Skip to main content

30 let FP

1993

Chemii najdete (skoro) všude! V každodenním životě si tohle tvrzení potvrdíte pokaždé, když se rozhlédnete po věcech kolem sebe. Z čeho se skládají? A odkud se to vzalo? Na katedře chemie v Liberci zjistíte i další netušenou souvislost: chemie zdaleka není jen chemie! Kromě učitelství chemie totiž zajišťujeme i učitelství přírodopisu a také dva inženýrské studijní programy, které šíří slávu Technické univerzity: Nanotechnologie a Bioinženýrství. Pro upřesnění, Nanotechnologie jsou vedené pod fakultou mechatroniky a mezioborových studií, abyste to věděli, až se k jejich studiu budete hlásit :-) A navíc ještě zajišťujeme výuku o životním prostředí a globálních problémech pro celou univerzitu.

Aby to všechno bylo možné, potřebujeme početný tým skvělých pracovníků ve všech těchto oborech. Pod jednou střechou mají nejlepší podmínky spolupracovat a zkoumat svět tam, kde je nejzajímavější: na hranicích poznání různých oborů.

Pěstujeme si kolegiální a přátelské prostředí, které podporuje spolupráci a nové nápady. I díky tomu některé z těch nápadů mají velký ohlas. Tým naší katedry třeba stál za výrobou nanoroušek, filtrů a filtračních materiálů do roušek a respirátorů, kterou na jaře roku 2020 zaznamenala snad všechna média.

Podstatné je, že součástí týmů jsou samozřejmě také studenti. Rádi s nimi spolupracujeme, víme, že bez nich bychom neměli perspektivu.

1992

Katedra německého jazyka na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě TU Liberec byla založena v roce 1992. Katedra nabízí jak denní, tak kombinované studium zakončené titulem Bc. Dále je možné přejít k navazujícímu studiu na jiné evropské školy nebo pokračovat v Liberci a dosáhnout titulu Mgr., a tím kvalifikace pro učitelství německého jazyka na 2. stupni základních i středních škol. Také magisterské studium probíhá v prezenční i kombinované formě. Jsme si vědomi toho, že jazyková úroveň našich uchazečů není vždy ideální, a proto počítáme s jistou "náběhovou fází" studia. Během prvního ročníku bakalářského studia například nabízíme doplňkové jazykové kurzy.   

1992

Katedra českého jazyka a literatury FP TUL byla jako samostatné pracoviště zřízena v roce 1992. Do té doby byli její pracovníci členy katedry jazyků a společenských věd. Prvních 40 studentů aprobace český jazyk magisterského studijního oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů bylo přijato pro akademický rok 1991/1992. Od vzniku katedry až do roku 1999 byla vedoucí pracoviště Eva Koudelková, v letech 1999–2001 stála v čele katedry Milada Marková. Významnou osobností a zakládajícím členem katedry i pedagogické fakulty byl především Milan Žemlička (1931–2009). Na tehdejší Vysoké škole strojní a textilní pracoval již před vznikem FP, mj. jako její tiskový mluvčí a stál i u zrodu univerzitního zpravodaje (předchůdce dnešního T-Uni). Již od počátku zaměřovali členové katedry svou vědecko-výzkumnou činnost na regionální problematiku. Eva Koudelková se zabývá regionální folklorní tvorbou. Má na svém kontě řadu odborných a popularizujících článků, monografií (např. Krakonoš v literatuře, 2006) i pověsťových souborů. V současnosti vede své vlastní nakladatelství Bor a na katedře působí dodnes. Regionální témata se pravidelně objevují i v závěrečných pracích zadávaných na katedře.

1992

Katedra anglického jazyka vznikla z anglické sekce tehdejší Katedry společenských věd a jazyků. Od samého začátku měla výrazný mezinárodní charakter. Tehdy na ní učily tři české vyučující a jinak samí zahraniční lektoři z organizací jako Britská rada, United States Information Service (USIS), East European Partnership, nebo Peace Corps. Někteří zahraniční lektoři významně přispěli k utvoření profilu katedry. Prvky programu výuky akademického psaní americké lektorky Donny Sarvay používá katedra dodnes. Jiný americký lektor – Kevin Mactavish už v roce 2003 hojně používal Moodle a díky jeho inspiraci patřila katedra k průkopníkům této elektronické formy výuky na univerzitě. Zástupce Britské rady Malcolm Griffith byl v roce 2000 u příležitosti desátého výročí založení fakulty za svou dlouholetou a přínosnou práci pro katedru dokonce vyznamenán. I v současné době je personální obsazení katedry značně mezinárodní. Zahraniční učitelé jsou absolventy pregraduálních a postgraduálních studií především na evropských univerzitách. Někteří čeští členové katedry získali své hodnosti na anglických univerzitách (např. University of Reading, V. Británie, Trinity College Dublin, Irsko).

