Skip to main content

První ročník konference Současnost literatury pro děti a mládež

Konference Současnost literatury pro děti a mládež se zrodila téměř z okamžitého popudu, když jsme v roce 1994 byli s kolegou Jiřím Janáčkem, tehdejším vyučujícím předmětu dětská literatura na naší katedře, na konferenci o dětské literatuře v Brně.

Pořádala ji tamější Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Tam se mimo jiné hovořilo o nejisté budoucnosti těchto setkávání, a tak jsme s panem kolegou začali uvažovat o nějaké alternativě v Liberci. První ročník konference se konal hned rok nato, 26. a 27. června 1995, a zúčastnily se jí bez nadsázky tehdejší největší kapacity oboru, prof. Urbanová z Ostravy, doc. Vařejková a doc. Poláček z Brna, doc. Toman z Českých Budějovic, dr. Gebhartová z Prahy a jiní. Podpořilo nás zdejší Naivní divadlo, které umožnilo účastníkům konference návštěvu představení konaného v rámci celostátní přehlídky loutkových divadel Mateřinka. Bylo to organizováno svépomocí, dokonce i konferenční sál, tehdy v budově Severočeského muzea v Liberci, jsme si domlouvali ze známosti. Sborník z konference tisklo univerzitní ediční středisko, a v něm se poprvé objevilo logo konference od místního výtvarníka Milana Janáčka, které od té doby doprovází každý sborník. Tehdy jsme se domluvili na dvouleté periodicitě konferencí, takže v roce 1997 se konalo další setkání s podobnou skladbou účastníků, ale už jich nebylo tolik z Moravy, přijeli také účastníci odjinud, relativně hodně jich bylo z Prahy. Hlavně byl zredukován počet účastníků z Brna, kde přitom tehdy existoval Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty MU v Brně, vedený doc. Sieglovou, soustřeďující tehdejší osobnosti oboru. Vycházel tam také renomovaný časopis Ladění, do roku 1995 Zpravodaj ÚLM PdF MU. Důvodem pro jejich menší účast v Liberci byly hlavně peníze, dvoudenní pobyt v Liberci byl pro Ústav nákladný. Druhý ročník se uskutečnil 9. a 10. září 1997 na půdě Technické univerzity a počítalo se i s dalším, v roce 1999. To už však nastaly personální změny na katedře českého jazyka a literatury, vedla ji lingvistka, a o organizování konferencí o dětské literatuře přestal být zájem. Proto se pak v letech 2000 a 2002 konaly opět konference v Brně a zdálo se, že to tak zůstane. Naštěstí se v roce 2003 začal z iniciativy Dagmar Helšusové, knihovnice a tehdejší náměstkyně primátora pro kulturu, v Liberci konat Veletrh dětské knihy. Protože jsme s ní byli jako s knihovnicí dětského oddělení KVK v Liberci v kontaktu už dříve, domluvili jsme se na spolupráci, a od roku 2004 nastala nová éra v historii libereckých konferencí o dětské literatuře. Staly se na dlouhou dobu součástí veletrhů, natrvalo získaly prostory ve velkém sále Krajské vědecké knihovny, jež byla spoluorganizátorkou, a termín se přesunul z prázdninových termínů na březen. První ročník byl ještě velmi skromný, což bylo způsobeno skutečností, že skoro souběžně probíhala konference knihovníků Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, na niž byl tehdy kladen důraz, a k vyhlášení konání naší konference došlo dost na poslední chvíli. Byly to však  jen počáteční nesnáze, protože už od příštího ročníku se naše konference staly uznávanou součástí Veletrhu dětské knihy. (Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.)