Skip to main content

Vznik katedry aplikované matematiky

Katedra aplikované matematiky vznikla v roce 1998 sloučením dvou (ze tří existujících v té době) matematický orientovaných kateder - Katedry diskrétní matematiky a statistiky a Katedry numerické a aplikované matematiky. Vedoucím katedry se stal M. Koucký, v roce 2004 byl do této funkce jmenován K. Segeth a od výběrového řízení v roce 2008 funkci vedoucího katedry opět vykonává M. Koucký.

Pracovníci Katedry aplikované matematiky vyučují v bakalářských a magisterských studijních programech na většině fakult TUL. Velká pozornost je věnována propojení teoretické výuky s počítačovým řešením aplikačně orientovaných problémů. Díky širokému odbornému profilu svých pracovníků katedra pružně reaguje na požadavky jednotlivých oborů a fakult související s prohlubující se diverzifikací studia a uspokojuje nebývale široké spektrum požadavků týkajících se náplně i formy výuky. Dále pracovníci katedry působí i jako školitelé a přednášející v rámci doktorských studijních programů na jednotlivých fakultách TUL i mimo naši univerzitu (např. MFF UK).

Vědecká a výzkumná činnost katedry spadá do oblasti jak základního, tak i aplikovaného výzkumu a je dlouhodobě zaměřena do následujících oblastí: teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, diskrétní matematika, teorie grafů, matematické modelování a optimalizace, teorie potenciálu a historie matematiky. V těchto oblastech výzkumu probíhá národní i mezinárodní spolupráce s akademickými institucemi i průmyslovými podniky. Mezi nejvýznamnější řešené projekty patřily výzkumné záměry a výzkumná centra, která také tvoří dlouhodobý a systematický základ vědecko-výzkumné činnosti katedry: Diskrétní matematika a její aplikace (MŠMT č. 245100302), Matematické modelování a optimalizace technologických procesů (MŠMT č. 245100303), Výzkumné „Centrum pro jakost a spolehlivost výroby" (MŠMT č. 1M06047), Výzkumné „Centrum Jaroslava Hájka pro teoretickou a aplikovanou statistiku" (MŠMT č. LC06024). Vedle těchto projektů byly či jsou v rámci odborných aktivit realizovány i další. Řada z nich byla uskutečněna díky Fondu rozvoje vysokých škol a zvýšila tak odbornou kvalitu výuky (např. Matematické modelování struktury a vlastností textilií, Matematické modelování vlastností textilií, Výuka matematiky na technických VŠ - prověřování znalostí a využití software, Sbírka úloh z matematiky na internetu, E-learning a parametrizované úlohy, Ověřování znalostí z analýzy dat v rámci systému E-learning TUL, Inovace počítačové učebny kateder matematiky TUL). O odborných kvalitách katedry svědčí i členství několika pracovníků v prestižních mezinárodních organizacích (TIES - The International Environmetrics Society a IASC - International Association for Statistical Computing, J. Picek; ESRA- European Safety and Reliabilty Association, M. Koucký). 

Kromě členství ve výše uvedených prestižních vědecko-výzkumných a profesních organizacích rozvíjí katedra spolupráci i s celou řadou dalších zahraničních institucí, např.: CERN, Ženeva (metody zpracování dat, P. Volf), University of Illinois, USA (vědecký pobyt, J. Picek), Universidade de Lisboa, Portugalsko (vědecký pobyt, J. Picek), University of Cantenbury, Nový Zéland (přednáškový a studijní pobyt, M. Brzezina), University of Linkoeping, Švédsko (studijní pobyt, M. Brzezina) a University of Neuchatel (projekt Konvexní kombinace odhadů v lineární regresi, J. Picek). Katedra organizuje, resp. se podílí (spolupořádá) na celé řadě významných akcí (konference, pravidelné semináře) republikového i mezinárodního významu. Z již uskutečněných lze jmenovat: významnou světovou konferenci o výpočetní statistice Compstat (Praha, 2004), Česko-americkou konferenci o kvantilové regresi (Liberec, 2001), mezinárodní konference Robust and Nonparametric Statistical Inference (Hejnice, 2007) a International Conference on Robust Statistics (Praha, 2010, mezinárodní koloquium Statistics for technical practice, International colloquium Praha-Bordeaux-Cagliari-Napoli-Paris-Liberec (Liberec, 2004) a další konference a semináře, např. Potential Theory and Related Topics (Hejnice, 2004), Historie matematiky (pořádáno v rámci tzv. Českého trianglu univerzit: Praha -Brno-Liberec, 1999), Česko-německý matematický seminář (Liberec, 2000), Matematika, jakost a spolehlivost na VŠ (Liberec, 2006), seminář o výuce matematiky na vysokých školách, pořádáno u příležitosti životního jubilea prof. Ilji Černého (Liberec, 2004). 

V letech 1999-2005 se v Liberci konal každoročně odborný matematický seminář, na kterém vystoupila celá řada zahraničních hostů (např. L. Trinchera, V. E. Vinzi, Itálie, J. Berthon, Francie). 

Katedra aplikované matematiky se podílí i na aktivitách, jejichž cílem je přiblížit obor široké veřejnosti. V roce 2002 se tak stala spoluorganizátorem výstavy v pražském Klementinu o jezuitské matematice (K. Mačák). Pracovníci katedry vyvíjí velmi bohatou publikační (viz např. RIV, výroční zprávy FP TUL) a přednáškovou činnost (vyzvané přednášky na domácích i zahraničních konferencích a seminářích). Dále aktivně působí jako členové/předsedové oborových komisí, komisí pro obhajoby doktorských prací a to i mimo TUL. Podstatná je také činnost oponentní (projekty FRVŠ, GAČR atd.) a recenzní (např. pro IEEE Trans. on Reliab., RESS, JRR, JASA, Metrika apod.).