1991

V srpnu 1991 se v Liberci – v atmosféře obav o společný stát – uskutečnil první ročník semináře věnovaného česko-slovenským vztahům. Ačkoliv to tehdy jeho organizátoři – konání iniciovalo Hnutí česko-slovenského porozumění a zorganizovali pracovníci nově vytvořené pedagogické fakulty v Liberci, Severočeského muzea a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR – neočekávali, vznikla tím tradiční akce, která je minimálně svou dlouhodobou kontinuitou unikátní.

1991

V prvních letech své existence, tedy od roku 1990, plnila katedra servisní funkci a zajišťovala pro obě fakulty Vysoké školy strojní a textilní výuku společensko-vědních oborů. Tuto svou funkci si podržela i poté, co byla založena Technická univerzita. Katedra filosofie pak byla začleněna do nově vzniklé Fakulty pedagogické a začala v souladu s ideou university jako takové zajišťovat výuku ve společenských vědách na všech fakultách Technické univerzity s výjimkou Fakulty architektury. Podílí se rovněž na výuce Centra dalšího vzdělávání a Ústavu zdravotnických studií.

1990

Počátky katedry fyziky jsou spojeny se založením Vysoké školy strojní v Liberci v roce 1953, neboť výuka fyziky probíhala již v 1.ročníku. Samostatná Katedra fyziky byla zřízena v roce 1962 pod vedením Jana Tichého. Na podzim roku 1969 byla katedra personálně postižena odchodem jejího vedoucího Jana Tichého a několika odborných asistentů do exilu. Od roku 1972 byl vedením Katedry fyziky pověřen Jiří Wagner, kterého vystřídal v roce 1991 Antonín Kopal. Při vzniku pedagogické fakulty v létě 1990 byla Katedra fyziky jedním ze zakládajících pracovišť fakulty. První větší vlna mladých asistentů přichází na Katedru fyziky po listopadu 1989, po roce 1995 pak přicházejí zkušení kolegové Jan Fousek a Václav Janovec a od roku 1993 je na katedře zaměstnán Karel Vokurka, který katedru vedl v letech 2004-2016. Od roku 2016 je vedoucím katedry Jiří Erhart. V současné době dochází k mezigenerační obměně pracovníků katedry a s tím spojené obměně tématiky výzkumů.

1990

Katedra pedagogiky a psychologie se opírá jak o svoji tradici, tak i o mnoho témat z aktuální tvůrčí činnosti. Svojí činností katedra usiluje o to, aby stála v mnohovrstevnatém odborném dialogu s ostatními katedrami FP TUL, s pedagogickou praxí a se „svými“ studenty. 

1990

Vzdělávání učitelů v Liberci od roku 1964, kdy byl zrušen Pedagogický institut, zcela chybělo a v kraji nebyl dostatek kvalifikovaných učitelů.Vznik nové instituce zajišťující vzdělávání učitelů tak bylo nasnadě. Zřizovací listina byla podepsána na zasedání akademického senátu Vysoké školy strojní a textilní VŠST 10. 7. 1990. Prvním děkanem tehdejší Pedagogické fakulty se stal matematik doc. Václav Pecina.

1990

Do prvního ročníku nově vznikající fakulty  se přihlásilo 516 uchazečů. Na konci července 1990 bylo provedeno přijímací řízení, na jehož základě nastoupilo 1. 10. 1990 do čtyřletého magisterského studia učitelství pro 2. stupeň základní školy  64 studentů. Jednalo se o dvouoborové studium v předmětech matematika, fyzika, tělesná výchova, informatika, anglický a německý  jazyk.  Po čtyřech letech v létě roku 1994 bylo promováno prvních 23 absolventů.