úzké pracovní kontakty s univerzitou v Drážďanech (TUD a Mittleuropazentrum), pomáháme zprostředkovat zahraniční stipendia, jež lze absolvovat i v rámci daného studijního programu. Naši studenti se v rámci stipendií mohou dostat do nejrůznějších univerzitních měst, a získat tak cenné kontakty a zkušenosti.

Studium němčiny jako celek představuje vyváženou kombinací lingvistických, lingvodidaktických a literárně vědních oborů, které jsou doplňovány konverzačními cvičeními, praktiky a semináři zaměřenými na kulturu. S výjimkou několika vybraných předmětů 1. ročníku probíhá výuka v němčině, takže zahraniční studenti se specializací DaF (Deutsch als Fremdsprache) mohou studovat přímo v cílové řeči. Absolventi získávají vzdělání pro odbornou pedagogickou a kulturní činnost v okruhu německého jazyka.

Dlouhodobě se snažíme prosazovat myšlenku individuálního přístupu ke studentům a podpory jejich vnitřní motivace. Na katedře vycházíme ze základní myšlenky, že vysokoškolský učitel by neměl látku pouze suše odprezentovat, ale měl by být schopen motivovat studenty svým hlubokým zájmem o daný obor. Student se tedy setká nejen s pedagogem, ale zároveň také s vědcem či třeba překladatelem nebo i literárním tvůrcem. Disponujeme širokými profesními a tvůrčími kontakty u nás i v zahraničí, pořádáme nejen konference, ale například také exkurze nebo festivaly apod. Naše práce nás velmi baví a rádi své poznatky předáváme studentům. Podtrženo, sečteno: studujte němčinu, vyplatí se to! Těšíme se na Vás!