Skip to main content

Založení Centra praktické přípravy

Centrum praktické přípravy, dnes Oddělení pedagogické praxe, zajišťuje koncepčně, organizačně a administrativně pedagogické praxe pro většinu studijních programů, v jejichž studijním plánu je pedagogicko-psychologický modul.

Oddělení vzniklo v roce 1992 jako samostatná součást katedry pedagogiky a psychologie. Jeho základním a hlavním úkolem bylo zajistit na celofakultní úrovni praktickou stránku přípravy studentů učitelských programů. Hlavním iniciátorem vzniku tohoto oddělení a poté jeho vedoucím byl pověřen Petr Urbánek, který oddělení vedl do roku 2007, poté vedení pracoviště převzala Jitka Jursová. V období 2011 - 2013 vedla oddělení Jana Wernerová a od roku 2013 dosud je vedoucí pracoviště Helena Picková.

Utváření systému praxí bylo od počátku vedeno snahou o komplexní pojetí na základě stanovených kritérií, jejichž naplnění by zajistilo vysokou kvalitu praktické části učitelské přípravy. Model pedagogické praxe byl utvářen tak, aby naplňoval požadavky časové a obsahové návaznosti a komplexního přístupu ve vztahu teorie a praxe nejen v rámci pedagogických a psychologických disciplín, ale také v kontextu k oborovým didaktikám. Postupně se dařilo vytvořit propracovaný, komplexní a dynamický model praktické přípravy budoucích učitelů, který byl ceněn i ostatními pedagogickými fakultami napříč republikou.

V úzké návaznosti na vznik tohoto pracoviště začala vznikat síť fakultních a spolupracujících základních i středních škol v Liberci a okolí, kde se studenti seznamovali prostřednictvím prvních praktických zkušeností s pedagogickým „terénem“. Tato síť fakultních škol se během následujících let rozšiřovala o školy s alternativním programem, soukromé, malotřídní i speciální. Cílem bylo seznámit studenty s co nejširším spektrem pedagogických institucí v našem vzdělávacím systému a naučit je pracovat se zřetelem na individuální přístup ke každému žákovi. Nedílnou součástí sítě fakultních škol je i síť fakultních mateřských škol, která byla vytvořena po roce 2015 v návaznosti na schválené akreditace studijního programu Učitelství pro mateřské školy. 

Za první desetiletí činnosti Oddělení pedagogické praxe byl vytvořen koncepčně stabilní a úspěšný model praktické přípravy na naší fakultě, který byl kvalitním základem v oblasti pedagogické praxe pro další období fungování fakulty. Stabilizoval se systém fakultních škol a posilovala se spolupráce s dalšími školami i za hranici libereckého regionu.

V prvních deseti letech nového tisíciletí oddělení, stejně jako celá fakulta, potýkalo s problémy, které přinesly změny ve financování vysokých škol. To vyvolalo rychlý nárůst počtu studentů, který způsobil problémy se zachováním kvalitní praktické přípravy studentů na fakultních školách z důvodu nedostatečných kapacit a malého počtu cvičných učitelů. 

V roce 2007 došlo ke změně postavení oddělení, které bylo vyděleno ze své domovské katedry a stalo se pracovištěm děkanátu FP. Pracoviště bylo přejmenováno na Centrum praktické přípravy. 

V rámci sjednocení pracovišť děkanátu byl oddělení navrácen původní název - Oddělení pedagogické praxe v roce 2020.

Vážným zásahem do vybudovaného systému praxí byl přechod na strukturované studium v učitelských programech. Hledaly se cesty, jak zachovat kontinuitu a ucelenost praxí v tomto novém modelu. Oddělení pedagogické praxe dokázalo i v těchto nových nelehkých podmínkách stabilizovat funkční a koncepčně stabilní systém praktické přípravy. 

Ve třetím desetiletí fungování FP čelí fakulta novým výzvám a úkolům v rámci vzdělávací politiky ČR a novely školského zákona, zejména po zavedení společného (inkluzivního) vzdělávání v základním školství. Ve spolupráci s fakultními školami se snaží OPP rozšířit praktické předměty o aktivity asistenčního charakteru, jak směrem k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, tak k učiteli a participaci při výuce s akcentem na diferenciaci práce v inkluzivním vzdělávání. 

Již v bakalářském studiu, které není primárně zaměřené na učitelství, mají studenti v současné době   v každém ročníku povinné praxe, cílené na asistenční činnosti ve školách.

I nadále se OPP opírá o velmi dobře fungující spolupráci s již poměrně rozsáhlou sítí fakultních a spolupracujících škol a úzce spolupracuje s cvičnými učiteli. V letech 2017-2020 se realizovaly mentorské workshopy pro učitele z fakultních škol a byla nastavena koncepce reflektivního a sebereflektivního pojetí pedagogických praxí. Do vedení praxí jsou zapojeni nejen oboroví didaktici z kateder, ale i didaktici z katedry pedagogiky a psychologie,  z katedry primárního vzdělávání i z katedry speciální pedagogiky. Studenti tak mohou při své praxi ve třídách s širokou škálou žáků s individuálními vzdělávacími potřebami reflektovat otázky oborového charakteru svých předmětů, ale i otázky z oblasti pedagogické, psychologické a speciálně pedagogické.

Oddělení pedagogické praxe se spolupodílí na pravidelném pořádání seminářů pro cvičné učitele s tématy, jenž jsou na ZŠ žádané (např. kooperativní formy práce, práce s problémovými žáky, matematika prof. Hejného, formativní hodnocení..). Zároveň učitelé ze škol tandemově učí s akademiky a zapojují se do seminářů na fakultě. Organizace těchto setkávání a zajištění erudovaných odborníků a zkušených učitelů na daná témata není jednoduchá, nicméně toto vidí tým pracovníků OPP jako jeden z hlavních úkolů do dalších let. Pokračovat v komunikaci a úzké spolupráci s pedagogickým terénem nejen na poli praktické přípravy je důležitým pilířem další práce Oddělení pedagogické praxe.